Identitat Digital

Esteu aquí

Crèdits
3
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
MAT
Cada cop és més important la nostra identitat digital. Amb aquesta identitat digital podem votar electrònicament, comunicar-nos de forma segura i amb privacitat, pagar els impostos, signar documents, accedir a la telemedicina i sistemes personals de salut...

En aquesta assignatura s'explicarà quines són les tècniques més importants actualment i es donarà una idea de les seves bases i dels estàndards i protocols actuals, per tal que un futur professional conegui els fonaments científics d'aquestes tècniques. D'aquesta manera serà capaç de saber en quins casos són útils i beneficioses, avaluant adequadament les diferents opcions, i estarà preparat per entendre la seva actualització i evolució constant.

Professorat

Responsable

 • Fernando Martínez Sáez ( )

Altres

 • Anna Rio Doval ( )

Hores setmanals

Teoria
4
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
50

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Direcció i gestió

 • CDG1 - Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.

Específiques

 • CTE4 - Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG8 - Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis i multidisciplinaris, essent capaços d'integrar aquests coneixements.
 • CG9 - Capacitat per a comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'Enginyer en Informàtica

Competències Transversals

Sostenibilitat i compromís social

 • CTR2 - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.

Raonament

 • CTR6 - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

Bàsiques

 • CB7 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Objectius

 1. Diferenciar entre Identitat, Identificació, Autentificació, Autorització, Anònim, Pseudònim i Privacitat.
  Competències relacionades: CTE4, CTR2, CB7, CB9,
 2. Conèixer les aplicacions més importants de la Identitat digital.
  Competències relacionades: CDG1, CG8, CG9,
 3. Conèixer algunes de les tecnologies que es fan servir en aquest camp.
  Competències relacionades: CTE4, CDG1, CTR6,
 4. Saber quins són els estàndars més rellevants en el camp i la seva importància en la interoperabilitat.
  Competències relacionades: CTE4, CDG1, CTR6, CB7,
 5. Saber quines implicacions legals tenen o poden tenir aquestes tecnologies.
  Competències relacionades: CTR2, CB9, CG9,

Continguts

 1. Definint la Identitat Digital
  Identitat. Identificació. Autentificació. Autorització. Anònim. Pseudònim. Privacitat i Identitat.
 2. Aplicacions
  eAdministration. eHealth. eBusiness. Finances.
 3. Interoperabilitat estàndars i legislació.
  Normatives nacionals i internacionals.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Teoria
20h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Presentacions

Exposició de temes triats pels estudiants
Objectius: 1 3 2 4 5
Continguts:
Teoria
7h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
24h

Demostrar digitalment la nostra identitat

Obtenir una identitat digital reconeguda (per ex. eDNI) i fer-la servir per signar un document.

Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16h

Metodologia docent

Classes de teoria on el profesor explicarà el tema acompanyant-lo d'exemples.
Conferències i/o seminaris impartits per experts en diferents temes relacionats
amb la matèria.

A més a més es donarà material perquè el alumnes puguin abundar en el temes que
estiguin més interessats.

Mètode d'avaluació

Participació a classe 25%.

Presentació d'un tema relacionat amb la matèria escollits pels estudiants segons els seus interessos 75%.

Bibliografia

Bàsica: