Visió per Computador

Esteu aquí

Crèdits
5
Tipus
Obligatòria
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
CS;UB
Aquest curs presenta els principals aspectes de la visió computacional, des dels fonaments sobre formació d'imatges i operacions d'imatges bàsiques fins a reconeixement d'objectes, passant pels principals problemes de la visió per computador: segmentació, extracció de punts d'interès, reconeixement de patrons i reconeixement de cares. Es revisaran els mètodes clàssics i els més novedosos per als problemes de visió i es practicarà amb mètodes per resoldre alguns d'aquests problemes.

Professors

Responsable

 • Petia Radeva ( )

Hores setmanals

Teoria
1.5
Problemes
0
Laboratori
1.5
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
3

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per a projectar, dissenyar i implantar productes, processos, serveis i instal·lacions en tots els àmbits de la Intel·ligència Artificial.
 • CG3 - Capacitat per a la modelització, càlcul, simulació, desenvolupament i implantació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb la Intel·ligència Artificial.

Competències Tècniques de cada especialitat

Acadèmiques

 • CEA6 - Capacitat de comprendre els principis bàsics de funcionament de les tècniques de Visió Computacional, i saber utilitzar-les en l'entorn d'un sistema o servei intel·ligent.
 • CEA7 - Capacitat de comprendre la problemàtica, i les solucions als problemes en la pràctica professional de l'aplicació de la Intel·ligència Artificial en l'entorn empresarial i industrial.

Professionals

 • CEP3 - Capacitat d'aplicació de les tècniques d'Intel·ligència Artificial en entorns tecnològics i industrials per a la millora de la qualitat i la productivitat.
 • CEP5 - Capacitat de dissenyar noves eines informàtiques i noves tècniques d'Intel·ligència Artificial en l'exercici professional.

Competències Transversals

Treball en equip

 • CT3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

ús solvent dels recursos d'informació

 • CT4 - Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Raonament

 • CT6 - Capacitat d'avaluar i analitzar de manera raonada i crítica sobre situacions, projectes, propostes, informes i estudis de caracter cientific-tecnic. Capacitat d'argumentar les raons que expliquen o justifiquen aquestes situacions, propostes, etc.

Analisis i sintesis

 • CT7 - Capacitat d'anàlisi i resolució de problemes tècnics complexos.

Objectius

 1. Desenvolupament de pràctiques de visió per computador.
  Competències relacionades: CT3, CT4, CT6, CEP5, CEP3,
 2. Assolir els coneixemens bàsics i avançats de visió per computador.
  Competències relacionades: CT7, CEA6, CEA7, CG1, CG3,

Continguts

 1. Introducció a Computational Vision
 2. Processament d'imatges
 3. Detecció de vores i contorns.
 4. Detecció de característiques
 5. Feature Matching
 6. Face detection
 7. Face recognition
 8. Segmentació I
 9. Segmentatció II
 10. Texture analysis
 11. Video Segmentation
 12. Object Recognition
 13. Image classification with CNNs

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Entrega pràctica 1

Aquesta activitat es tracta d'entregar el codi i informe corresponents a una serie d'exercicis bàsics plantejats al primer bloc de l'assignatura.
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
9h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
9h

Entrega pràctica 2

Aquesta activitat es tracta d'entregar el codi i informe corresponents al problema plantejat al segon bloc de l'assignatura.
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
9h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
9h

Entrega pràctica 3

Aquesta activitat es tracta d'entregar el codi i informe corresponents al problema plantejat al tercer bloc de l'assignatura.
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
9h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
9h

Metodologia docent

El curs es dividirà en una sèrie de sessions teòriques i pràctiques:

- Sessions de teoria participatives en què s'introdueixen i discuteixen nous conceptes entre els estudiants. Es fomenta la discussió en grup. Es proporcionaran capítols de llibres de text i treballs de recerca per facilitar el debat i l'intercanvi d'idees.

- S'hi dediquen sessions pràctiques per resoldre problemes, dissenyant mètodes i desenvolupant prototips. Aquestes sessions permeten als estudiants posar en pràctica conceptes prèviament introduïts per obtenir més coneixement.

Mètode d'avaluació

Els estudiants s'avaluaran en base al seu treball en tasques pràctiques (lliurament de pràctiques en grups de 2 estudiants) i un examen final de teoria. La ponderació de la nota final serà proporcional a les càrregues de treball respectives de les tasques pràctiques i l'examen final de teoria. Nota final: 60% de pràctiques i 40% de qualificació de l'examen final.

Bibliografia

Bàsica:

Addenda

Continguts

There are no significant changes.

Metodologia docent

Beyond the adaptation of the course to a mixed (presential-virtual) methodology, there are no significant changes.

Mètode d'avaluació

There are no significant changes.

Pla de contingència

In case of total confinement the classes will switch to virtual synchronous.