Lògica per a la Intel·ligència Artificial

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
URV;CS
Mail
Introducció als mecanismes bàsics de representació del coneixement i raonament utilitzant formalismes de la Lògica Matemàtica.

Professorat

Responsable

 • Antonio Moreno Ribas ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
1
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
7

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per a projectar, dissenyar i implantar productes, processos, serveis i instal·lacions en tots els àmbits de la Intel·ligència Artificial.
 • CG3 - Capacitat per a la modelització, càlcul, simulació, desenvolupament i implantació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb la Intel·ligència Artificial.

Competències Tècniques de cada especialitat

Acadèmiques

 • CEA13 - Capacitat de comprendre les tècniques avançades de Modelització, Raonament i Resolució de problemes, i saber dissenyar, implementar i aplicar aquestes tècniques en el desenvolupament d'aplicacions, serveis o sistemes intel·ligents.

Professionals

 • CEP3 - Capacitat d'aplicació de les tècniques d'Intel·ligència Artificial en entorns tecnològics i industrials per a la millora de la qualitat i la productivitat.
 • CEP5 - Capacitat de dissenyar noves eines informàtiques i noves tècniques d'Intel·ligència Artificial en l'exercici professional.

Competències Transversals

ús solvent dels recursos d'informació

 • CT4 - Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Raonament

 • CT6 - Capacitat d'avaluar i analitzar de manera raonada i crítica sobre situacions, projectes, propostes, informes i estudis de caracter cientific-tecnic. Capacitat d'argumentar les raons que expliquen o justifiquen aquestes situacions, propostes, etc.

Objectius

 1. Entendre els elements bàsics de la Lògica Matemàtica i el seu ús com a mecanisme de representació del coneixement i raonament dins d'un sistema intel·ligent.
  Competències relacionades: CT4, CEA13, CG3,
 2. Saber aplicar les eines de la Lògica Matemàtica per solucionar problemes específics.
  Competències relacionades: CT6, CEA13, CEP3, CEP5, CG1,

Continguts

 1. Lògica de Primer Ordre
  Ús de la lògica de primer ordre com a mecanisme de representació del coneixement i raonament.
  Formalització. Resolució. Teoria de Models.
 2. Programació Lògica
  Programació lògica: fets i regles. Raonament cap endarrera. Operador de tall. Negació com a fracàs.
 3. Lògiques descriptives.
  Lògiques descriptives. Llenguatge: conceptes, rols i constants. Operadors per definir conceptes complexes. Mecanismes de raonament.
 4. Xarxes d'herència.
  Raonament revocable sobre xarxes d'herència. Connexions i camins positius i negatius. Connexions i camins admissibles. Extensions crèdules. Tipus de raonaments.
 5. Raonament per defecte.
  Raonament de món tancat. Circumscripció. Lògica per defecte. Lògica autoepistèmica.
 6. Grafs de coneixement.
  Definició de Knowledge Graphs. Representació en RDF, RDF(S). Exemples: DBpedia, wikidata. Ontologies. Consultes en SPARQL.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Classes de teoria

Classes magistrals que cobreixen la part teòrica de l'assignatura.
 • Teoria: Classes de teoria
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
30h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Classes de problemes

Resolució d'exercicis i problemes sobre els temes vists a classe
 • Problemes: Sessions de problemes
Objectius: 2
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
15h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Exercicis

Exercicis fets a classe durant el semestre
Objectius: 2
Setmana: 1
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
40h

Examen

Examen teòric de l'assignatura
Objectius: 1
Setmana: 15
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
65h

Metodologia docent

Metodologies docents utilitzades:
* Classe magistral.
* Classe expositiva participativa.
* Treball autònom.
* Tutories.
* Preparació de proves d'avaluació.

Mètode d'avaluació

Examen final: 50%.
Exercicis individuals: 50%

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

Capacitats prèvies

No és necessari haver fet algun curs introductori de Lògica.