Interfícies i Accessibilitat

Esteu aquí

Crèdits
3
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
ESAII
El canvi que s'està produint amb la creixent introducció de la informàtica a la vida quotidiana, així com la major consciència social de que les persones amb discapacitats no en quedin al marge, obliga als professionals de la informàtica i tecnologies afins a dissenyar els seus equips amb interfícies cada cop més naturals e intuïtives. L'existència ja de dispositius que aporten noves formes de comunicació amb l'ordinador, cada cop més integrats en productes comercials, confirma més aquesta tendència.

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
0

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Específiques

 • CTE8 - Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes encastats i ubics.
 • CTE11 - Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG9 - Capacitat per a comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'Enginyer en Informàtica

Competències Transversals

ús solvent dels recursos d'informació

 • CTR4 - Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i d'informació de l'àmbit de l'enginyeria informàtica, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Bàsiques

 • CB7 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Objectius

 1. En aquesta assignatura es pretén capacitar a l'alumne en el disseny orientat a l'usuari final de la tecnologia, considerant les funcionalitats que ha d'oferir, les condicions de treball (ex: necessitat de mans lliures, restriccions ergonòmiques, etc.) i tenint en compte els limitats o nuls coneixements de l'usuari en la tecnologia de l'equip que utilitza
  Competències relacionades:

Continguts

 1. Interficies i accessibilitat
  El canvi que s'està produint amb la creixent introducció de la informàtica a la vida quotidiana, així com la major consciència social de que les persones amb discapacitats no en quedin al marge, obliga als professionals de la informàtica i tecnologies afins a dissenyar els seus equips amb interfícies cada cop més naturals e intuïtives. L'existència ja de dispositius que aporten noves formes de comunicació amb l'ordinador, cada cop més integrats en productes comercials, confirma més aquesta tendència.

  En aquesta assignatura es pretén capacitar a l'alumne en el disseny orientat a l'usuari final de la tecnologia, considerant les funcionalitats que ha d'oferir, les condicions de treball (ex: necessitat de mans lliures, restriccions ergonòmiques, adaptació a persones amb discapacitat, etc.) i tenint en compte els limitats o nuls coneixements de l'usuari en la tecnologia de l'equip que utilitza.

Metodologia docent

No es farà distinció entre classes de teoria i problemes, les classes teòriques es reforçaran amb exemples mostrant les possibles alternatives i solucions als problemes plantejats.
Les sessions de pràctiques s'enfocaran a l'anàlisi de casos, a partir d'unes necessitats d'usuari per a definir les especificacions i el seu disseny. S'estudiaran tant els components hardware, com el software i aspectes relacionats amb els factors humans.

Mètode d'avaluació

L'assignatura s'avaluarà a partir d'un examen parcial, EP, i un de final, EF, que comprendrà tota l'assignatura, així com de l'avaluació de les anàlisis de casos, AC.

En cas d'estudiants repetidors, es podrà convalidar la part pràctica d'anàlisi de casos amb una nota de 5, i opcionalment tornar-los a fer per poder-la millorar.

La nota final NF serà: NF = 0,2 EP + 0,40 EF + 0,4 AC.