Interacció Persona-Màquina

Esteu aquí

Crèdits
4.5
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
EEL;ESAII;CS
L'objectiu principal d'aquest curs és proporcionar als estudiants una comprensió àmplia de l'estat de la tècnica en els conceptes d'interacció persona ordinador en sentit ampli. Es tractaran temes relatius a la percepció i la cognició essencials per al disseny de sistemes interactius. Es prestarà especial atenció a la computació ubiqua. Al llarg dels continguts del curs, també es tindran en compte els principis del disseny centrat en l'usuari i una consideració específica dels mètodes de disseny d'ambients intel·ligents centrats en la persona (Ambients Assistits).

Professorat

Responsable

 • Andreu Catala Mallofre ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
0
Laboratori
1.3
Aprenentatge dirigit
0.4
Aprenentatge autònom
5

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per a projectar, dissenyar i implantar productes, processos, serveis i instal·lacions en tots els àmbits de la Intel·ligència Artificial.
 • CG3 - Capacitat per a la modelització, càlcul, simulació, desenvolupament i implantació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb la Intel·ligència Artificial.

Competències Tècniques de cada especialitat

Acadèmiques

 • CEA10 - Capacitat de comprendre les tècniques avançades d'Interacció Persona-Màquina, i saber dissenyar, implementar i aplicar aquestes tècniques en el desenvolupament d'aplicacions, serveis o sistemes intel·ligents.

Professionals

 • CEP3 - Capacitat d'aplicació de les tècniques d'Intel·ligència Artificial en entorns tecnològics i industrials per a la millora de la qualitat i la productivitat.
 • CEP4 - Capacitat per dissenyar, redactar i presentar informes sobre projectes informaticos en l'area especifica d'Intel·ligència Artificial.
 • CEP6 - Capacitat d'assimilar i integrar els canvis de l'entorn econòmic, social i tecnològic als objectius i procediments del treball informàtic en sistemes intel·ligents.
 • CEP7 - Capacitat de respectar la normativa legal i la deontologia en l'exercici professional.

Competències Transversals

Treball en equip

 • CT3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Actitud adequada davant el treball

 • CT5 - Estar motivat pel desenvolupament professional, per a afrontar nous reptes i per a la millora contínua. Tenir capacitat de treball en situacions de falta d'informació.

Analisis i sintesis

 • CT7 - Capacitat d'anàlisi i resolució de problemes tècnics complexos.

Objectius

 1. Adquisició de metodologia general sobre HCI
  Competències relacionades: CEA10, CEP3, CT3,
 2. Development of Ambient Inteligence related projects
  Competències relacionades: CEA10, CG1, CG3, CEP3, CEP4, CEP6, CEP7, CT3, CT5, CT7,

Continguts

 1. Introducció
  Principis sobre HCI
  Disseny centrat en l'usuari, necessitats de l'usuari i els principis ergonomics
  Contexts d'ús i els requisits funcionals.
  Disseny de comunicació usuari-sistema.
  Principis de gestió de projectes.
 2. Interacció
  Principis humans del processament d'informació, aprenentatge i cognició.
  Sensació i Percepció
  Bases cognitives de les emocions. Enginyeria cognitiva
  Interacció multimodal.
 3. Computació pervasiva
  Revisió de principis i tecnologia
  Arquitectures. Sistemes operatius
  Localització i "context awareness"
  Interfases ubiques.
 4. Intel·ligència ambiental centrada en la persona
  Ambients intel.ligents. Principis i tecnologies per disseny de Ambients intel.ligents.
  Ambient Assisting Living (AAL): requisits i solucions
  Etica en AAL: privacitat, autonomia, integritat, e-inclusió, tecnologia i societat...

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Introducció


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
11h

Interacció


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
11h

Computació ubícuaTeoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
11h

Intel·ligència AmbientalTeoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
11h

Projecte Intel·ligència Ambiental


Objectius: 2
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
10.8h
Aprenentatge dirigit
5h
Aprenentatge autònom
11h

Test parcial


Objectius: 1
Setmana: 7
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Defensa Projecte


Objectius: 2
Setmana: 15
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
10h

Metodologia docent

La metodologia es basarà en dos tipus d'activitats: teoria i pràctica. La teoria es desenvoluparà entorn de temes específics amb el següent esquema:

- Conferències plenàries impartides pel professor
- Sessions d'autoaprenentatge realitzades pels estudiants sobre un tema relacionat
- Presentació de les conclusions sobre el tema (les presentacions seran part de les activitats d'avaluació)

L'aspecte pràctic seguirà un enfocament d'aprenentatge basat en projectes:
1. L'estudiant ha de fer una revisió bibliogràfica del camp, detectant els grups de recerca, patents i projectes més importants en la seva àrea d'interès
2. Disseny d'un projecte real basat en un cas d'ús
3.Anàlisi detallada de l'arquitectura i l'algoritmia més adequades.
4. Tecnologies i aspectes innovadors de la solució proposada
Una presentació del projecte final serà part del procés d'avaluació

Mètode d'avaluació

L'avaluació serà d'acord amb la metodologia implementada per al curs. L'alumne obtindrà una NOTA FINAL basada principalment en un pla d'avaluació contínua. Es realitzarà un examen final personal basat en aspectes teòrics, amb un pes específic a la nota final.

Nota final = 0,4 Nota d'evolució del PROJECTE + 0,3 PROJECTE avaluació final + 0,15 Presentació i presentació de sessions teòriques + 0,15 Nota d'avaluació final.

- L'evolució del projecte es basarà en una sèrie de sessions programades que seran avaluades pels professors i els estudiants (alguns d'ells)

- L'avaluació final del projecte es farà en una sessió de presentació pública al final del semestre. Aquesta sessió serà avaluada pels professors i els estudiants. Es demanarà als estudiants que presentin un informe complet del Projecte que serà avaluat pels professors, però estarà a disposició de tots els estudiants per a la seva informació.
- Després d'unes sessions teòriques específiques, es demanarà als alumnes que preparen una assignatura relacionada que presentaran a l'audiència. Els professors i els estudiants avaluaran aquesta sessió (amb diferents pesos en les marques) i es presentarà un informe després d'aquesta presentació. Els professors consideraran aquests informes en l'avaluació dels professors.

- En l'examen final, es demanarà que respongui preguntes específiques relacionades amb els aspectes teòrics desenvolupats al llarg del curs.

Bibliografia

Bàsica:

Capacitats prèvies

No