Viabilitat de Projectes Empresarials

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
 • MIRI: Complementària d'especialitat (Enginyeria de Serveis)
 • MDS: Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
OE
Mail
Els titulats universitaris poden trobar-se en la situació de tenir que analitzar o assumir el projecte de crear la seva pròpia empresa. Això és especialment cert en el cas dels informàtics de qualsevol camp relacionat amb Business Intelligence (BI) i Big Data (BD) o, més en general, en el món dels serveis. Hi ha moments en la carrera professional en els quals cal que sigui capaç d'avaluar o jutjar la idoneïtat dels negocis empreses o promogudes per tercers, o conèixer les possibilitats de succés d'un nou servei. És per això que aquesta assignatura es centra a proporcionar als estudiants un coneixement de les principals tècniques utilitzades en l'anàlisi de la viabilitat de les noves iniciatives empresarials: la creació d'empreses o la implementació de nous projectes en el món dels serveis o en el camp específic del BI. Aquesta assignatura, orientada a projectes i eminentment pràctica, té com a objectiu que cada alumne pugui elaborar un pla de negoci el més realista possible.

Un projecte conjunt del món real, potencialment llest per ser llançat com una "posada en marxa", serà coordinat amb altres assignatures: BIP, SEAIT, SW i SOBI.

La creació de la idea de negoci, el model de negoci i el desenvolupament del pla de negoci són els principals resultats de VBP, l'anàlisi del rendiment de les tecnologies requerides es tractarà en SOBI, la gestió del projecte es desenvoluparà en BIP, les interfícies en WS, i la part ètica del model de negoci es farà constar a SEAIT.

Professorat

Responsable

 • Marcos Eguiguren Huerta ( )

Altres

 • Alberto Abello Gamazo ( )
 • Oscar Romero Moral ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
5.33

Objectius

 1. Ser capaç d'analitzar la situació externa per determinar idees innovadores de negoci en el camp del BI i BD.
  Competències relacionades:
 2. En un projecte innovador de BI o BD, ser capaç de construir un pla de negoci raonable i èticament sòlid.
  Competències relacionades:
 3. Construir un discurs sòlid i convincent sobre una idea de negoci i un pla d'empreses
  Competències relacionades:
 4. Entrenament dels estudiants per construir un pronòstic de P&L i un pla de previsió de previsió per a una empresa que comença.
  Competències relacionades:
 5. Comprendre i poder aplicar els diferents instruments de finançament de l'empresa, tant d'instruments de deute com d'equitat privada i fonts de capital risc.
  Competències relacionades:
 6. Comprendre i apreciar el paper de l'empresari en la societat moderna
  Competències relacionades:

Continguts

 1. Introducció al curs i aspectes clau d'una idea de negoci
  Introducció al curs i aspectes clau d'una idea de negoci
 2. El paper, les característiques i el perfil de l'empresari a la societat
  El paper, les característiques i el perfil de l'empresari a la societat
 3. Eix d'innovació i benchmarking 1) Identificació de megatendències de mercat a llarg termini
  Eix d'innovació i benchmarking 1) Identificació de megatendències de mercat a llarg termini
 4. Eix d'innovació i benchmarking 2) La evolució tecnològica com a font d'idees. Tecnologia aplicada a la indústria.
  Eix d'innovació i benchmarking 2) La evolució tecnològica com a font d'idees. Tecnologia aplicada a la indústria.
 5. Eix d'innovació i benchmarking 3) Els models de negoci ètic com a font d'innovació i idees
  Eix d'innovació i benchmarking 3) Els models de negoci ètic com a font d'innovació i idees
 6. De la idea a la empresa. Contingut del pla d'empreses. Estudis de mercat.
  De la idea a la empresa. Contingut del pla d'empreses. Estudis de mercat.
 7. Avantatges competitives. Anàlisi DAFO
  Avantatges competitives. Anàlisi DAFO
 8. Pla de màrqueting: màrqueting estratègic, distribució i producte
  Pla de màrqueting: màrqueting estratègic, distribució i producte
 9. Pla de màrqueting: preu i estratègies de promoció
  Pla de màrqueting: preu i estratègies de promoció
 10. L'equip humà en una petita empresa innovadora
  L'equip humà en una petita empresa innovadora
 11. Necessitat de recursos. Elaboració de l'equilibri a l'inici de l'empresa
  Necessitat de recursos. Elaboració de l'equilibri a l'inici de l'empresa
 12. Construcció d'una compta de resultats pronosticada per als dos primers anys. Flux de caixa
  Construcció d'una compta de resultats pronosticada per als dos primers anys. Flux de caixa
 13. Revisar el saldo inicial i elaborar el saldo previst per al primer any
  Revisar el saldo inicial i elaborar el saldo previst per al primer any
 14. Pla de tresoreria, identificació de necessitats financeres a curt i llarg termini
  Pla de tresoreria, identificació de necessitats financeres a curt i llarg termini
 15. Instruments econòmics convencionals a curt i llarg termini
  Instruments econòmics convencionals a curt i llarg termini
 16. 'Private equity': fundadors, 'fools', amics i família, capital risc. Sus limitacions. Precaucions a prendre i com funcionen.
  'Private equity': fundadors, 'fools', amics i família, capital risc. Sus limitacions. Precaucions a prendre i com funcionen.
 17. Presentació del pla a possibles inversors (simulats o reals)
  Presentació del pla a possibles inversors (simulats o reals)

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Introducció al curs. Aspectes clau del negoci i de l'emprenedor

Introducción al curso y aspectos clave de la empresa: El papel del emprendedor en la sociedad, sus características y perfil. - Formación de equipos de trabajo - Lectura de los capítulos 1 y 2 "Entrepreneurship"
Objectius: 1 2
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Treballar en els diferents eixos d'innovació

Treballant en tres eixos: tendències del mercat, innovació tecnològica i estàndards ètics, els estudiants descobriran formes de trobar idees innovadores sostenibles en el temps. - Recerca de possibles idees de negoci innovadores entorn de cada un dels tres eixos - Lectura del llibre "Empresa 3.0" en la Bibliografia

Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
21h

Shaping the business idea

Treballar el concepte d'avantatge competitiu i l'anàlisi DAFO. Revisar l'estructura d'un pla d'empreses i un estudi de mercat. - Introduir la idea inicial i les necessitats d'anàlisi de mercat - Llegir els capítols 4 i 5 del llibre "Emprenedoria" - Construir avantatges competitius i la nostra anàlisi DAFO

Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
13h

Pla de Màrqueting.

Pla de màrqueting: màrqueting estratègic, distribució i producte. Pla de màrqueting: preu i estratègies de promoció. - Definició d'estratègies de màrqueting en el pla i polítiques de preus i promoció - Llegir els capítols 6 i 7 del llibre "Entrepreneurship" a la bibliografia

Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
8h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Human team and formal issues

Equip humà i qüestions formals - Anàlisi d'un cas de negoci sobre l'eficiència i idoneïtat de l'equip humà - Redacció del disseny per a un pla de màrqueting - Lectura del llibre "Entrepreneurship" del capítol 8

Teoria
1.5h
Problemes
0h
Laboratori
1.5h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
7h

El Balanç i el compte de pèrdues i guanys

- Presentar el pla de màrqueting i el model de negoci - Construir el balanç inicial - Llegir el llibre "Finances per a directius no financers" en la bibliografia i preparar els saldos i les comptes d'explotació.
Objectius: 4 5
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
8h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16.9h

Revisió del balanç inicial i construcció del balanç previst per a l'any 1

- Construint el seu propi balanç previst sobre les xifres provisionals del pla d'empreses - Construint un arxiu Excel amb les dades del pla d'empreses per alimentar amb ells la sessió de laboratori - Llegir el llibre"Finance for non financial managers" a la bibliografia

Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4.5h

Definició i teoria del pla de tresoreria. Identificació de necessitats financeres a curt i llarg termini

- Dissenyar el seu propi pla de tresoreria amb les dades provisionals del seu pla de negoci - Lectura del capítol sobre capital risc del llibre "Entrepreneurship" a la bibliografia

Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2.5h

Instruments econòmics convencionals, curt i llarg termini. 'Capital privat': fundadors, amics, 'fools' i familiars. Capital risc, els seus límits, precaucions i sugerències operatives

- Preparar la proposta inicial perquè els inversors siguin defensats en la presentació final i definir l'estructura financera de la seva empresa a partir de les dades del pla de negoci, treballant en la redacció de la presentació final - Seguir llegint el llibre "Finance for non financial mànagers" esmentat en la bibliografia i estudi per a la presentació final

Teoria
1.5h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Presentació del pla final a un jurat format per inversors

Presentar el pla final a un jurat format per inversors
Objectius: 1 2 3 4 5 6
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2.5h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
7h

Metodologia docent

Durant les sessions, les classes es complementaran, depenent de la matèria, amb exemples previs d'empreses que permeten als estudiants obtenir idees pràctiques per al treball a realitzar en les sessions del projecte.

En alguns casos, les conferències teòriques inclouran breus conferències d'empresaris o gerents per a proporcionar una orientació real sobre com resoldre problemes en temes específics com l'avaluació d'ofertes de capital risc o en la comercialització de serveis de BI.

Algunes de les sessions teòriques seran preparades i ensenyades a la resta de la classe, sota la direcció del professor, pels propis alumnes.

Pel que fa a les sessions de projecte, es centraran en permetre als estudiants construir un pla de màrqueting complet i també un pla financer que inclogui una solució per a l'estructura financera de l'empresa i la seva defensa davant de possibles inversors.

Mètode d'avaluació

L'avaluació es basa en les presentacions dels alumnes (en equips) i en la defensa del pla de negoci davant un jurat format per professors del curs i -opcionalment- altre membre del professorat, professionals convidats i inversors reals.

Al llarg del curs hi haurà cinc fites avaluatius:

- La presentació del model de negoci innovador,
- La presentació del pla de màrqueting,
- La presentació del pla de negocis com un tot, que inclourà una avaluació sobre l'ètica i la sostenibilitat del projecte,
- L'anàlisi del pla financer i la proposta als inversors.
- Una conferència sobre un tema seleccionat que serà impartida pels estudiants.

La presentació simula un entorn professional. En aquest sentit, es valoraran també els següents aspectes: vestimenta, comunicació formal i ben estructurada, etc.

Per poder defensar públicament el pla d'empresa, els estudiants han d'haver assistit com a mínim al 70% de les classes i els equips han d'haver lliurat a temps les activitats que s'han planificat durant el curs. El pla és el resultat del treball en equip, que es reflectirà en la qualificació atorgada al grup en el seu conjunt. Cada membre del grup serà responsable d'una part del projecte i pot ser qualificat individualment segons la seva contribució.

Aquest enfocament està dissenyat per fomentar el treball en equip, en el qual els membres comparteixen la responsabilitat d'arribar a un objectiu comú.

Bibliografia

Bàsica:

Capacitats prèvies

Having some previous knowledge or experience in business administration is an additional asset