Compressió de Dades i Imatges

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
MAT
En termes generals, l'assignatura està dirigida a comprendre la importància de la compressió, com ara abans d'emmagatzemar o trametre dades, a distingir entre compressions fidels o amb pèrdues i adquirir criteris per decidir quin usar en cada cas, i a familiaritzar-se amb els corresponents aspectes algorísmics i computacionals.

Professorat

Responsable

 • Fernando Martínez Sáez ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
1
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT1 - Demostrar coneixement i comprensió de fets essencials, conceptes, principis i teories relatives a la informàtica i a les seves disciplines de referència.
  • CT1.2A - Interpretar, seleccionar i valorar conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació a partir dels fonaments matemàtics, estadístics i físics necessaris. CEFB1: capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que es plantegin en la enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra, càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics; estadística i optimització.
  • CT1.2C - Interpretar, seleccionar i valorar conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació a partir dels fonaments matemàtics, estadístics i físics necessaris. CEFB3. Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i la seva aplicació per al tractament automàtic de la informació mitjançant sistemes computacionals i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CT4 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i la complexitat dels algorismes
  • CT4.1 - Identificar les solucions algorísmiques més adequades per a resoldre problemes de dificultat mitjana.
  • CT4.2 - Raonar sobre la correcció i l'eficiència d'una solució algorísmica.
 • CT5 - Analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
  • CT5.2 - Conèixer, dissenyar i utilitzar de forma eficient els tipus i les estructures de dades més adients per a la resolució d'un problema.
  • CT5.3 - Dissenyar, escriure, provar, depurar, documentar i mantenir codi en un llenguatge d'alt nivell per a resoldre problemes de programació aplicant esquemes algorísmics i utilitzant estructures de dades.
  • CT5.4 - Dissenyar l'arquitectura dels programes utilitzant tècniques d'orientació a objectes, de modularització i d'especificació i implementació de tipus abstractes de dades.
  • CT5.5 - Usar les eines d'un entorn de desenvolupament de software per a crear i desenvolupar aplicacions.

Competències Transversals

Raonament

 • G9 [Avaluable] - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.
  • G9.1 - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat per comprendre l'abstracció i utilitzar-la adequadament.

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat computació

 • CCO1 - Tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i dels models de la computació i saber-los aplicar per a interpretar, seleccionar, valorar, modelar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics, relacionats amb la informàtica.
  • CCO1.1 - Avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorísmiques que puguin dur a la seva resolució, i recomanar, desenvolupar i implementar la que garanteixi el millor rendiment d'acord amb els requisits establerts.
  • CCO1.2 - Demostrar coneixement dels fonaments teòrics dels llenguatges de programació i les tècniques de processament lèxic, sintàctic i semàntic associades, i saber aplicar-les per a la creació, el disseny i el processament de llenguatges.

Objectius

 1. Comprendre el que és la compressió sense pèrdues, les circunstàncies en las que és aplicable, i els mètodes més importants per aconseguir-la.
  Competències relacionades: G7.1, G9.1, G3.2, G7.2, G7.3,
 2. Conèixer les principis bàsics de la teoria de la informació i la manera com s'apliquen en relació a la compressió.
  Competències relacionades: G7.1, G9.1, CCO1.2, CT1.2A, CT1.2C, G3.1, G3.2, CCO1.1, CT4.1, CT4.2, CT5.2, CT5.5, G7.2, CT5.3,
 3. Familiaritzar-se amb els conceptes de compressió amb pèrdues, amb la manera com es mesuren el grau de compressió i la bondat dels resultats, i amb els mètodes més rellevants usats en la pràctica.
  Competències relacionades: CCO1.2, CT1.2A, CT1.2C, CCO1.1, CT4.1, CT4.2, CT5.2, CT5.4, CT5.5, CT5.3,

Continguts

 1. Compressió sense pèrdues
  Codificació de font. Algorisme de Huffman. Codificació aritmètica. Tècniques de diccionari. Altres mètodes.
 2. Compressió amb pèrdues
  Quantització escalar i vectorial. Transformades discretes. Wavelets. JPEG.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Desenvolupament del bloc de teoria compressió sense pèrdues en clases de teoria, sessions de laboratori i sessions de resolució de problemes.


 • Teoria: Exposició dels principis bàsics en què es base la compressió sense pèrdues, amb indicacions de com s'apliquen.
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
7.5h
Problemes
7.5h
Laboratori
15h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
45h

Desenvolupament del bloc de teoria compressió amb pèrdues en classes de teoria, sessions de laboratori i sessions de resolució de problemes.


Objectius: 3
Continguts:
Teoria
7.5h
Problemes
7.5h
Laboratori
15h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
45h

Examen final


Objectius: 2
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Metodologia docent

A les classes de teoria s'explicaran els fonaments dels diferents mètodes de compressió que després s'implementaran en les classes de laboratori.

Mètode d'avaluació

50 % Problemes i qüestionaris.
50 % Práctica.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Capacitats prèvies

Llenguatge matemàtic bàsic.