Seminari d'Intel·ligència Artificial

Esteu aquí

Crèdits
3
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
CS;URV
Mail
Aquesta assignatura, de tipus seminari, consistirà en una exposició d'una àrea de recerca rellevant dins de la IA per part dels alumnes i ponents nacionals/estrangers durant una setmana de forma intensiva (habitualment al maig). El tema del seminari és diferent cada curs acadèmic.

Professorat

Responsable

 • Antonio Moreno Ribas ( )

Hores setmanals

Teoria
1.5
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
3.5

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Acadèmiques

 • CEA7 - Capacitat de comprendre la problemàtica, i les solucions als problemes en la pràctica professional de l'aplicació de la Intel·ligència Artificial en l'entorn empresarial i industrial.
 • CEA8 - Capacitat de realitzar investigació en noves tècniques, metodologies, arquitectures, serveis o sistemes en l'àrea de la Intel·ligència Artificial.

Professionals

 • CEP2 - Capacitat de resoldre els problemes de presa de decisions de les diferents organitzacions, integrant eines intel·ligents.
 • CEP3 - Capacitat d'aplicació de les tècniques d'Intel·ligència Artificial en entorns tecnològics i industrials per a la millora de la qualitat i la productivitat.
 • CEP4 - Capacitat per dissenyar, redactar i presentar informes sobre projectes informaticos en l'area especifica d'Intel·ligència Artificial.

Competències Transversals

Treball en equip

 • CT3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

ús solvent dels recursos d'informació

 • CT4 - Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Raonament

 • CT6 - Capacitat d'avaluar i analitzar de manera raonada i crítica sobre situacions, projectes, propostes, informes i estudis de caracter cientific-tecnic. Capacitat d'argumentar les raons que expliquen o justifiquen aquestes situacions, propostes, etc.

Analisis i sintesis

 • CT7 - Capacitat d'anàlisi i resolució de problemes tècnics complexos.

Objectius

 1. Entendre els conceptes principals d'alguna àrea rellevant dins de la IA i la seva relació amb el món empresarial.
  Competències relacionades: CEA7, CEP2, CEP3, CT4,
 2. Saber resoldre de forma efectiva algun problema associat a l'area presentada al seminari.
  Competències relacionades: CEA8, CEP4, CT3, CT6, CT7,

Continguts

 1. Contingut teòric
  Presentació d'un tema avançat de recerca en l'àmbit de la IA.
 2. Contingut pràctic
  Solució o anàlisi d'algun problema específic dins de l'àrea presentada al seminari.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Classes magistrals

Exposició del contingut teòric del seminari.
 • Teoria: Xerrades convidades al seminari.
 • Aprenentatge autònom: Treball autònom de l'alumne: anàlisi de l'estat de l'art, estudi d'articles, elaboració informe.
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
22.5h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
52.5h

Part pràctica del seminari

Estudi de l'estat de l'art en el tema del seminari o resolució d'algun exercici/problema.
Objectius: 2
Setmana: 1
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Metodologia docent

S'utilitzaran les següents metodologies docents:

* Classe magistral.
* Classe expositiva participativa.
* Treball cooperatiu.
* Treball autònom.

Mètode d'avaluació

L'avaluació es farà amb una presentació oral, feta individualment o en parelles (depenent del nombre
d'estudiants matriculats), on els estudiants hauran de presentar una àrea de treball dins de la temàtica
general del seminari i analitzar la seva aplicabilitat en algun problema concret.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

Capacitats prèvies

Conèixer els conceptes bàsics de la IA. No es demanen coneixements previs específics sobre el tema del seminari.