Sostenibilitat, Economia i Compromís Social

Esteu aquí

Crèdits
1.5
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
OE
El concepte de sostenibilitat reflecteix una creixent consciència sobre la contradicció que pot donar-se entre desenvolupament, primàriament entès com creixement econòmic i millora del nivell material de vida, i les condicions ecològiques i socials perquè aquest desenvolupament pugui perdurar en el temps. Aquesta consciència dels costos humans, naturals i mediambientals del desenvolupament i el progrés ha vingut a modificar l'actitud de despreocupació o justificació que sobre això va imperar durant molt de temps. La idea d'un creixement econòmic sense límits i darrere del qual tot es podia sacrificar va ser reemplaçada per una consciència d'aquests límits i de la importància de crear condicions de llarg termini que facin possible un benestar per a les actuals generacions que no es faci al preu d'una amenaça o deteriorament de les condicions de vida futures de la humanitat.

L'estudi de la sostenibilitat -satisfer les necessitats de les generacions presents sense comprometre les possibilitats de les del futur per atendre les seves pròpies necessitats- es pot dividir conceptualment en tres parts: ambiental, econòmica i social.

En aquesta assignatura ens endinsarem en les reflexions que cal fer per tal de poder portar a terme projectes sostenibles i analitzarem la conveniència o no de que això sigui així.

Professorat

Responsable

  • Jose M. Cabré Garcia ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0.5
Aprenentatge autònom
8

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Direcció i gestió

  • CDG2 - Capacitat per a la planificació estratègica, elaboració, direcció, coordinació, y gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre d'altres, amb: sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de software, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

  • CG5 - Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'Enginyeria en Informàtica seguint criteris de qualitat i mediambientals

Competències Transversals

Sostenibilitat i compromís social

  • CTR2 - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.

Bàsiques

  • CB7 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Objectius

  1. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte mediambiental.
    Competències relacionades: CTR2, CB7,
  2. Aprendre la capacitat per gestionar un projecte d'enginyeria sostenible amb tot el que això implica
    Competències relacionades: CDG2,
  3. Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'Enginyeria en Informàtica seguint criteris de qualitat i mediambientals
    Competències relacionades: CDG2, CTR2, CG5,

Continguts

  1. Introducció a la sostenibilitat
    L'estudi de la sostenibilitat -satisfer les necessitats de les generacions presents sense comprometre les possibilitats de les del futur per atendre les seves pròpies necessitats- es pot dividir conceptualment en tres parts: ambiental, econòmica i social.


    L'objectiu de la sostenibilitat és definir projectes viables i reconciliar els aspectes econòmic, social, i ambiental de les activitats humanes; "tres pilars" que cal tenir en compte per part de les comunitats, tant empreses com persones:

    ▪ Sostenibilitat econòmica: es dóna quan l'activitat que es mou cap a la sostenibilitat ambiental i social és financerament possible i rendible.

    ▪ Sostenibilitat social: basada en el manteniment de la cohesió social i de la seva habilitat per treballar en la persecució d'objectius comuns. Suposaria, prenent l'exemple d'una empresa, tenir en compte les conseqüències socials de l'activitat de la mateixa en tots els nivells: els treballadors (condicions de treball, nivell salarial, etc.), els proveïdors, els clients, les comunitats locals i la societat en general.

    Sostenibilitat ambiental: compatibilitat entre l'activitat considerada i la preservació de la biodiversitat i dels ecosistemes, evitant la degradació de les funcions font i embornal. Inclou una anàlisi dels impactes derivats de l'activitat considerada en termes de fluxos, consum de recursos difícil o lentament renovables, així com en termes de generació de residus i emissions.

    Aquest últim pilar és necessari perquè els altres dos siguin estables.

    El primer tema consisteix en una introducció a la problemàtica de la sostenibilitat. A través d'una sèrie de transparències ens introduïm en el concepte de sostenibilitat i la importància d'aquesta en el món actual. Es presenten diversos flashos i diagnòstics sobre diversos aspectes de l'estat de la sostenibilitat en el mon.
  2. Sostenibilitat mediambiental
    La sostenibilitat mediambiental es produeix quan una activitat que avança cap a la sostenibilitat social i econòmica té una petjada ecològica assumible i un impacte ambiental no destructiu. Moltes vegades els projectes són viables econòmicament, però no tenen en compte l'impacte mediambiental ni el social. I no hem d'oblidar que el món serà sostenible o no serà.

    La comunitat científica mediambiental va concretar 9 límits planetaris que si la humanitat traspassava ja no hi hauria volta enrere, d'aquests 9 ja n'hem traspassat 3.

    La humanitat ha d'entendre que si vol seguir en el camí del desenvolupament tal com l'entenem estem explotant el planeta a ritmes superiors a la seva capacitat de regeneració. Paradoxalment són els paisos poc desenvolupats els que tenen una mínima petjada ecològica.

    Els esforços globals per reduir l'impacte mediambiental de la humanitat han estat una pantomima. Anem cap a un suicidi col·lectiu.
  3. Sostenibilitat econòmica
    La sostenibilitat econòmica es produeix quan una activitat que avança cap a la sostenibilitat ambiental i social és financerament possible i rendible. Moltes vegades els projectes comencen amb una visió a curt i mig termini d'entusiasme i passió, però sense tenir en compte la seva viabilitat econòmica a llarg termini.

    El cementiri d'empreses està ple de bones idees. És vital abans d'engegar un projecte estudiar de forma acurada la seva viabilitat económica. Existeixen instruments tals com els plans de negoci, els plans estratègics, els anàlisis DAFO... que ens poden ajudar a estimar la bondat econòmica del nostre projecte.
  4. Sostenibilitat social
    Un projecte pot ser sostenible económicament i amb una emprenta ecològica mínima però si perjudica a un col·lectiu social qualitativament o quantitativa, superior al col·lectiu beneficiari del projecte, no serà considerat socialment sostenible.


    El paradigma clàssic "mà invisible" On l'egoisme et converteix en "benefactor social" mai ha estat cert. Des de que el premi Nobel John Nash, amb les seves contribucions a la Teoria de Jocs, mostra que si vivim en societat i volem tenir exit el hem de fer és cercar El millor per nosaltres .... i per els altres!


    Michael Porter i Marcos Ramer en el seu article "Creació de Valor Compartit" (Harvard Business Review Amèrica Llatina, 2011), ens expliquen que empreses Com GE, Google, IBM, Intel, Johnson and Johnson, Nestlé, Unilever i Wal-Mart, ja s'han embarcat amb esforços importants a crear valor compartit: considerar les conseqüències socials de l'activitat de la mateixa a tots els nivells: dels treballadors (Condicions de treball, salaris, etc), proveïdors, clients, comunitats locals i la societat en general . El Cas de Triodos Bank és un altra evidència.


    No obstant això, aquest nou paradigma - La clau per l'èxit personal consisteix en la recerca del bé col·lectiu - encara no ens el creiem.


    Una bona manera de mesurar la sostenibilitat social dels nostres projectes ens la proposa Christian Felber amb la seva matriu del be comú.
  5. El desenvolupament sostenible d'un projecte d'enginyeria.
    Una part important dels projectes d'enginyeria no tenen en compte un aspecte clau de la mateixa: la sostenibilitat. Perquè un projecte d'enginyeria sigui viable, a llarg termini, inevitablement, ha d'incorporar els aspectes de la sostenibilitat. Quins aspectes s'han de tenir en compte si volem desenvolupar un projecte sostenible?

    A través de la matriu de sostenibilitat proposada pel grup STEP de la UPC ens podem plantejar preguntes adients per tal t'avaluar la sostenibilitat d'un projecte.
  6. Fer un treball sobre: Manual de com fer un projecte sostenible
    Els estudiants es dividiran en grups i d'acord a la documentació treballada al llarg del curs, les conferències-col·loqui assistides i les discussions a classe, elaboraran una guia de com portar a terme un projecte de forma sostenible.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Introducció

L'alumne, amb una preparació prèvia, intervé, activament, discutint i plantejant dubtes pertinents.
  • Teoria: El professor exposa en una primera sessió els conceptes bàsics de la sostenibilitat i a través de l'exposició d'un conjunt de transparències convida a reflexionar sobre l'estat de la sostenibilitat en el món. En una segona sessió, el professor farà una exposició on relacionarà la sostenibilitat i les TICs.
  • Laboratori: L'alumne, amb una preparació prèvia, intervé, activament, discutint i plantejant dubtes pertinents.
  • Aprenentatge autònom: Els estudiants buscaran técniques i ratis per mesurar la sostenibilitat.
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

La dimensió mediambiental de la sostenibilitat

L'alumne, amb una preparació prèvia, intervé, activament, discutint i plantejant dubtes pertinents.
  • Teoria: Els aspectes medioambientals de la sostenibilitat. El com i el perquè? La contaminació i la biodiversitat. La generació i gestió de residus. L'emprenta ecològica. La capacitat de càrrega,etc...
  • Laboratori: Els estudiants discuteixen i plantejen preguntes sobre la Dimensió ambiental de la sostenibilitat
  • Aprenentatge autònom: Cerca d'informació sobre la dimensió ambiental de la sostenibilitat
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

La dimensió social de la sostenibilitat

L'alumne, amb una preparació prèvia, intervé, activament, en el debat plantejant propostes i dubtes pertinents. Aprofita la informació aconseguida per incorporar-la al treball final del seminari.
  • Teoria: La dimensió social de la sostenibilitat: Alimentació, educació i salut. Límits pel desenvolupament sostenible. La distribució equitativa de la renda. La pobresa. la precarietat. L'envelliment de la població en el primer mon. La superpoblació. les migracions. La solidaritat humana. Els fluxes monetaris entre el primer i el tercer mon. Les Xarxes socials i els canvis .
  • Laboratori: Els estudiants discuteixen i plantejan preguntes sobre la dimensió social de la sostenibilitat
  • Aprenentatge autònom: Cerca sobre la dimensió social de la sostenibilitat
Objectius: 1 2
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0.5h
Aprenentatge autònom
3h

La dimensió econòmica de la sostenibilitat

Durant la primera hora l'estudiant escolta atentament al conferenciant. Durant la segona hora participa activament en el debat. Aprofita l'informació obtinguda per incorporar-la al treball final del seminari.
  • Teoria: L'economia ambiental: La internalització de les externalitats. La liberalització i la globalització. Comerç i sostenibilitat. Empreses i poder. Ser sostenible és econòmicament sostenible? Els beneficis econòmics de la sostenibilitat.
  • Laboratori: Els estudiants discuteixen i plantejen preguntes sobre la dimensió econòmical de la sostenibilitat
  • Aprenentatge autònom: Cerca d'informació sobre la dimensió econòmica de la sostenibilitat
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0.5h
Aprenentatge autònom
3h

Desenvolupament sostenible d'un projecte d'enginyeria

L'alumne discuteix amb els seus companys i amb el professor sobre aquestes tècniques. Aprofita l'informació obtinguda per incorporar-la al treball final del seminari.
  • Teoria: tècniques de gestió econòmica per a projectes de sostenibilitat i Tècniques de gestió econòmica per a la sostenibilitat dels projectes
  • Laboratori: Discussió i preguntes
Objectius: 1 2 3
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0.5h
Aprenentatge autònom
3h

Realització treball projecte sostenible

Realització d'un treball en grup de com s'ha de fer un projecte sostenible
  • Aprenentatge dirigit: El professor tutoritza als estudiants sobre el document que estan elaborant.
  • Aprenentatge autònom: Els estudiants acaben d'elaborar un document sobre com realitzar un projecte d'enginyeria de forma sostenible
Objectius: 1 2 3
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0.5h
Aprenentatge autònom
6h

Metodologia docent

La metodologia d'aprenentage d'aquesta assignatura serà una barreja de classe magistral, conferències d'experts sobre diversos temes en l'àmbit de sostenibilitat, recerca de documentació i discussió entre grups i a classe. Al final de curs s'haurà d'entregar un projecte sobre la metodologia per fer un projecte sostenible en tots el seus tres aspectes: ambiental, econòmic i social.

Mètode d'avaluació

La nota final de l'assignatura serà, en un 80%, la nota que s'obtingui de l'avaluació del "projecte" presentat, i en un 20% la participació a classe.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

  • Tecnologia i Sostenibilitat és un espai Web amb material de suport a la docència en Sostenibilitat a la Universitat Politècnica de Catalunya. Es tracta d'un projecte realitzat a partir de la iniciativa i l'experiència de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, coordinat en el marc del programa STEP (Sostenibilitat, Tecnologia i Excel·lència) dins del Pla UPC Sostenible 2015, en el que hi ha participat professorat de diversos Departaments d'aquesta Universitat. http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu/

Capacitats prèvies

No hi han capacitats prèvies