Arquitectura del PC

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
AC
En aquesta assignatura els estudiants aprenen el funcionament dels diferents components d'un PC i d'altres dispositius actuals relacionats amb les TI. En l'assignatura es treballa la relació entre aquests dispositius i la sostenibilitat i el compromís social

Professors

Responsable

 • Fermin Sánchez Carracedo ( )

Altres

 • Agustin Fernández Jiménez ( )
 • David López Álvarez ( )
 • Josep-Llorenç Cruz Diaz ( )

Hores setmanals

Teoria
4
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0.4
Aprenentatge autònom
5.6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT3 - Demostrar coneixement i comprensió del context organitzatiu, econòmic i legal en el qual es desenvolupa la seva feina (coneixement adequat del concepte d'empresa, del marc institucional i jurídic de l'empresa, d'organització i gestió de les empreses).
  • CT3.6 - Demostrar coneixement de la dimensió ètica a l'empresa: la responsabilitat social i corporativa en general i, en particular, les responsabilitats civils i professionals de l'enginyer en informàtica.
 • CT6 - Demostrar coneixement i comprensió del funcionament intern d'un computador i del funcionament de les comunicacions entre ordinadors.
  • CT6.2 - Demostrar coneixement, comprensió i capacitat d'avaluar l'estructura i l'arquitectura dels computadors, i els components bàsics que els componen.
 • CT8 - Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderar-ne la posada en marxa, la millora contínua i valorar-ne l'impacte econòmic i social.
  • CT8.1 - Identificar tecnologies actuals i emergents i avaluar si són aplicables, i en quina mesura, per a satisfer les necessitats dels usuaris.

Competències Transversals

Sostenibilitat i compromís social

 • G2 [Avaluable] - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.
  • G2.3 - Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental, i el dret a la privacitat a aplicar solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

Comunicació eficaç oral i escrita

 • G4 [Avaluable] - Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
  • G4.3 - Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites sobre temes complexos, adaptant-se a la situació, al tipus de públic i als objectius de la comunicació, utilitzant les estratègies i els mitjans adequats. Analitzar, valorar i respondre adequadament a les preguntes de l'auditori.

Objectius

 1. Ser capaç de descriure l'arquitectura d'un ordinador personal actual
  Competències relacionades: CT6.2,
 2. Tenir una visió històrica de l'evolució dels processadors, les memòries de semiconductor, els dispositius d'emmagatzematge, plaques basi i BIOS
  Competències relacionades: CT8.1, CT6.2,
 3. Ser capaç de descriure les característiques dels tipus de memòria que es poden trobar en un PC
  Competències relacionades: CT6.2,
 4. Ser capaç d'explicar com funcionen les plaques basi, busos i chipsets, i com afecten al rendiment de la màquina
  Competències relacionades: CT6.2,
 5. Ser capaç d'explicar els principis bàsics de les BIOS i saber ajustar-les a la màquina
  Competències relacionades: CT6.2,
 6. Ser capaç de descriure els components que permeten afegir noves prestacions a un computador
  Competències relacionades: CT8.1, CT6.2,
 7. Ser capaç d'explicar el funcionament i el per què de l'existència de les targetes gràfiques
  Competències relacionades: CT6.2,
 8. Ser capaç de descriure el sistema de transferència amb els dispositius d'entrada/sortida i emmagatzematge, els seus principis bàsics de funcionament i els paràmetres a considerar a l'hora d'incorporar-los a un computador
  Competències relacionades: CT6.2,
 9. Ser capaç de descriure algunes eines actuals per avaluar els elements presents en un computador
  Competències relacionades: CT8.1, CT6.2,
 10. Tenir una visió de la possible evolució a curt/mig termini de tots els elements estudiats
  Competències relacionades: CT8.1,
 11. Incrementar la capacitat de comunicació oral i escrita
  Competències relacionades: G4.3,
 12. Adquirir un cert compromís amb valors com la solidaritat, la justícia i el progrés
  Competències relacionades: CT3.6, G2.3,
 13. Incrementar la sensibilitat respecte al medi ambient
  Competències relacionades: G2.3,

Continguts

 1. Breu història dels microprocessadors
 2. Microprocesadors per a PCs
 3. Memòries dels PCs
 4. Plaques base, BIOS, chipsets i busos
 5. Targetes gràfiques
 6. Dispositius d'emmagatzematge: Discos durs, CD, DVD, altres
 7. Dispositius d'entrada/sortida
 8. Software d'avaluació de prestacions

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
4h
Aprenentatge autònom
38.4h


Presentació assignatura

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Baixar-se el material de la pàgina web
Objectius: 12 13
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Microprocesadors

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 1 2 10 12 13
Continguts:
Teoria
8h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Memòries

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 2 3 10 12 13
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1.5h

Xerrades presentacions i treballs

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 11
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Xerrada sostenibilitat i compromís social

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 12 13
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Plaques base i busos d'expansió

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 2 4 6 10 12 13
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1.5h

Primera sesió de presentacions

L'estudiant realitza una presentació pública del treball desenvolupat
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Entrada/sortida i enmagatzemament

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 2 6 8 10 12 13
Continguts:
Teoria
8h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Segunda sesión de presentaciones

L'estudiant realitza una presentació pública del treball desenvolupat
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Targetes gràfiques

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 2 6 7 10 12 13
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Busos multimèdia

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 2 6 8 10 12 13
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Tercera sesió de presentaciones

L'estudiant realitza una presentació pública del treball desenvolupat
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Bios, chipsets i formfactors

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 2 4 5 10 12 13
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Quarta sesió de presentacions

L'estudiant realitza una presentació pública del treball desenvolupat
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Overclocking, termal throttle i refrigeració

Assistència i participació en classe
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 2 9 10 12 13
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Cinquena sesión de presentacions

L'estudiant realitza una presentació pública del treball desenvolupat
 • Aprenentatge autònom: Repassar el material treballat en classe
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.8h

Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2.2h

Examen no presencial

L'alumne resol a casa un examen de 16 preguntes. Cada pregunta disposa d'un espai limitat per a la seva resposta. La resposta ha de ser concisa, completa i correcta,
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Setmana: 13
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
13h

Práctica 1 en las Jornadas Reutilitza

L'estudiant munta un ordinador
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13
Setmana: 10
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Pràctica 2 en Jornadas Reutilitza

L'estudiant repara els ordinadors assignats
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13
Setmana: 10
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Metodologia docent

L'estudiant ve a classe i estudia el material presentat.
Durant el curs realitza un treball sobre l'assignatura i ho presenta públicament.
Cap a final del curs realitza una pràctica de muntatge i reparació d'ordinadors en les jornades Reutilitza.

Mètode d'avaluació

A: 20% examen no presencial
B: 40% treball de l'assignatura + presentació pública
C: 10% pràctica en Jornadas Reutilitza
D: 30% treball personal o en grup realitzat a classe


La no assistència a classe o falta de puntualitat resta nota en D en la mesura en què no es realitza el treball personal previst durant la classe.

No lliurar el treball, o no fer la presentació pública suposen un 0 a la nota de B.

La nota de la competència "comunicació oral i escrita" es calcula a partir del treball de classe. La nota de la competència "Sostenibilitat i compromís social" es calcula a partir del treball de classe, de la pràctica en les jornades Reutilitza i de l'assistència a una presentació sobre sostenibilitat.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Capacitats prèvies

Coneixements bàsics sobre arquitectura de computadors

Addenda

Continguts

NO HI HA CANVIS RESPECTE LA INFORMACIÓ PUBLICADA A LA GUIA DOCENT

Metodologia docent

Totes les classes de l'assignatura seran no presencials, a excepció de: - Les pràctiques que es realitzen durant les jornades Reutilitza - Les presentacions públiques dels treballs A les pràctiques que es realitzen durant les jornades Reutilitza assistiran presencialment TOTS els estudiants, a les dues sessions. A les presentacions públiques dels treballs assistiran presencialment únicament aquells estudiants que facin la presentació el dia assignat. La resta d'estudiants seguiran les presentacions de forma no presencial.

Mètode d'avaluació

NO HI HA CANVIS RESPECTE LA INFORMACIÓ PUBLICADA A LA GUIA DOCENT

Pla de contingència

En cas que no es pugui assistir presencialment a les pràctiques de les jornades Reutilitza, el 20% de nota assignat a les pràctiques es repartirà proporcionalment entre les altres activitats que puntuen per a la nota final. En cas que no es pugui assistir presencialment a la presentació pública, la presentació es farà de forma no presencial.