Internet, Seguretat i Distribució de Continguts Multimèdia

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
AC
En aquesta assignatura l'alumne ha d'arribar a conèixer nous protocols de transferència a Internet, com estructurar les aplicacions en xarxa i dissenyar i utilitzar serveis per aplicacions distribuïdes web. També ha d'obtenir la capacitat d'enfrontar a problemes de seguretat a la xarxa i, en particular, a la web, i obtenir coneixements sobre els problemes de l'accés segur a la informació, la privacitat i els drets digitals. Finalment, l'alumne es familiaritzarà amb els sistemes de distribució i gestió de continguts multimèdia, incloent-hi el coneixement de protocols, estàndards i mecanismes per a la seva representació, intercanvi, protecció i interoperabilitat.

Professorat

Responsable

 • Jaime M. Delgado Merce ( )

Altres

 • Silvia Llorente Viejo ( )

Hores setmanals

Teoria
3
Problemes
0
Laboratori
1
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
7.11

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Específiques

 • CTE1 - Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • CTE2 - Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i protocols de xarxes de nova generació, els models de components, software intermedi i serveis.
 • CTE4 - Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.
 • CTE12 - Capacitat per a la creació i explotació d'entorns virtuals, i per a la creació, gestió i distribució de continguts multimèdia.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per a projectar, calcular, i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'Enginyeria Informàtica
 • CG2 - Capacitat per a la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes informàtics, acomplint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG3 - Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • CG6 - Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'Enginyeria en Informàtica.
 • CG7 - Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació

Competències Transversals

Treball en equip

 • CTR3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

ús solvent dels recursos d'informació

 • CTR4 - Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i d'informació de l'àmbit de l'enginyeria informàtica, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Objectius

 1. Disseny d'aplicacions multimèdia i les seves eines.
  Competències relacionades: CTR3, CTR4, CTE1, CTE12, CG1, CG2, CG3, CG6,
 2. Seguretat a Internet i les seves aplicacions.
  Competències relacionades: CTR4, CTE2, CTE4, CG7,

Continguts

 1. Disseny d'aplicacions distribuïdes
  Protocols i formats del nivell d'aplicació. HTML. XML. Disseny d'aplicacions i serveis basats en HTTP. Aplicacions distribuïdes i operacions remotes. Aplicacions web. Serveis web. WSDL, SOAP i REST.
 2. Representació de continguts multimèdia
  Mercat de software per a contingut multimèdia. Cicle de vida. Arquitectures de contingut. Tipos de contingut. Caràcters. Àudio. Imatges. Vídeo. Estructures i contenidors. Metadades.
 3. Transmissió de contingut multimèdia
  Suport de HTML5 a la transmissió multimèdia. Protocols de streaming. Streaming amb HTTP. DASH.
 4. Seguretat a Internet
  1. Amenaces i mecanismes de seguretat.
  2. Clau privada i clau pública. Algorismes per clau pública. Signatura digital.
  3. Infraestructura de clau pública. Models de confiança.
  4. Seguretat en aplicacions: XML Encryption, XML Signature. SAML, JWT, OAuth. Privacitat. Drets intel·lectuals de contingut multimèdia. Control d'accés. Seguretat i privacitat en àrees específiques (eHealth, ...).
 5. Nivells de xarxa i transport per multimèdia
  IPv6, TCP vs. UDP, Protocols sobre UDP per a la transferència de grans fitxer, UDP fiable. UDP per HTTP (HTTP/3): QUIC (Quick UDP Internet Connections).

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Desenvolupament del tema 1


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
11h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
20h

Desenvolupament del tema 2


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
6.5h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10.5h

Desenvolupament del tema 3


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
6.5h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10.5h

Desenvolupament del tema 4


Objectius: 2
Continguts:
Teoria
12.5h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
21h

Desenvolupament del tema 5


Objectius: 2
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Pràctiques de laboratori

Durant el curs es durà a terme un projecte en les sessions de laboratori en grups petits. El projecte té com a objectiu desenvolupar una aplicació web que integrarà els continguts de la asignatura. El projecte es descompon en tres fases de dues sessions cadascuna, que cobriran temes com aplicacions web, serveis web i seguretat. A cada sessió li correspon un lliurament, que s'avalua de forma independent. El treball a realitzar en el projecte és incremental, ja que els lliuraments depenen dels anteriors per així aconseguir una funcionalitat més completa.
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
13.5h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
28h

Metodologia docent

Aquesta assignatura ha de donar una visió global i el més tècnica i pràctica possible dels problemes i solucions al desenvolupament d'aplicacions multimèdia segures a Internet. Encara que, com que es cobreixen molts temes, hi ha una component descriptiva important, l'assignatura està plantejada des d'un punt de vista pràctic amb molts casos d'ús i pràctiques de laboratori.

Per això, la metodologia docent farà servir exemples i problemes per anar introduint els conceptes per a que els estudiants assoleixin les competències necessàries. A més, s'intentarà fomentar la interactivitat amb els estudiants plantejant a classe situacions reals per discutir les solucions possibles.

Per altra banda, les pràctiques al laboratori aniran completant les capacitats i els coneixements adquirits a classe de teoria/problemes. Les pràctiques tindran una vessant integradora (tipus projecte) doncs es construiran petits mòduls que s'integraran a una pràctica final.

Mètode d'avaluació

2 exàmens parcials (P1, P2). P1 inclou els temes 1 a 3; P2 inclou la resta.
1 treball que inclou presentació, discussió i documentació.
Laboratori (L): Diversos lliuraments.
Examen final no obligatori (F) amb dues parts (F1, amb els temes 1 a 3, i F2 amb la resta de temes).
Mini-tests setmanals que incrementen la nota dels parcials (Incr)
Nota: (Nt * 0,4) + (Na * 0,25) + (Nl * 0,35), sempre que Nt=>3,5 (no es pot aprovar si no es compleix); Nt és la nota de teoria, Na la del treball i Nl la de laboratori.
Nt = MAX (Nt parcials, Nt amb final)
Nt parcials = (P1+P2)/2 * Incr, on Incr = 1 + 0,02 * (SUMA (notes tests) / Núm. tests)
Nt amb final = 0,5 * MAX (P1, F1) + 0,5 * MAX (P2, F2)
Nl = (Nota de lliuraments * 0,5) + (Nota d'entrevistes * 0,5)
Na = (0,5 * Contingut) + (0,3 * Presentació) + (0,1 * Discussió) + (0,1 * Participació)

Bibliografia

Bàsica:

 • Slides - Delgado, J,
 • Exercises - Delgado, J,

Capacitats prèvies

Programació en Java.
Conceptes bàsics de xarxes de computadors.