Interacció Cognitiva amb Robots

Esteu aquí

Crèdits
4.5
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
ESAII;OE
L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar a l'estudiant una comprensió d'ampli abast de l'estat de l'art en conceptes fonamentals de la Robòtica Cognitiva: Interacció Persona-Robot (HRI), control i sistemes d'aprenentatge computacional en entorns complexos, dinàmics i incerts, integració de diferents processos de perceptció i interacció amb persones.

Professors

Responsable

 • Cecilio Angulo Bahon ( )

Altres

 • Anais Garrell Zulueta ( )

Hores setmanals

Teoria
0.8
Problemes
1
Laboratori
1
Aprenentatge dirigit
0.25
Aprenentatge autònom
2.5

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per a projectar, dissenyar i implantar productes, processos, serveis i instal·lacions en tots els àmbits de la Intel·ligència Artificial.
 • CG4 - Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de la Intel·ligència Artificial.

Competències Tècniques de cada especialitat

Acadèmiques

 • CEA10 - Capacitat de comprendre les tècniques avançades d'Interacció Persona-Màquina, i saber dissenyar, implementar i aplicar aquestes tècniques en el desenvolupament d'aplicacions, serveis o sistemes intel·ligents.

Professionals

 • CEP3 - Capacitat d'aplicació de les tècniques d'Intel·ligència Artificial en entorns tecnològics i industrials per a la millora de la qualitat i la productivitat.
 • CEP4 - Capacitat per dissenyar, redactar i presentar informes sobre projectes informaticos en l'area especifica d'Intel·ligència Artificial.
 • CEP6 - Capacitat d'assimilar i integrar els canvis de l'entorn econòmic, social i tecnològic als objectius i procediments del treball informàtic en sistemes intel·ligents.

Competències Transversals

Treball en equip

 • CT3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

ús solvent dels recursos d'informació

 • CT4 - Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Analisis i sintesis

 • CT7 - Capacitat d'anàlisi i resolució de problemes tècnics complexos.

Objectius

 1. L'objectiu d'aquesta assignatura és de preparar els estudinats per dissenyar, implementar i avaluar sistemes que contemplin la interacció persona-màquina en sentit ample (sia en forma directa, a través d'interfícies, sia en forma indirecta, a través del tractament computacional d'informació textual per ús humà). Integra conceptes i mètodes de la Intel·ligència Artificial, informàtica i disseny gràfic per a proporcionar una comprensió global de les tasques i aplicacions que impliquen uan relació entre persona i màquina, especialment en entorns centrats en l'usuari.
  Competències relacionades: CT3, CT4, CT7, CEA10, CEP3, CEP4, CEP6, CG4, CG1,

Continguts

 1. Robòtica Cognitiva
  Projecte de Robòtica Cognitiva

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Robòtica Cognitiva

Projecte de Robòtica Cognitiva
 • Teoria: Conceptes
 • Problemes: Algorismes
 • Laboratori: Implementació pràctica
 • Aprenentatge dirigit: Preparació de l'exposició de treball
 • Aprenentatge autònom: Aprenentatge autònom
Objectius: 1
Teoria
7.5h
Problemes
15h
Laboratori
15h
Aprenentatge dirigit
2.8h
Aprenentatge autònom
36h

Presentació de projecte


Objectius: 1
Setmana: 15
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
1h

Metodologia docent

MD1: Classe magistral
MD2: Classe expositiva participativa
MD3: Supervisió de pràctiques de laboratori
MD4: Supervisió i orientació de treballs cooperatius
MD5: Orientació de treballs autònoms
MD6: Tutorització individualitzada
MD7: Consultes

Mètode d'avaluació

Projecte de Curs.

Els criteris d'avaluació són:
1) Relació amb continguts del curs
2) Setup d'experimentació
3) Càrrega de treball
4) Presentació

Bibliografia

Bàsica:

Capacitats prèvies

Cap

Addenda

Continguts

NO CHANGES REGARDING THE INFORMATION PUBLISHED IN THE TEACHING GUIDE

Metodologia docent

NO CHANGES REGARDING THE INFORMATION PUBLISHED IN THE TEACHING GUIDE

Mètode d'avaluació

NO CHANGES REGARDING THE INFORMATION PUBLISHED IN THE TEACHING GUIDE

Pla de contingència

0% attendance in person, synchronous sessions in usual time. No further modifications