Consentiment tractament dades personals - Acte Acadèmic

Esteu aquí

Informació de protecció de dades Acte Acadèmic

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Facultat d'Informàtica de Barcelona

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitats del tractament

F006. Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (consentiment). Actes Acadèmics 2023.

F09.4. Difusió de les activitats dirigides als antics membres de la comunitat universitària. Enviament d'informació per correu electrònic relativa a les activitats de la FIB que puguin ser d'interès per a la persona.

F009. Publicacions institucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.)

Legitimació

Consentiment

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat