Mons Virtuals Normatius i Dinàmics

Esteu aquí

Crèdits
4.5
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
UB;CS
In this course, we discuss and analyse different approaches of artificial intelligence techniques that can be applied to virtual environments such as 3D Virtual Worlds (VW) and games. Related to AI for games, we review a myriad of AI techniques for achieving dynamic and believable behaviour in non-player-characters. Related to AI in VWs, we introduce Normative Virtual Worlds (NVW) as virtual spaces where some interactions of participants (both human and software agents) are controlled by an Organization-Centered Multi-Agent System (OCMAS). In NVW, humans are informed about the evolution of their activities, and the underlined MAS arranges participants' interactions and prevents undesired participants behaviours.

Professors

Responsable

 • Inmaculada Rodríguez ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
0
Laboratori
1.3
Aprenentatge dirigit
0.5
Aprenentatge autònom
1

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per a projectar, dissenyar i implantar productes, processos, serveis i instal·lacions en tots els àmbits de la Intel·ligència Artificial.

Competències Tècniques de cada especialitat

Acadèmiques

 • CEA7 - Capacitat de comprendre la problemàtica, i les solucions als problemes en la pràctica professional de l'aplicació de la Intel·ligència Artificial en l'entorn empresarial i industrial.
 • CEA8 - Capacitat de realitzar investigació en noves tècniques, metodologies, arquitectures, serveis o sistemes en l'àrea de la Intel·ligència Artificial.
 • CEA10 - Capacitat de comprendre les tècniques avançades d'Interacció Persona-Màquina, i saber dissenyar, implementar i aplicar aquestes tècniques en el desenvolupament d'aplicacions, serveis o sistemes intel·ligents.

Professionals

 • CEP4 - Capacitat per dissenyar, redactar i presentar informes sobre projectes informaticos en l'area especifica d'Intel·ligència Artificial.

Competències Transversals

Treball en equip

 • CT3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

ús solvent dels recursos d'informació

 • CT4 - Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Raonament

 • CT6 - Capacitat d'avaluar i analitzar de manera raonada i crítica sobre situacions, projectes, propostes, informes i estudis de caracter cientific-tecnic. Capacitat d'argumentar les raons que expliquen o justifiquen aquestes situacions, propostes, etc.

Objectius

 1. Objectives referring to knowledge: Know cutting-edge technologies in the field of Virtual Environments, games and Virtual Worlds, and understand the role of artificial intelligence techniques in their development. Understand the importance of using Virtual Worlds (VWs), and in particular Normative and Dynamic Virtual Worlds, to enhance educational, social and business interactions within organizations. Go into the requirements of Normative Virtual Worlds, from the automatic generation of the 3D visualization of the normative environment to the simulation process of a normative virtual world, as well as their applications in real-life problems.
  Competències relacionades: CEA7, CEA8, CEA10, CT6,
 2. Objectives referring to abilities, skills: acquire the capacity of discuss and analyze different approaches underlying artificial intelligence in Virtual Environments. Be able of developing 3D simulation environments where both humans and software agents may participate. Evaluate different virtual worlds platforms and select the most adequate in a concrete case of study.
  Competències relacionades: CEA8, CG1, CEP4, CT3, CT4,

Continguts

 1. 1. Introduction to Virtual Worlds and Games
  This section introduces virtual worlds and games as virtual environments where the application of AI techniques provides the user with more dynamic and engaging experiences.
 2. 2. Artificial Intelligence in games
  This section focuses on an overview of AI technologies applied in games for pathfinding, decision making, tactical and strategic and learning.
 3. 3. Artificial Intelligence in Virtual Worlds
  This section covers the application of artificial intelligence techniques in the virtual world field. A virtual world is an ideal habitat to incorporate AI based components. In particular, agents based technology, shape grammars and intelligent objects can be used to enforce norms, generate and populate the virtual space with humans and software agents and enhance participants' experience.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Sessions teòriques

In this activity the student adquires knowledge about concepts related to games and virtual worlds fields of study.
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
14h
Problemes
4h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0.2h
Aprenentatge autònom
13h

Projecte pràctic

In this activity the student will develop a pràctical assignment related to artificial intelligence techniques applied in virtual environments, games and virtual worlds.
Objectius: 2
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
22.5h
Aprenentatge dirigit
4h
Aprenentatge autònom
40h

Proposta, presentació i discussió d'un projecte d'ús de tècniques d'intel·ligència artificial en un joc o en un mon virtual

In this activity the student will propose and defend in an oral presentation a project involving artificial intelligence either in a game or virtual environment for e-* applications (e-bussiness, e-learning, e-simulation)
Objectius: 2 1
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
4.5h
Aprenentatge dirigit
3.5h
Aprenentatge autònom
10h

Metodologia docent

The course unit will be taught through a series of theoretic sessions discussing several real applications. In these sessions new concepts will be introduced and discussed between students. Group discussion is strongly encouraged. Research papers will be provided to study the state-of-the-art of the introduced concepts.

Students will develop practical assignments related to AI in games and virtual worlds.They also will analyse and study research papers and then propose some intelligent strategies in virtual environments. During the unit period, students will be assessed on in-class oral presentations.

Mètode d'avaluació

Els estudiants treballaran en grup. Cada grup exposarà i presentarà un informe tècnic relacionat amb la proposta de incorporació de intelligència artificial a un entorn virtual i els resultats del seu projecte pràctic al final del semestre. La qualificació individual es calcularà amb les notes obtingudes en les presentacions orals, els informes presentats i el projecte desenvolupat.

Bibliografia

Bàsica:

Web links

Addenda

Continguts

Beyond the adaptation of the course to a mixed (presential-virtual) methodology, there are no significant changes.

Metodologia docent

Beyond the adaptation of the course to a mixed (presential-virtual) methodology, there are no significant changes.

Mètode d'avaluació

Beyond the adaptation of the course to a mixed (presential-virtual) methodology, there are no significant changes.

Pla de contingència

In case of total confinement, the course will be delivered online, with both synchronous and asynchronous classes.