Conceptes de Sistemes d'Informació

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Enginyeria del Software)
Requisits
 • Prerequisit: BD
 • Prerequisit: EEE
 • Aquesta assignatura no es pot matricular si has aprovat: SIO
Departament
ESSI
.L'assignatura "Conceptes de Sistemes d'Informació" (CSI) vol situar-se a la intersecció entre organització i informàtica, on es presenta la funció dels sistemes d'informació a les organitzacions. Tot parteix de la introducció detallada del concepte de sistema d'informació, i la seva aplicació pel suport del funcionament de les organitzacions humanes.

Aquesta introducció ens permet realitzar la connexió amb el mòdul sobre usos dels sistemes d'informació a les organitzacions, on es revisen les utilitzacions que les organitzacions fan de les diverses categories i subtipus de sistemes d'informació informàtics, que han anat apareixent al llarg de les darreres dècades i fins a l'actualitat. Així, es presenten les categories dels sistemes d'informació transaccionals, decisionals i comunicacionals, i per a cada categoria es detallen els principals subtipus de sistemes d'informació apareguts, relacionant-los amb les tecnologies d'informació més rellevants en cada cas.

Coneguda la tipologia de sistemes i usos, convé presentar tot seguit tant la direcció estratègica com la gestió funcional de la funció de sistemes d'informació, en el context més ampli de l'organització que l'engloba i que és l'objecte de la seva utilitat. Pel que respecta a la direcció estratègica dels sistemes d'informació, es presenten els papers estratègics que poden jugar els sistemes d'informació per a les organitzacions, inclosa la integració empresarial, i les alternatives per a la seva planificació estratègica, en el context de la governança i l'auditoria informàtica.

En relació a la gestió funcional de la funció de sistemes d'informació, convé conèixer l'evolució històrica i la situació actual quant al rol i organització interna d'aquesta funció, en un context definit per esquemes internacionals de qualitat i organització de les feines informàtiques.

L'assignatura acaba amb un mòdul final de recapitulació i projecció de les temàtiques estudiades, a partir de la síntesi d'un mapa conceptual sobre els SI a les organitzacions, i del coneixement d'estudis de prospectiva rellevants als temes tractats a SIO, el que facilita la seva projecció vers la resta de l'Itinerari de SI, i més enllà.

Professors

Responsable

 • Joan Antoni Pastor Collado ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
1
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0.4
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT3 - Demostrar coneixement i comprensió del context organitzatiu, econòmic i legal en el qual es desenvolupa la seva feina (coneixement adequat del concepte d'empresa, del marc institucional i jurídic de l'empresa, d'organització i gestió de les empreses).
  • CT3.2 - Conèixer i descriure els principals processos de les àrees funcionals de l'empresa i els vincles existents entre ells, que fan possibles la coordinació i la integració en un conjunt.
  • CT3.5 - Identificar les possibilitats d'ús i els beneficis que pot aportar l'aplicació en les diferents tipologies de software empresarial i serveis TIC existents.

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat sistemes d'informació

 • CSI2 - Integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent que assoleixin els seus objectius de forma efectiva.
  • CSI2.2 - Concebre, desplegar, organitzar i gestionar sistemes i serveis informàtics, en contextos empresarials o institucionals, per a millorar-ne els processos de negoci; responsabilitzar-se'n i liderar-ne la posada en marxa i la millora contínua; valorar el seu impacte econòmic i social.
  • CSI2.5 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'informació empresarial (ERP, CRM, SCM, etc.).
  • CSI2.6 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'ajuda a la presa de decisions i de bussines intelligence.
 • CSI4 - Participar activament en l'especificació, el disseny, la implementació i el manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació.
 • CSI1 - Demostrar comprensió i aplicar els principis i les pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir d'enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització, i participar activament en la formació dels usuaris.

Especialitat enginyeria del software

 • CES1 - Desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari, que es comportin de forma fiable i eficient, que tinguin un desenvolupament i un manteniment assequible i que compleixin normes de qualitat aplicant les teories, els principis, els mètodes i les pràctiques d'Enginyeria del Software.
  • CES1.1 - Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software complexos i/o crítics.
  • CES1.9 - Demostrar comprensió en la gestió i govern dels sistemes software.
 • CES2 - Valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per a satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la cerca de compromisos acceptables, dintre de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les organitzacions.
  • CES2.2 - Dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant mètodes d'enginyeria del software que integrin aspectes ètics, socials, legals i econòmics.
 • CES3 - Identificar i analitzar problemes; dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un coneixement adient de les teories, dels models i de les tècniques actuals.
  • CES3.2 - Dissenyar i gestionar un magatzem de dades (data warehouse).

Especialitat tecnologies de la informació

 • CTI1 - Definir, planificar i gestionar la instal·lació de la infraestructura TIC de l'organització.
  • CTI1.1 - Demostrar comprensió de l'entorn d'una organització i de les seves necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Competències Transversals

Comunicació eficaç oral i escrita

 • G4 - Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
  • G4.2 - Utilitzar estratègies per a preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical. Fer una presentació oral davant d'un auditori restringit. Triar adequadament els continguts, l'estil, la temporització i el format de la presentació. Ser capaç de comunicar-se d'una manera efectiva amb l'usuari en un llenguatge no tècnic, i de comprendre les seves necessitats.

Objectius

 1. Comprendre el rol que juga el professional de sistemes d'informació dins les organitzacions

  Competències relacionades: CES1.1, CES2.2, CSI1, CSI2.2, G2.3, CT3.2, CT3.5,
  Subcompetences:
  • Familiaritzar a l'alumne amb els conceptes de sistema, sistema d'informació, sistema d'informació informàtic, i servei. Despertar en l'alumne la necessitat d'alinear estratègicament les seves accions i projectes amb els objectius de l'organització en què es desenvolupin. Incentivar l'alumne a conèixer el llenguatge del negoci per tal de comprendre millor les necessitats de control dels processos. Generar una orientació al servei per part dels professionals de sistemes d'informació. Entendre els conceptes de cadena de valor i forces competitives Comprendre la importància de la credibilitat dels professionals dels sistemes d'informació.
 2. Entendre i explicar el processos que s'executen als departaments de sistemes d'informacio
  Competències relacionades: CES1.1, CES2.2, CES1.9, CSI1, CSI2.2, CTI1.1, CT2.4, CT3.2, CT3.5,
  Subcompetences:
  • Conèixer les diferents metodologies i millors pràctiques que es fan servir pel govern i gestió dels departaments de sistemes d'informació.
   Saber diferenciar entre les mes comunes (ITIL, COBIT, ISO2000, etc..)
   Entendre la necessitat i el funcionament d'un catàleg de serveis.
   Conèixer com controlar el processos dels que s'ha fet un outsourcing.
 3. Conèixer els processos básics d'una organitzación i com donar-li servei des de el departament de sistemes d'informació.
  Competències relacionades: CSI2.6, CSI4.1, CES1.1, CES2.2, G4.2, CSI1, CSI2.2, CSI2.5, CTI1.1, CT2.4, CT3.2, CT3.5,
  Subcompetences:
  • Comprendre la cadena de valor interna. Conèixer el concepte de ERP i les seves dificultats a l'hora d'implementar aquest tipus de projecte. Ser capaç d'utilitzar els conceptes bàsics de reenginyeria de processos per tal de donar solucions al negoci. Comprendre l'importancia de la gestiò del canvi i de les expectatives dels usuaris
 4. Conèixer com implantar i gestionar sistemes de pressa de decisions orientats a l'estratègia de la nostra organització
  Competències relacionades: CSI2.6, CSI3.2, CES1.1, CES3.2, G4.3, CSI1, CSI2.2, CSI2.5, CSI3.1, CSI3.5, CTI1.1, G2.3, CT3.2, CT3.5,
  Subcompetences:
  • Conèixer com es gestiona l'estrategia i com es prenen decisions. Saber com dissenyar solucions de quadres de comandament i business intelligence. Conèixer sistemes de gestió estratègica i de la qualitat.
 5. Entendre com afecten les capacitats no tècniques al desenvolupament de la feina del professional de sistemes d'informaciò
  Competències relacionades:
  Subcompetences:
  • Saber expressar-se i comunicar, entendre la importància d'un bona presentació, adquirir experiència fent presentacions publiques, saber redactar articles divulgatius, com crear un equip i treballar amb persones.

Continguts

 1. Sistemes, Sistemes d'informació i Cadena de valor interna
  Conceptes bàsics de definició de sistemes, tipologies de sistemes d'informació i definició de la teoria de cadena de valor interna de les organitzacions.
 2. El rol del professional dels Sistemes d'Informació
  Farem èmfasi en el paper que l'enginyer en software ha de desenvolupar dins el departament de sistemes d'informació i dins la seva pròpia organització. Parlarem també de la equació de la credibilitat del professionals de IT i del rol que ha de assolir el CIO.
 3. Organització i serveis dels departaments de Sistemes d'Informació
  Veurem que ha d'oferir el departament de sistemes d'informació a les organitzacions. Parlarem del catàleg de serveis, de SLAs, de Outsourcing. Farem una introducció al govern de les IT fent servir ITIL, COBIT, i altres.
 4. Enterprise Resource Planning (ERP)
  Parlarem de l'evolució històrica fins al ERP, del concepte de ERP, de com son els projectes d'implantació dels ERP, dels criteris de selecció dels ERP i dels implantadors, etc..
 5. Innovació i Re-enginyeria
  Parlarem del concepte de tasca i procés, de la re-enginyeria de processos (BPR), de l'innovació radical i no radical i del aprenentatge organitzatiu.
 6. La cadena de valor externa
  Parlarem del concepte de cadena de valor externa. Farem èmfasi en l'importància de les forces competitives i en la necessitat de controlar les relacions amb el mercat i la competitivitat.
  Parlarem de Customer Relationship Management (CRM) i Supply Relationship Management (SRM)
 7. Business Intelligence
  Tractarem el concepte de Intel·ligència de negoci (BI) i dels elements d'un solució de BI integral:
  Datawarehouse, eines ETL, Models E-R i multidimensionals, querys, reporting, quadres de comandament, mineria de dades, etc...
 8. Gestió del rendiment i sistemes de gestió estratègics.
  Parlarem del cicle pressupostari , de previsions, de les eines de gestió del rendiment, i dels sistemes de gestió de l'estratègia tals com Balanced Scorecard i EFQM.
 9. La cadena de valor virtual
  Parlarem de la importància de la cadena de valor virtual, de la generació de la matriu de valor i de com la informació passa a ser un producte en si mateixa
 10. Ponències i articles
  Ponències i articles divulgatius dels alumnes sobre qualsevol tema relacionat amb l'assignatura. (contingut temàtic detallat variable cada any)

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Introducció a l'assignatura

Durant aquesta sessió es farà una introducciò global de l'assignatura i es marcaran els objectius col.lectius entre professor i alumnes
Objectius: 1 5
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
12h

Visió del rol de sistemes d'informació i de la gestió interna del departament

Els alumnes faran una presentació oral i posterior debat sobre el rol de sistemes d'informació i de la gestió interna del departament fent servir un conjunt d'articles sobre els quals han treballat previament
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Llegeix el material dels articles i casos sobre el tema que desprès es debat a classe, fa un resum dels conceptes i escriu la seva propia conclusió personal per tal de fer-la servir durant el debat a classe.
Objectius: 1 2 5
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
12h

Sistemes d'informació per la cadena de valor interna

Els alumnes faran una presentació oral i posterior debat sobre la cadena de valor interna fent servir un conjunt d'articles sobre els quals han treballat previament
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Llegeix el material dels articles i casos sobre el tema que desprès es debat a classe, fa un resum dels conceptes i escriu la seva propia conclusió personal per tal de fer-la servir durant el debat a classe.
Objectius: 1 3 5
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
12h

Sistemes d'informació per la cadena de valor externa

Els alumnes faran unes presentacions i un debat sobre la cadena de valor externa i sistemes d'informació addients fent servir un conjunt d'articles sobre els quals han treballat previament
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Llegeix el material dels articles i casos sobre el tema que desprès es debat a classe, fa un resum dels conceptes i escriu la seva propia conclusió personal per tal de fer-la servir durant el debat a classe.
Objectius: 1 3 5
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
12h

Sistemes d'informació per la pressa de decisions

Els alumnes faran unes presentacions i un debat sobre la pressa de decisions dins les organitzacions i els SI addients en el seguiment tàctic del processos fent servir un conjunt d'articles sobre els quals han treballat previament
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Llegeix el material dels articles i casos sobre el tema que desprès es debat a classe, fa un resum dels conceptes i escriu la seva propia conclusió personal per tal de fer-la servir durant el debat a classe.
Objectius: 1 4 5
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
12h

Sistemes d'informació estratégics

Els alumnes faran unes presentacions i un debat sobre la pressa de decisions dins les organitzacions i els SI addients en el seguiment estrategics del processos fent servir un conjunt d'articles sobre els quals han treballat previament
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Llegeix el material dels articles i casos sobre el tema que desprès es debat a classe, fa un resum dels conceptes i escriu la seva propia conclusió personal per tal de fer-la servir durant el debat a classe.
Objectius: 1 4 5
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
12h

La cadena de valor virtual i la matriu de valor

Els alumnes faran unes presentacions i un debat sobre l'importancia de la matriu de valor a l'economia actual fent servir un conjunt d'articles sobre els quals han treballat previament
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Llegeix el material dels articles i casos sobre el tema que desprès es debat a classe, fa un resum dels conceptes i escriu la seva propia conclusió personal per tal de fer-la servir durant el debat a classe.
Objectius: 1 3 5
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
12h

Ponències

Els alumnes faràn una ponencia com si estiguesin a un congrès cièntific i escriuran un article divulgatiu
 • Aprenentatge autònom: A partir de las 4 setmana de classe els alumnes començaran a preparar el tema de ponència escollit. Abans han de preparar conjuntament la presentació oral i la escrita per tal defendre-la davant del public assistent al "Congres" i respondre a les preguntes que es facin al torn de preguntes. Assagar previàment es crucial per aquesta activitat.
Objectius: 1 2 3 4 5
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.2h
Aprenentatge autònom
6h

Examen Final

Examen Final
Objectius: 1 2 3 4 5
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen final
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
3h
Aprenentatge autònom
30h

Metodologia docent

El curs s'estructura en classes de teoria , classes de problemes i ponències.

Teoria:

Les classes de teoria consten d'explicacions del professor, i cobreixen la part principal del programa de l'assignatura. A més de presentar la teoria el professor motivarà als alumnes per a l'estudi aprofundit dels articles i casos pràctics que seran relacionats amb els temes del contingut en tractament.

Problemes:

Les classes de problemes es basen en les exposicions públiques dels propis alumnes dels articles o casos relacionats amb el contingut en tractament. Aquestes exposicions poden ser individuals o grupals. A cada sessió s'exposaran dos o tres articles/casos i posteriorment es farà un debat entre tots els alumnes sota la moderació i guiatge del professor per mirar d'aprofundir sobre la temàtica tractada.. S'espera la participació activa per part de tots els estudiants L'esperit crític i la participació han de ser el referents per aquestes sessions.
Altra forma d'obtenir punts és realitzar treballs de forma individual o grupal sobre els articles. La idea dels treballs és que fer-los sobre aquells articles de les lectures o aquells casos que no es veuen a classe.

Ponències:

A la part final del curs hi hauran sessions de ponències en la que els alumnes en grups escolliran i exposaran en forma de conferència un tema referent a la temàtica de l'assignatura i que no s'hagi tractat a classe. Les sessions de ponències son una mena de congres en el que els propis alumnes faran de conferenciants i de públic assistent. Les ponències s'han de complementar amb la redacció d'un article de caire divulgatiu com si s'escrivís per a una revista especialitzada.

Mètode d'avaluació

Nota sobre 10

1) Articles i Casos (3 punts).
2 punts corresponents al contingut de les presentacions i treballs
1 punt corresponent a la forma (competència G4)

2) Ponència Final (3 punts)
2 punts corresponents al contingut de les presentacions i treball
1 punt corresponent a la forma (competència G4)

3) Participació a classe (1 Punt)

4) Examen final (3 punts)

Bibliografia

Bàsica:

 • Transparències fetes servir durant la teoria (format PPT o PDF) - Fernández González, Jorge,
 • Recopilatori d'articles divulgatius i d'actualitat sobre els que treballarem: diverses revistes/blogs/twitters (format PDF) - Varis,
 • Recopilatori de casos per treballar - Varis,
 • Management information systems: text and cases - Jawadekar, W.S, McGraw-Hill, 2011. ISBN: 9780070146624
  http://cataleg.upc.edu/record=b1423638~S1*cat
 • Management information systems - O'Brien, J.A.; Marakas, G.M, McGraw-Hill/Irwin, 2011. ISBN: 9780071221092
  http://cataleg.upc.edu/record=b1423639~S1*cat

Capacitats prèvies

Nivell B1 d'anglès per llegir alguns dels articles que farem servir