Tecnologies Informàtiques per a l'Automatització

Esteu aquí

Crèdits
3
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
ESAII
L'objectiu de l'assignatura es donar a conèixer la intima i directa relació que existeix entre la tecnologia relacionada amb els processos productius automatitzats i la informàtica.
Els alumnes adquiriran els coneixements, habilitats i competències per tal de:
a) triar les plataformes sobre les quals se executen les aplicacions amb restriccions de temps real,
b) adquirir els coneixements bàsics de control,
c) aprendran a utilitzar les eines de desenvolupament per tal de simular, generar i configurar les aplicacions que poden intercanviar i emmagatzemar informació, i
d) programar i configurar sistemes de supervisió processos.

Professorat

Responsable

 • Antonio Benito Martínez Velasco ( )

Altres

 • Toni Benedico Blanes ( )

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Direcció i gestió

 • CDG1 - Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.

Específiques

 • CTE5 - Capacitat per a analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i portar a terme en totes les seves etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació.
 • CTE8 - Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes encastats i ubics.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG4 - Capacitat pel modelat matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'Enginyeria en Informàtica.
 • CG7 - Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació

Competències Transversals

Emprenedoria i innovació

 • CTR1 - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.

Bàsiques

 • CB6 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits y la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Objectius

 1. L'objectiu de l'assignatura es donar a conèixer la intima i directa relació que existeix entre la tecnologia relacionada amb els processos productius automatitzats i la informàtica.
  Els alumnes adquiriran els coneixements, habilitats i competències per tal de:
  a) triar les plataformes sobre les quals se executen les aplicacions amb restriccions de temps real,
  b) adquirir els coneixements bàsics de control,
  c) aprendran a utilitzar les eines de desenvolupament per tal de simular, generar i configurar les aplicacions que poden intercanviar i emmagatzemar informació, i
  d) programar i configurar sistemes de supervisió processos.
  Competències relacionades: CB6, CTR1, CDG1, CTE5, CTE8, CG4, CG7,

Continguts

 1. Introducció a l'automatització industrial
  Breu introducció als processos productius i com automatitzar
 2. Requeriments dels sistemes operatius per l'automatització de processos i màquines.
  Sistemes de temps real en entorns industrials
 3. Autòmats programables, tipus, arquitectures i programació
  Introducció als PLC's
 4. Servidors de comunicacions standar
  Standars MODBUS
 5. Conectivitat dels sistemes SCADA amb base de dades, d'altres aplicacions i components hardware mitjançant 'drivers'
  Sistemes de monitorització de les operacions de les maquines.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Arquitectura informática d'un AGV

Apartir de la documentación donada posar en marca el sistema
 • Teoria: Descripcio de tipus de AGV. Caracteristiques
 • Laboratori: Familiaritzacio amb els robot mobils del laboratory
 • Aprenentatge dirigit: Tutoría per a la posta en marca dels robots mobils del laboratory
 • Aprenentatge autònom: Recerca de bibliografía.
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
2h

Cinemàtica de Robots Mobils

Introducció al robots amb rode. Tipus de rodes i les equacions cinematiques del moviment
 • Teoria: Aplicació de les equacions de moviment. Estimación de la posicio y conducció
 • Problemes: Utilitació de Matlab/Simulink per implementar els algoritmes
 • Laboratori: Implementación dels algoritmes en el robots reals
 • Aprenentatge dirigit: Tutoria en la implementació dels algoritmes
 • Aprenentatge autònom: Familiaritzacio amb Matlab/Simulink
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
4h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
2h

Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Arquitectures de control

Es veuran les principal necesitas de controlar un robot mobil: arribar a un punto, seguir una linea, seguir un altera vehicle, arribar a una pose
 • Teoria: Derivació de les principales equacions del control del moviment
 • Problemes: Simular les arquitectural de control
 • Laboratori: Implementar les arquitectures de control sobre un RaspberryPI
 • Aprenentatge dirigit: Tutorització dels laboratoris
 • Aprenentatge autònom: Familiaritzacio ama eines
Objectius: 1
Teoria
4h
Problemes
4h
Laboratori
8h
Aprenentatge dirigit
4h
Aprenentatge autònom
2h

Mini projecte

Es realitzarà un mini projecte per tal que un robot mobil fagi una tasca de carga i descarga d'un palet
 • Aprenentatge dirigit: Tutorització dels laboratoris

Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
16h
Aprenentatge dirigit
5h
Aprenentatge autònom
4h

Mètode d'avaluació

Treball