Planificació i Raonament Aproximat

Esteu aquí

Crèdits
5
Tipus
Obligatòria
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
CS;URV
Web
moodle URV
Mail
Introducció a les tècniques de planificació com a mètode de resolució de problemes. Es veuran els tipus principals de planificadors i l'alumne haurà de ser capaç d'usar diferents tipus de planificadors i resoldre un un problema concret.
En la segona part es presentaran els conceptes bàsics de raonament aproximat, centrant-se ens els models de lògica difusa. S'explicarà el funcionament dels sistemes de regles difuses i l'alumne haurà de ser capaç de resoldre un cas conret.

Professors

Responsable

 • Aida Valls ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
1
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
0

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG3 - Capacitat per a la modelització, càlcul, simulació, desenvolupament i implantació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb la Intel·ligència Artificial.

Competències Tècniques de cada especialitat

Acadèmiques

 • CEA2 - Capacitat de comprendre els principis bàsics de funcionament de les tècniques principals de Planificació i Raonament Aproximat, i saber utilitzar-les en l'entorn d'un sistema o servei intel·ligent.

Professionals

 • CEP1 - Capacitat de resoldre les necessitats d'anàlisi de la informació de les diferents organitzacions, tot identificant les fonts d'incertesa i variabilitat.
 • CEP8 - Capacitat de respectar l'entorn ambiental i dissenyar i desenvolupar sistemes intel·ligents sostenibles.

Competències Transversals

Treball en equip

 • CT3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Raonament

 • CT6 - Capacitat d'avaluar i analitzar de manera raonada i crítica sobre situacions, projectes, propostes, informes i estudis de caracter cientific-tecnic. Capacitat d'argumentar les raons que expliquen o justifiquen aquestes situacions, propostes, etc.

Objectius

 1. Comprendre els fonaments del Raonament Aproximat i els mètodes de Planificació
  Competències relacionades: CG3,
 2. Utilitzar manuals sobre els llenguatges de programació.
  Competències relacionades: CEP1,
 3. Conèixer les possibilitats i limitacions de la Intel·ligència Artificial.
  Competències relacionades: CEA2, CEP8, CT6,
 4. Descomposar un problema en termes de cerca en un espai d'estats.
  Competències relacionades: CEA2, CT3,
 5. Argumentar els resultats pràctics obtinguts comparant-los amb la teoria estudiada.
  Competències relacionades: CEA2, CEP1,
 6. Formalitzar i raonar en lògica difusa.
  Competències relacionades: CEA2, CEP1,

Continguts

 1. Raonament aproximat
  1.1 Models probabilístics
  1.2 Lògica difusa i sistemes experts difusos
  1.3 Models basats en la Teoria de l'Evidència
 2. Mètodes de planificació

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Examen amb preguntes i exercicis sobre Raonament Aproximat.


Objectius: 1 3 5 6
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen final
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
0h

Exercicis de dissenyar i desenvolupar un sistema expert difús, usant una eina específica.


Objectius: 2 4 5 6
Setmana: 14
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
10h

Exercici pràctic per resoldre un problema concret usant les tècniques de planificació.


Objectius: 2 4 5
Setmana: 7
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
15h

Classes de teoria i laboratori sobre Raonament Aproximat.

2hores de teoria i 1 hora de laboratori a la setmana.

Teoria
14h
Problemes
0h
Laboratori
7h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
21h

Teoria i exercicis pràctics sobre Planificació.

2h de teoria i 1h de laboratori a la setmana

Teoria
14h
Problemes
0h
Laboratori
8h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
21h

Examen amb preguntes i exercicis sobre Planificació.


Objectius: 1 3 4 5
Setmana: 8
Tipus: examen final
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Exercicis curts específics

Resolució a casa d'un exercici breu d'un tema concret.
Objectius: 3 4 5 6
Setmana: 15
Tipus: examen de problemes
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Metodologia docent

Sessió magistral.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques.

Mètode d'avaluació

L'estudiant ha de fer 2 exàmens, que valen 30% cadascun.
L'estudiant ha de resoldre 2 treballs pràctics que valen un 40% de la nota final.

Bibliografia

Bàsica:

Web links

Capacitats prèvies

Es recomana saber programar.