Acreditacions

Esteu aquí

 

El cicle de vida d'una titulació en l'espai europeu EEES, el configuren una sèrie de processos d'avaluació: la verificació inicial, el seguiment de la implantació, la introducció de possibles modificacions i l’acreditació.
Podeu consultar el marc de supervisió de titulacions (Marc VSMA de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) d'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), i com la UPC ho ha implantat als seus centres i titulacions

Aquests processos, en el cas de la FIB, s'han realitzat de forma completa a la titulació de grau (GEI), i a tres titulacions de Màster (MEI, MIRI i MAI). A partir de 2016, la FIB ha començat a coordinar una altra titulació de Màster (MSEC), que va ser acreditada l'any 2015. És per això que comencem a publicar els informes de seguiment d'aquesta titulació a partir de 2016.

El GEI es va verificar i iniciar el 2010, i durant el 2011, 2012, 2013 i 2014 va seguir el procés de seguiment, amb els corresponents informes.

Els Màsters es van verificar i inciar el 2012, i durant el 2013 i 2014 van seguir el procés de seguiment, amb els corresponents informes.


Els informes dels processos de verificació abans d'iniciar-se les titulacions són públics a Informes de Verificació.

Els informes dels processos de seguiment durant el desplegament de les titulacions són públics a Informes de Seguiment.
 

Procés d'acreditació de titulacions (maig de 2016)

 

Durant el 2015 les titulacions de grau (GEI) i tres de les de màster (MAI, MEI i MIRI) van iniciar el procés d'acreditació amb l'elaboració d'un autoinforme (SAR, Self Assessment Report) aprovat en Junta de Facultat de 2 de desembre de 2015)
 
En el mes de maig de 2016 es va produir la visita del Comitè d'Avaluació Externa (CAE). Aquest comitè tenia una representació dual, amb representants de dues agències de qualitat (la catalana AQU i l'alemanya ASIIN) com a conseqüència de la sol·licitud del segell d'acreditació internacional Euro-Inf en paral·lel al procés ordinari d'acreditació del sistema espanyol.

A continuació trobareu la composició del CAE, el programa de la visita dels dies 18 i 19 de maig, i l'autoinforme presentat.
 
Entre els mesos d'octubre i novembre es van rebre els informes d'acreditació favorables, tant de l'AQU (amb menció d'excel·lència per GEI, MAI i MIRI) com de l'ASIIN (concedint la seva acreditació i el segell EURO-Inf a GEI, MEI i MIRI).
 

Acreditacions

Màster en Enginyeria Informàtica

Acreditació AQU MEI - Favorable

Màster en Intel·ligència Artificial

Acreditació AQU MAI - Excel·lent

Grau en Enginyeria Informàtica

Acreditació AQU - Excel·lent

Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària

Acreditació AQU - Favorable

Màster en Innovació i Recerca en Informàtica

Acreditació AQU - Excel·lent

Euro-Inf MEI MIRI

Euro-inf

Euro-inf Bachelor