Arquitectura del PC

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
AC
En aquesta assignatura els estudiants aprenen el funcionament dels diferents components d'un PC i d'altres dispositius actuals relacionats amb les TI. En l'assignatura es treballa la relació entre aquests dispositius i la sostenibilitat i el compromís social

Professorat

Responsable

 • Fermin Sánchez Carracedo ( )

Altres

 • Agustín Fernández Jiménez ( )
 • David López Álvarez ( )
 • Josep-Llorenç Cruz Diaz ( )

Hores setmanals

Teoria
4
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT3 - Demostrar coneixement i comprensió del context organitzatiu, econòmic i legal en el qual es desenvolupa la seva feina (coneixement adequat del concepte d'empresa, del marc institucional i jurídic de l'empresa, d'organització i gestió de les empreses).
  • CT3.6 - Demostrar coneixement de la dimensió ètica a l'empresa: la responsabilitat social i corporativa en general i, en particular, les responsabilitats civils i professionals de l'enginyer en informàtica.
 • CT6 - Demostrar coneixement i comprensió del funcionament intern d'un computador i del funcionament de les comunicacions entre ordinadors.
  • CT6.2 - Demostrar coneixement, comprensió i capacitat d'avaluar l'estructura i l'arquitectura dels computadors, i els components bàsics que els componen.
 • CT8 - Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderar-ne la posada en marxa, la millora contínua i valorar-ne l'impacte econòmic i social.
  • CT8.1 - Identificar tecnologies actuals i emergents i avaluar si són aplicables, i en quina mesura, per a satisfer les necessitats dels usuaris.

Competències Transversals

Sostenibilitat i compromís social

 • G2 [Avaluable] - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.
  • G2.3 - Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental, i el dret a la privacitat a aplicar solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

Comunicació eficaç oral i escrita

 • G4 [Avaluable] - Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
  • G4.3 - Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites sobre temes complexos, adaptant-se a la situació, al tipus de públic i als objectius de la comunicació, utilitzant les estratègies i els mitjans adequats. Analitzar, valorar i respondre adequadament a les preguntes de l'auditori.

Objectius

 1. Ser capaç de descriure l'arquitectura d'un ordinador personal actual
  Competències relacionades: CT6.2,
 2. Tenir una visió històrica de l'evolució dels processadors, les memòries de semiconductor, els dispositius d'emmagatzematge, plaques basi i BIOS
  Competències relacionades: CT8.1, CT6.2,
 3. Ser capaç de descriure les característiques dels tipus de memòria que es poden trobar en un PC
  Competències relacionades: CT6.2,
 4. Ser capaç d'explicar com funcionen les plaques basi, busos i chipsets, i com afecten al rendiment de la màquina
  Competències relacionades: CT6.2,
 5. Ser capaç d'explicar els principis bàsics de les BIOS i saber ajustar-les a la màquina
  Competències relacionades: CT6.2,
 6. Ser capaç de descriure els components que permeten afegir noves prestacions a un computador
  Competències relacionades: CT8.1, CT6.2,
 7. Ser capaç d'explicar el funcionament i el per què de l'existència de les targetes gràfiques
  Competències relacionades: CT6.2,
 8. Ser capaç de descriure el sistema de transferència amb els dispositius d'entrada/sortida i emmagatzematge, els seus principis bàsics de funcionament i els paràmetres a considerar a l'hora d'incorporar-los a un computador
  Competències relacionades: CT6.2,
 9. Ser capaç de descriure algunes eines actuals per avaluar els elements presents en un computador
  Competències relacionades: CT8.1, CT6.2,
 10. Tenir una visió de la possible evolució a curt/mig termini de tots els elements estudiats
  Competències relacionades: CT8.1,
 11. Incrementar la capacitat de comunicació oral i escrita
  Competències relacionades: G4.3,
 12. Adquirir un cert compromís amb valors com la solidaritat, la justícia i el progrés
  Competències relacionades: CT3.6, G2.3,
 13. Incrementar la sensibilitat respecte al medi ambient
  Competències relacionades: G2.3,

Continguts

 1. Breu història dels microprocessadors
 2. Microprocesadors per a PCs
 3. Memòries dels PCs
 4. Plaques base, BIOS, chipsets i busos
 5. Targetes gràfiques
 6. Dispositius d'emmagatzematge: Discos durs, CD, DVD, altres
 7. Dispositius d'entrada/sortida
 8. Software d'avaluació de prestacions

Activitats

Activitat Acte avaluatiu
Presentació assignatura

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Baixar-se el material de la pàgina web
Objectius: 12 13
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Microprocesadors

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 1 2 10 12 13
Continguts:
Teoria
8h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Memòries

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 2 3 10 12 13
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1.5h

Xerrades presentacions i treballs

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 11
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Xerrada sostenibilitat i compromís social

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 12 13
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Plaques base i busos d'expansió

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 2 4 6 10 12 13
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1.5h

Primera sesió de presentacions

L'estudiant realitza una presentació pública del treball desenvolupat
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Entrada/sortida i enmagatzemament

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 2 6 8 10 12 13
Continguts:
Teoria
8h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Segunda sesión de presentaciones

L'estudiant realitza una presentació pública del treball desenvolupat
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Targetes gràfiques

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 2 6 7 10 12 13
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Busos multimèdia

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 2 6 8 10 12 13
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Tercera sesió de presentaciones

L'estudiant realitza una presentació pública del treball desenvolupat
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Bios, chipsets i formfactors

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 2 4 5 10 12 13
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Quarta sesió de presentacions

L'estudiant realitza una presentació pública del treball desenvolupat
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Overclocking, termal throttle i refrigeració

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 2 9 10 12 13
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Cinquena sesión de presentacions

L'estudiant realitza una presentació pública del treball desenvolupat
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2.2h

Examen no presencial

L'alumne resol a casa un examen de 16 preguntes. Cada pregunta disposa d'un espai limitat per a la seva resposta. La resposta ha de ser concisa, completa i correcta,
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Setmana: 13
Tipus: examen de teoria
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Práctica 1 en las Jornadas Reutilitza

L'estudiant munta un ordinador
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13
Setmana: 10
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Pràctica 2 en Jornadas Reutilitza

L'estudiant repara els ordinadors assignats
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13
Setmana: 10
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Metodologia docent

L'estudiant ve a classe i estudia el material presentat.
Durant el curs realitza un treball sobre l'assignatura i ho presenta públicament.
Cap a final del curs realitza una pràctica de muntatge i reparació d'ordinadors en les jornades Reutilitza.

Mètode d'avaluació

A: 20% examen no presencial
B: 40% treball de l'assignatura + presentació pública
C: 10% pràctica en Jornadas Reutilitza
D: 30% treball personal o en grup realitzat a classe


La no assistència a classe o falta de puntualitat resta nota en D en la mesura en què no es realitza el treball personal previst durant la classe.

No lliurar el treball, o no fer la presentació pública suposen un 0 a la nota de B.

La nota de la competència "comunicació oral i escrita" es calcula a partir del treball de classe. La nota de la competència "Sostenibilitat i compromís social" es calcula a partir del treball de classe, de la pràctica en les jornades Reutilitza i de l'assistència a una presentació sobre sostenibilitat.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Capacitats prèvies

Coneixements bàsics sobre arquitectura de computadors