Administració de Sistemes Operatius

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria d'especialitat (Tecnologies de la informació)
Requisits
 • Prerequisit: SO
 • Precorequisit: XC
Departament
AC
Aquesta assignatura té per objectiu introduir a l'estudiant els conceptes bàsics d'administració de sistemes operatius. Es tracten entre d'altres temes com la gestió d'usuaris, el monitoratge dels recursos, així com l'administració de màquines virtuals en entorns corporatius.

Professorat

Responsable

 • René Serral Gracià ( )

Altres

 • Enric Morancho Llena ( )
 • Leonidas Kosmidis ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0.4
Aprenentatge autònom
5.6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT2 - Utilitzar d'una manera apropiada teories, procediments i eines en el desenvolupament professional de l'enginyeria informàtica en tots els seus àmbits (especificació, disseny, implementació, desplegament -implantació- i avaluació de productes) de manera que es demostri la comprensió dels compromisos adoptats a les decisions de disseny.
  • CT2.3 - Dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions, sistemes i serveis informàtics i, al mateix temps, assegurar-ne la fiabilitat, la seguretat i la qualitat en funció de principis ètics i de la legislació i la normativa vigents.
  • CT2.5 - Dissenyar i avaluar interfícies persona-computador que garanteixin l'accessibilitat i la usabilitat als sistemes, als serveis i a les aplicacions informàtiques.
 • CT3 - Demostrar coneixement i comprensió del context organitzatiu, econòmic i legal en el qual es desenvolupa la seva feina (coneixement adequat del concepte d'empresa, del marc institucional i jurídic de l'empresa, d'organització i gestió de les empreses).
  • CT3.6 - Demostrar coneixement de la dimensió ètica a l'empresa: la responsabilitat social i corporativa en general i, en particular, les responsabilitats civils i professionals de l'enginyer en informàtica.
 • CT6 - Demostrar coneixement i comprensió del funcionament intern d'un computador i del funcionament de les comunicacions entre ordinadors.
  • CT6.1 - Demostrar coneixement i tenir capacitat per a administrar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
  • CT6.3 - Demostrar coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius que en permeti un ús adequat, administració i disseny, així com la implementació d'aplicacions basades en els seus serveis.
  • CT6.4 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació de les característiques, de les funcionalitats i de l'estructura dels Sistemes Distribuïts i de les Xarxes de Computadors i d'Internet que en garanteixi l'ús i l'administració, així com el disseny i la implementació d'aplicacions basades en elles.
 • CT7 - Avaluar i seleccionar plataformes de producció hardware i software per a l'execució d'aplicacions i de serveis informàtics.
  • CT7.2 - Avaluar sistemes hardware/software en funció d'un criteri de qualitat determinat.
  • CT7.3 - Determinar els factors que incideixen negativament en la seguretat i la fiabilitat d'un sistema hardware/software, i minimitzar-ne els efectes.
 • CT8 - Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderar-ne la posada en marxa, la millora contínua i valorar-ne l'impacte econòmic i social.
  • CT8.4 - Elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i la normativa vigent.

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat tecnologies de la informació

 • CTI1 - Definir, planificar i gestionar la instal·lació de la infraestructura TIC de l'organització.
  • CTI1.1 - Demostrar comprensió de l'entorn d'una organització i de les seves necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
  • CTI1.2 - Seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar gestionar xarxes i infraestructures de comunicacions en una organització.
  • CTI1.4 - Seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir les tecnologies de hardware, software i xarxes, dintre dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
 • CTI2 - Garantir que els sistemes TIC d'una organització funcionen de manera adequada, són segurs i estan adequadament instal·lats, documentats, personalitzats, mantinguts, actualitzats i substituïts, i que les persones de l'organització reben un suport TIC correcte.
  • CTI2.2 - Administrar i mantenir aplicacions, sistemes informàtics i xarxes de computadors (els nivells de coneixement i de comprensió són a les competències tècniques comunes).
 • CTI4 - Emprar metodologies centrades en l'usuari i l'organització per al desenvolupament, l'avaluació i la gestió d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que assegurin l'accessibilitat, l'ergonomia i la usabilitat dels sistemes.

Competències Transversals

Aprenentatge autònom

 • G7 [Avaluable] - Detectar carències en el coneixement propi i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement. Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
  • G7.3 - Aprenentatge autònom: capacitat de planificació i organització del treball personal. Aplicar els coneixements adquirits a la realització d'una tasca en funció de la pertinença i de la importància, decidir la manera de dur-la a terme i el temps que se li ha de dedicar, i seleccionar les fonts d'informació més adients. Identificar la importància d'establir i mantenir contactes amb els companys d'estudis, amb el professorat i amb els professionals (networking). Identificar fòrums d'informació sobre enginyeria TIC, els seus avenços i el seu impacte en la societat (IEEE, associacions, etc.).

Objectius

 1. Conèixer la figura de l'administrador de sistemes, responsabilitats i tasques que ha de realitzar.
  Competències relacionades: CT3.6, CTI1.1, CTI4,
  Subcompetences:
  • Conèixer el codi d'ètica de l'administrador de sistemes.
  • Conèixer la legalitat vigent relacionada amb l'administració de sistemes.
 2. Planificar la instal.lació bàsica dels sistemes per a una organització.
  Competències relacionades: CTI1.2, CT6.4, CT7.2, CT8.4, CTI1.1, CTI1.4, CT2.3,
  Subcompetences:
  • Aprendre a elaborar un plec bàsic de condicions d'una instal.lació informàtica.
 3. Aprendre a preparar una instal.lació del sistema operatiu, instal.lar-lo i realitzar la post-instal.lació.
  Competències relacionades: CT6.1, CTI2.2, CT6.3, CT6.4, G7.3, CTI1.4,
  Subcompetences:
  • Conèixer els passos que segueix el boot del sistema operatiu.
  • Configurar la xarxa de forma bàsica.
  • Aprendre a configurar els fitxers bàsics del sistema operatiu.
 4. Gestionar usuaris, altes, modificacions, consultes, desactivacions i baixes.
  Competències relacionades: CT6.1, CT2.5, CT3.6, G7.3, CTI4,
  Subcompetences:
  • Conèixer l'estructura i manipular les bases de dades que contenen la informació dels usuaris del sistema.
 5. Usar i modificar els permisos i els mecanismes de protecció que ofereixen els sistemes operatius sobre els dispositius i fitxers.
  Competències relacionades: CT6.1, CT6.3, CT7.3, CT2.5, G7.3, CTI1.1, CTI4, CT2.3,
  Subcompetences:
  • Conèixer i saber usar el canvi de privilegis i les eines que li donen suport.
 6. Aprendre a instal.lar, mantenir i gestionar aplicacions per a la organització.
  Competències relacionades: CT6.1, CTI2.2, CT2.5, G7.3, CTI1.4, CTI4, CT2.3,
  Subcompetences:
  • Conèixer els mètodes i eines de suport per a la instal.lació d'aplicacions.
  • Conèixer les maneres de distribució de programari: codi font, binari i auto-instal.lable.
 7. Aprendre a monitoritzar el sistema operatiu, usuaris, recursos i aplicacions.
  Competències relacionades: CT6.1, CTI2.2, CT6.3, CT7.2, CT7.3, CTI1.4, CTI4, CT2.3,
 8. Aprendre a mantenir els recursos i el sistema de fitxers en bones condicions i a realitzar còpies de seguretat.
  Competències relacionades: CT6.1, CTI2.2, CT6.3, CT7.2, CT7.3, G7.3, CTI1.4,
 9. Gestionar els serveis del sistema i les tasques a realitzar periòdicament.
  Competències relacionades: CT6.1, CTI1.2, CT6.4, CT2.5, G7.3, CTI1.4, CTI4, CT2.3,
  Subcompetences:
  • Configurar els servei d'impressió.
  • Decidir quines tasques d'administració es poden automatitzar
 10. Aprendre a configurar els principals serveis d'Internet.
  Competències relacionades: CT6.1, CTI1.2, CTI2.2, CT6.3, CT6.4, CT7.3, G7.3, CTI1.4, CT2.3,
 11. Establir, comprovar i mantenir la seguretat de la instal.lació.
  Competències relacionades: CT6.1, CT7.3, CT8.4, CT2.5, CT3.6, G7.3, CTI1.1, CTI1.4, CTI4, CT2.3,

Continguts

 1. Introducció

  • Definició de conceptes

  • Nivells

  • Responsabilitats

  • Legalitat vigent i Codi d'Ètica de l'Administrador

  • Seguretat


 2. Instal.lació del sistema operatiu

  • Conceptes

  • Preparació

  • Boot del sistema

  • Eines i post-configuració

  • Estructura del sistema de fitxers

 3. Gestió d'usuaris

  • Mecanismes d'identificació

  • Bases de dades del sistema

  • Permisos i proteccions

  • Canvi de privilegis


 4. Gestió d'aplicacions

  • Instal·lació

  • Mecanismes

  • Manteniment


 5. Monitorització

  • Recursos a monitoritzar

  • Mecanismes per la monitorització

  • Signals

  • Eines


 6. Manteniment del sistema de fitxers

  • Tipus de sistemes de fitxers

  • Journalling

  • Integritat de les dades del disc

  • Gestió del sistema de fitxers

  • Volums lògics

  • Backups

 7. Gestió de Serveis Locals

  • Gestió de Serveis

  • Tasques periòdiques

  • Dispositius remobibles

  • Virtualització


 8. Gestió de Serveis en Xarxa

  • Serveis de xarxa local

  • Serveis d'Internet

  • Manteniment i configuració dels serveis de xarxa

 9. Protecció i Seguretat

  • Tècniques per a millorar la seguretat del sistema

  • Serveis insegurs

  • Tipus d'atacs habituals

  • Solucions comunes

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Presentació de l'assignatura i introducció a l'Administració de Sistemes

L'estudiant participa activament durant la sessió, treballant en grup sobre les qüestions plantejades a classe i comentant les solucions a les que cada grup ha arribat a tota la classe.
 • Aprenentatge autònom: Inici de cerca d'informació, recolzada amb l'explicació donada a la classe de teoria
Objectius: 1 2 11
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Instal.lació del sistema operatiu

L'estudiant participa activament en la sessió de teoria, treballant en grup en les activitats proposades i comentant les solucions a les que cada grup ha arribat a tota la classe. A la sessió de laboratori, l'estudiant realitza la planificació del sistema que usarà durant la resta del curs i fa la instal.lació bàsica del sistema operatiu, incloent la post-instal.lació.
 • Teoria: Classe d'instal.lació del sistema operatiu
 • Laboratori: Laboratori d'instal.lació del sistema operatiu
 • Aprenentatge autònom: Cerca d'informació sobre els mètodes per a dimensionar la instal·lació del sistema
Objectius: 2 3 11
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Gestió d'usuaris

L'estudiant participa activament a la sessió d'explicació teòrica treballant en grup els processos de donar d'alta i donar de baixa un usuari, i l'ús de les proteccions a nivell de fitxer i directori per implementar confidencialitat. Realitzarà un informe sobre les eines habituals per manipular les proteccions sobre els recursos i/o les comandes relacionades amb la gestió d'usuaris.
 • Teoria: Treballs sobre la gestió d'usuaris en el sistema operatiu, i discussions sobre les alternatives per donar d'alta i baixa d'usuaris i els mecanismes de protecció a tenir en compte.
 • Laboratori: Aplicació pràctica dels conceptes teòrics per tal de gestionar efectivament els usuaris presents a una instal·lació
 • Aprenentatge autònom: L'estudiant realitzarà un informe sobre les eines habituals per manipular les proteccions sobre els recursos i/o les comandes relacionades amb la gestió d'usuaris
Objectius: 1 4 5 11
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Gestió d'aplicacions

L'estudiant participa activament a la sessió d'explicació teòrica treballant en grup sobre les diferents tècniques d'instal.lació d'aplicacions en un sistema operatiu. Realitzarà un informe sobre les eines habituals que ens ajuden a compilar, instal.lar i gestionar aplicacions.
 • Teoria: Treballs sobre la instal.lació d'aplicacions, i discussions sobre les diferents maneres de distribuir software.
 • Laboratori: Instal.lar diferents tipus d'aplicacions a partir de codi font i binari. Desenvolupar scripts que donin suport a la gestió de les aplicacions.
 • Aprenentatge dirigit: Suport sobre l'elaboració dels informes de l'assignatura
 • Aprenentatge autònom: Realitzarà un informe sobre les eines habituals que ens ajuden a compilar, instal.lar i gestionar aplicacions
Objectius: 1 5 6 11
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
4h

Monitorització

L'estudiant participa activament a la sessió d'explicació teòrica, treballant en grup sobre les diferents tècniques de monitorització sobre els recursos del sistema. Realitzarà un informe sobre el suport de monitorització que ofereixen els sistemes operatius.
 • Teoria: Recursos a monitoritzar i tècniques útils per a la monitorització
 • Laboratori: Usar les eines de monitorització mentre es realitzen diferents tasques d'administració
 • Aprenentatge dirigit: Discussió sobre la resolució del primer control
 • Aprenentatge autònom: Cercar noves aplicacions de monitorització del sistema, instal·lar-les i fer un informe sobre els seus avantatges
Objectius: 1 7
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
4h

Manteniment del sistema de fitxers

L'estudiant participa activament a la sessió d'explicació teòrica treballant en grup sobre els mètodes per a realitzar còpies de seguretat i realitza un informe sobre les eines disponibles.
 • Teoria: Descripció sobre els sistemes de fitxers i discussions sobre les tècniques de còpies de seguretat
 • Laboratori: Tècniques de realització de còpies de seguretat
 • Aprenentatge autònom: Realització d'un informe sobre equips de suport a les còpies de seguretat
Objectius: 1 3 8 11
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Gestió de serveis locals

L'estudiant participa activament a la sessió d'explicació teòrica treballant en grup sobre les tasques apropiades per ser realitzades de forma periòdica i les tècniques disponibles per a programar-les. Realitzarà un informe sobre sistemes de suport a la virtualització.
 • Teoria: Treball sobre els serveis locals i la virtualització de sistemes
 • Laboratori: Programació de tasques periòdiques
 • Aprenentatge dirigit: Visita a Marenostrum, orientada a instal·lació i administració de la màquina
 • Aprenentatge autònom: Instalació de sistemes operatius virtualitzats
Objectius: 1 9 11
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
4h

Primer control

En aquesta prova s'avalua el coneixement i la pràctica adquirits en les 9 primeres setmanes de l'assignatura, incloent els temes 1 a 7.
Objectius: 1 2 4 5 3 6 7 8 9
Setmana: 10
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Gestió de serveis en xarxa

L'estudiant participa activament a la sessió treballant en grup sobre la configuració adequada dels serveis de xarxa del sistema. Realitzarà un informe sobre els servidors disponibles per una sèrie de serveis proposats i els avantatges que ofereix cadascun.
 • Teoria: Serveis de xarxa
 • Laboratori: Configuració de serveis de xarxa
 • Aprenentatge dirigit: Discussió sobre la resolució del segon control
 • Aprenentatge autònom: Instal·lació de servidors de xarxa i elaboració de l'informe sobre els avantatges de cadascun
Objectius: 1 10 11
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
6h

Protecció i seguretat

L'estudiant participa activament en les discussions sobre la seguretat dels sistemes i la defensa contra els atacs. Realitzarà un informe sobre eines de monitorització i anàlisi de la xarxa i detecció d'intrussions.
 • Teoria: Protecció i seguretat
 • Aprenentatge dirigit: Discussió sobre la resolució del tercer control
 • Aprenentatge autònom: Instal·lació i avaluació d'eines d'anàlisi del tràfic de la xarxa i detecció d'intrussions
Objectius: 1 2 10 11
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
6h

Segon control

En aquesta prova s'avalua el coneixement i la pràctica adquirits durant tot el curs.
Objectius: 1 2 4 5 3 6 7 8 9 10 11
Setmana: 14
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Examen de laboratori

En aquesta prova es realitzen exercicis pràctics de forma individual, relacionats amb tots els temes vistos a l'assignatura. Es pot disposar de llibres i apunts.
Objectius: 1 2 4 5 3 6 7 8 9 10 11
Setmana: 14
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Examen final

Per aquells estudiants que necessitin superar els mínims de l'assignatura o vulguin pujar nota, aquest examen es realitzarà un cop acabades les classes
Objectius: 1 2 4 5 3 6 7 8 9 10 11
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
22h

Metodologia docent

El professor exposa els temes bàsics a les sessions de teoria, alhora que obre discussions entre i amb els estudiants sobre diversos temes. Cada sessió de teoria inclou la proposta de diversos temes relacionats amb la classe, que els estudiants treballaran de forma autònoma pel seu compte.

Les sessions de laboratori segueixen un fil conductor basat en la instal·lació del sistema operatiu i aplicacions pels usuaris damunt seu. Les sessions de laboratori es basen en enunciats ben definits i el professor realitza el suport necessari als estudiants, similar a la funció que tindria un administrador senior en quan a la formació dels administradors novells i junior que tingués a càrrec.

Mètode d'avaluació

La competència transversal d'aprenentatge autònom s'avalua a partir dels informes de seguiment entregats durant el curs i pesa un 10% de la nota final.

Les competències tècniques s'avaluen a partir de la teoria (40%) i l'examen de laboratori (50%).

La teoria s'avalua a partir dels controls parcials i l'examen final. La nota dels 2 controls parcials surt de la mitjana ponderada de les 2 proves, amb els següents pesos: 40 i 60%. Si la nota ponderada dels 2 controls parcials és igual o superior a 5.0, l'assistència a l'examen final serà optativa.

En el cas que un estudiant es presenti a l'examen final, la seva nota de teoria serà la més alta que s'obtingui d'entre la nota obtinguda a l'examen final i la mitjana ponderada dels parcials.

Bibliografia

Bàsica:

Web links

Capacitats prèvies

- Recursos, components i arquitectura bàsica dels computadors
- Conceptes bàsics dels sistemes operatius
- Funcionament del sistema operatiu a nivell d'usuari: intèrpret de comandes i comandes bàsiques, entorn gràfic
- Elements que composen l'entorn de xarxa
- Protocols bàsics de xarxa i la seva relació amb el sistema operatiu