Desenvolupament i Gestió de Sistemes d'Informació

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
ESSI
En aquesta assignatura analitzem els Sistemes d'Informació (SI) en l'organització i la seva component informàtica. Estudiarem l'evolució històrica dels SI i com evolucionen respecte de la tecnologia disponible i com afecten aquests canvis a l'organització.
Treballarem els aspectes d'alineament dels SI amb la missió i objectius de l'organització, el disseny de sistemes, aspectes de qualitat, gestió de projectes i de gestió del portfoli de serveis de l'organització.

Professorat

Responsable

 • Marc Alier Forment ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
7.11

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Específiques

 • CTE1 - Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • CTE3 - Capacitat per a assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, processos, sistemes, serveis, aplicacions i productes informàtics.
 • CTE5 - Capacitat per a analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i portar a terme en totes les seves etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per a projectar, calcular, i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'Enginyeria Informàtica
 • CG2 - Capacitat per a la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes informàtics, acomplint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG3 - Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • CG6 - Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'Enginyeria en Informàtica.
 • CG7 - Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació
 • CG9 - Capacitat per a comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'Enginyer en Informàtica

Competències Transversals

Bàsiques

 • CB8 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons darreres que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Objectius

 1. Adquirir una visió general sobre què és un sistema d'informació
  Competències relacionades: CTE1, CTE3, CTE5,
 2. Comprendre la necessitat d'avaluar la qualitat dels sistemes d'informació i conèixer les estratègies existents i models de referència per a l'avaluació de la qualitat
  Competències relacionades: CTE3, CB8, CG9,
 3. Saber elaborar un pla de sistemes d'informació
  Competències relacionades: CTE3, CB8, CG2, CG7,
 4. Saber elicitar els requisits per a diferents components d'un sistema d'infomració
  Competències relacionades: CTE5, CB8, CG3, CG9,
 5. Saber especificar processos de negoci en BPMN i identificar els requisits derivats per al SI
  Competències relacionades: CTE1, CTE5, CG1, CB8,
 6. Coneixer les diferents arquitectures de software aplicades a sistemes d'informació i saber la seva adecuació en diferents casos.
  Competències relacionades: CTE1, CTE5, CB8, CG6,
 7. Conèixer els fonaments de l'enginyeria de les línies de productes software i saber distingir en quins contextos són útils
  Competències relacionades: CTE1, CTE5, CB8, CG6,
 8. Conèixer alguns principis i estratègies d'usabilitat en sistemes d'informació
  Competències relacionades: CTE3, CB8, CG9,
 9. Entendre les diferències entre les metodologies de desenvolupament àgils i les tradicionals i saber triar quina aplicar en un cas donat
  Competències relacionades: CTE1, CTE3, CB8, CG3, CG6,

Continguts

 1. Introducció
  Concepte de Sistema d'Informació, processos de desenvolupament de Sistemes d'Informació i les seves etapes i qualitat de Sistemes d'Informació.
 2. Evolució històrica dels sistemes d'informació
  Analitzarem la evolució històrica dels sistemes d'informació a les organitzacions. Veurem com les diferents evolucions tecnológiques s'han anat introduint a la organització i els seus processos i com això ha afectat a la gestió departament d'informàtica.
 3. Governança i gestió de sistemes d'infomració
 4. Línies de productes software i el portfoli de serveis d'informació. Anàlisis de processos amb BPMN
 5. Usabilitat i sistemes d'informació
 6. Gestió de projectes, metodologies i aproximacions

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Portfoli

Durant el curs es treballaran diversos aspetctes teorics, anàlisis casos, activitats de recerca i exercicis. Els resultats d'aquest treball cada alumne l'ha de presentar en el seu portfoli. Aquesta activitat serà avaluada mitjançant una rúbrica.
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Projecte Pla de Sistemes

Realitzar un pla de sistemes sobre un cás treballat a classe. El pla de sistemes es realitzara en grup i es presentarà a classe. s'avaluarà amb una rúbrica.
Objectius: 3 4 5 6
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Examen DGSI

L'examen de DGSI el faran els alumnes que no arribin a un promig de 6 en l'avaluació continuada.
Objectius: 1 2 5 6 7 8 9
Setmana: 1
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Metodologia docent

L'assignatura s'estructura en diferents tipus de sessions. No obstant totes les sessions es realitzaran en la mateixa aula.

Sessions de teoria. Són sessions on el professor presenta els principals conceptes dels temes que formen el contingut de l'assignatura de manera expositiva i també plantejant algunes qüestions als estudiants per fomentar la seva participació. A més de presentar els conceptes, el professor motivarà als estudiants per a l'estudi d'articles relacionats.

Sessions de presentacions. Aquestes sessions es basen en les exposicions públiques dels propis estudiants d'articles relacionats amb els temes tractats a l'assignatura. Després de cada exposició, es dedicarà una estona a la discussió sobre la temàtica tractada amb la participació de tots els estudiants i la guia del professor. L'objectiu serà discutir les principals aportacions de l'article, aprofundir en la temàtica tractada i debatre els possibles punts de controvèrsia. S'espera la participació activa per part de tots els estudiants.

Sessions de laboratori. En aquestes sessions es treballarà el Pla de Sistemes d'informació

Nota: El mètode docent emprat en l'assignatura requereix que l'estudiant adquireixi nous coneixements de manera autònoma, usant fonts bibliogràfiques que normalment estan en anglès. És imprescindible que l'estudiant tingui un nivell d'anglès suficient per assimilar sense massa dificultats aquesta bibliografia (tècnica).

Mètode d'avaluació

Nota Avaluació continuada (AC)= ( Portfoli * 2 + Presentació + Projecte + Lliuraments exercicis) / 5

Si (AC>=6) Nota DSGSI = AC
Sino
Nota DGSI = (AC * 6 + Examen * 4 ) / 10

La nota competencia CB8 = Presentació

Bibliografia

Bàsica:

Web links

Capacitats prèvies

Les capacitats prèvies que requereix el màster MEI.