Disseny de Bases de Dades

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria d'especialitat (Enginyeria del Software)
Requisits
 • Prerequisit: BD
 • Precorequisit: IES
Departament
ESSI
Aquesta assignatura forma els estudiants en les competències necessàries per a dissenyar i administrar bases de dades, avaluant les diferents alternatives possibles en el context de la seva empresa. S'hi tracten conceptes de bases de dades relacionals genèriques (aplicables tant a entorns operacionals com decisionals). Els coneixements impartits són imprescindibles per afrontar les tasques pròpies d'un dissenyador de bases de dades o d'un administrador de bases de dades.

Professorat

Responsable

 • Xavier Burgués Illa ( )

Altres

 • Alberto Abello Gamazo ( )
 • Marc Oriol Hilari ( )
 • Vicent Picornell Alandete ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT2 - Utilitzar d'una manera apropiada teories, procediments i eines en el desenvolupament professional de l'enginyeria informàtica en tots els seus àmbits (especificació, disseny, implementació, desplegament -implantació- i avaluació de productes) de manera que es demostri la comprensió dels compromisos adoptats a les decisions de disseny.
  • CT2.2 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permetin fer-ne un ús adequat així com el disseny, l'anàlisi i la implementació d'aplicacions basades en elles.
  • CT2.4 - Demostrar coneixement i capacitat per a aplicar les eines necessàries a l'emmagatzematge, el processament i l'accés als sistemes d'informació, fins i tot els que es basen en la web.
 • CT7 - Avaluar i seleccionar plataformes de producció hardware i software per a l'execució d'aplicacions i de serveis informàtics.
  • CT7.2 - Avaluar sistemes hardware/software en funció d'un criteri de qualitat determinat.

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat enginyeria del software

 • CES1 - Desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari, que es comportin de forma fiable i eficient, que tinguin un desenvolupament i un manteniment assequible i que compleixin normes de qualitat aplicant les teories, els principis, els mètodes i les pràctiques d'Enginyeria del Software.
  • CES1.1 - Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software complexos i/o crítics.
  • CES1.2 - Donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, dels estàndards i de les tecnologies disponibles.
  • CES1.5 - Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de dades.
  • CES1.6 - Administrar bases de dades (CIS4.3)
 • CES3 - Identificar i analitzar problemes; dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un coneixement adient de les teories, dels models i de les tècniques actuals.
  • CES3.2 - Dissenyar i gestionar un magatzem de dades (data warehouse).

Competències Transversals

Actitud adequada davant el treball

 • G8 [Avaluable] - Tenir motivació per a la realització professional i per a afrontar nous reptes, tenir una visió àmplia de les possibilitats de la carrera professional en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica. Sentir-se motivat per la qualitat i la millora contínua, i actuar amb rigor en el desenvolupament professional. Capacitat d'adaptació als canvis organitzatius o tecnològics. Capacitat de treballar en situacions de carència d'informació i/o amb restriccions temporals i/o de recursos.
  • G8.3 - Estar motivat pel desenvolupament professional, per a afrontar nous reptes i per la millora contínua. Tenir capacitat de treball en situacions de falta d'informació.

Tercera llengua

 • G3 [Avaluable] - Conèixer l'idioma anglès amb un nivell adequat de forma oral i escrita, i en consonància amb les necessitats que tindran els graduats i les graduades en Enginyeria Informàtica. Capacitat de treballar en un grup multidisciplinar i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
  • G3.1 - Comprendre i utilitzar eficaçment manuals, especificacions de productes i altra informació de caràcter tècnic escrita en anglès.

Objectius

 1. Ser capaç de dissenyar i obtenir informació de bases de dades multidimensionals
  Competències relacionades: CT2.2, CES1.1, CES1.5, CES3.2, CT7.2, CT2.4,
  Subcompetences:
  • Ser capaç de traslladar un esquema UML multidimensional a un esquema relacional star-join.
  • Ser capaç d'obtenir la consulta multidimensional corresponent a una taula estadística fent ús de les construccions específiques de SQL-99
 2. Ser capaç de implementar un disseny lògic en un disseny físic analitzant i triant el millor mecanisme per recollir les restriccions d'integritat a la BD.
  Competències relacionades: CT2.2, CES1.1, CES1.5, CT7.2,
 3. Ser capaç de decidir quines vistes materialitzades cal definir segons les operacions esperades
  Competències relacionades: CT2.2, CES1.1, CES1.5, CT7.2,
 4. Ser capaç de decidir els índexos que cal definir en funció de les operacions esperades
  Competències relacionades: CES1.1, CES1.5, CT2.4,
  Subcompetences:
  • Enumerar els tipus d'índexos que es poden definir i el cost de cada operació (inserció, supressió, consulta d'únic, consulta de més d'un) en cada índex
  • Ser capaç reproduir l'execució de cada operació sobre cada índex
 5. Ser capaç d'enumerar les opcions existents pel que fa a polítiques, mètodes i moment de l'optimització juntament amb els avantatges, inconvenients i condicions d'aplicació de cadascuna.
  Competències relacionades: CES1.5, CES1.6,
 6. Ser capaç d'obtenir el pla d'accés d'una consulta segons uns criteris d'optimització
  Competències relacionades: CT2.2, CES1.1, CES1.6, CT7.2,
  Subcompetences:
  • Ser capaç d'estimar la mida del resultat final i intermitjos d'una consulta i el cost de resoldre cada pas
  • Ser capaç d'optimitzar un arbre sintàctic
 7. Ser capaç de reproduir l'execució dels algoritmes que intervenen en un arbre de procés i d'estimar-ne el cost
  Competències relacionades: CT2.2, CES1.1, CES1.5, CES1.6,
 8. Ser capaç d'enumerar els paràmetres i opcions principals que afecten la concurrència i de justificar l'efecte que té modificar-ne el valor
  Competències relacionades: CT2.2, CES1.6,
  Subcompetences:
  • Ser capaç de reproduir l'execució concurrent de transaccions en funció del nivell d'aïlament
 9. Ser capaç d'enumerar els paràmetres i opcions principals que afecten la recuperació de la base de dades i de justificar l'efecte que té modificar-ne el valor.
  Competències relacionades: CT2.2, CES1.6,
  Subcompetences:
  • Ser capaç de reproduir l'execució d'una operació en el SGBD
 10. Ser capaç d'enumerar els subsistemes d'una organització i les informacions que generen i necessiten.

  Competències relacionades: CES3.2,
  Subcompetences:
  • Diferenciar entre sistemes operacionals i decisionals.
 11. Ser capaç d'enumerar les etapes de desenvolupament d'una base de dades i el resultat de cadascuna
  Competències relacionades: CES1.1, CES1.2, CES1.5, CES3.2,
 12. Ser capaç de detectar i corregir defectes en un disseny lògic.
  Competències relacionades: CT2.2, CES1.1, CES1.5, CT7.2,
  Subcompetences:
  • Ser capaç de detectar problemes de satisfactibilitat, vivacitat, redundància i abastabilitat i de reconèixer conteniment de consultes.
  • Ser capaç d'establir en quina forma normal es troba l'esquema lògic d'un sistema d'informació operacional i de normalitzar-lo al nivell requerit
  • Ser capaç reproduir l'execució de l'algoritme d'anàlisi.
  • Ser capaç de decidir sobre la possibilitat d'agregació de les dades.
 13. Ser capaç d'obtenir l'esquema lògic d'una Base de Dades d'un SI.
  Competències relacionades: CES1.1, CES1.5,
  Subcompetences:
  • Ser capaç de construir consultes en SQL tenint en compte l'existència de valors nuls i fent ús de combinacions externes quan cal.
  • Ser capaç d'obtenir l'esquema lògic a partir d'un esquema conceptual expressat en UML tenint en compte les conseqüències dels valors nuls
 14. Ser capaç d'adquirir autònomament conceptes i habilitats.
  Competències relacionades: G3.1, G8.3,

Continguts

 1. Introducció
  Conceptes de referència relacionats amb el disseny i l'administració.
  Cicle de vida d'una BD. Alternatives.
  BD decisionals i operacionals.
 2. Sistemes de suport a la presa de decisions
  Magatzems de dades.
  Bases de dades multidimensionals (eines OLAP)
 3. Disseny lògic. El pas a model relacional.
  El cas decisional.
  El cas operacional des de UML.
 4. Correctesa del disseny
  Normalització.
  Validació.
  Condicions per a l'agregació.
 5. Disseny físic
  Vistes materialitzades.
  Restriccions.
 6. Optimització
  Opt. semàntica.
  Opt. sintàctica.
  OPt. física.
  Estimació de volums.
 7. Estructures d'accés
  B+.
  Cluster.
  Hash.
 8. Algoritmes
  Selecció.
  Ordenació.
  Combinació.
  Projecció.
 9. Indexació avançada
  Multiatribut.
  Bitmaps.
  Resolució de consultes usant exclussivament índexos
  Join indexes
 10. Administració
  Definicions, tasques i objectius.
  Pla d'accés.
  Optimització de càrregues de treball.
  Transaccions.
  Recuperació.
  Concurrència.
  Espais virtual i físic
 11. Més enllà del model relacional
  Coneixements bàsics de bases de dades NOSQL. Diferències amb el model relacional. Tipus més importants de BD NOSQL.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Presentació

L'estudiant ha de preparar el seu ordinador segons alguna de les alternatives proposades per tal de poder realitzar les activitats que s'esperen d'ell durant el curs. Bàsicament, ha de tenir accés al Moodle i a Oracle.
Objectius: 14
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

Estudi dels conceptes introductoris

Estudi dels continguts explicats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle,
Objectius: 10 11
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi dels conceptes relatius als sistemes de suport a la presa de decisions

Estudi dels continguts explicats i dels materials d'autoestudi. Resolució dels exercicis proposats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
 • Teoria: En aquesta hora el professor sumaritzarà els aspectes més importants dels materials que hauran estudiat els alumnes i resoldrà els dubtes que calgui.
 • Aprenentatge autònom: L'estudiant ha d'estudiar materials preparats pel professor però que no es presenten a classe.
Objectius: 1 14
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Estudi dels conceptes relatius al disseny lògic

Estudi dels continguts explicats i dels materials d'autoestudi. Resolució dels exercicis proposats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
 • Aprenentatge autònom: A més d'estudiar allò que ha presentat el professor, l'estudiant ha d'estudiar materials preparats pel professor però que no es presenten
Objectius: 13
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Estudi dels conceptes relatius a la correctesa del disseny

Estudi dels continguts explicats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle,
Objectius: 12
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
3h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Entrenament SQL

La sessió és idèntica a la de SQL avançat però aquesta no compta per a l'avaluacióación.
 • Aprenentatge autònom: Cal preparar-se analitzant el qüestionari de la sessió i revisant la teoria necessària.
Objectius: 13
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Sessió 1: consultes SQL avançades

Els alumnes, per parelles, han de respondre un qüestionari de Moodle que és corregit instantàniament a través de LEARN-SQL. Cada vegada que els estudiants envien la resposta d'una qüestió reben una qualificació. Els estudiants poden decidir enviar noves respostes per mirar de millorar les anteriors. Cada nou enviament suposa una penalització. Els estudiants també hauran de contestar algunes preguntes per escrit. El professor corregirà les preguntes escrites i matisarà la nota atorgada per LEARN-SQL. Durant la setmana anterior a la prova, els estudiants hauran resolt remotament un qüestionari Moodle de les mateixes característiques amb la mateixa parella.
Objectius: 13
Setmana: 3
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi dels conceptes relatius al disseny físic

Estudi dels continguts explicats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle,
Objectius: 2 3
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Estudi dels conceptes relatius a optimització

Estudi dels continguts explicats i dels materials d'autoestudi. Resolució dels exercicis proposats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
 • Aprenentatge autònom: A més d'estudiar allò que ha presentat el professor, l'estudiant ha d'estudiar materials preparats pel professor però que no es presenten.
Objectius: 6 5
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
7h

Entrenament de traducció i normalització

La sessió és idèntica a la de traducció i normalització però aquesta no compta per a l'avaluació.
 • Laboratori: La sessió és idèntica a la de traducció i normalització però aquesta no compta per a l'avaluació.
 • Aprenentatge autònom: Cal preparar-se analitzant el qüestionari de la sessió i revisant la teoria necessària.
Objectius: 13 12
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Sessió 2: traducció a relacional i normalització

Els alumnes, per parelles, han de respondre un qüestionari de Moodle que és corregit instantàniament a través de LEARN-SQL. Cada vegada que els estudiants envien la resposta d'una qüestió reben una qualificació. Els estudiants poden decidir enviar noves respostes per mirar de millorar les anteriors. Cada nou enviament suposa una penalització. Els estudiants també hauran de contestar algunes preguntes per escrit. El professor corregirà les preguntes escrites i matisarà la nota atorgada per LEARN-SQL. Durant la setmana anterior a la prova, els estudiants hauran resolt remotament un qüestionari Moodle de les mateixes característiques amb la mateixa parella.
Objectius: 13 12
Setmana: 5
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi dels conceptes relatius a estructures d'accés

Estudi dels continguts explicats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle,
Objectius: 4
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi dels conceptes relatius a algoritmes

Estudi dels continguts explicats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle,
Objectius: 7
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Estudi dels conceptes relatius a indexació avançada

Estudi dels continguts explicats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle,
Objectius: 4
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Entrenament de correctesa i vistes

La sessió és idèntica a la de correctesa i vistes però aquesta no compta per a l'avaluació
 • Laboratori: La sessió és idèntica a la de correctesa i vistes però aquesta no compta per a l'avaluació
 • Aprenentatge autònom: Cal preparar-se analitzant el qüestionari de la sessió i revisant la teoria necessària.
Objectius: 12 2 3
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Sessió 3: correctesa i vistes

Els alumnes, per parelles, han de respondre un qüestionari de Moodle que és corregit instantàniament a través de LEARN-SQL. Cada vegada que els estudiants envien la resposta d'una qüestió reben una qualificació. Els estudiants poden decidir enviar noves respostes per mirar de millorar les anteriors. Cada nou enviament suposa una penalització. Els estudiants també hauran de contestar algunes preguntes per escrit. El professor corregirà les preguntes escrites i matisarà la nota atorgada per LEARN-SQL. Durant la setmana anterior a la prova, els estudiants hauran resolt remotament un qüestionari Moodle de les mateixes característiques amb la mateixa parella.
Objectius: 12 2 3
Setmana: 7
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi dels conceptes relatius a administració

Estudi dels continguts explicats i dels materials d'autoestudi. Resolució dels exercicis proposats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
 • Aprenentatge autònom: A més d'estudiar allò que ha presentat el professor, l'estudiant ha d'estudiar materials preparats pel professor però que no es presenten
Objectius: 9 8 14
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
9h

Entrenament d'índexos i costos de consultes amb combinacions

La sessió és idèntica a la d'índexos i costos de consultes amb combinacions però aquesta no compta per a l'avaluació
Objectius: 4 7
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Sessió 4: índexos i costos de consultes amb combinacions

Els alumnes, per parelles, han de respondre un qüestionari de Moodle que és corregit instantàniament a través de LEARN-SQL. Cada vegada que els estudiants envien la resposta d'una qüestió reben una qualificació. Els estudiants poden decidir enviar noves respostes per mirar de millorar les anteriors. Cada nou enviament suposa una penalització. Els estudiants també hauran de contestar algunes preguntes per escrit. El professor corregirà les preguntes escrites i matisarà la nota atorgada per LEARN-SQL. Durant la setmana anterior a la prova, els estudiants hauran resolt remotament un qüestionari Moodle de les mateixes característiques amb la mateixa parella.
Objectius: 4 7
Setmana: 10
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Entrenament d'estructures d'accés

La sessió és idèntica a la d'estructures d'accés però aquesta no compta per a l'avaluació
 • Aprenentatge autònom: Cal preparar-se analitzant el qüestionari de la sessió i revisant la teoria necessària.

Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Sessió 5: estructures d'accés

Els alumnes, per parelles, han de respondre un qüestionari de Moodle que és corregit instantàniament a través de LEARN-SQL. Cada vegada que els estudiants envien la resposta d'una qüestió reben una qualificació. Els estudiants poden decidir enviar noves respostes per mirar de millorar les anteriors. Cada nou enviament suposa una penalització. Els estudiants també hauran de contestar algunes preguntes per escrit. El professor corregirà les preguntes escrites i matisarà la nota atorgada per LEARN-SQL. Durant la setmana anterior a la prova, els estudiants hauran resolt remotament un qüestionari Moodle de les mateixes característiques amb la mateixa parella.
Objectius: 4 6 7
Setmana: 12
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Entrenament d'optimització segons una càrrega de treball

La sessió és idèntica a la d'optimització segons una càrrega de treball però aquesta no compta per a l'avaluació
 • Laboratori: La sessió és idèntica a la d'optimització segons una càrrega de treball però aquesta no compta per a l'avaluació
 • Aprenentatge autònom: Cal preparar-se analitzant el qüestionari de la sessió i revisant la teoria necessària.
Objectius: 4 6 7
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Sessió 6: optimització segons una càrrega de treball

Els alumnes, per parelles, han de respondre un qüestionari de Moodle que és corregit instantàniament a través de LEARN-SQL. Cada vegada que els estudiants envien la resposta d'una qüestió reben una qualificació. Els estudiants poden decidir enviar noves respostes per mirar de millorar les anteriors. Cada nou enviament suposa una penalització. Els estudiants també hauran de contestar algunes preguntes per escrit. El professor corregirà les preguntes escrites i matisarà la nota atorgada per LEARN-SQL. Durant la setmana anterior a la prova, els estudiants hauran resolt remotament un qüestionari Moodle de les mateixes característiques amb la mateixa parella.
Objectius: 4 6 7
Setmana: 14
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi dels conceptes relatius a NOSQL

Estudi dels continguts explicats i dels materials d'autoestudi. Resolució dels exercicis proposats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
 • Aprenentatge autònom: A més d'estudiar allò que ha presentat el professor, l'estudiant ha d'estudiar materials preparats pel professor però que no es presenten
Objectius: 10 13 11 14
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Examen

Algunes de les preguntes poden ser extretes del conjunt de preguntes proposades voluntàriament pels estudiants a través del mecanisme del glossari.
Objectius: 10 11 2 4 5 9 8
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Revisió de proves de laboratori

L'alumne que ho necessiti demanarà explicacions o presentarà reclamacions sobre l'avaluació seguint les pautes establertes.

Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Revisió d'examen

L'alumne que ho necessiti demanarà explicacions o presentarà reclamacions sobre l'avaluació seguint les pautes establertes.

Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Normalització II (més enllà de BCNF)

Estudi dels continguts explicats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle, Aplicació pràctica al laboratori.
Objectius: 13 12
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

Metodologia docent

A les hores de teoria el professor exposa els conceptes corresponents a algun dels continguts. L'estudiant ha de treballar aquests conceptes i, opcionalment, proposa possibles preguntes d'examen a través del campus virtual (usant el mecanisme de Moodle per a glossaris). Els estudiants que participin en la proposta de preguntes tindran una bonificació a la qualificació de l'examen de fins al 20% en funció de la qualitat de la participació. Alguns conceptes d'alguns continguts no són exposats pel professor sinó que els estudiants han de treballar materials que el professor haurà publicat al campus virtual.

A les hores de laboratori el professor obre un qüestionari al campus virtual que els estudiants han de solucionar per parelles. En els dies previs les mateixes parelles hauran tingut l'oportunitat de treballar un qüestionari similar al de la sessió de laboratori. Això ho poden fer des de qualsevol punt amb accés a internet obtenint feedback del corrector automàtic. A més, el mateix mòdul permet als membres de la parella fer-se comentaris sobre els exercicis sense necessitat de trobar-se físicament.

Mètode d'avaluació

Nota final = 70% min(10,P) + 20% E + 10%M

E = nota de l'examen final. Els estudiants que participin en ls proposta de preguntes tindran una bonificació a la qualificació de l'examen de fins al 20% en funció de la qualitat de la participació.
P = promig ponderat de les notes dels qüestionaris i de les sessions de laboratori
M = avaluació mútua entre companys

Càlcul de P:
1) Multiplicar la nota obtinguda a cadascuna de les activitats per un pes igual a 1, 2, 4 o 8 (depenent del contingut de l'activitat en questió)
2) Dividir la suma d'aquests valors per la suma de pesos assignats menys 4

Càlcul de M: els estudiants tindran diverses parelles durant el semestre. Al final hauran de valorar-les. Prenent com a base aquestes valoracions, el professor assignarà la nota.

La qualificació de la competència transversal "Actitud adequada davant el treball" serà A (competència superada amb excel.lència), B (competència superada al nivell desitjat), C (competència superada a un nivell suficient) o D(competència no superada). Aquesta nota es computa com la mitja de M i la nota d'actitud recollida pel professor (participació en les activitats dirigides a classe).

La qualificació de la competència transversal "Tercera llengua" es decidira en funció de les notes de les activitats realitzades amb materials en anglès.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Capacitats prèvies

Ser capaç d'enumerar les etapes que conformen el procés de l'enginyeria de software
Ser capaç d'entendre esquemes conceptuals en UML
Ser capaç de crear, consultar i manipular bases de dades amb SQL