Jocs per Computador

Esteu aquí

Crèdits
3
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
CS
Mail
Introducció a les tècniques fonamentals i les eines software que es fan servir en el desenvolupament de videojocs. Els estudiants aprendran a fer servir aquestes eines per crear un joc.

Professors

Responsable

 • Antonio Chica Calaf ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
2

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Específiques

 • CTE1 - Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • CTE10 - Capacitat per a utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús específic, normes i estàndards de computació gràfica.
 • CTE11 - Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • CTE12 - Capacitat per a la creació i explotació d'entorns virtuals, i per a la creació, gestió i distribució de continguts multimèdia.

Competències Transversals

Bàsiques

 • CB6 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits y la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons darreres que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB9 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Objectius

 1. Conèixer els components de les aplicacions multimèdia, així com ser capaços de dissenyar una aplicació amb continguts multimèdia.
  Competències relacionades: CTE1, CTE12, CB6,
 2. Conoeixe i aprendre i conèixer conceptes avançats de gràfics 3D mitjançant la implementació de prototips que els utilitzin.
  Competències relacionades: CTE1, CTE10, CTE12, CB9,
 3. Ser capaços de construir aplicacions en un entorn virtual o real+virtual dels fenòmens físics bàsics en el desenvolupament de jocs per computador i realitat virtual estudiats al curs .
  Competències relacionades: CTE1, CTE10, CTE11, CTE12, CB9,
 4. Capacitat d'expressar per escrit de manera clara i concisa el problema resolt i la solució tècnica adoptada.
  Competències relacionades: CB8,

Continguts

 1. Introducció
  Introducció al desenvolupament de videojocs. Conceptes bàsics. Eines de desenvolupament.
 2. Programació de jocs
  Conceptes bàsics de programació de jocs. Game Loop. Scripting.
 3. Generació de nivells
  Gestió de recursos. Impòrtació de models. Modelat de terrenys, vegetació, skymaps. Models animats.
 4. Personatges i IA
  Animació de personatges. Inteligència artificial: patrons, màquines d'estats.
 5. Física
  Sòlids rígids. Detecció de col·lisions i triggers. Materials físics.
 6. Efectes
  Efectes per millorar l'aparença. Shaders. Sistemes de partícules.

Metodologia docent

L'assignatura es desenvolupa en un termini de sis setmanes a raó de quatre hores d'activitats presencials cada setmana.

En sessions setmanals de dues hores, el professor exposarà els conceptes i tècniques a estudiar.

Des del punt de vista pràctic, els estudiants desenvoluparan en grups un projecte adient a la càrrega requerida pel curs.

Cada setmana es celebrarà una classe de laboratori de dues hores en les que els estudiants rebran l'assessorament del professorat.

Mètode d'avaluació

L'avaluació dels estudiants es compondrà d'una part de coneixements teòrics i una part de coneixements pràctics.

La part teòrica s'avaluarà amb un exàmen escrit efectuat dins del periode d'examens finals programat per la FIB.

La part pràctica s'avaluarà mitjançant dues parts. Una nota avaluarà el mèrits del projecte pràctic desenvolupat pels estudiants.
L'altra nota avaluarà una memòria tècnica sobre el projecte que cada estudiant escriurà seguint les pautes que el professor publicarà en el moment oportú.

Si les qualificacions respectives de cadascun dels apartats són NT, NP i NM, la qualificació final es determinarà com

N = 0.4 NT + 0.4 NP + 0.2 NM

Bibliografia

Bàsica: