Projecte d'un Sistema Intel·ligent

Esteu aquí

Crèdits
3
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
CS
L'objectiu d'aquest curs és la construcció d'un sistema intel·ligent per a realitzar una tasca no trivial. El desenvolupament d'un sistema intel·ligent comparteix moltes etapes amb el desenvolupament de qualsevol sistema software. Tanmateix, hi ha algunes característiques especials, com el procés de l'adquisició del coneixement, l'anàlisi de tasques requerides, la selecció dels mètodes intel·ligents més adients, la integració de varis métodes intel·ligents, etc., que són especifiques d'un projecte d'un sistema intel·ligent. El projecte d'un sistema intel·ligent (SI) és un projecte com aquells als que els estudiants s'enfrontaran en la seva pràctica professional de la Intel·ligència Artificial a qualsevol empresa. El projecte es desenvoluparà amb un equip de tres o quatre estudiants.

Professors

Responsable

 • Miquel Sanchez Marre ( )

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per a projectar, dissenyar i implantar productes, processos, serveis i instal·lacions en tots els àmbits de la Intel·ligència Artificial.

Competències Tècniques de cada especialitat

Professionals

 • CEP4 - Capacitat per dissenyar, redactar i presentar informes sobre projectes informaticos en l'area especifica d'Intel·ligència Artificial.
 • CEP5 - Capacitat de dissenyar noves eines informàtiques i noves tècniques d'Intel·ligència Artificial en l'exercici professional.
 • CEP8 - Capacitat de respectar l'entorn ambiental i dissenyar i desenvolupar sistemes intel·ligents sostenibles.

Competències Transversals

Sostenibilitat i compromís social

 • CT2 - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Treball en equip

 • CT3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Analisis i sintesis

 • CT7 - Capacitat d'anàlisi i resolució de problemes tècnics complexos.

Bàsiques

 • CB6 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits y la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB7 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB8 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons darreres que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Objectius

 1. Els estudiants seran capaços d'integrar i aplicar els coneixements adquirits en diversos cursos anteriors del Màster per a la resolució de problemes complexos utilitzant tècniques d'Intel·ligència Artificial
  Competències relacionades: CB6, CB7,
 2. Els estudiants seran capaços d'escriure i comunicar el seu treball tècnic i de recerca sobre Sistemes Intel·ligents i les fites aconseguides tant a un públic general com a un d'especialitzat.
  Competències relacionades: CEP4, CB8,
 3. Els estudiants adquiriran i aprendran els conceptes i coneixements relacionats amb la sostenibilitat i la seva relació intrínseca amb els sistemes intel·ligents.
  Competències relacionades: CEP8, CT2,
 4. Els estudiants consolidaran les capacitats de treball en equip.
  Competències relacionades: CT3,
 5. L'alumne serà capaç de dissenyar i construir un sistema intel·ligent per a resoldre un problema no trivial.
  Competències relacionades: CG1, CEP5, CT7,

Continguts

 1. Introducció
  Description of the aims of the course. Description of the team works. Information about the IS project timeline. Deliverables of the IS project.
 2. Anàlisi del problema
  Problem Feature Analysis. Information/Data Analysis. Viability Analysis. Economical Analysis. Environmental and Sustainability Analysis.
 3. Definició dels objectius del projecte de Sistema Intel·ligent
  Definition of main goals of the IS project. Definition of sub-goals. Task Analysis.
 4. Desenvolupament de un Sistema Intel·ligent
  Data/Information Extraction. Data Mining & Knowledge Acquisition Process. Knowledge/Ontological Analysis. Planning and selection of Intelligent/Statistical/Mathematical Methods/Techniques. Construction of Models and implementation of Techniques. Module Integration. Validation of Models/Techniques. Comparison of Techniques. Proposed Solution.
 5. Informació de sortida del Sistema Intel·ligent
  Executive Summary. Project System Documentation: User's Manual, System Manual. Project Schedule (Gantt's Chart). The Project Time Sheet.
 6. Mètodes i Models Intel·ligents
  Review of main Intelligent Methods available.
 7. Eïnes de programari
  Review of main software tools available.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Sessió Introductoria de Laboratori

First Lab class will focus on laboratory working teams and on giving information about the IS project. (timeline, deliverables, etc.)
Objectius: 4
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Sessions de laboratori sobre l'anàlisi del problema i el disseny i implementació d'un projecte d'un SI

Les següents classes es dedicaran a l'anàlis idels problemes i a descriure el procés de desenvolupament d'un Sistema Intel•ligent i de totes les seves fases.
 • Laboratori: Anàlisi del problema i el disseny i implementació d'un projecte d'un Sistema Intel·ligent.
Objectius: 3 5
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Sessions de laboratori sobre la revisió de mètodes intel·ligents i eïnes de software disponibles


 • Laboratori: Sessió de revisió dels principals models d'Intel·ligència Artificial, i de les eïnes de software
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Sessions de laboratori de seguiment del projecte

La resta de classes de laboratori (7) es dedicaran a supervisar i guiar els diferents projectes de Sistemes Intel·ligents dels diferents grups.
 • Laboratori: Sessions de laboratori per al desenvolupament del projecte
Objectius: 5
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
16h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Informe de projecte a meitat de quadrimestre

És un document d'analisi i disseny del projecte
Objectius: 2
Setmana: 8
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
10h

Presentació Final del projecte

El projecte desenvolupat serà presentat oralment a classe per cada equip de treball, i prèviament s'haurà lliurat tota la documentació requerida, aixi com el codi corresponent.
Objectius: 2 5
Setmana: 15
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
30h

Metodologia docent

En general, hi haurà diferents tipus de mètodes d'ensenyament:
- Classes expositives
- Classes participatives
- Classes de supervisió de projectes
- Classes d'orientació per al treball autònom i cooperatiu en equip

Concretament:
La primera classe de Laboratori es dedicarà a la formació dels equips de treball, i a donar la informació bàsica sobre el desenvolupament del projecte.
Les següents 3-4 classes es dedicaran a donar informació sobre el procés de desenvolupament d'un Sistema Intel·ligent i de totes les seves fases.
La resta de classes de laboratori (7) es dedicaran a supervisar i guiar els diferents projectes de Sistemes intel·ligents dels diferents grups.

Mètode d'avaluació

The assessment of the achievement of the objectives of the course will be made by assessing the achievements of an Intelligent System project throughout the course, which will be done working in teams of 3 or 4 students.

The final grade (FGrade) is a weighted average between the teamwork (TGrade) assessment and the evaluation of the work of each individual student (IGrade) according to the formula:

FGrade = 0.5 * TGrade + 0.5 * IGrade

The individual grade for each student (IGrade) will be obtained as the mean between the observation and assessment of the ongoing work and participation of each student throughout the project according to the teacher (TeachA) and the self-assessment of each student participation and work in the team by her/his team members (SelfA). Thus,

IGrade = 0.5 * TeachA+ 0.5 * SelfA

The teamwork grade (TGrade) will be a weighted average between four marks related to the definition of the project document (MS1Gr), the midterm delivery of system analysis and design (MS2Gr) the final document and software delivery (MS3Gr), and the final public presentation of the project (MS4Gr). It will be computed according to the formula:

TGrade = 0.15 * MS1Gr + 0.2 * MS2Gr + 0.45 * MS3Gr + 0.2 * MS4Gr

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

Capacitats prèvies

The knowledge and abilities provided by the mandatory courses of the Master

Addenda

Continguts

THERE ARE NO CHANGES REGARDING THE INFORMATION PUBLISHED IN THE COURSE GUIDE

Metodologia docent

THERE ARE NO CHANGES REGARDING THE INFORMATION PUBLISHED IN THE COURSE GUIDE

Mètode d'avaluació

THERE ARE NO CHANGES REGARDING THE INFORMATION PUBLISHED IN THE COURSE GUIDE

Pla de contingència

The material of the course is already in electronic format, ready to be used in a virtual environ, if needed. The laboratory sessions can be easily undertaken in a virtual environ to supervise the evolution of all the students, if needed. The evaluation acts can be done in the same way, both in a pyhiscal environ or in a virtual one