Reconeixement d'Objectes

Esteu aquí

Crèdits
4
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
UB;CS
En aquest curs analitzarem el paradigma del reconeixement automàtic d'objectes des d'un punt de vista Visió per computadora i aprenentatge automàtic. Anem a revisar els reptes passats i recents en el reconeixement d'objectes, com ara el reconeixement d'objectes multi-modal, multipart, multi-escala, multi-vista, multi-classe, multi-etiqueta i gran escala, incloses les recents arquitectures d'aprenentatge profund. També revisarem les tendències actuals per a un tipus particular i complex d'objectes: "persones en dades visuals". Anem a tractar el problema de la recuperació de posicions humanes i l'anàlisi del comportament automàtic, que descriu les aplicacions potencials, així com futures línies de recerca en el camp.

Professors

Responsable

 • Simone Balocco ( )

Altres

 • Sergio Escalera ( )

Hores setmanals

Teoria
1.5
Problemes
0
Laboratori
1
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
0

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG2 - Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.

Competències Tècniques de cada especialitat

Acadèmiques

 • CEA6 - Capacitat de comprendre els principis bàsics de funcionament de les tècniques de Visió Computacional, i saber utilitzar-les en l'entorn d'un sistema o servei intel·ligent.
 • CEA14 - Capacitat de comprendre les tècniques avançades de Visió, Percepció i Robòtica, i saber dissenyar, implementar i aplicar aquestes tècniques en el desenvolupament d'aplicacions, serveis o sistemes intel·ligents.

Professionals

 • CEP6 - Capacitat d'assimilar i integrar els canvis de l'entorn econòmic, social i tecnològic als objectius i procediments del treball informàtic en sistemes intel·ligents.
 • CEP8 - Capacitat de respectar l'entorn ambiental i dissenyar i desenvolupar sistemes intel·ligents sostenibles.

Competències Transversals

Actitud adequada davant el treball

 • CT5 - Estar motivat pel desenvolupament professional, per a afrontar nous reptes i per a la millora contínua. Tenir capacitat de treball en situacions de falta d'informació.

Bàsiques

 • CB7 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Continguts

 1. Introducció
 2. Reconeixement d'objectes multi-modal
 3. Reconeixement d'objectes multi-part
 4. Reconeixement d'objectes multi-escala
 5. Reconeixement d'objectes multi-vista
 6. Reconeixement d'objectes multi-classe
 7. Reconeixement d'objectes multi-etiqueta
 8. Reconeixement d'objectes a gran escala basat en aprenentatge profund
 9. Reconeixement d'objectes en contexte: gramàtiques i escenes
 10. Recobriment de pose
 11. Análisis de comportament humà

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Presentació de treballSetmana: 10
Tipus: examen de teoria
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Presentació de treball 2Setmana: 14
Tipus: examen de teoria
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

ExamenSetmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen final
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
3h
Aprenentatge autònom
30h

Laboratori 1Setmana: 2
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
3h
Aprenentatge autònom
4h

Laboratori 2Setmana: 5
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
3h
Aprenentatge autònom
4h

Laboratori 3Setmana: 8
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
3h
Aprenentatge autònom
4h

Laboratori 4Setmana: 12
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
3h
Aprenentatge autònom
4h

Classes de teoriaTeoria
22.5h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Classe de pràctiquesTeoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
15h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Metodologia docent

T – Each week it will be a 1.5h theoretical topic exposition class.
P – Each week it will be a 1h practical session.
The rest of the course are devoted to autonomous lectures, programming, and studying.

Mètode d'avaluació

Es seguirà una metodologia d'avaluació continuada que consisteix en l'entrega de quatre informes de pràctiques (PR) i 2 presentacions a fer en classe (PS) sobre treballs de l'estat de l'art relacionats amb els continguts de l'assignatura. Al final del curs es farà un examen tipus test (TS). La nota final del curs (FS) serà calculada de la següent manera:
FS = 0.5 * PR + 0.3 * PS + 0.2 * TS
Es requereix una nota mínima de 3 punts sobre 10 a cadascuna de les parts PR, PS, i TS per optar a la avaluació final FS.

Bibliografia

Bàsica:

 • Computer Vision: A Modern Approach - David A. Forsyth, Jean Ponce, 2002.
 • Computer Vision: Algorithms and Applications - Richard Szeliski, 2010.
  http://szeliski.org/Book/

Complementaria:

 • Human Behavior Analysis from Depth Maps - Sergio Escalera, AMDO , 2012.
 • Object detection with discriminatively trained part-based models - P. Felzenszwalb, R. Girshick, D. McAllester, D. Ramanan, PAMI , 2010, vol. 32, num. 9.
 • Multi-scale stacked sequential learning - C. Gatta, E. Puertas, and O. Pujol, Pattern Recognition , 2011, vol. 44, issue 10-11, pp. 2414-2426.
 • Multiple View Geometry Vision - R. Hartley and A. Zisserman, , .
 • On the Decoding Process in Ternary Error-Correcting Output Codes - Sergio Escalera, Oriol Pujol, and Petia Radeva, IEEE PAMI , 2010, vol. 32, issue 1, pp. 120-134. ISBN: 0162-8828
  http://cataleg.upc.edu/record=b1000619~S1*cat
 • Subclass Problem-dependent Design of Error-Correcting Output Codes - Sergio Escalera, David Tax, Oriol Pujol, Petia Radeva, and Robert Duin, IEEE Transactions in Pattern Analysis and Machine Intelligence , 2008, vol. 30, issue 6, pp. 1041-1054.
 • An extensive experimental comparison of methods for multi-label learning - Gjorgji Madjarov, Dragi Kocev, Author Vitae, Dejan Gjorgjevikj, Sašo Džeroski, Pattern Recognition , 2012.
 • Sub-linear Indexing for Large Scale Object Recognitiom - Stepan Obdrzalek and Jiri Matas, BMVC , 2005.
 • 80 million tiny images: a large dataset for non-parametric object and scene recognition - A. Torralba, R. Fergus, W. T. Freeman, PAMI , 2008.
 • The role of context in object recognition - Oliva, A. Torralba, Trends in Cognitive Sciences , 2007.
 • Objects in Context - Rabinovich, A. Vedaldi, C. Galleguillos, E. Wiewiora and S. Belongie, ICCV , 2007.
 • A Stochastic Grammar of Images - S.C. Zhu and D. Mumford, Foundations and Trends in Computer Graphics and Vision , 2006.
 • Articulated pose estimation with flexible mixtures-of-parts - Y. Yang, D. Ramanan, Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2011, pp. 1385–1392.
 • Real-time American Sign Language Recognition using desk and wearable computer based video - T. Starner, J. Weaver, and A. Pentland, IEEE TPAMI , 1998, vol. 20, issue 1, pp. 1371-1375.
 • A tutorial on Hidden Markov Models and selected applications - L. Rabiner, IEEE Speech recognition , 1989, vol.2, pp.257-286.
 • A probabilistic framework for matching temporal trajectories: Condensation-based recognition of gestures and expressions - M. Black and A. Jepson, LNCS , 1998, vol. 1406, pp. 909-924.
 • Recognition and reproduction of gestures using a probabilistic framework combining PCA, ICA and HMM - S. Calinon, A. Billard, ICML , 2005.
 • Deep Learning - Yoshua Bengio, Ian Goodfellow, Aaron Courville, MIT Press , 2016.
 • Deep learning - LeCun, Yann, Yoshua Bengio, and Geoffrey Hinton, Nature , 521 no. 7553 (2015): 436-444.