Finançament per Projectes Empresarials Innovadors

Esteu aquí

Crèdits
1.5
Tipus
Optativa
Requisits
 • Aquesta assignatura s'ha de matricular alhora amb: VPEI-MEI
Departament
OE
La finalidad de la materia es preparar a los participantes para que sean capaces de, una vez estructurado el primer borrador de plan de negocio que gire alrededor de una idea empresarial innovadora, dimensionar el financiamiento necesario para la empresa y visualizar las diferentes fuentes de financiación posibles para esa hipotética nueva compañía además de que sean capaces de discernir las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas y decidir, finalmente, cuál será la estructura financiera óptima de la nueva empresa.

Desde ese punto de vista se abordarán temas tales como apalancamiento vs. Solvencia, la financiación bancaria clásica, equilibrio entre financiación a corto y a largo, las ayudas públicas o privadas, límites a la aportación de capital por parte del equipo emprendedor, el capital riesgo y el private equity: funcionamiento y prevenciones, otras fuentes de financiación, etc.

Professorat

Responsable

 • Fernando Barrabes Naval ( )

Altres

 • Ferran Sabate Garriga ( )
 • Joaquim Deulofeu Aymar ( )
 • Marcos Eguiguren Huerta ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
0
Laboratori
3
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
7.19

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Direcció i gestió

 • CDG3 - Capacitat per a la direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia per la seguretat de les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG8 - Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis i multidisciplinaris, essent capaços d'integrar aquests coneixements.
 • CG10 - Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de la Informàtica

Competències Transversals

Emprenedoria i innovació

 • CTR1 - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.

Objectius

 1. Capacitar per construir una previsió d'explotació i de tresoreria per un negoci emergent
  Competències relacionades: CDG3, CG10, CTR1,
 2. Entendre les diferentes formes de finançament alienes i de private equity o venture capital i ser capaços d'aplicar-les quan pertoqui
  Competències relacionades: CG8, CG10,

Continguts

 1. La revisió del balanç inicial i la construcció del balanç previsional del any 1
 2. El pla de tresoreria. Identificació de les necessitats financeres a llarg i a curt termini
 3. Instruments financers clàsics a llarg i a curt termini
 4. El capital privat: els fundadors, fools, friends & family, venture capital, limitacions, prevencions i funcionament.
 5. Presentació del pla a possibles inversors simulats

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Revisar el balanç de situació inicial i construir el balance previsional per l'any 1


 • Laboratori: Construint el seu balance previsional al voltant de les dades del pla de negoci Construir un excel amb les dades del pla de negoci per volcar a la sessió de laboratori
 • Aprenentatge autònom: Llegir el llibre de Oriol Amat que surt a la bibliografia Avanzar amb el pla d'empresa
Objectius: 2
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
3h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Definició i teoría del plan de tresoreria, identificant necessitats de finançament a curt i llarg


 • Laboratori: Dissenyar el seu propi pla de tresoreria amb les dades provisionals del pla de negoci
 • Aprenentatge autònom: Llegir capítol sobre capital risc al llibre "Entrepreneurship" de la biliografia. Avanzar amb el pla d'empresa
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
3h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Instruments financers clàsics a llarg i a curt. Capital privat: fundadors, friends, fools & family, capital risc, límits, precaucions i operativa


 • Laboratori: Preparant la proposta inicial als inversors per la presentació i definició de la estructura financera de la seva empresa basada en el pla de negoci Acabar de preparar la presentació final
 • Aprenentatge autònom: Continuar lectura llibre Oriol Amat de la bibliografia i estudi per la presentació final
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
3h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6.5h

Presentació final del plan devant els inversors


Objectius: 1 2
Setmana: 3
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
1.5h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5.5h

Metodologia docent

Durant les classes de teoria s'utilitza la classe magistral, complementada -a conveniència del tema- amb exemples previs de desenvolupament que permetin als alumnes obtenir idees pràctiques per al treball que hauran de fer en les sessions de projecte.

En algun cas, les classes de teoria podran comptar amb alguna breu conferència d'algun emprenedor o directiu que proporcioni pautes reals sobre com ell / a han tractat problemàtiques especìfiques com l'avaluació d'ofertes de capital risc.

Respecte a les sessions de projecte, estaran enfocades a que els alumnes avancin en la construcció d'un pla financer integral que incorpori una solució de finançament adient i la presentació a posibles inversors.

Mètode d'avaluació

L'avaluació es basa en presentacions dels estudiants i en la defensa de un pla financer i la seva estructura detallada de finançament davant d'un jurat compost pels membres del curs de la facultat i - opcionalment - per altres membres del personal docent o professional de reconegut nivell que adoptaran el rol d'inversors profesionals.

Al llarg del curs es donen dues fites avaluatius:
- La presentació del pla de negoci amb la seva proposta d'inversió,
- L'anàlisi del pla financer.
La presentació simula un entorn professional. En conseqüència, els següents aspectes també seran avaluats: vestimenta formal, comunicació seria i ben estructurada, etc.

Per tal de ser capaç de defensar públicament el pla financer, els estudiants han d'haver assistit almenys al 70% de les classes i els equips han d'haver lliurat a temps les activitats que s'han planificat. El pla és el resultat del treball en equip, que es veurà reflectit en la qualificació atorgada al grup com un tot.

Bibliografia

Bàsica:

Capacitats prèvies

Tenir una certa experiència prèvia en temes empresarials o haver cursat prèviament assignatures d'empresa com ara VPE (Viabilitat de Projectes Empresarials) en el grau o en Enginyeria informàtica és desitjable.

Un cert nivell de lectura en anglès és també desitjable.