Tecnologies d'Assistència i Salut

Esteu aquí

Crèdits
4.5
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
EEL;ESAII
Es tracten i analitzen les tecnologies d'assistència i la seva incidència en la salut. L'objectiu principal del curs està enfocat a l'ús de tecnologies adequades en funció de les necessitats de les persones i del seu entorn. Es farà èmfasi en la millora de la qualitat de vida de les persones afectades.

Professorat

Responsable

 • Andreu Catala Mallofre ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
0
Laboratori
1.3
Aprenentatge dirigit
0.4
Aprenentatge autònom
5

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per a projectar, dissenyar i implantar productes, processos, serveis i instal·lacions en tots els àmbits de la Intel·ligència Artificial.
 • CG3 - Capacitat per a la modelització, càlcul, simulació, desenvolupament i implantació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb la Intel·ligència Artificial.

Competències Tècniques de cada especialitat

Acadèmiques

 • CEA10 - Capacitat de comprendre les tècniques avançades d'Interacció Persona-Màquina, i saber dissenyar, implementar i aplicar aquestes tècniques en el desenvolupament d'aplicacions, serveis o sistemes intel·ligents.
 • CEA12 - Capacitat de comprendre les tècniques avançades d'Enginyeria del Coneixement, Aprenentatge Automàtic i Sistemes de Suport a la Decisió, i saber dissenyar, implementar i aplicar aquestes tècniques en el desenvolupament d'aplicacions, serveis o sistemes intel·ligents.

Professionals

 • CEP3 - Capacitat d'aplicació de les tècniques d'Intel·ligència Artificial en entorns tecnològics i industrials per a la millora de la qualitat i la productivitat.
 • CEP4 - Capacitat per dissenyar, redactar i presentar informes sobre projectes informaticos en l'area especifica d'Intel·ligència Artificial.
 • CEP6 - Capacitat d'assimilar i integrar els canvis de l'entorn econòmic, social i tecnològic als objectius i procediments del treball informàtic en sistemes intel·ligents.
 • CEP7 - Capacitat de respectar la normativa legal i la deontologia en l'exercici professional.

Competències Transversals

Treball en equip

 • CT3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Actitud adequada davant el treball

 • CT5 - Estar motivat pel desenvolupament professional, per a afrontar nous reptes i per a la millora contínua. Tenir capacitat de treball en situacions de falta d'informació.

Raonament

 • CT6 - Capacitat d'avaluar i analitzar de manera raonada i crítica sobre situacions, projectes, propostes, informes i estudis de caracter cientific-tecnic. Capacitat d'argumentar les raons que expliquen o justifiquen aquestes situacions, propostes, etc.

Analisis i sintesis

 • CT7 - Capacitat d'anàlisi i resolució de problemes tècnics complexos.

Objectius

 1. A specific objective will be the specification and analysis of a health service based on technology use (functionality, patient/user perspective, requirements...)
  Competències relacionades: CEA10, CG1, CG3, CEP3, CEP4, CEP6, CEP7, CT3, CT5, CT7,
 2. Acquiring correct skills on Assistive technologies
  Competències relacionades: CEA12, CT3, CT5, CT6,

Continguts

 1. Assistive technologies. State of the Art. Challenges and perspectives.
  Overview on the state of the art, depending on the specific condition and domain.
 2. Healthcare domain. Technology based services.
  Specific healthcare domain and the possible corresponding technology based services will be discussed.
 3. Ambient Assisted Living approach
  Principles of the AAL related technologies applied to the healthcare domain.
 4. Ethical and usability aspects. Quality of life
  Aspects related with ethics and user-based concepts will be treated. Improvement of the quality of life of the patients is in the focus.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Tecnologies assistencials. Reptes i perspectives.


Objectius: 2
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
13.8h

Entorn de salut. Serveis basats en tecnologia.


Objectius: 2
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
13.8h

L'aproximació AAL


Objectius: 1 2
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
13.8h

Aspectes étics i de usabilitat. Milloora de la qualitat de vida.


Objectius: 1 2
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
6.8h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
13.8h

Test parcialSetmana: 8
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
10h

Presentacio final treballSetmana: 14
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Metodologia docent

La metodologia es basarà principalment en dues activitats diferents: sessions de teoria i pràctiques. Ambdues es desenvoluparan amb la participació activa dels estudiants.

L'esquema de les sessions de teoria serà:

- Conferències plenàries del professor
- Sessions d'autoestudi realitzades per estudiants sobre un tema relacionat
- Presentacions dels estudiants sobre les conclusions sobre el tema (les presentacions formaran part de les activitats d'avaluació)

L'aspecte pràctic seguirà un enfocament d'aprenentatge basat en projectes:
1. L'estudiant hauria de fer una revisió de la literatura de camp, detectant els grups de recerca, les patents i els projectes més importants de la seva àrea d'interès.
2.Disseny d'un projecte real basat en un cas d'ús
3. Anàlisi detallada de l'algoritme i l'arquitectura més convenients.

Mètode d'avaluació

L'avaluació serà segons la metodologia implementada per al curs. L'estudiant obtindrà una NOTA FINAL basada principalment en un esquema d'avaluació contínua. Es farà un examen final personal basat en aspectes teòrics, amb un pes específic en la nota final.

Nota final = 0,4 Nota d'evolució del PROJECTE + 0,3 Valoració final del PROJECTE + 0,15 Presentació i presentació de sessions teòriques + 0,15 Nota de l'examen final.

- L'evolució del projecte es basarà en diverses sessions programades que seran avaluades pels professors i els estudiants (algunes d'elles)

- L'avaluació final del Projecte es farà en una sessió de presentació pública al final del semestre. Aquesta sessió serà avaluada pels professors i els estudiants. Els estudiants hauran de presentar un informe complet del projecte que serà avaluat pels professors, però que estarà disponible per a tots els estudiants per obtenir la seva informació.

Bibliografia

Bàsica: