Trasllat d'un expedient

Esteu aquí

L’adjudicació d’una plaça en una altra universitat o un altre centre, per la via de la preinscripció universitària o per canvi d’estudis i/o d’universitat, dóna lloc al trasllat de l’expedient acadèmic corresponent, que ha de tramitar la universitat i/o centre de procedència, un cop l’estudiant acredita la seva admissió.

El director o directora o el degà o degana del centre on l’estudiant ha obtingut la plaça ha d’acreditar l’admissió a l’efecte d’obtenir el trasllat d’expedient corresponent.

El trasllat d’expedient té els efectes econòmics que fixa anualment el decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes. Si es canvia d’estudis dins un mateix centre o entre centres de la mateixa UPC (centres propis i centres adscrits en procés d’integració), no s’hi aplica aquest import.

Tampoc s’aplica en el cas del trasllat a un centre que no sigui de la UPC però que sigui gestor d’un estudi interuniversitari amb la UPC.

Com realitzar la sol·licitud?

 1. Abans d'iniciar el tràmit s’ha de tenir la documentació necessària digitalitzada en format PDF. Consulta a l’apartat d’aquest tràmit la documentació necessària. 
 2. L’estudiant haurà de registrar la sol·licitud mitjançant una instància adreçada al Degà de la FIB a la seu electrònica de la UPC
 3. Fer clic en el botó “Tramita Estudiantat UPC”.
 4. Omplir el formulari i adjuntar la documentació en format PDF que es demana a l’apartat documentació necessària d'aquest tràmit.
 5. Marcar la casella “Declaro”.
 6. Clicar en el botó “Signa i registra”. És el moment de la signatura. Es mostrarà una pantalla on es podrà escollir el mètode de signatura. Seleccionar el que es vulgui utilitzar i continuar el procés segons les indicacions.

Una vegada completat el procés de signatura, l’aplicació informarà que s'està processant el tràmit. Quan l’aplicació informi que el tràmit s'ha completat correctament, es podrà descarregar el rebut de registre del tràmit. La no recepció del rebut acreditatiu significa que la Universitat Politècnica de Catalunya no ha rebut la sol·licitud. Per tant, el document es tindrà per no presentat a tots els efectes.
Passats uns minuts es rebrà un correu electrònic amb remitent UPC que conté:

 • Un Codi Segur de Verificació (CSV) de la sol·licitud presentada
 • Un Codi Segur de Verificació (CSV) de cada document adjuntat

Amb aquest codi, si es necessita, a l'apartat d’autoservei de documents de la Seu Electrònica UPC, es podrà obtenir una còpia autèntica de la documentació presentada.

 

Tràmit en línia

Seu electrònica UPC

Aquest tràmit caldrà realitzar-lo quan un estudiant de la FIB sol·liciti plaça en un altre centre o Universitat, i hi sigui admès.

Estudiants de la FIB que sol·licitin plaça en un altre centre o Universitat.

 • Còpia del DNI

 • Carta d'admissió de la universitat destí o o resguard de l'oficina de preinscripció amb l'assignació al nou centre

Si fas un trasllat d’expedient a un centre fora de la UPC, consulta el decret de preus:

 • Trasllat d'expedient acadèmic: 54,54 euros.
 • El pagament es fa via e-Secretaria.

Altrament, el trasllat d’expedient no té taxa associada.

Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria)

Adreça 

Planta baixa de l'edifici B6 del Campus Nord
C/Jordi Girona,1-3  
08034 Barcelona

Telèfon 
(34) 93 401 69 49
E-mail 
Horari 

Atenció presencial amb cita prèvia.
Recorda indicar el motiu de la teva cita.

 • Matins: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
 • Tardes: dimarts i dimecres, de 15.30 a 17 h

De l'1 de juny al 30 de setembre: de 10 a 13 h de dilluns a divendres.

Agost tancat.