Tècniques i Metodologia de la Innovació i la Recerca en Informàtica

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
 • MDS: Optativa
 • MIRI: Obligatòria
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
CS
El bon raonament i la comunicació son factors clau en la ciència i tecnologia. La bona comunicació és crucial per a una reeixida carrera en la investigació: llegir articles publicats, avaluar articles lliurats per a la seva publicació, i escriure de manera que els teus resultats siguin útils per a la comunitat. Aquestes tasques no són fàcils. Aquest curs se centra en elles, i en un ampli espectre de consideracions relacionades amb la vida professional d'un investigador.

Professorat

Responsable

 • Francisco Javier Larrosa Bondia ( )

Altres

 • Clara Poveda Cabanillas ( )
 • Mari Paz Linares Herreros ( )
 • Marta Diaz Boladeras ( )
 • Ruben Pocull Prous ( )
 • Ruth Iñigo Robles ( )

Hores setmanals

Teoria
4
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
8

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per aplicar el mètode científic en l'estudi i anàlisi de fenòmens i sistemes en qualsevol àmbit de la Informàtica, així com en la concepció, disseny i implantació de solucions informàtiques innovadores i originals.
 • CG2 - Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • CG4 - Capacitat per a la direcció general i tècnica de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica.

Competències Transversals

Emprenedoria i innovació

 • CTR1 - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.

Sostenibilitat i compromís social

 • CTR2 - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.

ús solvent dels recursos d'informació

 • CTR4 - Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i d'informació de l'àmbit de l'enginyeria informàtica, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Raonament

 • CTR6 - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

Objectius

 1. Conèixer el Mètode Científic, desenvolupar el pensament crític, aprendre el procés d'escriure un article científic, aprendre eines que ajudin en el procés científic
  Competències relacionades: CTR2, CTR4, CTR1, CTR6, CG1, CG2, CG4,

Continguts

 1. El Mètode Científic
 2. Pensament Crític
  .
 3. El món de la ciéncia
  .
 4. Els Articles Cientifics
  .
 5. Integritat i ética
  .

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


El mètode Científic


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
8h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16h

Pensament Critic


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
8h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16h

Mon cientific


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
16h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
32h

Articles


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
16h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
32h

Integritat


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Metodologia docent

Diferents tipus d'activitats, com atendre a classes, llegir i estudiar material addicional (articles i capítols de llibres) per adquirir coneixements complementaris, i presentacions orals, seran distribuïts dins el total de 6 ECTS (180 hores de treball).

Mètode d'avaluació

L'avaluació es basarà en treballs personasl, examens i presentacions publiques

Bibliografia

Bàsica: