Incorporació del Know-How en el Procés de Decisió

Esteu aquí

Crèdits
1.5
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
EIO
Mail
L'assignatura aporta eines per a poder treure el màxim rendiment, pel que fa als processos de presa de decisions, de les dades emmagatzemades als sistemes d'informació de qualsevol tipus d'organització, més o menys complexa. Es treballen elements centrals en l'explotació d'informació orientada a la presa de decisions, sovint descuidats, i de gran impacte. Principalment s'estudiarà l'impacte del coneixement a priori sobre l'anàlisi de l'organització a partir de dades i els perills i l'impacte del coneixement implícit que maneguen els experts en els processos decisionals. Es treballarà sota un enfoc basat en l'estudi de casos reals.

Professors

Responsable

 • Karina Gibert Oliveras ( )

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Direcció i gestió

 • CDG1 - Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.

Específiques

 • CTE9 - Capatitat per a aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per a modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG8 - Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis i multidisciplinaris, essent capaços d'integrar aquests coneixements.

Competències Transversals

Treball en equip

 • CTR3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

ús solvent dels recursos d'informació

 • CTR4 - Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i d'informació de l'àmbit de l'enginyeria informàtica, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Raonament

 • CTR6 - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

Bàsiques

 • CB6 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits y la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB7 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB8 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons darreres que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Objectius

 1. Identificar les variables decisionals d'un problema real
  Competències relacionades: CTR4,
 2. Identificar el coneixement a priori rellevant en una presa de decision
  Competències relacionades: CTR4, CTR6,
 3. Elicitar coneixement implícit rellevant al problema
  Competències relacionades: CTR3, CTR4, CB7, CB8,
 4. Dissenyar procediments d'extracció de la informació a partir de dades que incorporin el coneixement a priori i l'elicitat
  Competències relacionades: CDG1, CTR3, CTR4, CTR6, CB6, CG8,
 5. Aplicar els procediments d'extraccio de la informacio a un cas real i presentar els resultats
  Competències relacionades: CTE9, CB6, CB8, CG8,

Continguts

 1. Introducció
 2. Coneixement a priori.
  Concepte
  Formalismes de representació
  Formes d'introduir-lo a l'anàlisi de dades
  Cas: Anàlisi dels sistemes de salut mentals des de la OMS.
  Cas: Identificació d'estats típiques en plantes depuradores d'aigües residuals
 3. Coneixement implícit
  Concepte
  Impacte del coneixement implícit en l'extracció de coneixement.
  Eines d'el.licitació del coneixement implícit.
  Cas: Efectes de l'electroshock sobre el temps de reacció en esquizofrenia.
  Cas: Llei de la Dependència a Catalunya.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Lectura, comprensió i anàlisi d'un text sobre presa de decisions. Resposta a un breu formulari


Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0.5h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Desenvolupament d'un cas


Objectius: 1 2 3 4 5
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
5h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Presentació final del cas desenvolupat i posta en comú de tots els treballs


Objectius: 5
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
1.5h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Presentació, anàlisi i discussió de casos d'exemple


Objectius: 1 2 3 4
Continguts:
Teoria
1.5h
Problemes
0h
Laboratori
3.5h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

IntroduccióTeoria
0.5h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Metodologia docent

Assignatura molt específica i concentrada en el temps que s'imparteix en la seva totalitat a l'aula de laboratori. Metodologia d'aprenentatge basat en casos, amb petites introduccions conceptuals. S'utilitzaran petits treballs pràctics per a consolidar els coneixements obtinguts.
La primera setmana es sentaran les bases conceptuals de l'assignatura i es farà el repartiment de les activitats a desenvolupar per cada estudiant.
Hi haurà un primer exercici on l'estudiant llegeixi un texte de presa de decisions real i identifiqui quin us s'ha fet del coneixement a priori, les hipótesis que s'han assumit i analitzi els punts forts i febles del procés de decisió descrit.
En un segon exercici, per parelles, es treballarà un cas de nova aplicació, plantejat pel professor o pels estudiants.
A part de l'adquisió de competències tècniques es treballaran algunes competències transversals com la integració de coneixements, la capacitat d'anàlisi, de síntesi, de comunicació oral, visual i per escrit.
Els treballs es presentaran públicament i aniràn seguits de discussió que servirá d'examen oral.

Mètode d'avaluació

La qualificació final tindrá 4 components:
*) Q: questionari relacionat amb la lectura d'un text sobre presa de decisions
*) P: treball pràctic sobre un cas real (inclou presentació pública)
*) C: participació a classe

La nota final es calcula com:

N= 0.3 Q + 0.6 P+ 0.10 C

Bibliografia

Bàsica:

Addenda

Continguts

No es preveuen canvis en el temari de l'assignatura

Metodologia docent

Si hi hagués necessitat de semi-presencialitat es podrien aprofitar els materials disponibles al web de l'assignatura per combinar classes invertides amb sessions interactives per videoconferència que tindrien lloc en els hores programades normalment per l'assignatura El treball pràctic es pot desenvolupar de la mateixa forma que està plantejat per via telemàtica

Mètode d'avaluació

La presentació dels treballs finals es pot realitzar per videoconferència sense problemes si és necessari

Pla de contingència

Si cal assumir caràcter no presencial es farà més ús de classes invertides i es donarà instruccions setmanals per mail als estudiants sobre els temes a treballar i els materials a utilitzar d'entre els que hi ha disponibles al web de l'assignatura Els treballs es presentaràn per vídeoconferència. La discussió amb els professors i debat amb el grup de classe es podrà realitzar igualment per aquest medi