Criptografia

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
MAT
L'assignatura té com a objectiu presentar les tècniques modernes relacionades amb la confidenciabilitat, integritat, autenticitat i no repudi de la informació.

Professorat

Responsable

 • Fernando Martínez Sáez ( )

Altres

 • Anna Rio Doval ( )
 • Jose Luis Ruiz Muñoz ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT1 - Demostrar coneixement i comprensió de fets essencials, conceptes, principis i teories relatives a la informàtica i a les seves disciplines de referència.
  • CT1.2A - Interpretar, seleccionar i valorar conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació a partir dels fonaments matemàtics, estadístics i físics necessaris. CEFB1: capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que es plantegin en la enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra, càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics; estadística i optimització.
  • CT1.2C - Interpretar, seleccionar i valorar conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació a partir dels fonaments matemàtics, estadístics i físics necessaris. CEFB3. Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i la seva aplicació per al tractament automàtic de la informació mitjançant sistemes computacionals i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat tecnologies de la informació

 • CTI2 - Garantir que els sistemes TIC d'una organització funcionen de manera adequada, són segurs i estan adequadament instal·lats, documentats, personalitzats, mantinguts, actualitzats i substituïts, i que les persones de l'organització reben un suport TIC correcte.
  • CTI2.3 - Demostrar comprensió, aplicar i gestionar la garantia i la seguretat dels sistemes informàtics (CEIC6).
 • CTI3 - Dissenyar solucions que integrin tecnologies de hardware, software i comunicacions (i capacitat de desenvolupar solucions específiques de software de sistemes) per a sistemes distribuïts i dispositius de computació ubiqua.
  • CTI3.1 - Concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, tenint en compte Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació ubiqua.

Especialitat enginyeria de computadors

 • CEC4 - Dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors, i gestionar la garantia i la seguretat dels sistemes informàtics.
  • CEC4.2 - Demostrar comprensió, aplicar i gestionar la garantia i la seguretat dels sistemes informàtics.

Competències Transversals

Raonament

 • G9 [Avaluable] - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.
  • G9.1 - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat per comprendre l'abstracció i utilitzar-la adequadament.

Objectius

 1. Distingir entre criptosistemes que poden ser segur i aquells que no són més que bla bla bla.
  Competències relacionades: CTI3.1, G9.1, CT1.2A, CT1.2C, G3.1, CEC4.2, CTI2.3,
 2. Diferenciar entre criptografia de clau secreta i clau pública.
  Competències relacionades: CTI3.1, G9.1, CT1.2A, CT1.2C, G3.1, CEC4.2, CTI2.3,
 3. Comprendre el fonaments en que es basen els criptosistemes de clau secreta.
  Competències relacionades: CTI3.1, G9.1, CT1.2A, CT1.2C, G3.1, CEC4.2, CTI2.3,
 4. Comprendre els fonaments en que es basen els criptosistemes de clau pública.
  Competències relacionades: CTI3.1, G9.1, CT1.2A, CT1.2C, G3.1, CEC4.2, CTI2.3,
  Subcompetences:
  • Problema de la factorització d'enters.
  • El problema del logaritme discret en corbes el.líptiques.
  • El problema del logaritme discret en cossos finits.
 5. Entendre el concepte de signatura digital i la seva importància.
  Competències relacionades: CTI3.1, G9.1, CT1.2A, CT1.2C, G3.1, CEC4.2, CTI2.3,

Continguts

 1. Conceptes bàsics
  Criptologia, Criptografia i Criptoanàlisi.
  Criptologia clàssica i criptologia moderna.
  Tècniques básiques: xifrat-desxifrat i signatura.
  Criptologia de clau privada i de clau pública.
  Bases matemàtiques de la criptologia.
 2. Tècniques modernes de clau secreta
  Xifrat en bloc i xifrat en fluxe.
  Data Encryption Standard: Descripció, Història, Estandarització, Criptoanàlisi.
  Advanced Encryption Standard: Descripció, Estandarització.
  Modes d'operació per sistemes de xifrat en bloc.
 3. Criptosistemes de clau pública
  Operacions aritmètiques multi-precisió. Algorisme d'Euclides.
  Congruències, grup multiplicatiu, aritmètica modular, exponenciació modular, teorema xinès.
  Càlcul d'arrels quadrades.
  Nombres primers, criteris de primalitat probabilístics, generació aleatòria de nombres primers.
  Factorització de nombres enters, estat actual del problema i perspectives.
  El logaritme discret: variants sobre cossos finits i corbes el.líptiques.
  Criptosistema RSA (Rivest, Shamir, Adleman).
  Criptosistema de ElGamal.
  Sistema de Diffie-Hellman per la distribució de claus.
 4. Signatures digitals
  Funcions hash criptogràfiques. Secure Hash Standard.
  Firmes digitals: RSA, DSA i ECDSA.
  PKI: certificats digitals X509, CRL i OCSP.
 5. Protocols criptogràfics i estàndars
  Transformacions de xifrat i desxifrat. Tècniques mixtes clau privada-clau pública.
  Esquemes i protocols d'indentificació.
  SSL.
  Micropagaments.
  Secrets compartits.
  Votacions electròniques.
  Watermarks.
  SMIME.
  PKCS...
 6. Criptografia del futur?
  Criptografia basada en reticles. Criptografia sobre corbes hiperel.líptiques. Criptografia quàntica.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Conceptes bàsics


Objectius: 2 1
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Tècniques modernes de clau secreta


Objectius: 2 1 3
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Prova criptografia de clau secreta.


Objectius: 2 1 3
Setmana: 7
Tipus: examen de teoria
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Criptosistemes de clau pública


Objectius: 2 1 4
Continguts:
Teoria
12h
Problemes
0h
Laboratori
8h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
30h

Signatures digitals


Objectius: 5
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Protocols criptogràfics i estàndars


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16h

Prova criptografia de clau pública.


Objectius: 2 1 4 5
Setmana: 14
Tipus: examen de teoria
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Criptografia del futur?


Objectius: 2 1
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Certificat eDNI

Sol.licitar els certificats digitals del eDNI. http://www.dnielectronico.es/
Objectius: 2 5
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

Correu segur

Xifrar/desxifrar, signar/verificar signatures missatges de correu electrònic.
Objectius: 2 1 3 4 5
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

Funciones hash


Objectius: 5
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

AES


Objectius: 2 1 3
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
5h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Metodologia docent

Hi hauran classes on es exposaran els continguts teòrics de la matèria i classes on els estudiants es familiaritzaran amb els aspectes pràctics de la materia.

Mètode d'avaluació

Es faran dues proves en les quals el contigut total corresponent a criptografia de clau secreta tingui un pes del 20% de la nota final i el contigut total corresponent a criptografia de clau pública tingui un pes del 40% de la nota final. Aquestes dues proves es podran substituir per una prova final.

L'altre 40% de la nota correspondrà al laboratori.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria: