Internet Mòbil

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Tecnologies de la informació)
Requisits
 • Prerequisit: XC
Departament
AC
La assignatura cobreix diferents aspectes relacionats amb l'Internet Mòbil, com ara les possibilitats i limitacions de tecnologies associades a la transmissió sense fills, xarxes cel.lulars, xarxes WiFi, i tecnologies de comunicació baix consum. També el processament del senyal de sensors incorporats als telèfons mòvils (aceleròmetre, magnetòmetre i giroscop) i tecnologies de posicionament. A les sessions de cas d'us es tracten aspectes que no son purament tecnològics, però que son importants per entendre la evolució i possibilitats del'Internet mòbil, com ara la cadena de valor, ecosistema, markets d'aplicacions, models de negoci, etc. Més concretament, els temes tractats sòn els següents: La cadena de valor del Internet Mòbil. Transmissió ràdio. Xarxes cel.lulars. Xarxes WiFi i tecnologies de curt abast. Protocols de suport a la mobilitat. Sensors. Tècniques bàsiques de processament del senyal dels sensors (filtres, fusió de sensors). Tecnologies de posicionament. Aplicacions mòbils (plataformes, models de negoci, limitacions, etc).

Professorat

Responsable

 • Jorge García Vidal ( )

Hores setmanals

Teoria
3
Problemes
0
Laboratori
1
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat tecnologies de la informació

 • CTI1 - Definir, planificar i gestionar la instal·lació de la infraestructura TIC de l'organització.
  • CTI1.1 - Demostrar comprensió de l'entorn d'una organització i de les seves necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
  • CTI1.2 - Seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar gestionar xarxes i infraestructures de comunicacions en una organització.
  • CTI1.3 - Seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacin les necessitats de l'organització amb els criteris de cost i qualitat identificats.
  • CTI1.4 - Seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir les tecnologies de hardware, software i xarxes, dintre dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
 • CTI2 - Garantir que els sistemes TIC d'una organització funcionen de manera adequada, són segurs i estan adequadament instal·lats, documentats, personalitzats, mantinguts, actualitzats i substituïts, i que les persones de l'organització reben un suport TIC correcte.
  • CTI2.1 - Dirigir, planificar i coordinar la gestió de la infraestructura informàtica: hardware, software, xarxes i comunicacions.
 • CTI3 - Dissenyar solucions que integrin tecnologies de hardware, software i comunicacions (i capacitat de desenvolupar solucions específiques de software de sistemes) per a sistemes distribuïts i dispositius de computació ubiqua.
  • CTI3.1 - Concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, tenint en compte Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació ubiqua.
  • CTI3.2 - Implementar i gestionar sistemes ubics (mobile computing systems).
  • CTI3.4 - Dissenyar software de comunicacions.

Competències Transversals

Sostenibilitat i compromís social

 • G2 [Avaluable] - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.
  • G2.3 - Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental, i el dret a la privacitat a aplicar solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

Objectius

 1. coneixement del problemes específics a la transmissió ràdio
  Competències relacionades: CTI1.2, CTI2.1, CTI1.3, CTI1.4, CTI3.2,
 2. coneixer les tecnologies de xarxes sense fils
  Competències relacionades: CTI1.2, CTI2.1, CTI1.1, CTI1.3, CTI1.4, CTI3.2,
 3. conèixer la cadena de valor del Internet mòbil
  Competències relacionades: CTI1.1, G2.3,
 4. conèixer les tècniques bàsiques de processament dels senyals del sensors dels mòbils.
  Competències relacionades: CTI3.1, CTI3.4, CTI3.2, G2.3,
 5. entendre els models de negoci, costos de desenvolupament, marketing, competència, etc, associats al desenvolupament d'una aplicació mòbil
  Competències relacionades: G2.3,
 6. treball en equip per desenvolupar una feina de disseny
  Competències relacionades: G2.3,
 7. conèixer tecnologies sense fills de curt abast.
  Competències relacionades: CTI3.1, CTI1.2, CTI2.1, CTI1.3, CTI1.4, CTI3.2,
 8. conèixer tecnologies auxiliars: posicionament, pagaments segur per mòbil, inserció de publicitat, etc
  Competències relacionades: CTI3.1, CTI3.4, CTI1.1, CTI3.2,

Continguts

 1. La cadena de valor del Internet Mòbil
  El Internet Mòbil abans i desprès del iPhone. Cadena de valor del IM: Continguts. Serveis on-line. Xarxes de distribució. Interface amb l'usuari. Dispositius. Aplicacions. Regulació del ús de freqüències. Xarxes amb infraestructura i xarxes ad-hoc.
 2. Transmissió ràdio
  Característiques del canal ràdio. Limitacions de potencia. Limitacions de amplada de banda. Propagació. Compromisos en potencia, amplada de banda i velocitat de transmissió. Adaptació de velocitats. Sistemes multiantena. Multiplexació per divisió de còdi, temps i freqüència. Mòbils i salut.
 3. Xarxes cel.lulars
  Regulació del ús de freqüències. Xarxes amb infraestructura i xarxes ad-hoc. Operadors mòbils. Evolució 2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 4G i 5G. Arquitectura de les xarxes cel.lulars. Serveis i tarificació.
 4. Xarxes WiFi
  IEEE 802.11. CSMA/CA. Diferents estandards de nivell físic (802.11b, 802.11g, 802.11a. 802.11n). Solucions de seguretat (WEP, WPA). Nous estandards: 802.11ac, 802.11ah.
 5. Tecnologies de transmissió sense fils de baix consum
  Bluetooth. 802.15.4. RFID i NFC. Xarxes Mesh i xarxes adhoc. Xarxes de sensors. 6LowPAN. CoAP.
 6. Sensors i processament del senyal del sensors
  Sensors dels mòbils: aceleròmetres, magnetòmetres, giròscops. Sistemes de coordenades. Descripció de rotacions en 3D (angles de euler, quaternions). Filtres bàsics. Fusió de senyals. Filtre de Kalman.
 7. LBS i tecnologies auxiliars
  Tècniques de posicionament. GPS. i Location Based Services (LBS). Pagaments segurs. Publicitat mòbil.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


tema 1

El Internet Mòbil abans i desprès del iPhone. Cadena de valor del IM: Continguts. Serveis on-line. Xarxes de distribució. Interface amb l'usuari. Dispositius. Aplicaciones. Xarxes.
 • Teoria: El Internet Mòbil abans i desprès del iPhone. Cadena de valor del IM: Continguts. Serveis on-line. Xarxes de distribució. Interface amb l'usuari. Dispositius. Aplicaciones. Xarxes.
 • Aprenentatge autònom: Estudi dels temes de clase
Objectius: 3
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

tema 2

Característiques del canal ràdio. Limitacions de potencia. Limitacions de amplada de banda. Propagació. Capacitat del canal ràdio. Adaptació de velocitats. Sistemes multiantena. Multiplexació per divisió de còdi, temps i freqüència. Mòbils i salut.
 • Teoria: Característiques del canal ràdio. Limitacions de potencia. Limitacions de amplada de banda. Propagació. Capacitat del canal ràdio. Adaptació de velocitats. Sistemes multiantena. Multiplexació per divisió de còdi, temps i freqüència.
 • Aprenentatge autònom: Estudi
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
18h

tema 3

IEEE 802.11. CSMA/CA. Diferents estandards de nivell físic (802.11b, 802.11g, 802.11a). Solucions de seguretat (WEP, WPA). Nous estandards: 802.11n, 802.11p, 802.11s.
 • Teoria: IEEE 802.11. CSMA/CA. Diferents estandards de nivell físic (802.11b, 802.11g, 802.11a). Solucions de seguretat (WEP, WPA). Nous estandards: 802.11n, 802.11p, 802.11s.
 • Aprenentatge autònom: estudi
Objectius: 2
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Cas d'us: disseny d'una aplicació mòbil

El objectiu és dissenyar una aplicació mòbil. Es triarà una possible aplicació. Es farà un anàlisi de les aplicacions disponibles al Apple App Store o al Android Market de característiques similars, comparant la nostra aplicació amb la competència. Es triarà un model de negoci (és a dir, com farem diners amb aquesta aplicació), de marketing, etc. Es farà el disseny de la aplicació (gràfics, funcionalitat, etc). De forma voluntària es pot arribar a implementar la aplicació per iOS o per Android OS. En aquest casos es pot publicar la aplicació al market corresponent.
 • Laboratori: classes basades en cas
 • Aprenentatge autònom: disseny de la aplicació
Objectius: 3 4 5
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
9h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
11h

tema 4

Operadors mòbils. Evolució 2G, 2.5G, 3G, 3.5G i 4G. Arquitectura de les xarxes cel.lulars. Serveis i tarificació.
 • Teoria: Regulació del ús de freqüències. Xarxes amb infraestructura i xarxes ad-hoc. Operadors mòbils. Evolució 2G, 2.5G, 3G, 3.5G i 4G. Arquitectura de les xarxes cel.lulars. Serveis i tarificació.
 • Aprenentatge autònom: Estudi
Objectius: 2
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Examen Parcial

Examen parcial temas 1-3
Objectius: 1 2 3
Setmana: 7
Tipus: examen de teoria
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

tema 5

Bluetooth. Zigbee. RFID i NFC. Xarxes Mesh i xarxes adhoc. Xarxes de sensors. 6LowPAN. CoAP
 • Teoria: Bluetooth. Zigbee. RFID i NFC. WiMAX. Comunicació per satéllit. Xarxes Mesh i xarxes adhoc. Xarxes de sensors.
 • Aprenentatge autònom: Estudi
Objectius: 7
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

tema 6

Tipus de mobilitat. Suport a la mobilitat a nivell 3 (IP mòbil). Suport a la mobilitat en xarxes cel.lulars. Mobilitat nomàdica. Protocols de suport a mobilitat transparent a nivell 2.
 • Teoria: Tipus de mobilitat. Suport a la mobilitat a nivell 3 (IP mòbil). Suport a la mobilitat en xarxes cel.lulars. Mobilitat nomàdica. Protocols de suport a mobilitat transparent a nivell 2.
 • Aprenentatge autònom: estudi
Objectius: 2
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

tema 7

Tècniques de posicionament i Location Based Services (LBS). Pagaments segurs. Publicitat mòbil.
 • Teoria: Tècniques de posicionament i Location Based Services (LBS). Pagaments segurs. Publicitat mòbil.
 • Aprenentatge autònom: estudi
Objectius: 8
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

tema 8

Sensors. Processament del senyal dels sensors
 • Teoria: Sistemes operatius de dispositius mòbils. Mercats de aplicacions. Categories de aplicacions mès importants.
 • Laboratori: Examples de `processaqment de senyals de aceleròmetre, magnetòmetre i giroscop.
 • Aprenentatge autònom: estudi
Objectius: 4
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Presentació aplicació mòbil

Presentació de la aplicació dissenyada
Objectius: 3 4 5 6
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen de teoria
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Examen Final

Examen dels temes 1-8
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen de teoria
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Metodologia docent

* Classes presencials amb desenvolupament de la teoria.
* Classes de laboratori amb programació en python .
* Classes de laboratori basadess en cas (disseny de aplicació mòbil).

El objectiu es discutir diferents aspectes relacionats amb el disseny d'una aplicació mòbil, no necessariament centrats en la seva programació. Es discutiran: segments d'aplicacions, competència i diferenciació, possibles models de negoci, plataformes, etc.
Les classes es basaran en discussions en clase que guiaran el disseny.

Activitats d'autoaprenentatge per completar temes tractats en l'assignatura.

Mètode d'avaluació

Ep: Nota de l'examen parcial de l'assignatura a meitat del quadrimestre: 0 <= Ep <= 10
Ef: Nota de l'examen final: 0 <= Ef <= 10
Ec: Nota de classes de cas: 0 <= Ec <= 1.

Per obtenir Ec es fa una ponderació entre la participació en les classes basades en cas i una presentació final sobre el disseny de l'aplicació mòbil.

Nota final = 0,8xMAX (Ef, 0, 75 x Ef +0,25 x Ep) + 2xEc

La competencia transversal s'avaluarà com part del examen final

Bibliografia

Bàsica:

Capacitats prèvies

Coneixements bàsics xarxes TCP/IP i protocols de xarxa.
Coneixements bàsics de probabilitat i àlgebra lineal