Planificació i Raonament Aproximat

Esteu aquí

Crèdits
5
Tipus
Obligatòria
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
CS;URV
Mail
Introducció a les tècniques de planificació com a mètode de resolució de problemes. Es veuran els tipus principals de planificadors i l'alumne haurà de ser capaç d'usar diferents tipus de planificadors i resoldre un un problema concret.
En la segona part es presentaran els conceptes bàsics de raonament aproximat, centrant-se ens els models de lògica difusa. S'explicarà el funcionament dels sistemes de regles difuses i l'alumne haurà de ser capaç de resoldre un cas conret.

Professors

Responsable

 • Aïda Valls Mateu ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
1
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
0

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG3 - Capacitat per a la modelització, càlcul, simulació, desenvolupament i implantació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb la Intel·ligència Artificial.

Competències Tècniques de cada especialitat

Acadèmiques

 • CEA2 - Capacitat de comprendre els principis bàsics de funcionament de les tècniques principals de Planificació i Raonament Aproximat, i saber utilitzar-les en l'entorn d'un sistema o servei intel·ligent.

Professionals

 • CEP1 - Capacitat de resoldre les necessitats d'anàlisi de la informació de les diferents organitzacions, tot identificant les fonts d'incertesa i variabilitat.
 • CEP8 - Capacitat de respectar l'entorn ambiental i dissenyar i desenvolupar sistemes intel·ligents sostenibles.

Competències Transversals

Treball en equip

 • CT3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Raonament

 • CT6 - Capacitat d'avaluar i analitzar de manera raonada i crítica sobre situacions, projectes, propostes, informes i estudis de caracter cientific-tecnic. Capacitat d'argumentar les raons que expliquen o justifiquen aquestes situacions, propostes, etc.

Objectius

 1. Comprendre els fonaments del Raonament Aproximat i els mètodes de Planificació
  Competències relacionades: CG3,
 2. Utilitzar manuals sobre els llenguatges de programació.
  Competències relacionades: CEP1,
 3. Conèixer les possibilitats i limitacions de la Intel·ligència Artificial.
  Competències relacionades: CEA2, CEP8, CT6,
 4. Descomposar un problema en termes de cerca en un espai d'estats.
  Competències relacionades: CEA2, CT3,
 5. Argumentar els resultats pràctics obtinguts comparant-los amb la teoria estudiada.
  Competències relacionades: CEA2, CEP1,
 6. Formalitzar i raonar en lògica difusa.
  Competències relacionades: CEA2, CEP1,

Continguts

 1. Raonament aproximat
  1.1 Models probabilístics
  1.2 Lògica difusa i sistemes experts difusos
  1.3 Models basats en la Teoria de l'Evidència
 2. Mètodes de planificació
  2.1 Llenguatge PDDL
  2.2 Algoritme STRIPS
  2.3 Planificadors lineals
  2.4 Graphplan
  2.5 MDP
  2.6 Reinforcement Learning

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Examen amb preguntes i exercicis sobre Raonament Aproximat.


Objectius: 1 3 5 6
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen final
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
0h

Exercicis de dissenyar i desenvolupar un sistema expert difús, usant una eina específica.


Objectius: 2 4 5 6
Setmana: 14
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
10h

Exercici pràctic per resoldre un problema concret usant les tècniques de planificació.


Objectius: 2 4 5
Setmana: 7
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
15h

Classes de teoria i laboratori sobre Raonament Aproximat.

2hores de teoria i 1 hora de laboratori a la setmana.

Teoria
14h
Problemes
0h
Laboratori
7h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
21h

Teoria i exercicis pràctics sobre Planificació.

2h de teoria i 1h de laboratori a la setmana

Teoria
14h
Problemes
0h
Laboratori
8h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
21h

Examen amb preguntes i exercicis sobre Planificació.


Objectius: 1 3 4 5
Setmana: 8
Tipus: examen final
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Exercicis curts específics

Resolució a casa d'un exercici breu d'un tema concret.
Objectius: 3 4 5 6
Setmana: 15
Tipus: examen de problemes
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Metodologia docent

Sessió magistral.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques.

Mètode d'avaluació

L'estudiant ha de fer 2 exàmens, que valen 30% cadascun.
L'estudiant ha de resoldre 2 treballs pràctics que valen un 40% de la nota final.

Bibliografia

Bàsica:

Web links

Capacitats prèvies

Es recomana saber programar.

Addenda

Continguts

There are no changes to the information published in the Academic Guide.

Metodologia docent

Due to COVID19, PAR course will start fully online (no travel to Tarragona). This methodology could last till the end of the first term. Only if the clinical and social situation stabilizes in a save condition and classes can turn back to face-to-face, the registered students will be asked to decide if they prefer to continue with online classes or move to in-room classes. No decision will be taken unilaterally by the professor, but as a result of an agreement between all the students.

Mètode d'avaluació

There are no changes to the information published in the Academic Guide. The 2 exams will be made in Tarragona if the COVI-19 situation allows it. In other case, some online mechanism will be prepared.