Projecte de Tecnologies de la Informació

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria d'especialitat (Tecnologies de la informació)
Requisits
 • Precorequisit: ASO
 • Precorequisit: PI
Departament
AC
L'assignatura està centrada en el desenvolupament d'un projecte de tecnologies de la informació. En la primera fase s'elabora la proposta de projecte i es realitzen pràctiques dirigides. En la segona fase es desenvolupa el projecte en grup, per presentar resultats i conclusions a tota la classe al final de curs.

Professorat

Responsable

 • Felix Freitag ( )

Altres

 • Rubén Tous Liesa ( )

Competències

Competències Transversals

Treball en equip

 • G5 [Avaluable] - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
  • G5.3 - Identificar els rols, les habilitats i les carències dels diferents membres del grup. Proposar millores en l'estructura del grup. Interactuar amb eficàcia i professionalitat. Negociar i gestionar conflictes en el grup. Reconèixer i donar suport o assumir el paper de líder en el grup de treball. Avaluar i presentar els resultats del treball de grup. Representar el grup en negociacions amb terceres persones. Capacitat de col·laborar en un entorn multidisciplinar. Conèixer i saber aplicar les tècniques per a promoure la creativitat.

Emprenedoria i innovació

 • G1 [Avaluable] - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.
  • G1.2 - Tenir iniciatives que generin oportunitats, nous objectes o solucions noves, amb una visió d'implementació de procés i de mercat, i que impliqui i faci participar als altres en projectes que s'han de desenvolupar (capacitat d'actuar de manera autònoma).

Comunicació eficaç oral i escrita

 • G4 [Avaluable] - Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
  • G4.3 - Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites sobre temes complexos, adaptant-se a la situació, al tipus de públic i als objectius de la comunicació, utilitzant les estratègies i els mitjans adequats. Analitzar, valorar i respondre adequadament a les preguntes de l'auditori.

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT2 - Utilitzar d'una manera apropiada teories, procediments i eines en el desenvolupament professional de l'enginyeria informàtica en tots els seus àmbits (especificació, disseny, implementació, desplegament -implantació- i avaluació de productes) de manera que es demostri la comprensió dels compromisos adoptats a les decisions de disseny.
  • CT2.3 - Dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions, sistemes i serveis informàtics i, al mateix temps, assegurar-ne la fiabilitat, la seguretat i la qualitat en funció de principis ètics i de la legislació i la normativa vigents.
  • CT2.4 - Demostrar coneixement i capacitat per a aplicar les eines necessàries a l'emmagatzematge, el processament i l'accés als sistemes d'informació, fins i tot els que es basen en la web.
 • CT3 - Demostrar coneixement i comprensió del context organitzatiu, econòmic i legal en el qual es desenvolupa la seva feina (coneixement adequat del concepte d'empresa, del marc institucional i jurídic de l'empresa, d'organització i gestió de les empreses).
  • CT3.6 - Demostrar coneixement de la dimensió ètica a l'empresa: la responsabilitat social i corporativa en general i, en particular, les responsabilitats civils i professionals de l'enginyer en informàtica.
 • CT6 - Demostrar coneixement i comprensió del funcionament intern d'un computador i del funcionament de les comunicacions entre ordinadors.
  • CT6.1 - Demostrar coneixement i tenir capacitat per a administrar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
  • CT6.4 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació de les característiques, de les funcionalitats i de l'estructura dels Sistemes Distribuïts i de les Xarxes de Computadors i d'Internet que en garanteixi l'ús i l'administració, així com el disseny i la implementació d'aplicacions basades en elles.
 • CT7 - Avaluar i seleccionar plataformes de producció hardware i software per a l'execució d'aplicacions i de serveis informàtics.
  • CT7.1 - Demostrar coneixement de les mètriques de qualitat i saber-les utilitzar.
  • CT7.2 - Avaluar sistemes hardware/software en funció d'un criteri de qualitat determinat.
  • CT7.3 - Determinar els factors que incideixen negativament en la seguretat i la fiabilitat d'un sistema hardware/software, i minimitzar-ne els efectes.
 • CT8 - Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderar-ne la posada en marxa, la millora contínua i valorar-ne l'impacte econòmic i social.
  • CT8.1 - Identificar tecnologies actuals i emergents i avaluar si són aplicables, i en quina mesura, per a satisfer les necessitats dels usuaris.

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat tecnologies de la informació

 • CTI1 - Definir, planificar i gestionar la instal·lació de la infraestructura TIC de l'organització.
  • CTI1.3 - Seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacin les necessitats de l'organització amb els criteris de cost i qualitat identificats.
  • CTI1.4 - Seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir les tecnologies de hardware, software i xarxes, dintre dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
 • CTI2 - Garantir que els sistemes TIC d'una organització funcionen de manera adequada, són segurs i estan adequadament instal·lats, documentats, personalitzats, mantinguts, actualitzats i substituïts, i que les persones de l'organització reben un suport TIC correcte.
  • CTI2.2 - Administrar i mantenir aplicacions, sistemes informàtics i xarxes de computadors (els nivells de coneixement i de comprensió són a les competències tècniques comunes).
  • CTI2.3 - Demostrar comprensió, aplicar i gestionar la garantia i la seguretat dels sistemes informàtics (CEIC6).
 • CTI3 - Dissenyar solucions que integrin tecnologies de hardware, software i comunicacions (i capacitat de desenvolupar solucions específiques de software de sistemes) per a sistemes distribuïts i dispositius de computació ubiqua.
  • CTI3.1 - Concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, tenint en compte Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació ubiqua.
  • CTI3.2 - Implementar i gestionar sistemes ubics (mobile computing systems).
  • CTI3.3 - Dissenyar, implantar i configurar xarxes i serveis.
  • CTI3.4 - Dissenyar software de comunicacions.

Objectius

 1. Elaborar en grup una proposta de projecte de tecnologies de la informació que inclou una planificació temporal i el repartiment de tasques entre els membres del grup.
  Competències relacionades: CTI3.1, CT8.1, G5.3, CT6.4, CT7.1, CT7.2, CT7.3, CT3.6, G1.2, CT2.4, CT2.3,
 2. Organitzar la feina de desenvolupament del projecte amb un grup de persones i controlar el compliment de la planificació com el repartiment de tasques entre els membres del grup.
  Competències relacionades: G5.3, CT3.6,
 3. Realitzar demos dels sistemes i aplicacions desenvolupats en el projecte.
  Competències relacionades: CT6.1, CTI2.2, G5.3, CT6.4, CT7.2, CT2.4, CT2.3,
 4. Presentar els resultats del projecte desenvolupat.
  Competències relacionades: G4.3, G5.3, CT7.1, CT7.2, CT3.6, CTI2.3, CT2.4,
 5. Instal.lar, configurar i avaluar aplicacions i sistemes de tecnologies de la informació.
  Competències relacionades: CTI3.4, CT6.4, CTI1.3, CTI1.4, CT2.4,
 6. Adaptar i estendre aplicacions i sistemes de tecnologies de la informació.
  Competències relacionades: CTI3.4, CT6.4, CTI1.3, CTI1.4, CT2.4,
 7. Aplicar els coneixements adquirits en assignatures anteriors en l'elaboració de la proposta d'un projecte de tecnologies de la información i durant el seu desenvolupament, triant aplicacions, sistemas i serveis adequats.
  Competències relacionades: CTI3.1, CT8.1, CT6.4, CT7.2, CT7.3, CT2.4, CT2.3,
 8. Desenvolupar en grup un projecte de tecnologies de la informació d'acord amb una proposta de projecte elaborada anteriorment.
  Competències relacionades: CTI3.1, CTI3.3, CTI3.4, CT6.1, CTI2.2, CT8.1, G5.3, CT6.4, CT7.1, CT7.2, CT7.3, CTI1.3, CTI1.4, CTI2.3, CTI3.2, CT2.4, CT2.3,

Continguts

 1. Desenvolupament projecte
  Disseny, aplicació i integració dels recursos hardware, software i xarxes en el desenvolupament d'un projecte de tecnologies de la informació.
 2. Organizació projecte
  Gestió d'un projecte (planificar, controlar, avaluar).
 3. Avaluació de tecnologies
  Avaluar i seleccionar plataformes maquinari i programari per a l'execució d'aplicacions i de serveis informàtics.
 4. Aplicacions distribuïdes
  Sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, tenint en compte Internet, Web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació ubiqua.
 5. Sistemes distribuïts
  Funcionalitats i estructura de sistemes distribuïts (comunicació entre processos, consistència i replicació, tolerància a fallades i fiabilitat, gestió eficient dels recursos de processament, emmagatzematge i xarxa i també de l'energia / consum).

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Presentació assignatura

Comprensió de l'assignatura
Objectius: 7 1
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

Infoday

És generen i es presenten idees inicials de projectes o components de projectes
Objectius: 7 1
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

Pràctiques de laboratorio

Pràctiques de laboratorio
Objectius: 7 5 6
Setmana: 3 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.5h

Estudis de cas

Es revisen sistemes i aplicacions
Objectius: 7 2 1 5 6
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
8h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Práctiques complementaries per elaborar la proposta de projecte

Pràctiques de l'àrea de tecnologies de la informació
Objectius: 7 1 5 6
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
10h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Pràctiques de laboratorio

Pràctiques de laboratorio
Objectius: 7 5 6
Setmana: 6 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.5h

Proposta de projecte

Elaborar una proposta de projecte escrita i una presentació amb transparències. Es dóna un esquema ambu un index que pot ajudar organitzar la proposta, inclou descricpió tècnica i de l'organització (punt de partida, objectius, tasques, resultats, repartiment, rols, Gantt).
Objectius: 7 1
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
7h

Presentació de la proposte del projecte

Presentació con transparències de la proposta de projecte a tota la classe.
Objectius: 7 1
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Proposta projecte

Proposta projecte
Objectius: 8 7 2 4 1
Setmana: 6 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Desenvolupament del projecte

Cada grup de projecte desenvolupa del projecte proposat. L'entrega inclou transparencies, codi i una documentació escrita del projecte desarrollat.
Objectius: 8 7 2 5 6
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
20h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
28h

Seguiment de progrés del projecte

Realitzar periodicament reunions de seguiment amb el professor. Escriure cada setmana un informe de progress.
Objectius: 8 2 4
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Presentació del progrés del projecte

Presentació amb transparències a tota la classe per mostrar el progrés en el projecte.
Objectius: 8 2 4
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Progrés projecte

Progrés projecte
Objectius: 8 7 2 3 4 1 5 6
Setmana: 9 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Demo del projecte

Cada grup de projecte realitza una demo del projecte desenvolupat.
Objectius: 8 2 3 4
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Demo projecte

Demo projecte
Objectius: 7 3 4 5 6
Setmana: 13 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Presentació final del projecte

Cada grup de projecte realitza una presentació amb transparències a tota la clase. Aquesta presentació pot incloure una demo resumida del projecte.
Objectius: 8 2 3 4
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Presentació final projecte

Presentació final projecte
Objectius: 8 7 2 3 4 1 5 6
Setmana: 14 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Metodologia docent

La metodologia docent que s'aplica és aprenentatge basat en projectes, que consisteix a realitzar en grup un projecte durant diverses setmanes.

El treball està centrat en l'activitat de l'alumne, preparació individual i tasques en grups de 2 en les pràctiques i en grups de 4 en el projecte.

L'assignatura esta organitzada en una primera fase d'unes 6 setmanes amb diverses pràctiques dirigides i treballs en grup i una segona fase d'unes 9 setmanes que consisteix en el desenvolupament d'un projecte en grup.

Les pràctiques dirigides de la primera fase mostren per separat com es poden instal.lar, configurar, adaptar i estendre aplicacions i sistemes de tecnologies de la informació.

En la primera fase s'elabora també la proposta de projecte (integració de conceptes), que consisteix en la preparació, negociació i escriptura de la proposta del projecte (grups de 4 persones negocien amb el professor el contingut del projecte de forma estructurada i semipresencial.

En la segona fase, en grups de 4 persones els estudiants definiran un projecte de tecnologies de la informació que desenvoluparan i provaran durant varies setmanes, per presentar resultats i conclusions a tota la classe al final de curs.

Les activitats principals són:
- Classes participatives i treballs en grup.
- Pràctiques guiades (grups de 2 persones).
- Elaboració de la proposta del projecte (en grup, semipresencial).
- Desenvolupament i presentació d'un projecte (grups de 4 persones)

Mètode d'avaluació

Qualificació de les competències tècniques:

NF = 0,25 * PG +0,60 * PR + 0,15 * SEG

on:

NF = Nota final de l'assignatura
PG = Pràctiques guiades
PR = Projecte
SEG = Seguiment


Qualificació de les competències transversals:

NCT1 = 0,9 PR + 0,1 SEG
NCT2 = 0,8 PR + 0,2 PG
NCT3 = 0,7 PR + 0,3 PG

on:

NCT1 = Nota Competencia Transversal EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ
NCT2 = Nota Competencia Transversal COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL i ESCRITA
NCT3 = Nota Competencia Transversal TREBALL EN EQUIP
PG = Pràctiques guiades (aspectes corresponents a la competència)
PR = Projecte (aspectes corresponents a la competència)
SEG = Seguiment (aspectes corresponents a la competència)

Es normalitzarà a A, B, C o D (on A correspon a un nivell excel.lent, B correspon a un nivell desitjat, C correspon a un nivell suficient i D correspon a un nivell no superat).

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria: