Software Lliure i Desenvolupament Social

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
AC
En aquesta assignatura s'explica l'evolució històrica del programari lliure, les seves causes i raons de ser i la influència d'aquest tipus de programari en la societat i la seva evolució.

A més l'assignatura té una vessant pràctica on s'exploren les aplicacions i possibilitats econòmiques del sistema operatiu Linux, del desenvolupament de programari lliure i es treballen les competències transversals essencials per a aquest tipus d'entorns.

Professorat

Responsable

 • Carlos Alvarez Martinez ( )

Altres

 • David López Álvarez ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0.28
Aprenentatge autònom
5.72

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT3 - Demostrar coneixement i comprensió del context organitzatiu, econòmic i legal en el qual es desenvolupa la seva feina (coneixement adequat del concepte d'empresa, del marc institucional i jurídic de l'empresa, d'organització i gestió de les empreses).
  • CT3.5 - Identificar les possibilitats d'ús i els beneficis que pot aportar l'aplicació en les diferents tipologies de software empresarial i serveis TIC existents.
  • CT3.6 - Demostrar coneixement de la dimensió ètica a l'empresa: la responsabilitat social i corporativa en general i, en particular, les responsabilitats civils i professionals de l'enginyer en informàtica.
 • CT5 - Analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
  • CT5.5 - Usar les eines d'un entorn de desenvolupament de software per a crear i desenvolupar aplicacions.

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat tecnologies de la informació

 • CTI1 - Definir, planificar i gestionar la instal·lació de la infraestructura TIC de l'organització.
  • CTI1.1 - Demostrar comprensió de l'entorn d'una organització i de les seves necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • CTI3 - Dissenyar solucions que integrin tecnologies de hardware, software i comunicacions (i capacitat de desenvolupar solucions específiques de software de sistemes) per a sistemes distribuïts i dispositius de computació ubiqua.
  • CTI3.1 - Concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, tenint en compte Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació ubiqua.

Especialitat enginyeria de computadors

 • CEC4 - Dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors, i gestionar la garantia i la seguretat dels sistemes informàtics.
  • CEC4.1 - Dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors.

Competències Transversals

Sostenibilitat i compromís social

 • G2 [Avaluable] - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.
  • G2.3 - Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental, i el dret a la privacitat a aplicar solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

Comunicació eficaç oral i escrita

 • G4 [Avaluable] - Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
  • G4.3 - Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites sobre temes complexos, adaptant-se a la situació, al tipus de públic i als objectius de la comunicació, utilitzant les estratègies i els mitjans adequats. Analitzar, valorar i respondre adequadament a les preguntes de l'auditori.

Objectius

 1. Ser capaç d'explicar la influència del programari en general i del programari lliure en particular en la societat, l'economia i la sostenibilitat.
  Competències relacionades: G4.3, CT3.6, CTI1.1, G2.3, CT3.5,
 2. Ser capaç d'explicar els fets essencials de la història del programari en general i del programari lliure en particular des d'un punt de vista social i ètic.
  Competències relacionades: G4.3, CT3.6, G2.3, CT3.5,
 3. Ser capaç de desenvolupar o col·laborar en el desenvolupament d'un projecte de programari lliure usant les eines més usuals en l'entorn.
  Competències relacionades: CTI3.1, CT5.5, CTI1.1, CT3.5,
 4. Conèixer i ser capaç d'utilitzar eines de programari lliure per gestionar les tasques més usuals en l'entorn de la petita i mitjana empresa.
  Competències relacionades: CTI3.1, CEC4.1, CT5.5, CTI1.1, CT3.5,
 5. Ser capaç de realitzar una presentació pública d'una idea, estudi o projecte comunicant de forma clara, concisa i eficaç les seves idees i propostes.
  Competències relacionades: G4.3, CTI1.1, CT3.5,

Continguts

 1. El software lliure i el Linux.
  Descripció del software lliure i de la seva historia explicant els fets més importants i analitzant les seves causes.
 2. Software Lliure i societat
  Influencia del software lliure a la societat tant des del punt de vista ètic i social com econòmic i ambiental.
 3. Administració bàsica del sistema operatiu Linux
  Explicació de les eines de treball i administració (d'usuaris, sistemes i xarxa) més habituals en els sistemes operatius Linux.
 4. Desenvolupament de programari lliure.
  Explicació dels entorns i eines més usuals emprats per al desenvolupament de programari lliure.
 5. Presentacions orals.
  Eines bàsiques per realitzar presentacions orals eficaces.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Software Lliure

Software Lliure
 • Teoria: En aquestes hores de teoria s'explica mitjançant classes teòriques com ha aparegut i evolucionat el software lliure al llarg de la historia.
 • Aprenentatge autònom: En aquestes hores els alumnes han de repassar els conceptes introduïts a la teoria i llegir documentació associada que els aporti més coneixements sobre la matèria.
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
8h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Software Lliure i Societat

Software Lliure i Societat
 • Teoria: En aquestes hores de teoria s'explica mitjançant classes teòriques les relacions entre Software Lliure i Societat.
 • Aprenentatge autònom: En aquestes hores els alumnes han de repassar els conceptes introduïts a la teoria i llegir documentació associada que els aporti més coneixements sobre la matèria.
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
8h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Administració bàsica del sistema operatiu Linux

Administració bàsica del sistema operatiu Linux
 • Laboratori: Es realitzen al laboratori pràctiques guiades d'administració bàsica del sistema operatiu Linux. Durant aquestes hores els alumnes segueixen amb la ajuda del professor un dossier de pràctiques i contesten a una serie de preguntes que entregaran al final de cada pràctica en forma de informa final.
 • Aprenentatge autònom: Els alumnes completen les pràctiques inacabades i busquen informació complementaria per entendre millor tots els conceptes introduïts.
Objectius: 3 4
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
13h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
18h

Desenvolupament de programari lliure

Desenvolupament de programari lliure
 • Laboratori: Es realitzen al laboratori pràctiques guiades de desenvolupament de programari lliure. Durant aquestes hores els alumnes segueixen amb la ajuda del professor un dossier de pràctiques i contesten a una serie de preguntes que entregaran al final de cada pràctica en forma de informa final.
 • Aprenentatge dirigit: Els alumnes queden amb el professor per obtenir una guia de com desenvolupar el seu projecte.
 • Aprenentatge autònom: Els alumnes completen les pràctiques inacabades i busquen informació complementaria per entendre millor tots els conceptes introduïts i desenvolupen un projecte de software lliure.
Objectius: 3 4
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
15h
Aprenentatge dirigit
4.2h
Aprenentatge autònom
21.8h

Com presentar

Classe sobre presentacions
 • Teoria: Els alumnes reben una classe de com presentar.
Objectius: 5
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Presentacions dels alumnes

Presentacions dels alumnes
 • Teoria: Els alumnes fan presentacions públiques.
 • Aprenentatge autònom: Preparació de les presentacions dels alumnes
Objectius: 1 2 3 4 5
Continguts:
Teoria
10h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
20h

Examen Teoria

Examen Teoria
Objectius: 1 2
Setmana: 14
Tipus: examen de teoria
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Examen Pràctiques

Examen Pràctiques
Objectius: 3 4
Setmana: 14
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Metodologia docent

La metodologia de l'assignatura és, principalment, la de realitzar als laboratoris totes aquelles tasques pràctiques a les que es pretén que els estudiants tinguin coneixement. Les classes teòriques serviran per introduir l'ús social del software i les seves implicacions així com per ajudar-los a desenvolupar un pensament crític envers les decisions que han de prendre en les seves tasques diàries.

A més a més els estudiants hauran de fer una presentació pública i desenvolupar una idea de projecte de software lliure.

Mètode d'avaluació

L'assignatura s'avaluarà mitjançant l'examen de teoria i pràctica, les pràctiques del laboratori, la presentació pública i el projecte de programari presentat segons la següent fórmula:

NF = 0,35 * Prac + 0,3 * (Pres + Proy) + 0,175 * ET + 0,175 * EP

L'examen de pràctiques es farà de forma individual a l'última classe de laboratori amb l'ajuda d'ordinador.

Bibliografia

Bàsica:

Capacitats prèvies

L'estudiant ha de tenir uns coneixements bàsics d'administració de sistemes operatius i de programació.