Incorporació del Know-How en el Procés de Decisió

Esteu aquí

Crèdits
1.5
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
EIO
Mail
L'assignatura aporta eines per a poder treure el màxim rendiment, pel que fa als processos de presa de decisions, de les dades emmagatzemades als sistemes d'informació de qualsevol tipus d'organització, més o menys complexa. Es treballen elements centrals en l'explotació d'informació orientada a la presa de decisions, sovint descuidats, i de gran impacte. Principalment s'estudiarà l'impacte del coneixement a priori sobre l'anàlisi de l'organització a partir de dades i els perills i l'impacte del coneixement implícit que maneguen els experts en els processos decisionals. Es treballarà sota un enfoc basat en l'estudi de casos reals.

Professorat

Responsable

 • Karina Gibert Oliveras ( )

Altres

 • Xavier Angerri Torredeflot ( )

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Direcció i gestió

 • CDG1 - Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.

Específiques

 • CTE9 - Capatitat per a aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per a modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG8 - Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis i multidisciplinaris, essent capaços d'integrar aquests coneixements.

Competències Transversals

Treball en equip

 • CTR3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

ús solvent dels recursos d'informació

 • CTR4 - Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i d'informació de l'àmbit de l'enginyeria informàtica, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Raonament

 • CTR6 - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

Bàsiques

 • CB6 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits y la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB7 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB8 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons darreres que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Objectius

 1. Identificar les variables decisionals d'un problema real
  Competències relacionades: CTR4,
 2. Identificar el coneixement a priori rellevant en una presa de decision
  Competències relacionades: CTR4, CTR6,
 3. Elicitar coneixement implícit rellevant al problema
  Competències relacionades: CTR3, CTR4, CB7, CB8,
 4. Dissenyar procediments d'extracció de la informació a partir de dades que incorporin el coneixement a priori i l'elicitat
  Competències relacionades: CDG1, CTR3, CTR4, CTR6, CB6, CG8,
 5. Aplicar els procediments d'extraccio de la informacio a un cas real i presentar els resultats
  Competències relacionades: CTE9, CB6, CB8, CG8,

Continguts

 1. Introducció
 2. Coneixement a priori.
  Concepte
  Formalismes de representació
  Formes d'introduir-lo a l'anàlisi de dades
  Cas: Anàlisi dels sistemes de salut mentals des de la OMS.
  Cas: Identificació d'estats típiques en plantes depuradores d'aigües residuals
 3. Coneixement implícit
  Concepte
  Impacte del coneixement implícit en l'extracció de coneixement.
  Eines d'el.licitació del coneixement implícit.
  Cas: Efectes de l'electroshock sobre el temps de reacció en esquizofrenia.
  Cas: Llei de la Dependència a Catalunya.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Lectura, comprensió i anàlisi d'un text sobre presa de decisions. Resposta a un breu formulari


Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0.5h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Desenvolupament d'un cas


Objectius: 1 2 3 4 5
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
5h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Presentació final del cas desenvolupat i posta en comú de tots els treballs


Objectius: 5
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
1.5h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Presentació, anàlisi i discussió de casos d'exemple


Objectius: 1 2 3 4
Continguts:
Teoria
1.5h
Problemes
0h
Laboratori
3.5h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

IntroduccióTeoria
0.5h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Metodologia docent

Assignatura molt específica i concentrada en el temps que s'imparteix en la seva totalitat a l'aula de laboratori. Metodologia d'aprenentatge basat en casos, amb petites introduccions conceptuals. S'utilitzaran petits treballs pràctics per a consolidar els coneixements obtinguts.
La primera setmana es sentaran les bases conceptuals de l'assignatura i es farà el repartiment de les activitats a desenvolupar per cada estudiant.
Hi haurà un primer exercici on l'estudiant llegeixi un texte de presa de decisions real i identifiqui quin us s'ha fet del coneixement a priori, les hipótesis que s'han assumit i analitzi els punts forts i febles del procés de decisió descrit.
En un segon exercici, per parelles, es treballarà un cas de nova aplicació, plantejat pel professor o pels estudiants.
A part de l'adquisió de competències tècniques es treballaran algunes competències transversals com la integració de coneixements, la capacitat d'anàlisi, de síntesi, de comunicació oral, visual i per escrit.
Els treballs es presentaran públicament i aniràn seguits de discussió que servirá d'examen oral.

Mètode d'avaluació

La qualificació final tindrá 4 components:
*) Q: questionari relacionat amb la lectura d'un text sobre presa de decisions
*) P: treball pràctic sobre un cas real (inclou presentació pública)
*) C: participació a classe

La nota final es calcula com:

N= 0.3 Q + 0.6 P+ 0.10 C

Bibliografia

Bàsica: