Jocs per Computador

Esteu aquí

Crèdits
3
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
CS
Introducció a les tècniques fonamentals i les eines software que es fan servir en el desenvolupament de videojocs. Els estudiants aprendran a fer servir aquestes eines per crear un joc.

Professorat

Responsable

 • Antonio Chica Calaf ( )

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Específiques

 • CTE1 - Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • CTE10 - Capacitat per a utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús específic, normes i estàndards de computació gràfica.
 • CTE11 - Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • CTE12 - Capacitat per a la creació i explotació d'entorns virtuals, i per a la creació, gestió i distribució de continguts multimèdia.

Competències Transversals

Bàsiques

 • CB6 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits y la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons darreres que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB9 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Objectius

 1. Conèixer els components de les aplicacions multimèdia, així com ser capaços de dissenyar una aplicació amb continguts multimèdia.
  Competències relacionades: CB6, CTE1, CTE12,
 2. Coneixer i aprendre i conèixer conceptes avançats de gràfics 3D mitjançant la implementació de prototips que els utilitzin.
  Competències relacionades: CB9, CTE1, CTE10, CTE12,
 3. Ser capaços de construir aplicacions en un entorn virtual o real+virtual dels fenòmens físics bàsics en el desenvolupament de jocs per computador i realitat virtual estudiats al curs .
  Competències relacionades: CB9, CTE1, CTE10, CTE11, CTE12,
 4. Capacitat d'expressar per escrit de manera clara i concisa el problema resolt i la solució tècnica adoptada.
  Competències relacionades: CB8,

Continguts

 1. Introducció
  Introducció al desenvolupament de videojocs. Conceptes bàsics. Eines de desenvolupament.
 2. Programació de jocs
  Conceptes bàsics de programació de jocs. Game Loop. Scripting.
 3. Gràfics
  Gestió de recursos. Impòrtació de models. Tilemaps i sprites. Animació.
 4. IA
  Inteligència artificial: patrons, màquines d'estats.
 5. Física
  Sòlids rígids. Detecció de col·lisions i triggers. Materials físics.
 6. Disseny de videojocs
  Assimilar els conceptes que hi ha darrera del disseny de videojocs, en particular la importància de la jugabilitat i la seva relació amb la usabilitat d'aplicacions.
 7. Efectes
  Efectes per millorar l'aparença. Shaders. Sistemes de partícules.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Arquitectura d'un videojoc

Descripció de l'arquitectura bàsica d'un joc. Game Loop: presentació i actualització. Definició de game engine i components que el composen.
Objectius: 1
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Nivells

Tilemap based engines, ús de múltiples capes, capes denses i disperses, scroll, efecte parallax i tipus de càmeres.
Objectius: 3
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Entitats

Representació gràfica d'entitats en un videojoc: sprites, animació i efectes.
Objectius: 2 3
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Inteligència artificial per videojocs

Encaminament, màquines d'estats finits i sistemes de regles. Inteligència orientada a l'acció i inteligència tàctica.

Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Física

Cinemàtica i dinàmica del sòlid rígid. Col·lisions.
Objectius: 3
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Efectes

Ús de shaders. Sistemes de partícules.
Objectius: 1 2
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Disseny de videojocs

Conceptes de disseny de videojocs. Jugabilitat. Guió gràfic del joc. Document del disseny.
Objectius: 1 4
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Sistemes addicionals

Sistemes de scripting. Gestió d'audio.
Objectius: 1
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Metodologia docent

L'assignatura es desenvolupa en un termini de sis setmanes a raó de quatre hores d'activitats presencials cada setmana.

En sessions setmanals de dues hores, el professor exposarà els conceptes i tècniques a estudiar.

Des del punt de vista pràctic, els estudiants desenvoluparan en grups un projecte adient a la càrrega requerida pel curs.

Cada setmana es celebrarà una classe de laboratori de dues hores en les que els estudiants rebran l'assessorament del professorat.

Mètode d'avaluació

L'avaluació dels estudiants es realitzarà mitjançant la creació d'un videojoc que posi en pràctica els coneixements de l'assignatura.

Aquest projecte s'avaluarà en dues parts. La primera avaluarà els mèrits del projecte pràctic desenvolupat pels estudiants. Aquesta part tindrà un lliurament parcial (NP) i un de final (NF). La segona avaluarà una memòria tècnica sobre el projecte (NM) que cada estudiant escriurà seguint les pautes que el professor publicarà en el moment oportú.

Les tres qualificacions (NP, NF, NM) es combinaran per determinar la nota de l'assignatura:

N = 0.3 NP + 0.4 NF + 0.3 NM

Bibliografia

Bàsica: