Acreditacions

Esteu aquí

El cicle de vida d'una titulació en l'espai europeu EEES, el configuren una sèrie de processos d'avaluació: la verificació inicial, el seguiment de la implantació, la introducció de possibles modificacions i l’acreditació. Podeu consultar el marc de supervisió de titulacions (Marc VSMA de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) d'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), i com la UPC ho ha implantat als seus centres i titulacions

Aquests processos, en el cas de la FIB, s'han realitzat de forma completa a la titulació de Grau en Enginyeria Informàtica (GEI), i a tres titulacions de Màster (MEI, MIRI, MAI). Aquests tres màsters i el GEI són l'inici de titulacions FIB verificades en l'espai europeu EEES (a partir dels informes de verificació inicials i els primers informes de seguiment).
Apartir de 2016 la FIB coordina també una altra titulació de màster (MSEC) que va iniciar el seu cicle amb l'informe de verificació i un primer informe d'acreditació fora de la FIB, però el procés de seguiment de 2017 i el de re-acreditació durant 2018-2019 ja es realitza sota el SGIQ de la FIB.
El Grau en Ciència i Enginyeria de Dades (GCED) ha començat el seu cicle amb l'informe de verificació inicial i implantació durant el curs 2017-2018.

L'estat actual de totes les titulacions de la FIB es pot consultar a partir d'aquest enllaç (amb accés a l'estat en el "Registro de Universidades, Centros y Titulos" de cada titulació: Ruct_GEI, Ruct_GCED, Ruct_MEI, Ruct_MIRI, Ruct_MAI, Ruct_MSEC), els resultats i segells d'AQU a partir del portal EUC, i l'històric dels resultats dels informes de totes les titulacions a partir d'EUC-informes,

 

Procés d'acreditació de titulacions durant 2018-2019

El 2018 s'ha iniciat un nou procés d'acreditació a la FIB, corresponent a la re-acreditació obligatòria del màster MSEC. L'informe de re-acreditació es va fer públic, i es va aprovar en Comissió Permanent del 24 d'octubre de 2018.

El 2019 hi ha la visita del Comitè d'Avaluació Externa (CAE): el divendres 26 d'abril amb aquesta composició i programa

Procés d'acreditació de titulacions durant 2015-2016-2017

El 2015, el Grau en Enginyeria Informàtica (GEI) i tres màsters (MAI, MEI i MIRI) van iniciar el procés d'acreditació amb l'elaboració d'un autoinforme (SAR, Self Assessment Report) aprovat en Junta de Facultat de 2 de desembre de 2015). L'autoinforme corresponia a l'acreditació per AQU i també a l'acreditació internacional de l'Euro-Inf label amb l'agència ASIIN per a les titulacions GEI, MEI i MIRI. En el cas del MAI es va optar per acreditar una dimensió addicional d'internacionalització d'AQU.
 
El 2016 (maig) es va produir la visita del Comitè d'Avaluació Externa (CAE). L'anàlisis d'aquest comitè (amb representants tant de l'agència de qualitat catalana AQU com de l'alemanya ASIIN) va donar lloc a la versió definitiva de l'autoinforme. Entre els mesos d'octubre i novembre es van rebre els informes d'acreditació favorables, tant d'AQU (amb menció d'excel·lència pel GEI, MAI i MIRI) com d'ASIIN (fitxa i informe d'acreditació del segell Euro-Inf label a GEI, MEI i MIRI).
 
El 2017 (maig) es va produir la visita del Comitè d'Avaluació Externa (CAE) per a l'avaluació de la dimensió addicional d'internacionalització del MAI i en data 2 d'agost de 2017 té acreditada aquesta dimensió.
També el 2017 es va realitzar el procés de seguiment obligatori del màster MSEC.
 

Segells

Màster en Enginyeria Informàtica

Acreditació AQU MEI - Favorable

Màster en Intel·ligència Artificial

Acreditació AQU MAI - Excel·lent

Grau en Enginyeria Informàtica

Acreditació AQU - Excel·lent

Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària

Acreditació AQU - Favorable

Màster en Innovació i Recerca en Informàtica

Acreditació AQU - Excel·lent

Euro-Inf MEI MIRI

Euro-inf

Euro-inf grau