Aprenentatge Automàtic Avançat

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
CS
L'objectiu de l'aprenentatge automàtic ("machine learning", en anglès)
és el desenvolupament de teories, tècniques i algorismes que permetin
a un sistema modificar el seu comportament a través de l'observació de dades que
representen informació incompleta sobre un procés o fenomen natural subjecte a
incertesa estadística. L'aprenentatge automàtic és un punt de trobada
de diferents disciplines: l'estadística multivariable, l'algorísmia i l'optimització matemàtica, entre d'altres.

L'assignatura aprofundeix en diverses tècniques modernes d'aprenentatge no lineal, que inclouen xarxes neuronals profundes, mètodes d'aprenentatge avançats basats en kernels i els últims desenvolupaments en mètodes de conjunt. També pretén oferir una visió unificada de la zona i les seves perspectives de futur.

Professorat

Responsable

 • Luis Antonio Belanche Muñoz ( )

Altres

 • Jamie Arjona Martinez ( )

Hores setmanals

Teoria
3.2
Problemes
0
Laboratori
1
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
7.38

Competències

Competències Transversals

ús solvent dels recursos d'informació

 • CT4 - Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Tercera llengua

 • CT5 - Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

Bàsiques

 • CB6 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits y la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB7 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB10 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG2 - Identificar i aplicar mètodes d'anàlisi, extracció de coneixement i visualització de dades recollides en formats molt diferents

Competències Tècniques

Específiques

 • CE3 - Aplicar mètodes d'integració de dades per donar solució a problemes de ciència de dades en entorns heterogenis
 • CE5 - Modelar, dissenyar i implementar sistemes complexos de dades, incloent-hi la visualització de dades
 • CE8 - Extreure informació de dades estructurades i no estructurades, tenint en compte la naturalesa multivariant de les mateixes.
 • CE9 - Aplicar mètodes adequats per a l'anàlisi d'altres tipus de formats, com ara processos i grafs, dins l'àmbit de ciència de dades
 • CE10 - Identificar els mètodes d'aprenentatge automàtic i modelització estadística a utilitzar per resoldre un problema específic de ciència de dades, i aplicar-los de forma rigorosa
 • CE11 - Analitzar i extreure coneixement d'informació no estructurada mitjançant tècniques de processament de llenguatge natural, mineria de textos i imatges

Objectius

 1. Mètodes avançats d'aprenentatge automàtic
  Competències relacionades: CB10, CB6, CT4, CT5, CE10, CE8, CE9,
 2. Estadística bayesiana
  Competències relacionades: CB7, CT4, CT5, CE10, CE5, CE8,
 3. Optimització de xarxes neuronals i màquines de vectors suport
  Competències relacionades: CB10, CB6, CB7, CT4, CT5, CE10, CE11, CE3, CE5, CE8, CE9, CG2,
 4. Models lineals i models lineals generalitzats de regressió no paramètrics
  Competències relacionades: CB10, CT5, CE10, CE5,
 5. Neteja de dades
  Competències relacionades: CB6, CT4, CE11, CE3, CE8, CE9, CG2,

Continguts

 1. Introducció a l'aprenentatge automàtic bayesià
  Introduction to Bayesian thinking for machine learning. Learning by solving a regularized problem. Illustrative example.
 2. Aprenentatge en espais funcionals
  Reproducing kernel Hilbert spaces. The representer theorem. Example 1: Kernel ridge regression. Example 2: The Perceptron and the kernel Perceptron.
 3. Funcions de kernel fomamentals en R^d
  Description and demonstration of fundamental kernel functions in R^d. Polynomial and Gaussian kernels. General properties of kernel functions.
 4. La màquina de suport vectorial per a la classificació, regressió i detecció de novetats
  The support vector machine (SVM) is the flagship in kernel methods. Its versions for classification, regression and novelty detection are fully explained and demonstrated.
 5. Funcions de kernel per a diferents tipus de dades
  Some kernel functions for different data types are presented and demonstrated, such as text, trees, graphs, categorical variables, and many others.
 6. Altres algorismes d'aprenentatge basats en kernels
  Additional kernel-based learning methods are explained, such as kernel PCA and kernel FDA. These are illustrated in several application examples.
 7. Introducció a les xarxes neuronals profundes
  Introduction to deep neural networks: reminder of fundamental neural network theory and optimization, qualitative description, loss functions, activation functions, regularization and best practices.
 8. Autoencoders i xarxes profundes concatenades
  Autoencoders and deep stacking networks: restricted Boltzmann machines and deep belief networks
 9. Xarxes neuronals convolucionals i les seves aplicacions
  Successful applications of deep learning in diverse areas of signal and information processing and of applied artificial intelligence.
 10. Tècniques avançades basades en xarxes profundes i mètodes kernel
  Other methods are briefly introduced, such as the RVM and GPs. Nyström acceleration and Random Fourier features. Deep recurrent networks, deep kernel learning and maybe others.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu
Examen final


Objectius: 1 2 4 3 5
Setmana: 17
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
18h


Metodologia docent

El curs aprofundeix en els paradigmes d'aprenentatge automàtic més importants amb una base sòlida en probabilitat, estadística i matemàtiques. La teoria s'introdueix a classes magistrals on el professor exposa els conceptes. Aquests conceptes es posen en pràctica a les classes de laboratori, on l'alumne aprèn a desenvolupar solucions d'aprenentatge automàtic a problemes reals de certa complexitat. Els estudiants han de treballar i lliurar un projecte al final del curs.

Mètode d'avaluació

El curs es qualifica de la següent manera:

F = Nota de l'examen final
L = Nota del treball pràctic
S = Qualificació de les habilitats transversals combinades (CB 10 i CB 6)

Nota final = 40% F + 50% B + 10% S

Bibliografia

Bàsica:

Capacitats prèvies

Curs de Machine Learning