Tecnologies Informàtiques per a l'Automatització

Esteu aquí

Crèdits
3
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
ESAII
L'objectiu de l'assignatura es donar a conèixer la intima i directa relació que existeix entre la tecnologia relacionada amb els processos productius automatitzats i la informàtica.
Els alumnes adquiriran els coneixements, habilitats i competències per tal de:
a) triar les plataformes sobre les quals se executen les aplicacions amb restriccions de temps real,
b) adquirir els coneixements bàsics de control,
c) aprendran a utilitzar les eines de desenvolupament per tal de simular, generar i configurar les aplicacions que poden intercanviar i emmagatzemar informació, i
d) programar i configurar sistemes de supervisió processos.

Professors

Responsable

 • Antonio Benito Martínez Velasco ( )

Altres

 • Toni Benedico Blanes ( )

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Direcció i gestió

 • CDG1 - Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.

Específiques

 • CTE5 - Capacitat per a analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i portar a terme en totes les seves etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació.
 • CTE8 - Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes encastats i ubics.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG4 - Capacitat pel modelat matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'Enginyeria en Informàtica.
 • CG7 - Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació

Competències Transversals

Emprenedoria i innovació

 • CTR1 - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.

Bàsiques

 • CB6 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits y la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Objectius

 1. L'objectiu de l'assignatura es donar a conèixer la intima i directa relació que existeix entre la tecnologia relacionada amb els processos productius automatitzats i la informàtica.
  Els alumnes adquiriran els coneixements, habilitats i competències per tal de:
  a) triar les plataformes sobre les quals se executen les aplicacions amb restriccions de temps real,
  b) adquirir els coneixements bàsics de control,
  c) aprendran a utilitzar les eines de desenvolupament per tal de simular, generar i configurar les aplicacions que poden intercanviar i emmagatzemar informació, i
  d) programar i configurar sistemes de supervisió processos.
  Competències relacionades: CB6, CTR1, CTE5,

Continguts

 1. Introducció a l'automatització industrial
  Breu introducció als processos productius i com automatitzar
 2. Requeriments dels sistemes operatius per l'automatització de processos i màquines.
  Sistemes de temps real en entorns industrials
 3. Autòmats programables, tipus, arquitectures i programació
  Introducció als PLC's
 4. Servidors de comunicacions standar
  Standars MODBUS
 5. Conectivitat dels sistemes SCADA amb base de dades, d'altres aplicacions i components hardware mitjançant 'drivers'
  Sistemes de monitorització de les operacions de les maquines.