Representació i Enginyeria del Coneixement

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
CS;URV
Mail
En el context de les aplicacions informàtiques, cada vegada és més freqüent la necessitat d'implementar solucions intel·ligents a problemes cada vegada més complexos (per exemple Business Intelligence, intelligent control systems, decisió support Sytems, Internet browsing, etc.).

Moltes d'aquestes solucions intel·ligents es basen en l'existència d'una base de coneixement que regula o condiciona les actuacions dels sistemes informàtics i els confereix el seu caràcter (tret diferencial) d'intel·ligents.

Aquestes bases de coneixement s'expressen d'acord a uns formats, estructures i llenguatges de representació formals que, en alguns casos, defineixen estàndards internacionals. L'àmbit de la "representació del coneixement" en aquesta assignatura posa les bases d'aquests formats i llenguatges de formalització del coneixement. L'àmbit de la "enginyeria del coneixement" el complementa amb l'aprenentatge i la pràctica de mètodes i tècniques per a la construcció de bases de coneixement.

Professors

Responsable

 • David Riaño Ramos ( )

Hores setmanals

Teoria
3.6
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
3.7

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG3 - Capacitat per a la modelització, càlcul, simulació, desenvolupament i implantació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb la Intel·ligència Artificial.

Competències Tècniques de cada especialitat

Acadèmiques

 • CEA12 - Capacitat de comprendre les tècniques avançades d'Enginyeria del Coneixement, Aprenentatge Automàtic i Sistemes de Suport a la Decisió, i saber dissenyar, implementar i aplicar aquestes tècniques en el desenvolupament d'aplicacions, serveis o sistemes intel·ligents.
 • CEA13 - Capacitat de comprendre les tècniques avançades de Modelització, Raonament i Resolució de problemes, i saber dissenyar, implementar i aplicar aquestes tècniques en el desenvolupament d'aplicacions, serveis o sistemes intel·ligents.

Professionals

 • CEP2 - Capacitat de resoldre els problemes de presa de decisions de les diferents organitzacions, integrant eines intel·ligents.

Competències Transversals

Treball en equip

 • CT3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

ús solvent dels recursos d'informació

 • CT4 - Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Actitud adequada davant el treball

 • CT5 - Estar motivat pel desenvolupament professional, per a afrontar nous reptes i per a la millora contínua. Tenir capacitat de treball en situacions de falta d'informació.

Raonament

 • CT6 - Capacitat d'avaluar i analitzar de manera raonada i crítica sobre situacions, projectes, propostes, informes i estudis de caracter cientific-tecnic. Capacitat d'argumentar les raons que expliquen o justifiquen aquestes situacions, propostes, etc.

Bàsiques

 • CB6 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits y la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Objectius

 1. Diferenciar entre els conceptes de dades, informació i coneixement, i les seves tecnologies.
  Competències relacionades: CB6,
 2. Conèixer i saber usar formes alternatives de representació del coneixement.
  Competències relacionades: CEA13, CG3, CT3, CT4, CT6,
 3. Saber aplicar mètodes d'enginyeria del coneixement en problemes concrets.
  Competències relacionades: CEA12, CEA13, CEP2, CT5, CT6, CB6,

Continguts

 1. Introducció i Conceptes
  Dades, informació i coneixement; Tipus i usos del coneixement; Representació del coneixement; Enginyeria de coneixement; Sintaxi i semàntica.
 2. Representació del Coneixement
  Lògica de primer ordre; Regles i sistemes de producció; Representacions orientades a objectes; Representació en xarxa; Ontologies.
 3. Enginyeria del Coneixement
  Cicle de vida del coneixement; Auditoria de coneixement; Adquisició de Coneixement; Cas d'estudi en detall.
 4. Representació del Coneixement a la Web
  Representació de dades amb HTML; Formalizació i representació d'informació amb DTD, XMLSchema, XML; Eines per a la gestió de dades i información en la web amb XPath i XSL; Formalització i representació de coneixement amb RDF i OWL2.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Introducció

Descripció acadèmica del curs, continguts, procés d'avaluació, etc.

Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Classe de teoria regular

Introducció dels conceptes importants del curs, les tecnologíes rellevants i foment de l'assimilació amb exemples concrets i clars.
Objectius: 1 2 3
Continguts:
Teoria
49h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Avaluació tècniques de representació del coneixement

Prova amb exercicis pràctics i preguntes de caire teòric.
Objectius: 1 2
Setmana: 8
Tipus: examen de teoria
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Avaluació de metodologies per a l'enginyeria del coneixement

Proba d'exercicis pràctics i preguntes teòriques sobre enginyeria del coneixement.
Objectius: 3
Setmana: 15
Tipus: examen de teoria
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Treball pràctic de representació del coneixement

Treball en grup on s'exercita la construcció d'una base de coneixement mitjançant un software
Objectius: 2
Setmana: 7
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16h

Treball pràctic de representació del coneixement en la Web

Treball en grup on s'exercita la construcció d'una ontologia web mitjançant Protege.

Setmana: 14
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Metodologia docent

Activitats Introductòries: Presentació del professor. Presentació dels objectius de l'assignatura, dels continguts, la metodologia docent, forma d'avaluació i material de referència a utilitzar durant el curs.

Sessió Magistral: El professor explicarà els continguts bàsics de l'assignatura amb exemples. Posant a disposició de l'alumne tot el material que necessiti per a l'estudi de la matèria.

Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària: En equips s'estudiarà una eina per a la gestió del coneixement amb la qual es farà un treball pràctic. Caldrà lliurar el resultat del treball al professor.

Mètode d'avaluació

(50%) Resolució de problemes i exercicis a l'aula ordinària: Durant el curs es faran diverses proves parcials.

(50%) Proves objectives de preguntes curtes: Proves objectives de preguntes curtes bisetmanals de 30min cadascuna. Es dedicarà una d'aquestes proves (que serà de 2h) a avaluar el contingut total de l'assignatura.

L'alumne que no aprovi, disposarà d'un examen de segona convocatòria on avaluarà el contingut sencer de l'assignatura (100% de la nota).

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

 • CS 227: Knowledge representation and reasoning (course at Stanford University) - Chaudhri, V.K, Stanford University , 2011.
 • Practical knowledge engineering: creating successful commercial expert systems - Kelly, R.V, Digital Equipment Corporation , 1991. ISBN: 9781555580704
  http://cataleg.upc.edu/record=b1510091~S1*cat
 • An introduction to knowledge engineering - Kendal, S.; Creen, M, Springer , 2007. ISBN: 9781846284755
  http://cataleg.upc.edu/record=b1510092~S1*cat

Capacitats prèvies

Assignatura autocontinguda

Addenda

Continguts

There are no changes to the information published in the Academic Guide.

Metodologia docent

There are no changes to the information published in the Academic Guide.

Mètode d'avaluació

There are no changes to the information published in the Academic Guide, except that the evaluation tests is expected to be online, in order to reduce student's mobility from/to Tarragona.

Pla de contingència

This course is expected to be online. In case that the clinical situation and government regulations allow face to face classes, we could consider the conversion of the subject to fully or partially face-to-face. This conversion will count with the agreement of the students.