Projecte Aplicat d'Enginyeria

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
DAC;ESSI;CS
L'objectiu de l'assignatura és treballar en un projecte multi-disciplinar partint d'un repte definit per una empresa. Els estudiants treballaràn en el projecte en grups de 4, mentoritzats per una empresa i guiats per el professorat, per aportar solucions al repte. Els reptes variaran en funció de les empreses participants, però en general tenen un alt contingut d'innovació i creativitat. L'assignatura és apta per als estudiants de totes les especialitats i esta enfocada als de 4art curs, amb el requisit mínim d'haver aprovat 168 ECTS.

Professorat

Responsable

 • David Rovirosa Calvet ( )
 • Mireia Fageda Bertran ( )

Altres

 • Alberto Cabellos Aparicio ( )
 • Josep Sole Pareta ( )
 • Pere Barlet Ros ( )

Competències

Competències Transversals

Treball en equip

 • G5 [Avaluable] - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
  • G5.3 - Identificar els rols, les habilitats i les carències dels diferents membres del grup. Proposar millores en l'estructura del grup. Interactuar amb eficàcia i professionalitat. Negociar i gestionar conflictes en el grup. Reconèixer i donar suport o assumir el paper de líder en el grup de treball. Avaluar i presentar els resultats del treball de grup. Representar el grup en negociacions amb terceres persones. Capacitat de col·laborar en un entorn multidisciplinar. Conèixer i saber aplicar les tècniques per a promoure la creativitat.

Emprenedoria i innovació

 • G1 [Avaluable] - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.
  • G1.2 - Tenir iniciatives que generin oportunitats, nous objectes o solucions noves, amb una visió d'implementació de procés i de mercat, i que impliqui i faci participar als altres en projectes que s'han de desenvolupar (capacitat d'actuar de manera autònoma).

Comunicació eficaç oral i escrita

 • G4 [Avaluable] - Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
  • G4.3 - Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites sobre temes complexos, adaptant-se a la situació, al tipus de públic i als objectius de la comunicació, utilitzant les estratègies i els mitjans adequats. Analitzar, valorar i respondre adequadament a les preguntes de l'auditori.

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT2 - Utilitzar d'una manera apropiada teories, procediments i eines en el desenvolupament professional de l'enginyeria informàtica en tots els seus àmbits (especificació, disseny, implementació, desplegament -implantació- i avaluació de productes) de manera que es demostri la comprensió dels compromisos adoptats a les decisions de disseny.
  • CT2.3 - Dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions, sistemes i serveis informàtics i, al mateix temps, assegurar-ne la fiabilitat, la seguretat i la qualitat en funció de principis ètics i de la legislació i la normativa vigents.
 • CT3 - Demostrar coneixement i comprensió del context organitzatiu, econòmic i legal en el qual es desenvolupa la seva feina (coneixement adequat del concepte d'empresa, del marc institucional i jurídic de l'empresa, d'organització i gestió de les empreses).
  • CT3.6 - Demostrar coneixement de la dimensió ètica a l'empresa: la responsabilitat social i corporativa en general i, en particular, les responsabilitats civils i professionals de l'enginyer en informàtica.
 • CT8 - Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderar-ne la posada en marxa, la millora contínua i valorar-ne l'impacte econòmic i social.
  • CT8.1 - Identificar tecnologies actuals i emergents i avaluar si són aplicables, i en quina mesura, per a satisfer les necessitats dels usuaris.

Objectius

 1. Acordar i preparar una proposta de projecte amb un grup d¿estudiants. Definir la proposta amb la amplitud adecuada per a que sigui realitzable amb el temps necessari.
  Competències relacionades: CT8.1, CT3.6, G1.2, CT2.3,
 2. Planificar un projecte i organitzar la feina entre els membres dels equips de treball.
  Competències relacionades: CT3.6,
 3. Aplicar els coneixements del plà d¿estudis per dissenyar i implementar un projecte d¿enginyeria satisfactoriament.
  Competències relacionades: CT8.1, CT3.6, CT2.3,
 4. Escollir les tecnologies més adecuades per cumplir els requisits definits en la proposta del projecte.
  Competències relacionades: CT2.3,
 5. Demostrar, presentar i defensar oralment un projecte.
  Competències relacionades: G4.3, G5.3, G1.2,
 6. Preparar i escriure la documentació d¿un projecte.
  Competències relacionades: G4.3,

Continguts

 1. Creative Thinking
  L'empresa actua com a client plantejant un problema/repte. Els estudiants han de plantejar un producte/tecnologia que solucioni el problema/repte.
 2. System Thinking
  Els estudiants han de plantejar un sistema complet, típicament multi-disciplinar. La solució es negocia amb l'empresa.
 3. Engineering Design
  Els estudiants definiran un projecte d'enginyeria (objectius, paquets de treball, gantt, deliverables, etc). La metodologia vindrà definida per l¿empresa
 4. Team Work
  Els estudiants desenvoluparan les diferents parts del sistema, adaptant-se a la seva especialitat quan sigui possible. En aquesta fase s¿inclouen reunions de seguiment i deliverables que han de ser acceptats per l¿empresa.
 5. Projecte defense
  Els estudiants defensen i demostren el projecte davant de l¿empresa.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Presentació de l'assignatura


Objectius: 1 2 3 4 5 6
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Comprensió dels projectes de les empreses


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

Debat dels projectes i formació dels grups


Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

Preparació de les propostes de projecte


Objectius: 1 2 3 4 6
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
18h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
16h

Disseny tècnic a la solució al repte d'enginyeria


Objectius: 1 2 3 4
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Presentació de la solució i debat


Objectius: 1 2 3 4
Setmana: 6
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Consultoria tècnica/Engineering Design


Objectius: 1 2 3 4
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
2h

Desenvolupament del projecte/Team-work


Objectius: 1 2 3 4
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
16h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
16h

Seguiment del projecte


Objectius: 5
Setmana: 13
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Defensa del projecte


Objectius: 5 6
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Metodologia docent

La metodología docente que se aplica es la de aprendizaje basado en proyectos (Project-Based Learning). El principal objetivo es definir, especificar, implementar y defender un proyecto que de respuesta a un reto definido por una empresa. El reto incorpora un fuerte componente de innovación y para encontrar soluciones se seguirá la metodología Design-Thinking.

La asignatura esta organizada en tres fases, en la primera fase los estudiantes, en grupos de 4, plantearán, diseñarán y planificarán una solución al reto. En esta fase se elabora una propuesta de proyecto que consiste en la preparación y escritura de un documento que debe ser debatido con el profesor así como con la Empresa.

En la segunda fase el grupo implementará el proyecto, esta fase incluye reuniones de seguimiento con el profesorado, horas de consultoría técnica con expertos así como reuniones con la Empresa.

La tercera fase consiste en la defensa del proyecto incluyendo una presentación oral, una demostración así como la entrega del documento técnico del proyecto. Esta defensa se realizará ante los demás grupos, el profesorado y la Empresa.

Así pues, las actividades principales son:

• Clases preparativas y trabajos en grupo
• Elaboración de la propuesta del proyecto (en grupos de 4, semipresencial)
• Desarrollo y presentación de un proyecto

Mètode d'avaluació

Tipo de evaluación: Asignatura que se evalúa en período de exámenes

NF=0.25*Propuesta + 0.25 * Seguimiento + 0.5 * Defensa

Propuesta= Nota de la propuesta del proyecto

Seguimiento= Nota de la presentación de seguimiento del proyecto

Defensa= Nota de la defensa final del proyecto

Calificación de las competencias transversales:

NCT1 = 0,9 PR + 0,1 Propuesta
NCT2 = 0,8 PR + 0,2 Seguimiento
NCT3 = 0,7 PR + 0,3 Defensa

donde:

NCT1 = Nota Competencia Transversal EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ
NCT2 = Nota Competencia Transversal COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL i ESCRITA
NCT3 = Nota Competencia Transversal TREBALL EN EQUIP

Se normalizará a A,B,C o D (donde A corresponde a un nivel excelente, B a un nivel bueno, C a uno suficiente y D corresponde a un nivel no superado).

Bibliografia

Bàsica:

Web links