Viabilitat de Projectes Empresarials Innovadors

Esteu aquí

Crèdits
4.5
Tipus
Obligatòria
Requisits
 • Aquesta assignatura s'ha de matricular alhora amb: FPEI-MEI
Departament
OE
L'assignatura pretén impulsar l'esperit emprenedor dels participants al mateix temps que establir el procés per l'elaboració d'un pla de negoci que giri al voltant d'una idea de negoci innvadora. Per a això el procés d'elaboració del pla de negoci s'entroncarà amb tres grans eixos d'innovació, desenvolupant el pla d'acord a un o més d'aquests eixos.

Els tres eixos per al desenvolupament d'una idea de negoci innovadora al voltant dels quals girarà la matèria són: la identificació de tendències de mercat a llarg termini com a font d'innovació, el benchmarking tecnològic com a inspiració innovadora i el disseny d'un model de negoci ètic com a nucli de la mentalitat innovadora.

Professorat

Responsable

 • Fernando Barrabes Naval ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
0
Laboratori
3
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
7.25

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Direcció i gestió

 • CDG3 - Capacitat per a la direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia per la seguretat de les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG8 - Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis i multidisciplinaris, essent capaços d'integrar aquests coneixements.
 • CG10 - Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de la Informàtica

Competències Transversals

Emprenedoria i innovació

 • CTR1 - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.

Bàsiques

 • CB8 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons darreres que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Objectius

 1. Entendre i valorar el paper de l'emprenedor a la societat moderna
  Competències relacionades: CG10, CTR1,
 2. Ser capaços d'analitzar l'entorn per determinar idees innovadores de negoci
  Competències relacionades: CG10, CTR1,
 3. Al voltant d'un projecte innovador, ser capaços de construir un pla d'empresa raonable
  Competències relacionades: CDG3, CB8, CG10,
 4. Construir un discurs sòlid i convincent al voltant d'una idea de negoci i d'un pla d'empresa
  Competències relacionades: CB8, CG8, CG10,

Continguts

 1. Introducció a l'assignatura i aspec- tes clau de l'activitat empresarial
 2. L'emprenedor; el seu paper a la societat, característiques i perfil
 3. Eix d'innovacio i benchmarking 1) Identificació de tendències de mercat a llarg termini
 4. Eix d'innovació i benchmarking 2) Evolució tecnològica com a font de idees. La tecnología aplicada a la industria.
 5. Eix d'innovació i benchmarking 3) Models de negoci ètics com a font de innovació i idees
 6. De la idea a l'empresa. Continguts del pla de negoci. Investigació de mercat
 7. Factors diferencials i competència. Anàlisi DAFO
 8. Pla de marketing: marketing estratègic, distribució i producte
 9. Pla de marketing: estrategies de preu i promoció
 10. L'Equip humà en una petita empresa innovadora
 11. Figures jurídiques i tipus de societats. Rudiments de fiscalitat per el petit emprenedor
 12. Necessitats de recursos. La construcció del balanc de l'empresa en el moment zero
 13. La construcció d'una previssió de compte d'explotació per els dos primers exercicis. El cash-flow

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Introducció a l'assignatura. Aspectes clau de l'activitat empresarial i l'emprenedor


 • Laboratori: Formació de grups de treball
 • Aprenentatge autònom: Lectura capítols 1 i 2 llibre Entrepreneurship
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
1.5h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Treballant els diversos eixos d'innovació

Treballant al voltant dels tres eixos: tendències de mercat, innovació tecnològica i models ètics, els alumnes descobriran formes de trobar idees innovadores sostenibles en el temps.
 • Laboratori: Cerca de possibles idees de negoci innovadores al voltant de cada un dels tres eixos
 • Aprenentatge autònom: Lectura del llibre "Empresa 3.0" en bibliografia i avançar en el Pla d'Empresa
Objectius: 2 3
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
3.5h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Donant forma a l'idea de negoci

Treballant el concepte d'avantatge competitiu i anàlisi DAFO. Repàs a l'estructura d'un pla de negoci i investigació de mercat
 • Laboratori: Presentació de la idea en brut i necessitats per l'anàlisi de mercat
 • Aprenentatge autònom: Llegir capítols 4 i 5 llibre Entrepreneurship a bibliografia Construir les avantages competitius i el DAFO de la nostre idea
Objectius: 3 4
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
7h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Pla de marketing


 • Laboratori: Definició de l'estrategia de marketing dins el pla i de la política de preus i promoció
 • Aprenentatge autònom: Llegir capítols 6 i 7 llibre "Entrepreneurship" bibliografia Avançar en el Pla d'Empresa
Objectius: 2 3
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Equip humà i elements jurídics


 • Laboratori: Anàlisi d'un cas sobre eficiència d'equips i d'un altre sobre idoneitat de figures jurídiques Escribint el disseny del pla de marketing
 • Aprenentatge autònom: Llegir capítol 8 llibre Entrepreneurship bibliografía Avançar en el Pla d'Empresa
Objectius: 1 4
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
8.1h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Balanç i compte d'explotació


 • Laboratori: Presentant el pla de marketing i construint el balanç inicial
 • Aprenentatge autònom: Llegir llibre Comptabilitat i Finances per no Financers a bibliografia i preparar balanços i comptes d'explotació
Objectius: 3 4
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
4.4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Presentant el pla de marketing i el model de negoci


Objectius: 1 2 3 4
Setmana: 10
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
11.5h

Metodologia docent

Durant les classes de teoria s'utilitza la classe magistral, complementada -a conveniència del tema- amb exemples previs de desenvolupament que permetin als alumnes obtenir idees pràctiques per al treball que hauran de fer en les sessions de projecte. L'análisi de casos forma també part fonamental d'aquest bloc.

En algun cas, les classes de teoria podran comptar amb alguna breu conferència d'algun emprenedor o directiu que proporcioni pautes reals sobre com ell / a ha tractat la problemàtica que es tracta en la sessió.

Respecte a les sessions de projecte, estaran enfocades a que els alumnes avancin en la construcció del seu pla de negoci. Les metodologies que s'utilitzen van des de la dinàmica de grups i el brain storming fins a la recerca d'informació de mercat per Internet, la preparació de parts concretes del pla de negoci o la presentació creuada entre membres del grup de parts del pla.

La part de desenvolupament del projecte serà acuradament pautada i orientada a facilitar la realització del pla de negoci.

Mètode d'avaluació

L'avaluació es basa en presentacions dels estudiants i la defensa del pla de negocis davant d'un jurat compost pels membres del curs de la facultat i - opcionalment - per altres membres del personal docent o professional de reconegut nivell.

Al llarg del curs es donaran tres fites avaluatius:
- La presentació del model de negoci innovador,
- La presentació del pla de negoci en la seva totalitat,
- L'anàlisi del pla financer i la proposta a inversors.
La presentació simula un entorn professional. En conseqüència, els següents aspectes també seran avaluats: vestimenta formal, comunicació seria i ben estructurada, etc.

Per tal de ser capaç de defensar públicament el pla de negocis, els estudiants han d'haver assistit almenys al 70% de les classes i els equips han d'haver lliurat a temps les activitats que s'han planificat. El pla és el resultat del treball en equip, que es veurà reflectit en la qualificació atorgada al grup com un tot. Cada membre del grup serà responsable d'una part del projecte i seran qualificats individualment sobre la seva contribució.

Aquest enfocament està dissenyat per fomentar el treball en equip, en el qual els membres comparteixen la responsabilitat per aconseguir un objectiu comú.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Capacitats prèvies

Tenir una certa experiència prèvia en temes empresarials o haver cursat prèviament assignatures d'empresa com ara VPE (Viabilitat de Projectes Empresarials) en el grau o en Enginyeria informàtica és desitjable.

Un cert nivell de lectura en anglès és també desitjable.