Conceptes de Sistemes d'Informació

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Enginyeria del Software)
Requisits
 • Prerequisit: BD
 • Prerequisit: EEE
Departament
ESSI
L'assignatura "Conceptes de Sistemes d'Informació" (CSI) vol situar-se a la intersecció entre organització i informàtica, on es presenta la funció dels sistemes d'informació a les organitzacions. Tot parteix de la introducció detallada del concepte de sistema d'informació, i la seva aplicació pel suport del funcionament de les organitzacions humanes.

Aquesta introducció ens permet realitzar la connexió amb el mòdul sobre usos dels sistemes d'informació a les organitzacions, on es revisen les utilitzacions que les organitzacions fan de les diverses categories i subtipus de sistemes d'informació informàtics, que han anat apareixent al llarg de les darreres dècades i fins a l'actualitat. Així, es presenten les categories dels sistemes d'informació transaccionals, decisionals i comunicacionals, i per a cada categoria es detallen els principals subtipus de sistemes d'informació apareguts, relacionant-los amb les tecnologies d'informació més rellevants en cada cas.

Coneguda la tipologia de sistemes i usos, convé presentar tot seguit tant la direcció estratègica com la gestió funcional de la funció de sistemes d'informació, en el context més ampli de l'organització que l'engloba i que és l'objecte de la seva utilitat. Pel que respecta a la direcció estratègica dels sistemes d'informació, es presenten els papers estratègics que poden jugar els sistemes d'informació per a les organitzacions, inclosa la integració empresarial, i les alternatives per a la seva planificació estratègica, en el context de la governança i l'auditoria informàtica.

En relació a la gestió funcional de la funció de sistemes d'informació, convé conèixer l'evolució històrica i la situació actual quant al rol i organització interna d'aquesta funció, en un context definit per esquemes internacionals de qualitat i organització de les feines informàtiques.

L'assignatura acaba amb un mòdul final de recapitulació i projecció de les temàtiques estudiades, a partir de la síntesi d'un mapa conceptual sobre els SI a les organitzacions, i del coneixement d'estudis de prospectiva rellevants als temes tractats a SIO, el que facilita la seva projecció vers la resta del GEI, i més enllà.

Professorat

Responsable

 • Marc Alier Forment ( )

Altres

 • Joan Antoni Pastor Collado ( )
 • Jordi Mallol Rúbies ( )
 • Jose Luis Beltran Andreu ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
1
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT2 - Utilitzar d'una manera apropiada teories, procediments i eines en el desenvolupament professional de l'enginyeria informàtica en tots els seus àmbits (especificació, disseny, implementació, desplegament -implantació- i avaluació de productes) de manera que es demostri la comprensió dels compromisos adoptats a les decisions de disseny.
  • CT2.4 - Demostrar coneixement i capacitat per a aplicar les eines necessàries a l'emmagatzematge, el processament i l'accés als sistemes d'informació, fins i tot els que es basen en la web.
 • CT3 - Demostrar coneixement i comprensió del context organitzatiu, econòmic i legal en el qual es desenvolupa la seva feina (coneixement adequat del concepte d'empresa, del marc institucional i jurídic de l'empresa, d'organització i gestió de les empreses).
  • CT3.2 - Conèixer i descriure els principals processos de les àrees funcionals de l'empresa i els vincles existents entre ells, que fan possibles la coordinació i la integració en un conjunt.
  • CT3.5 - Identificar les possibilitats d'ús i els beneficis que pot aportar l'aplicació en les diferents tipologies de software empresarial i serveis TIC existents.

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat sistemes d'informació

 • CSI2 - Integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent que assoleixin els seus objectius de forma efectiva.
  • CSI2.1 - Demostrar comprensió i aplicar els principis i les tècniques de gestió de qualitat i d'innovació tecnològica a les organitzacions.
  • CSI2.2 - Concebre, desplegar, organitzar i gestionar sistemes i serveis informàtics, en contextos empresarials o institucionals, per a millorar-ne els processos de negoci; responsabilitzar-se'n i liderar-ne la posada en marxa i la millora contínua; valorar el seu impacte econòmic i social.
  • CSI2.5 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'informació empresarial (ERP, CRM, SCM, etc.).
  • CSI2.6 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'ajuda a la presa de decisions i de bussines intelligence.
 • CSI3 - Determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització, atenent als aspectes de seguretat, compliment de la normativa i de la legislació vigent.
  • CSI3.1 - Demostrar comprensió dels principis de l'avaluació de riscs i aplicar-los correctament en l'elaboració i l'execució de plans d'actuació.
  • CSI3.2 - Desenvolupar el pla de sistemes d'informació d'una organització.
  • CSI3.5 - Proposar i coordinar canvis per a millorar l'explotació del sistema i de les aplicacions.
 • CSI4 - Participar activament en l'especificació, el disseny, la implementació i el manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació.
  • CSI4.1 - Participar activament en l'especificació dels sistemes d'informació i de comunicació.
 • CSI1 - Demostrar comprensió i aplicar els principis i les pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir d'enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització, i participar activament en la formació dels usuaris.

Especialitat enginyeria del software

 • CES1 - Desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari, que es comportin de forma fiable i eficient, que tinguin un desenvolupament i un manteniment assequible i que compleixin normes de qualitat aplicant les teories, els principis, els mètodes i les pràctiques d'Enginyeria del Software.
  • CES1.1 - Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software complexos i/o crítics.
  • CES1.9 - Demostrar comprensió en la gestió i govern dels sistemes software.
 • CES2 - Valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per a satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la cerca de compromisos acceptables, dintre de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les organitzacions.
  • CES2.2 - Dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant mètodes d'enginyeria del software que integrin aspectes ètics, socials, legals i econòmics.
 • CES3 - Identificar i analitzar problemes; dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un coneixement adient de les teories, dels models i de les tècniques actuals.
  • CES3.2 - Dissenyar i gestionar un magatzem de dades (data warehouse).

Especialitat tecnologies de la informació

 • CTI1 - Definir, planificar i gestionar la instal·lació de la infraestructura TIC de l'organització.
  • CTI1.1 - Demostrar comprensió de l'entorn d'una organització i de les seves necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Competències Transversals

Sostenibilitat i compromís social

 • G2 [Avaluable] - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.
  • G2.3 - Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental, i el dret a la privacitat a aplicar solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

Comunicació eficaç oral i escrita

 • G4 [Avaluable] - Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
  • G4.2 - Utilitzar estratègies per a preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical. Fer una presentació oral davant d'un auditori restringit. Triar adequadament els continguts, l'estil, la temporització i el format de la presentació. Ser capaç de comunicar-se d'una manera efectiva amb l'usuari en un llenguatge no tècnic, i de comprendre les seves necessitats.

Objectius

 1. CSI-M0 Conèixer els conceptes d'organització, empresa, sistema d'informació i sistema d'informació informàtic.
  Competències relacionades: CSI1, CTI1.1,
 2. CSI-M1-ObjGral. Conèixer, distingir i relacionar els conceptes bàsics al voltant del significat del sistema d'informació d'una organització humana, i les seves relacions amb d'altres conceptes propers.
  Competències relacionades: CES1.9, CSI1, CTI1.1, CT3.2, CT3.5,
  Subcompetences:
  • • CSI-M1-Obj3. Entendre els propòsits organitzatius del sistema d'informació.
  • • CSI-M1-Obj2. Distingir els components fonamentals del sistema d'informació d'una organització.
  • • CSI-M1-Obj5. Relacionar els conceptes elementals de dades, informació i coneixement en el context dels sistemes d'informació a les organitzacions.
  • • CSI-M1-Obj6. Distingir entre el sistema d'informació informàtic i les altres parts del sistema d'informació global d'una organització.
  • • CSI-M1-Obj7. Entendre les diferències i les relacions que es donen entre els conceptes de sistema d'informació i de tecnologies de la informació.
  • • CSI-M1-Obj1. Conèixer el concepte de sistema d'informació d'una organització, a partir de l'anàlisi de les seves funcions intrínseques.
  • • CSI-M1-Obj4. Saber relacionar el sistema d'informació amb els subsistemes productiu i de decisió de la organització.
 3. CSI -M2-ObjGral. Comprendre els tipus d'utilitzacions dels sistemes d'informació a les organitzacions, així com les principals alternatives actuals, tant pels sistemes d'informació transaccionals, decisionals com comunicacionals, amb especial èmfasi pràctic en els sistemes ERP.
  Competències relacionades: CSI2.6, CSI4.1, CES2.2, CES3.2, G4.2, CSI1, CSI2.2, CSI2.5, CTI1.1, CT2.4, CT3.2, CT3.5,
  Subcompetences:
  • • CSI-M2-Obj1. Conèixer l'evolució històrica dels sistemes d'informació informàtics a les organitzacions durant les darreres dècades.
  • • CSI-M2-Obj2. Comprendre el propòsit, l'arquitectura i els condicionaments de les diferents categories i subtipus de sistemes d'informació informàtics i captar les seves avantatges i limitacions.
  • • CSI-M2-Obj3. Entendre les relacions, històriques i per tipus de sistemes, que s'estableixen entre els sistemes d'informació i les tecnologies de la informació.
  • • CSI-M2-Obj4. Conèixer de manera detallada el concepte de sistema d'informació per a la direcció, a partir del coneixement detallat de les seves funcions, factors impulsors i relacions amb d'altres sistemes anteriors.
  • • CSI-M2-Obj5. Saber relacionar els sistemes d'informació per a la direcció i de BI, amb la tasca directiva dels seus usuaris potencials i amb l'organització en general.
  • • CSI-M2-Obj6. Avaluar els impactes típics provocats pels sistemes d'informació per a la direcció i de BI.
  • • CSI-M2-Obj7. Conèixer els factors organitzatius, metodològics i d'equip humà més crítics que cal considerar en un projecte de disseny, desenvolupament i implantació d'un sistema d'informació per a la direcció i de BI.
  • • CSI-M2-Obj8. Conèixer el propòsit bàsic dels sistemes d'informació CRM i SCM, en el context més general dels sistemes d'informació empresarials.
 4. CSI-M3-ObjGral. Entendre com els sistemes d'informació poden ser estratègics per a les organitzacions, les opcions per a la seva planificació i com poden integrar l'empresa en un context de normes internacionals d'auditoria i governança informàtica.
  Competències relacionades: CSI2.6, CSI3.2, CES1.1, G4.3, CSI1, CSI2.5, CSI3.1, CTI1.1, G2.3,
  Subcompetences:
  • • CSI-M3-Obj4. Conèixer la recent utilització dels sistemes d'informació com a potent eina d'integració empresarial estratègica.
  • • CSI-M3-Obj5. Conèixer els esquemes internacionals de bones pràctiques en relació a la gobernança i a l'auditoria i control dels sistemes d'informació a les organitzacions.
  • • CSI-M3-Obj2. Comprendre el propòsit de l'activitat de planificació estratègica dels SI y les TI, així com els enfocaments de planificació existents i les situacions d'utilització d'aquests enfocaments.
  • • CSI-M3-Obj1. Veure alguns dels esquemes conceptuals més coneguts de percepció dels diversos papers dels SI a les organitzacions.
  • • CSI-M3-Obj3. Entendre les principals alternatives estratègiques a les que s'enfronten els directius de SI actuals, i captar el seu impacte en els departaments de sistemes d'informació així com a d'altres àrees funcionals de l'organització.
 5. CSI-M4-ObjGral. Aprendre sobre l'història i el rol actual dels sistemes d'informació en les empreses, dins un context de normes internacionals de qualitat i organització del treball informàtic.
  Competències relacionades: G4.2, CES1.9, CSI1, CSI2.1, CSI2.2, CSI3.1, CSI3.5,
  Subcompetences:
  • • CSI-M4-Obj2. Entendre les responsabilitats clàssiques que porta a terme la funció de SI, des del desenvolupament i manteniment de SI fins a l'explotació, conjúntament amb les tasques de tècnica de sistemes, administració de dades i d'altres de més recents.
  • • CSI-M4-Obj3. Conèixer els papers professionals i els llocs de treball típics que es relacionen amb la funció de SI.
  • • CSI-M4-Obj1. Conèixer l'evolució seguida per la funció de SI al llarg del les darreres dècades, en especial pel que respecta a ls seva situació en el context de la resta de l'organització.
  • • CSI-M4-Obj4. Saber quins són els reptes que enfronta en l'actualitat la funció de SI, que poden canviar la seva fisonomia i organització interna.
  • • CSI-M4-Obj5. Veure i entendre algunes alternatives organitzatives clàssiques que cal tenir en compte pel que fa la gestió funcional dels SI.
  • • CSI-M4-Obj6. Conèixer els esquemes internacionals de bones pràctiques en relació a la qualitat i organització de la funció de sistemes d'informació a les organitzacions.
 6. CSI-M5-ObjGral. Sintetitzar un mapa conceptual sobre els SI a les organitzacions, amb una aplicació al cas transversal de l'assignatura, i conèixer tant els estudis de prospectiva rellevant als temes de CSI com la seva projecció a la resta del GEI, i més enllà.
  Competències relacionades: G4.3, CSI2.1, G2.3,
  Subcompetences:
  • • CSI-M5-Obj1. Sintetitzar un mapa conceptual dels SI a les organitzacions, aplicat a un cas concret.
  • • CSI-M5-Obj2. Veure i entendre estudis de prospectiva sobre els temes tractats a CSI.
  • • CSI-M5-Obj3. Entendre com els temes estudiants a CSI seràn tractats i ampliats a la resta del GEI, i de forma més avançada al MEI.

Continguts

 1. Introducció als Sistemes d'Informació
  Conceptes d'organització, empresa, sistema d'informació i sistema d'informació informàtic.

  Comprendre i aplicar els principis de les organitzacions.
 2. Conceptes Bàsics dels Sistemes d'Informació
  Anàlisi de les funcions intrínseques del sistema d'informació.
  Components del sistema d'informació.
  Propòsits organitzatius del sistema d'informació.
  Relació del sistema d'informació amb els subsistemes productiu i de decisió.
 3. Sistemes d'Informació a les Organitzacions
  Evolució històrica dels sistemes d'informació informàtics.
  Propòsit, arquitectura i condicionaments de diferents categories de sistemes d'informació.
  Impacte i aplicació de sistemes d'informació per a la direcció i de BI.
 4. Estratègia i Planificació dels Sistemes d'Informació
  Els sistemes d'informació com a eina d'integració empresarial estratègica.
  Planificació estratègica dels sistemes d'informació i tecnologies de la informació.
  Normes internacionals de governança i auditoria de sistemes d'informació.
 5. Història i Rol dels Sistemes d'Informació en les Empreses
  Evolució de la funció de SI en el context organitzatiu.
  Responsabilitats i tasques relacionades amb la funció de SI.
  Papers professionals i llocs de treball associats a la funció de SI.
  Reptes actuals per a la funció de SI.
 6. Síntesi i Aplicació de Sistemes d'Informació en Contextos Organitzacionals, Estudis de Prospectiva i Projeccions

  En aquesta secció, els estudiants es dediquen a la construcció i sintetització d'un mapa conceptual sobre els Sistemes d'Informació (SI) dins de les organitzacions, fent especial aplicació al cas transversal tractat durant l'assignatura. A més, s'explora la projecció d'aquests coneixements més enllà del curs proporcionant una visió completa del potencial i l'abast d'aquests sistemes en diferents sectors.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Classes teoria

El professor impartirà les classes teòriques utilitzant diversos mètodes que poden incloure exposicions amb o sense el suport de transparències. Aquestes sessions també poden incloure debats interactius amb els estudiants, basats en els continguts i materials de consulta proposats, com ara casos, articles, o materials audiovisuals. És essencial que els estudiants estudiïn aquests materials amb anticipació per poder participar de manera efectiva en aquests debats.
Objectius: 1 2 3 4 5 6
Teoria
13h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Sessions de problemes

Durant les sessions de problemes, els estudiants treballaran en petits grups per a analitzar i resoldre problemàtiques reals relacionades amb els sistemes d'informació, fomentant així el pensament crític i la presa de decisions. Cada grup d'estudiants haurà de preparar i realitzar presentacions regulars sobre les seves solucions, facilitant així l'aprenentatge col·laboratiu i la comunicació efectiva. A més, aquestes sessions inclouran debats oberts on tots els estudiants podran aportar els seus punts de vista, incentivar el diàleg constructiu i afavorir l'aprenentatge actiu i participatiu.
Objectius: 1 2 3 4 5
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
15h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Projecte conceptes de sistemes d'informació

Al llarg del curs es realitzarà una pràctica en grup en la que es treballaran els conceptes apresos durant el curs.
Objectius: 6
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
30h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
50h

Examen Final


Objectius: 1 2 3 4 5
Setmana: 14
Tipus: examen de teoria
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Metodologia docent

L'assignatura CSI/SIO es caracteritza per una estructura tripartida que inclou classes de teoria, problemes i laboratori.

En les sessions de laboratori, es desenvoluparà un projecte que s'estendrà durant tot el curs acadèmic. Encara que el projecte constarà de diversos lliuraments parcialment avaluats, la seva nota final conformarà la qualificació total de la component de laboratori (LAB).

Per la seva part, les classes de problemes es concentraran en la resolució i lliurament de problemes, el desenvolupament de projectes menors, debats temàtics i presentacions dirigides pels estudiants. La qualificació d'Avaluació Continuada (AC) es calcularà com la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els lliuraments realitzats durant aquestes sessions.

Mètode d'avaluació

La nota final de l'assignatura es calcula com la mitjana de la nota del projecte de laboratori (LAB) i la nota de teoria (T). Aquesta última es determina a partir de l'avaluació continuada (AC), sempre que l'estudiant hagi complert almenys el 80% dels lliuraments requerits durant les classes de problemes. Si l'estudiant no aconsegueix aquest mínim, haurà de realitzar un examen final. En aquest cas, la nota de teoria (T) es calcularà com una combinació del 60% de l'examen final (E) i el 40% de l'avaluació continuada (AC).

Nota CSI = ( LAB + T ) / 2

Si lliuraments problemes >= 80% => T= AC
Sino T = E * 0.6 + AC * 0,4

La competència sostenibilitat i compromís social s'avaluarà en lliuraments realitzats a classe de problemes.
La competència de comunicació eficaç s'avaluarà amb les presentacions i els lliurament de problemes individuals.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

Capacitats prèvies

Nivell B1 d'anglès per llegir alguns dels articles que farem servir.

Camps professionals en què SIO es projecta:

Consultores, empreses i departaments de serveis informàtics, que desenvolupin projectes de sistemes d'informació per a organitzacions públiques o privades, de negocis o serveis públics. Desenvolupament i innovació al voltant de el camp de l'Enginyeria i Gestió de Serveis i Sistemes d'Informació.