Aspectes Socials i Mediambientals de la Informàtica

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
ESSI
Estudiar els efectes i impactes socials i ambientals de la informàtica, la seva història i les lleis que afecten a la seva, pràctica sense oblidar-ne els aspectes ètics i de deontologia professional.
El caràcter genèric i pràcticament inabastable de la temàtica, exigeix també que l'estudiant sigui capaç de fer una lectura crítica de diversos textos generals sobre alguns dels molts temes que tracta l'assignatura.

Professorat

Responsable

 • María José Casañ Guerrero ( )

Altres

 • Marc Alier Forment ( )
 • Pau Carbonell Vives ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
2
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT3 - Demostrar coneixement i comprensió del context organitzatiu, econòmic i legal en el qual es desenvolupa la seva feina (coneixement adequat del concepte d'empresa, del marc institucional i jurídic de l'empresa, d'organització i gestió de les empreses).
  • CT3.6 - Demostrar coneixement de la dimensió ètica a l'empresa: la responsabilitat social i corporativa en general i, en particular, les responsabilitats civils i professionals de l'enginyer en informàtica.
  • CT3.7 - Demostrar coneixement de la normativa i de la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.

Competències Transversals

Sostenibilitat i compromís social

 • G2 [Avaluable] - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.
  • G2.3 - Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental, i el dret a la privacitat a aplicar solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

Comunicació eficaç oral i escrita

 • G4 [Avaluable] - Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
  • G4.2 - Utilitzar estratègies per a preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical. Fer una presentació oral davant d'un auditori restringit. Triar adequadament els continguts, l'estil, la temporització i el format de la presentació. Ser capaç de comunicar-se d'una manera efectiva amb l'usuari en un llenguatge no tècnic, i de comprendre les seves necessitats.

Objectius

 1. Coneixement de la problemàtica jurídica associada a la utilització de la informàtica, i de la legislació vigent i els seus efectes en l'activitat professional.
  Competències relacionades: G2.3, CT3.7, CT3.6,
 2. Capacitat de reflexió i decisió sobre els aspectes ètics i deontològics de l'activitat professional en el camp informàtic, i el paper de la informàtica respecte de l'impacte medi-ambiental i en la problemàtica del desenvolupament sostenible en el món actual.
  Competències relacionades: G2.1, G2.2, G2.3,
 3. Saber fer presentacions públiques per exposar idees sobre els aspectes històrics, socials i medi-ambientals de la informàtica.
  Competències relacionades: G2.3, G4.2,
 4. Saber escriure textos de reflexió sobre la informàtica i els seus efectes socials i mediambientals.
  Competències relacionades: G2.1, G2.3, G4.2,
 5. Reflexió i capacitat d'estudi i anàlisi amb esperit crític.
  Competències relacionades: G2.3, G2.1,
 6. Capacitat de lectura crítica de textos sobre la informàtica, els seus efectes i la seva història.
  Competències relacionades: G2.3, G2.1,
 7. Capacitat d'anàlisi sobre l'impacte social i medi-ambiental de la ciència i la tecnologia en la societat que les genera i utilitza, amb dedicació especial al cas particular de la informàtica i als problemes del desenvolupament sostenible.
  Competències relacionades: G2.1, G2.3,

Continguts

 1. La societat i els canvis tecnològics
  1.1 Ciència i tecnologia
  1.2 El procés del canvi tecnològic
  1.3 La difusió de la tecnologia
  1.4 La tecnologia i els seus creadors
  1.5 Les organitzacions i el canvi tecnològic
 2. Aspectes socials de la informàtica
  2.1 L'acceleració del canvi tecnològic i el seus efectes
  - El factor multiplicador de les TIC
  - Llei de Moore
  - Llei de Metcalfe
  - Llei de Fractura (Negroponte)
  - Corba del hype de Gartner
  - Lley de Conway
  2.2 Alguns aspectes socials i econòmics de les TIC
  - El futur del treball
  - Organitazions exponencials
  - Capitalisme de Vigilancia
  - Aspectes socials de l'aplicació d'algoritmes de machine learning
 3. Aspectes medi-ambientals de la informàtica
  3.1 Informàtica i medi ambient
  3.2 La problemàtica dels residus informàtics
  3.3 Informàtica i sostenibilitat
 4. La professió informàtica: ètica i responsabilitat professional
  4.1 La professió informàtica
  4.2 Per què és important estudiar l'ètica
  4.3 Ètica, valors, cultura i moral
  4.4 Teories ètiques
  4.5 Etica i deontologia professional en informàtica
  4.6 Codis deontològics d'informàtica
 5. Dret Informàtic: les lleis que afecten als professionals informàtics
  5.1 Informàtica i dret: fraus i delictes informàtics
  5.2 GDPR
  5.3 La protecció jurídica del software
  5.4 Les lleis sobre Internet (LSSIce)
 6. Història general de la informàtica
  6.1 L'especificitat dels estudis d'història de la informàtica
  6.2 Antecedents històrics
  - Les calculadores mecàniques i analògiques
  - els projectes de C. Babbage
  - les tabuladores
  6.3 Els proto-ordinadors electromecànics
  6.4 Els primers ordinadors electrònics: l'arquitectura Von Neumann
  6.5 - Els ordinadors de la informàtica clàssica
  6.6 - Evolució de la tecnologia i del software
  6.7 - Mini i microinformàtica
  6.8 - Història d'Internet
  6.9 - Història de la intel.ligència artificial

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Desenvolupament del tema 1: la societat i els canvis tecnològics

En les classes magistrals del professor, els estudiants escolten respectuosament, prenen notes i fan preguntes per aclarir dubtes. En les sessions en que alguns estudiants hagin de fer presentacions, la majoria dels estudiants segueix amb la mateixa tasca de quan hi ha classe magistral del professor; mentre que els estudiants que fan la presentació del tema, l'han hagut de preparar prèviament amb l'ajut, si cal, del professor i l'exposen a classe ajudant-se d'eines de presentació (Impress, PowerPoint, etc.), havent fet abans un text amb l'exposició resumida del tema (tots dos, text i presentació, han d'estar en possessió del professor amb al menys un dia d'antelació a la sessió de presentació).
 • Teoria: Desenvolupament del tema 1: la societat i els canvis tecnològics
 • Aprenentatge dirigit: Desenvolupament del tema 1: la societat i els canvis tecnològics
Objectius: 7 5
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Desenvolupament del tema 2: Aspectes socials de la informàtica

En les classes magistrals del professor, els estudiants escolten respectuosament, prenen notes i fan preguntes per aclarir dubtes. En les sessions en que alguns estudiants hagin de fer presentacions, la majoria dels estudiants segueix amb la mateixa tasca de quan hi ha classe magistral del professor; mentre que els estudiants que fan la presentació del tema, l'han hagut de preparar prèviament amb l'ajut, si cal, del professor i l'exposen a classe ajudant-se d'eines de presentació (Impress, PowerPoint, etc.), havent fet abans un text amb l'exposició resumida del tema (tots dos, text i presentació, han d'estar en possessió del professor amb al menys un dia d'antelació a la sessió de presentació). Els estudiants preparen i estudien un cas d'estudi amb l'ajut, si cal, del professor. Lliuren les respostes a les preguntes proposades pel professor.
 • Teoria: Desenvolupament del tema 2: Impacte social de la Informàtica
 • Problemes: Desenvolupament del tema 2: Impacte social de la Informàtica
 • Aprenentatge dirigit: Desenvolupament del tema 2: Impacte social de la Informàtica
 • Aprenentatge autònom: Desenvolupament del tema 2: Impacte social de la Informàtica
Objectius: 7 6 3 5
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
4h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
18h

Desenvolupament del tema 3: Aspects medi-ambientals de les infotecnologies

En les classes magistrals del professor, els estudiants escolten respectuosament, prenen notes i fan preguntes per aclarir dubtes. En les sessions en que alguns estudiants hagin de fer presentacions, la majoria dels estudiants segueix amb la mateixa tasca de quan hi ha classe magistral del professor; mentre que els estudiants que fan la presentació del tema, l'han hagut de preparar prèviament amb l'ajut, si cal, del professor i l'exposen a classe ajudant-se d'eines de presentació (Impress, PowerPoint, etc.), havent fet abans un text amb l'exposició resumida del tema (tots dos, text i presentació, han d'estar en possessió del professor amb al menys un dia d'antelació a la sessió de presentació). Els estudiants preparen i estudien un cas d'estudi amb l'ajut, si cal, del professor. Lliuren les respostes a les preguntes proposades pel professor.
 • Teoria: Desenvolupament del tema 3: Impacte mediambiental de les infotecnologies
 • Problemes: Desenvolupament del tema 3: Impacte mediambiental de les infotecnologies
 • Aprenentatge dirigit: Desenvolupament del tema 3: Impacte mediambiental de les infotecnologies
 • Aprenentatge autònom: Desenvolupament del tema 3: Impacte mediambiental de les infotecnologies
Objectius: 7 2 6 3 5
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Desenvolupament del tema 4: La professió informàtica: ètica i responsabilitat professional

En les classes magistrals del professor, els estudiants escolten respectuosament, prenen notes i fan preguntes per aclarir dubtes. En les sessions en que alguns estudiants hagin de fer presentacions, la majoria dels estudiants segueix amb la mateixa tasca de quan hi ha classe magistral del professor; mentre que els estudiants que fan la presentació del tema, l'han hagut de preparar prèviament amb l'ajut, si cal, del professor i l'exposen a classe ajudant-se d'eines de presentació (Impress, PowerPoint, etc.), havent fet abans un text amb l'exposició resumida del tema (tots dos, text i presentació, han d'estar en possessió del professor amb al menys un dia d'antelació a la sessió de presentació). Els estudiants preparen i estudien un cas d'estudi amb l'ajut, si cal, del professor. Lliuren les respostes a les preguntes proposades pel professor.
 • Teoria: Desenvolupament del tema 4: La professió informàtica: ètica i responsabilitat professional
 • Problemes: Desenvolupament del tema 4: La professió informàtica: ètica i responsabilitat professional
 • Aprenentatge dirigit: Desenvolupament del tema 4: La professió informàtica: ètica i responsabilitat professional
 • Aprenentatge autònom: Desenvolupament del tema 4: La professió informàtica: ètica i responsabilitat professional
Objectius: 7 2 3 5
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
4h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Desenvolupament del tema 5: Dret Informàtic: les lleis que afecten als professionals informàtics

En les classes magistrals del professor, els estudiants escolten respectuosament, prenen notes i fan preguntes per aclarir dubtes. En les sessions en que alguns estudiants hagin de fer presentacions, la majoria dels estudiants segueix amb la mateixa tasca de quan hi ha classe magistral del professor; mentre que els estudiants que fan la presentació del tema, l'han hagut de preparar prèviament amb l'ajut, si cal, del professor i l'exposen a classe ajudant-se d'eines de presentació (Impress, PowerPoint, etc.), havent fet abans un text amb l'exposició resumida del tema (tots dos, text i presentació, han d'estar en possessió del professor amb al menys un dia d'antelació a la sessió de presentació).
 • Teoria: Desenvolupament del tema 5: Dret Informàtic: les lleis que afecten als professionals informàtics
 • Problemes: Desenvolupament del tema 5: Dret Informàtic: les lleis que afecten als professionals informàtics
 • Aprenentatge dirigit: Desenvolupament del tema 5: Dret Informàtic: les lleis que afecten als professionals informàtics
 • Aprenentatge autònom: Desenvolupament del tema 5: Dret Informàtic: les lleis que afecten als professionals informàtics
Objectius: 7 1 6 3 5
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
4h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Desenvolupament del tema 6: Història general de la informàtica

Mentre alguns estudiants fan presentacions o el professorat explica, la majoria dels estudiants segueixen escoltant de forma respectuosa i prenent notes. També poden fer aportacions sobre el tema que s'està tractant.
 • Teoria: Desenvolupament del tema 6: Història general de la informàtica
 • Problemes: Desenvolupament del tema 6: Història general de la informàtica
 • Aprenentatge dirigit: Desenvolupament del tema 6: Història general de la informàtica
 • Aprenentatge autònom: Desenvolupament del tema 6: Història general de la informàtica
Objectius: 7 6 3 5
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
4h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
20h

Treball de llibre sobre temes del programa

Lectura, estudi i presentació per part de l'estudiant
 • Problemes: Presentació breu a la classe per part de l'estudiant
 • Aprenentatge autònom: Lectura, estudi per part de l'estudiant
Objectius: 7 6 4 5
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
6h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Visió i debat sobre documentals ad hoc

Visualització del documental, discussió en petits grups anotant cada grup les idees força suggerides o principals pel documental. Escriure en un document. entregable la llista de les idees principals suggerides pel documental. Individualment, cada estudiant lliurarà un document amb la seva opinió crítica sobre el documental.
 • Problemes: Visió i debat sobre documentals ad hoc

Teoria
0h
Problemes
6h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Examen final

Examen final
Objectius: 7 1 2 6 5
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Metodologia docent

L'organització concreta d'aquests 6 crèdits (quatre hores de classe setmanals en un quadrimestre) mira de combinar exposicions del professorat i treball pràctic avaluable durant tot el curs. Cal treballar de forma continuada durant tot el quadrimestre, per la qual cosa és imprescindible l'assistència a les classes.

Mètode d'avaluació

La nota final es determina d'una de les dues formes següents:
1) Nota Final =AC
o bé
2) Nota Final = max(EF,(0.5*EF+0.5*AC))

on AC = Nota d'Avaluació Continuada i EF = Nota Examen Final

La nota d'AC es calcula de la forma següent:
30% - nota del bloc d'història de la informàtica
35% - nota del bloc d'aspectes socials, mediambientals i legals
30% - nota de lliurables d'ètica
5% - participació activa a les classes durant el curs

Per poder ser avaluat per AC (i per tant que la nota final es calculi segons la forma 1) Nota Final =AC), un estudiant ha d'haver lliurat un mínim del 75% dels lliurables de tots els blocs anteriors.

En cas que en una de les parts de l'avaluació continuada no es lliuri el mínim requerit, aquesta part es considera no presentada i la nota corresponent serà zero.

En cas de no seguir AC, l'estudiant haurà de fer EF i la seva nota final es calcula segons la forma 2) és a dir, Nota Final = max(EF,(0.5*EF+0.5*AC))

Les competències transversals s'avaluen:
Sostenibilitat i compromís social: a partir dels temes específics que al temari ja hi ha sobre aquests aspectes i, a més, a partir de les intervencions/lliuraments en els debats a classe.
Comunicació eficaç oral i escrita: a partir de les activitats que desenvolupa l'estudiant:
Comunicació escrita: el text de treballs com casos, exercicis i informes.
Comunicació oral: amb les presentacions fetes a classe per part dels estudiants.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Capacitats prèvies

Interés per la informàtica, pels seus efectes i la seva història.