Interacció Cognitiva amb Robots

Esteu aquí

Crèdits
4.5
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
ESAII;OE
L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar a l'estudiant una comprensió d'ampli abast de l'estat de l'art en conceptes fonamentals de la Robòtica Cognitiva: Interacció Persona-Robot (HRI), control i sistemes d'aprenentatge computacional en entorns complexos, dinàmics i incerts, integració de diferents processos de perceptció i interacció amb persones.

Professorat

Responsable

 • Anais Garrell Zulueta ( )

Altres

 • Cecilio Angulo Bahon ( )

Hores setmanals

Teoria
0.8
Problemes
1
Laboratori
1
Aprenentatge dirigit
0.25
Aprenentatge autònom
2.5

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per a projectar, dissenyar i implantar productes, processos, serveis i instal·lacions en tots els àmbits de la Intel·ligència Artificial.
 • CG4 - Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de la Intel·ligència Artificial.

Competències Tècniques de cada especialitat

Acadèmiques

 • CEA10 - Capacitat de comprendre les tècniques avançades d'Interacció Persona-Màquina, i saber dissenyar, implementar i aplicar aquestes tècniques en el desenvolupament d'aplicacions, serveis o sistemes intel·ligents.

Professionals

 • CEP3 - Capacitat d'aplicació de les tècniques d'Intel·ligència Artificial en entorns tecnològics i industrials per a la millora de la qualitat i la productivitat.
 • CEP4 - Capacitat per dissenyar, redactar i presentar informes sobre projectes informaticos en l'area especifica d'Intel·ligència Artificial.
 • CEP6 - Capacitat d'assimilar i integrar els canvis de l'entorn econòmic, social i tecnològic als objectius i procediments del treball informàtic en sistemes intel·ligents.

Competències Transversals

Treball en equip

 • CT3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

ús solvent dels recursos d'informació

 • CT4 - Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Analisis i sintesis

 • CT7 - Capacitat d'anàlisi i resolució de problemes tècnics complexos.

Objectius

 1. L'objectiu d'aquesta assignatura és de preparar els estudinats per dissenyar, implementar i avaluar sistemes que contemplin la interacció persona-màquina en sentit ample (sia en forma directa, a través d'interfícies, sia en forma indirecta, a través del tractament computacional d'informació textual per ús humà). Integra conceptes i mètodes de la Intel·ligència Artificial, informàtica i disseny gràfic per a proporcionar una comprensió global de les tasques i aplicacions que impliquen uan relació entre persona i màquina, especialment en entorns centrats en l'usuari.
  Competències relacionades: CT3, CT4, CT7, CEA10, CEP3, CEP4, CEP6, CG1, CG4,

Continguts

 1. Robòtica Cognitiva
  Projecte de Robòtica Cognitiva

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Robòtica Cognitiva

Projecte de Robòtica Cognitiva
 • Teoria: Conceptes
 • Problemes: Algorismes
 • Laboratori: Implementació pràctica
 • Aprenentatge dirigit: Preparació de l'exposició de treball
 • Aprenentatge autònom: Aprenentatge autònom
Objectius: 1
Teoria
7.5h
Problemes
15h
Laboratori
15h
Aprenentatge dirigit
2.8h
Aprenentatge autònom
36h

Presentació de projecte


Objectius: 1
Setmana: 15
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
1.5h

Metodologia docent

MD1: Classe magistral
MD2: Classe expositiva participativa
MD3: Supervisió de pràctiques de laboratori
MD4: Supervisió i orientació de treballs cooperatius
MD5: Orientació de treballs autònoms
MD6: Tutorització individualitzada
MD7: Consultes

Mètode d'avaluació

Projecte de Curs.

Els criteris d'avaluació són:
1) Relació amb continguts del curs
2) Setup d'experimentació
3) Càrrega de treball
4) Presentació

Bibliografia

Bàsica:

Capacitats prèvies

Cap