Integració Empresarial de Sistemes d'Informació

Esteu aquí

Crèdits
3
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
ESSI
Els continguts de l'assignatura "Integració Empresarial de Sistemes d'Informació" (IESI) giren al voltant del diversos significats de la paraula "integració" en relació a les organitzacions de tota mena, i als sistemes d'informació utilitzats per aquestes. Així, per començar, es veurà la mena de problemes que típicament apareixen a les organitzacions poc integrades estructuralment, així com les propostes que contribueixen a una millor integració empresarial, principalment la definició i implantació de processos empresarials, transversals a les clàssiques àrees funcionals.

Després es veurà com les organitzacions han anat desenvolupant i implantant nous sistemes d'informació empresarials com eina fonamental per a la seva integració estructural i informacional, i com a mitjà pel seu avenç quant a la seva gestió funcional i la seva direcció estratègica, en definitiva pel seu avenç quant a qualitat i competitivitat. En aquesta línia, s'aprofundirà en els diversos rols integradors que les empreses persegueixen mitjançant els principals tipus de sistemes d'informació empresarials implantats en els darrers anys, des dels sistemes ERP o els projectes d'EAI fins als sistemes de BI, passant pels sistemes CRM i SCM. S'aprofundirà en els propòsits, similituds i diferències entre aquests tipus de sistemes esmentats, i entre els seus projectes d'implantació.

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
1
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Direcció i gestió

 • CDG1 - Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.

Específiques

 • CTE1 - Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • CTE5 - Capacitat per a analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i portar a terme en totes les seves etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació.

Competències Transversals

Emprenedoria i innovació

 • CTR1 - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.

Treball en equip

 • CTR3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Objectius

 1. IESI-M1-ObjGral. Conèixer els aspectes de la Integració Empresarial mitjançat els instruments organitzatius involucrats, i els enfocaments i tipus de sistemes que utilitzen per aspirar a nivells superiors d'integració.
  Competències relacionades: CTE5, CTR1,
  Subcompetences:
  • • IESI-M1-Obj1. Conèixer els motius, àmbits, tipus i necessitats generals de la Integració Empresarial.
  • • IESI-M1-Obj2. Conèixer els enfocaments perseguits per les empreses quant a la seva integració.
  • • IESI-M1-Obj4. Conèixer els instruments organitzatius vertebradors de les empreses ben integrades.
  • • IESI-M1-Obj3. Conèixer els beneficis, riscos i factors afavoridors de la Integració Empresarial.
 2. IESI-M2-ObjGral. Comprendre les opcions ERP i EAI per a la Integració Horitzontal empresarial, els rols dels Processos de Negoci en aquestes opcions, així com els criteris i mètodes quant a la provisió i implantació de sistemes ERP o quant al plantejament de projectes EAI, a més del concepte d'integració comunicacional mitjançant Intranets.
  Competències relacionades: CTE1, CDG1, CTR3,
  Subcompetences:
  • • IESI-M2-Obj1. Comprendre i diferenciar les opcions ERP i EAI per a la Integració Horitzontal.
  • • IESI-M2-Obj2. Diferenciar el rols dels Processos de Negoci en les opcions ERP i EAI.
  • • IESI-M2-Obj4. Comprendre i analitzar un cas d'implantació d'un sistema ERP.
  • • IESI-M2-Obj5. Comprendre i sintetitzar un mètode per a projectes d'EAI.
  • • IESI-M2-Obj3. Comprendre i aplicar metòdicament a un cas els criteris de provisió d'un sistema ERP.
  • • IESI-M2-Obj6. Conèixer i avaluar un exemple d'intranet per a la integració comunicacional.
 3. IESI-M3-ObjGral. Comprendre les opcions CRM i SCM per a la Integració inter-organitzacional, els rols dels Sistemes de Valor en aquestes opcions, així com els criteris, mètodes i comparació quant a la provisió i implantació de sistemes CRM i SCM, a més del concepte d'integració comunicacional externa mitjançant xarxes socials.
  Competències relacionades: CTE1, CTR3, CTR1,
  Subcompetences:
  • • IESI-M3-Obj5. Avaluar comparativament els enfocaments d'implantació per sistemes CRM i SCM.
  • • IESI-M3-Obj2. Diferenciar el rols dels Sistemes de Valor en les opcions CRM i SCM.
  • • IESI-M3-Obj4. Comprendre i analitzar un cas d'implantació d'un sistema SCM.
  • • IESI-M3-Obj3. Comprendre els criteris i sintetitzar un mètode per a la provisió de sistemes CRM.
  • • IESI-M3-Obj1. Comprendre i diferenciar les opcions CRM i SCM per l'integració inter-organitzacional.
  • • IESI-M3-Obj6. Conèixer i avaluar un exemple d'integració comunicacional mitjançant xarxes socials.
 4. IESI-M4-ObjGral. Sintetitzar un mapa conceptual sobre Integració Empresarial, després de comprendre els aspectes de Integració Vertical empresarial, intra- i inter-organitzacional, segons els nivells empresarials de decisió, analitzant algun exemple concret d'un sistema de BI basat en un BSC, així com els criteris i mètodes quant a la provisió i implantació de sistemes BI.
  Competències relacionades: CTE1, CTE5, CDG1, CTR3,
  Subcompetences:
  • • IESI-M4-Obj1. Conèixer els tipus d'integració vertical, interna i inter-organitzacional.
  • • IESI-M4-Obj2. Relacionar el nivells empresarials de decisió, i les seves necessitats informacionals.
  • • IESI-M4-Obj4. Conèixer els criteris i enfocaments per a la provisió i implantació de sistemes de BI.
  • • IESI-M4-Obj5. Sintetitzar un mapa conceptual sobre Integració Empresarial, tipus i projectes de SI.
  • • IESI-M4-Obj3. Analitzar un cas de sistema de BI basat en un BSC, per a l'integració vertical.

Continguts

 1. Mòdul 1 . Motivacions i Fonaments d'Integració Empresarial.
  1.1. Persones, Empreses, Organitzacions i Sistemes d'Informació.
  1.2. L'especialització funcional a les Organitzacions (Functional Silos).
  1.3. Els Sistemes d'Informació "poc integrats" (Automation Islands).
  1.4. Concepte, definició i motivacions d'Integració Empresarial.
  1.5. Àmbits d'integració: transaccional, decisional i comunicacional.
  1.6. Enfocaments bàsics d'Integració Empresarial mitjançant Sistemes d'Informació.
  1.6.1. Integració horitzontal interna o intra-organitzacional
  1.6.2. Integració horitzontal vers l'exterior o inter-organitzacional (Forward and Backward).
  1.6.3. Integració vertical (Upwards Integration).
  1.7. Beneficis, riscos i facilitadors de la Integració Empresarial.
  1.8. Cap a la transversalitat vertebradora: processos de negoci, sistemes de valor i nivells decisionals.
 2. Mòdul 2 . Integració Horitzontal Interna.
  2.1. Concepte i definició d'integració horitzontal interna o intra-organitzacional.
  2.2. Alternatives i mercats per a la Integració Horitzontal Interna: Sistemes ERP vs. Projectes d'EAI.
  2.3. Integració horitzontal interna mitjançant sistemes ERP (Enterprise Resource Planning systems).
  2.3.1. El sistema ERP com a núcli central d'integració a l'empresa.
  2.3.2. Rol central dels Procesos de Negoci en els sistemes ERP.
  2.3.3. Provisió i implantació estratègiques del sistema ERP: Criticitat, criteris i mètodes.
  2.4. Integració horitzontal interna mitjançant projectes d'EAI (Enterprise Application Integration).
  2.4.1. Els projectes d'EAI com a eina d'interoperabilitat i integració d'aplicacions diverses.
  2.4.2. Evolució històrica d'EAI: arquitectures, eines, projectes, EAI per integracions "ad-hoc".
  2.4.3. Mètodes d'EAI centrats en els Processos de Negoci.
  2.5. Comparació i prospectiva de les estratègies ERP i EAI.
  2.6. Àmbits d'integració i estratègies ERP i EAI: Transaccions i decisions.
  2.7. Eines i projectes per a la integració comunicacional interna: Intranets.
 3. Mòdul 3 . Integració Horitzontal vers l'Exterior.
  3.1. Concepte i definició d'integració horitzontal vers l'exterior o inter-organitzacional.
  3.2. Integració empresarial cap endavant (Forward Integration).
  3.2.1. Els sistemes CRM (Customer Relationships Management).
  3.2.2. Processos de Negoci, Sistemes de Valor i sistemes CRM.
  3.2.3. Mercat, provisió i implantació estratègiques del sistema CRM.
  3.3 Integració empresarial cap enrera (Backwards Integration).
  3.3.1. Els sistemes SCM (Supply Chain Management systems).
  3.3.2. Processos de Negoci, Sistemes de Valor i sistemes SCM
  3.3.3. Mercat, provisió i implantació estratègiques del sistema SCM.
  3.4. Comparació entre implantacions de CRM i SCM: Prospectiva, criteris i mètodes.
  3.5. Àmbits d'integració i estratègies CRM i SCM: Transaccions, decisions i comunicació.
  3.6. Altres exemples d'integració vers l'exterior: eCommerce, eProcurement, etc.
  3.7. Eines i projectes per a la integració comunicacional vers l'exterior: Extranets i Xarxes Socials.
 4. Mòdul 4 . Integració Vertical i temes avançats.
  4.1. Concepte i definició d'integració vertical (Upwards Integration).
  4.2. Diferents necessitats d'integració vertical empresarial, interna i vers l'exterior.
  4.3. Nivells de decisió, organitzacionals i corporatius, i característiques informacionals.
  4.4. Integració vertical mitjançant sistemes de BI (Business Intelligence).
  4.4.1. Concepte i abast actual de BI: datawarehouse, data-mining, procés analític, etc.
  4.4.2. Antecedents: Decision Support Systems (DSS) i Executive Information Systems (EIS).
  4.4.3. Mercat, provisió i implantació estratègiques del sistema BI.
  4.5. El BSC (Balanced Score Card) com a eina conceptual d'integració vertical.
  4.6. Àmbits d'integració i estratègia de BI: Decisions i comunicació.
  4.7. Comparació global dels tipus d'Integració, i dels SI i projectes involucrats.
  4.8. Rols dels SI integrats a les fusions, adquisicions i externalitzacions empresarials.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Activitats del Mòdul 1. Motivacions i Fonaments d'Integració Empresarial.

Els estudiants hauran de llegir aquesta Guia, on s'especificaran els materials associats al Mòdul. També es farà el repartiment i assignació d'alguns dels temes del mòdul als equips d'estudiants establerts. Els estudiants podràn discutir en equip els exercicis de l'AC del mòdul, però els hauran de resoldre de forma individual. Els exercisis podran anar de les temàtiques debatudes compartidament per tots, i de les temàtiques assignades a cada equip.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat a la integració amb sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a IESI.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent d'IESI consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 2 (1ra part). Integració Horitzontal Interna.

Els estudiants hauran de llegir aquesta Guia, on s'especificaran els materials associats al Mòdul. També es farà el repartiment i assignació d'alguns dels temes del mòdul als equips d'estudiants establerts.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat a la integració amb sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a IESI.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent d'IESI consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 2
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 2 (2na part). Integració Horitzontal Interna.

Els estudiants podràn discutir en equip els exercicis de l'AC del mòdul, però els hauran de resoldre de forma individual. Els exercisis podran anar de les temàtiques debatudes compartidament per tots, i de les temàtiques assignades a cada equip.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en la resta del material d'estudi del Mòdul indicat a la Guia. Consultes i dubtes dels estudiants.
 • Problemes: Classe de Problemes: Seguiment de l'anàlisi, per equips, de part del material lliurat, i inici d'un nou debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'una segona temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per la temàtica.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Treball continuat en equip del cas pràctic transversal a l'assignatura, de forma sincronitzada al tema que s'estigui veient en cada moment de l'assignatura. Lliurament i impartició, via Atenea i per cada equip d'estudiants, de la presentació del tema assignat, amb discusió presencial i respostes sobre el tema als dubtes i preguntes de la resta dels estudiants de l'assignatura, i del professor.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a IESI.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent d'IESI consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 2
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 3 (1ra part). Integració Horitzontal vers l'Exterior.

Els estudiants hauran de llegir aquesta Guia, on s'especificaran els materials associats al Mòdul. També es farà el repartiment i assignació d'alguns dels temes del mòdul als equips d'estudiants establerts.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat a la integració amb sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a IESI.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent d'IESI consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 3
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 3 (2na part). Integració Horitzontal vers l'Exterior.

Els estudiants podràn discutir en equip els exercicis de l'AC del mòdul, però els hauran de resoldre de forma individual. Els exercisis podran anar de les temàtiques debatudes compartidament per tots, i de les temàtiques assignades a cada equip.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en la resta del material d'estudi del Mòdul indicat a la Guia. Consultes i dubtes dels estudiants.
 • Problemes: Classe de Problemes: Seguiment de l'anàlisi, per equips, de part del material lliurat, i inici d'un nou debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'una segona temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per la temàtica.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Treball continuat en equip del cas pràctic transversal a l'assignatura, de forma sincronitzada al tema que s'estigui veient en cada moment de l'assignatura. Lliurament i impartició, via Atenea i per cada equip d'estudiants, de la presentació del tema assignat, amb discusió presencial i respostes sobre el tema als dubtes i preguntes de la resta dels estudiants de l'assignatura, i del professor.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a IESI.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent d'IESI consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 3
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 4 (1ra part). Integració Vertical i temes avançats.

Els estudiants hauran de llegir aquesta Guia, on s'especificaran els materials associats al Mòdul. També es farà el repartiment i assignació d'alguns dels temes del mòdul als equips d'estudiants establerts.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat a la integració amb sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a IESI.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent d'IESI consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 4
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 4 (2na part). Integració Vertical i temes avançats.

Els estudiants podràn discutir en equip els exercicis de l'AC del mòdul, però els hauran de resoldre de forma individual. Els exercisis podran anar de les temàtiques debatudes compartidament per tots, i de les temàtiques assignades a cada equip.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en la resta del material d'estudi del Mòdul indicat a la Guia. Consultes i dubtes dels estudiants.
 • Problemes: Classe de Problemes: Seguiment de l'anàlisi, per equips, de part del material lliurat, i inici d'un nou debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'una segona temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per la temàtica.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Treball continuat en equip del cas pràctic transversal a l'assignatura, de forma sincronitzada al tema que s'estigui veient en cada moment de l'assignatura. Lliurament i impartició, via Atenea i per cada equip d'estudiants, de la presentació del tema assignat, amb discusió presencial i respostes sobre el tema als dubtes i preguntes de la resta dels estudiants de l'assignatura, i del professor.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a IESI.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent d'IESI consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 4
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Metodologia docent

La metodologia docent d'IESI consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).

El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a IESI.

Un seguiment actiu del espai d'IESI a Atenea - és de primordial interès per part de l'estudiantat, atès que, a més dels recordatoris fets a les classes presencials, aquest serà l'espai virtual principal que el professor utilitzarà per a guiar i orientar als estudiants, i per a plantejar les diverses activitats d'estudi i avaluació. Addicionalment, aquest espai d'Atenea esdevindrà el punt d'accés i referència comú on, a més a més de les sessions presencials, es plantejaran per escrit els dubtes, es donaran respostes i es tractaran els temes relacionats amb la matèria d'estudi, si més no els més habituals.

Aquesta assignatura té una clara component conceptual teòrica, tot i que el professor de la mateixa posarà un especial èmfasi en vincular i fomentar una visió orientada a la pràctica professional dels temes tractats, a través dels materials i les activitats proposades durant l'assignatura, que s'orientaran i enfocaran a que l'estudiant reflexioni i analitzi experiències professionals (pròpies i d'altri, a travès de casos) en temes de l'àmbit de l'assignatura.

Donades les característiques de l'assignatura - i el fet de que es tracta d'una primera edició pilot i experimental - es considera oportú per a aquesta primera edició establir un model d'Avaluació Continuada (AC) com a única via per a supera-la. El material docent està estructurat en quatre Mòduls, de dues setmanes de duració - exceptuant el primer mòdul, d'una setmana.

La temporalització completa de l'assignatura es podrà trobar totalment detallada al Racó i a l'espai d'Atenea establert per IESI. La dinàmica de funcionament dels mòduls al llarg del curs serà homogènia.

Mètode d'avaluació

La nota final (NFA) d'IESI s'obté ponderant la Nota d'AC (NAC), la Nota de les Debats i Presentacions (NDP), la Nota del Cas Pràc (NCP), i la Nota de Competències Transversals (NCT), segons la fòrmula següent:

NFA = 0.3 NAC + 0.3 NDP + 0.3 NCP + 0.1 NCT

El càlcul de la nota final individual es fa combinant la nota de la resolució de les activitats avaluatives d'AC (30%), la nota de la participació als debats i presentacions (30%), la nota de resolució del cas pràctic transversal (30%), i la nota de competències transversals (10%).

Això vol dir que IESI només es pot superar a partir del seguiment continuat, visible i proactiu de tota l'assignatura. L'alumne haurà d'afrontar obligatòriament la resolució de les activitats grupals i individuals proposades pel professor a efectes de poder superar l'assignatura.

Aquesta AC es composa de quatre activitats avaluatives d'AC, cadascuna de les quals es troba associada directament a un Mòdul Temàtic del curs. La correlació entre els Mòduls i les diverses activitats avaluatives d'AC proposades i les dates de publicació i lliurament de les mateixes es trobaran detallades al Racó i a l'espai d'Atenea d'IESI. La ponderació de cada de les quatre activitats avaluatives d'AC per al càlcul de la nota d'Avaluació Continuada (AC) serà d'un 25%.

Es valorarà especialment la participació en els debats de l'aula, bé oralment a les sessions presencials bé per escrit a l'espai d'Atenea, igual que la participació visible en el treball vinculat al cas pràctic transversal.

L'avaluació de les competències transversals, i la seva integració en la NFA, s'establirà d'acord amb els criteris establerts per la FIB per aquest tema en relació al MEI, i per l'assignació final de competències transversals a l'assignatura IESI, que actualment són "Empreneduria i Innovació" i "Treball en Equip".

Per a optar a matrícula d'honor, l'estudiant ha d'haver demostrat un alt nivell d'excel·lència en la seva feina durant tot el procés d'aprenentatge, incloent-hi debats, presentacions i resolució del cas pràctic transversal. Això vol dir que ha de tenir la màxima nota en totes les qualificacions atorgades. Un cop complerta aquesta premissa, o en casos molt propers a aquesta situació, serà decisió i responsabilitat del professor atorgar o no la menció de MH, en funció de tots els mèrits demostrats per l'estudiant durant tot el període d'impartició d'IESI.

Bibliografia

Bàsica:

 • Enterprise Integration - Sandoe, Kent; Corbitt, Gail and Boykin, Raymond, John Willey & Sons, 2001.

Complementaria:

 • Enterprise Information Systems for Business Integration in SMEs - Cruz-Cunha, Maria M., Business Science Reference, IGI-Global , 2010.
 • Information Systems Reengineering and Integration - Fong, Joseph , Springer , 2006.
 • Los Sistemas de Información en la Empresa Actual - Sieber, Sandra; Valor, Josep; Porta, Valentín , McGraw-Hill Interamericana , 2006.
 • Sistemas de Información - Herramientas prácticas para la gestión - Gómez, Álvaro; Suárez, Carlos , Editorial RA-MA , 2009.
 • Estrategia y sistemas de información - Andreu, Rafael i Ricart, Joan E. , McGraw-Hill Interamericana , 1996.

Capacitats prèvies

L'assignatura IESI en el conjunt del MEI

"Integració Empresarial de Sistemes d'Informació" (IESI) és una assignatura de nova creació, que forma part de les assignatures optatives de tipus CMT (Complement de Matèries Tècniques) del MEI de la FIB, complementària de les assignatures obligatòries “Pla Estratègic i Govern de les TI” i “Desenvolupament i Gestió de Sistemes d'Informació”, i preparatòria per a d'altres possibles assignatures optatives de tipus CMT que en futur s'hi puguin oferir pel MEI, dins de l'àmbit de la planificació i direcció estratègica de sistemes d'informació.

Camps professionals en que IESI es projecta

Consultores, empreses i departaments de serveis informàtics, que desenvolupin projectes estratègics de provisió i implantació de sistemes d'informació empresarials, així com projectes de disseny i/o re-enginyeria de processos empresarials, per organitzacions públicas o privades, de negocis o serveis públics. Recerca, desenvolupament i innovació al voltant del camp de l'Enginyeria i Gestió de Serveis i Sistemes d'Informació.