Data Warehousing

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
ESSI
L'assignatura introdueix els conceptes de bases de dades orientades a la intel·ligència empresarial. En concret, això inclou bases de dades multidimensionals i magatzems de dades (DW), així com els processos ETL (Extract, Transform, Load) i conceptes bàsics de quadres de comandaments. Seran introduïdes les tècniques necessàries per a dissenyar, implementar, explotar, i mantenir els magatzems de dades parant especial atenció a dades espai-temporals.

Se donarà una atenció especial als problemes que planteja la integració de dades heterogenies i la qualitat de les dades. Els estudiants aprendran com definir, mesurar i mantenir la qualitat de les dades en el context de l'emmagatzematge de dades. S'expliquen les nocions clàssiques de magatzem de dades i OLAP: ETL, arquitectura, disseny lògic i conceptual, processament de consultes i optimització. Al final de curs, l'estudiant sabrà dissenyar, construir i consultar un magatzem de dades de manera eficient, per tal de crear gràfiques descriptives.

Professorat

Responsable

 • Alberto Abello Gamazo ( )

Altres

 • Petar Jovanovic ( )

Hores setmanals

Teoria
1.9
Problemes
0
Laboratori
1.9
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6.85

Competències

Competències Transversals

Treball en equip

 • CT3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Tercera llengua

 • CT5 - Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

Emprenedoria i innovació

 • CT1 - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; tenir capacitat per entendre les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Conèixer i entendre els mecanismes en què es basa la recerca científica, així com els mecanismes i instruments de transferència de resultats entre els diferents agents socioeconòmics implicats en els processos d'I+D+i.

Bàsiques

 • CB6 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits y la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB7 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB8 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons darreres que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB9 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma..
 • CB10 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Identificar i aplicar els mètodes i processos de gestió de dades més adequats per gestionar el cicle de vida de les dades, incloent-hi dades estructurades i no estructurades

Competències Tècniques

Específiques

 • CE2 - Aplicar els fonaments de la gestió i processament de dades en un problema de ciència de dades
 • CE3 - Aplicar mètodes d'integració de dades per donar solució a problemes de ciència de dades en entorns heterogenis
 • CE5 - Modelar, dissenyar i implementar sistemes complexos de dades, incloent-hi la visualització de dades
 • CE7 - Identificar les limitacions imposades per la qualitat de dades en un problema de ciència de dades i aplicar tècniques per a disminuir el seu impacte

Objectius

 1. Ser capaç de modelar magatzems de dades multidimensionals i analitzar les seves dades de forma visual
  Competències relacionades: CT3, CT5, CT1, CE3, CE5, CB6, CB7, CB8, CB9, CB10,
 2. Ser capaç d'aplicar tècnicas específiques de diseny físic per a sistemes decisionals
  Competències relacionades: CT3, CT5, CG1, CE2, CE5, CB6, CB7, CB8, CB9,
 3. Ser capaç de disenyar i implementar processos de migració de dades (ETL)
  Competències relacionades: CT3, CT5, CG1, CE2, CE3, CE5, CE7, CB6, CB7, CB8, CB9, CB10,

Continguts

 1. Introducció
  Comparació entre sistemes operacionals i decisionals; Metadades.
 2. Arquitectures d'emmagatzemament de dades
  Corporate Information Factory; DW 2.0
 3. Modelització multidimensional, eines OLAP
  Estructura; Restriccions d'Integritat; Operacions; Conceptes avançats
 4. Disseny físic de bases de dades per a consultes analítiques
  Star-join i join indexes; Bitmaps; Vistes materialitzades; Dades espai-temporals
 5. Extracció, Tranformació i Càrrega
  Qualitat de les dades; Integració de dades i esquemes; Gestió de ETL
 6. Visualització i anàlisi descriptiu de la informació
  Indicadors de Rendiment Empresarial; Quadres de Comandament

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Classes de teoria

En aquestes activitats, el professor introduirà els conceptes teòrics bàsics d'aquesta assignatura. A més de les exposicions, es faran servir tècniques d'aprenentatge cooperatiu. Això requerirà la participació activa dels estudiants i, conseqüentment, seran avaluats.
Objectius: 1 3 2
Continguts:
Teoria
25h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
25h

Classes de laboratori

A l'estudiant se li demanarà que practiqui els diferents conceptes introduïts en les classes teòriques. Això inclou resoldre problemes a l'ordinador o en paper.
Objectius: 1 3 2
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
27h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
54h

Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
17h

Metodologia docent

L'assignatura es compon de teoria, i sessions de laboratori.

Teoria: S'utilitzaran tècniques de classe invertida que requereixen que l'estudiant trabaje materials multimedia abans de la classe. Les classes de teoria consisteixen en explicacions complementàries del professor i resolució de problemes.

Laboratori: S'utilitzaran algunes eines representatives per a l'aplicació de conceptes teòrics (per exemple, Indyco Builder, PotgreSQL, Oracle, Pentaho Data Integration, Tableau). El curs inclou pràctiques contínues a través d'un projecte de curs, dividit en tres blocs lògics: modelatge de magatzem de dades, integració i migració de dades (ETL), i visualització descriptiva, en què els estudiants treballaran en equips. Hi haurà tres entregables del projecte fora de l'horari de classe, però els estudiants també seran avaluats individualment a l'aula sobre els coneixements adquirits durant cada bloc de el projecte.

Mètode d'avaluació

Final grade = min(10 ; max(20%EP+40%EF ; 60% EF) + 40% P + 10% C)

EP = partial (mid term) exam mark
EF = final exam mark
P = Weighted average of the marks of the project deliverables
C = participation in the class

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

Capacitats prèvies

Coneixement bàsic de bases de dades relacionals i SQL.

Especificamente, s'assumirà coneixements de:
- Diagrames de classes UML
- Algebra relacional
- Consultes SQL
- Vistes relacionals
- Operacions d'arbres-B (insercions i splits)
- Conceptes bàsic d'optimització física de consultes