Seminari d'Intel·ligència Artificial

Esteu aquí

Crèdits
3
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
CS;URV
Mail
Aquesta assignatura, de tipus seminari, consistirà en una exposició d'una àrea de recerca rellevant dins de la IA per part dels alumnes i ponents nacionals/estrangers durant una setmana de forma intensiva (habitualment en abril o maig). El tema del seminari és diferent cada curs acadèmic.

Professors

Responsable

 • Antonio Moreno Ribas ( )

Hores setmanals

Teoria
1.5
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
3.5

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Acadèmiques

 • CEA7 - Capacitat de comprendre la problemàtica, i les solucions als problemes en la pràctica professional de l'aplicació de la Intel·ligència Artificial en l'entorn empresarial i industrial.
 • CEA8 - Capacitat de realitzar investigació en noves tècniques, metodologies, arquitectures, serveis o sistemes en l'àrea de la Intel·ligència Artificial.

Professionals

 • CEP2 - Capacitat de resoldre els problemes de presa de decisions de les diferents organitzacions, integrant eines intel·ligents.
 • CEP3 - Capacitat d'aplicació de les tècniques d'Intel·ligència Artificial en entorns tecnològics i industrials per a la millora de la qualitat i la productivitat.
 • CEP4 - Capacitat per dissenyar, redactar i presentar informes sobre projectes informaticos en l'area especifica d'Intel·ligència Artificial.

Competències Transversals

Treball en equip

 • CT3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

ús solvent dels recursos d'informació

 • CT4 - Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Raonament

 • CT6 - Capacitat d'avaluar i analitzar de manera raonada i crítica sobre situacions, projectes, propostes, informes i estudis de caracter cientific-tecnic. Capacitat d'argumentar les raons que expliquen o justifiquen aquestes situacions, propostes, etc.

Analisis i sintesis

 • CT7 - Capacitat d'anàlisi i resolució de problemes tècnics complexos.

Objectius

 1. Entendre els conceptes principals d'alguna àrea rellevant dins de la IA i la seva relació amb el món empresarial.
  Competències relacionades: CEA7, CEP2, CEP3, CT4,
 2. Saber resoldre de forma efectiva algun problema associat a l'area presentada al seminari.
  Competències relacionades: CEA8, CEP4, CT3, CT6, CT7,

Continguts

 1. Contingut teòric
  Presentació d'un tema avançat de recerca en l'àmbit de la IA.
 2. Contingut pràctic
  Solució o anàlisi d'algun problema específic dins de l'àrea presentada al seminari.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Classes magistrals

Exposició del contingut teòric del seminari.
 • Teoria: Xerrades convidades al seminari.
 • Aprenentatge autònom: Treball autònom de l'alumne: anàlisi de l'estat de l'art, estudi d'articles, elaboració informe.
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
22.5h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
52.5h

Part pràctica del seminari

Estudi de l'estat de l'art en el tema del seminari o resolució d'algun exercici/problema.
Objectius: 2
Setmana: 1
Tipus: examen final
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Metodologia docent

S'utilitzaran les següents metodologies docents:

* Classe magistral.
* Classe expositiva participativa.
* Treball cooperatiu.
* Treball autònom.

Mètode d'avaluació

L'avaluació es farà amb una presentació oral, feta en parelles, on els estudiants hauran de presentar
una àrea de treball dins de la temàtica general del seminari i analitzar la seva aplicabilitat
en algun problema del món real.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

Capacitats prèvies

Conèixer els conceptes bàsics de la IA. No es demanen coneixements previs específics sobre el tema del seminari.

Addenda

Continguts

Aquesta assignatura té un contingut (tema) diferent cada curs. Esta asignatura tiene un contenido (tema) diferente cada curso. This course has a different content (topic) each academic course.

Metodologia docent

Tot el seminari és realitzarà de forma on-line. Todo el seminario se realizará de forma on-line. All the activities of the seminar will be made on-line.

Mètode d'avaluació

L'avaluació serà la indicada a la guia docent. La evaluación es la indicada en la guía docent. The evaluation mechanism is the one described in the teaching guide.

Pla de contingència

Com tot serà on-line, no hi hauria canvis en cas de confinament. Como todo el seminario será on-line, no habría cambios en caso de confinamiento. As all the seminar will be on-line, there will be no further changes in the case of confinement.