Charla de ingenieros/as de FUTURO de HP

Usted está aquí

Ordre de Matrícula

L'ordre de matrícula només es calcularà per als estudiants que hagin estat matriculats l'últim quadrimestre; la resta s'haurà de matricular quan tots aquests ho hagin fet, l'últim dia. Per qualsevol excepció s'haurà d'anar a parlar amb el Cap d'Estudis.

Pels estudiants de la Fase Inicial, el càlcul de l'ordre de matrícula no tindrà en compte el resultat de les reavaluacions del quadrimestre en curs.

Càlcul de l'ordre de matrícula

Definicions
CM: Crèdits de les assignatures qualificades els dos últims quadrimestres.
CA: Crèdits de les assignatures aprovades els dos últims quadrimestres. Només es comptabilitzen com a aprovats els crèdits d'assignatures amb qualificació major o igual a 5.0.
NM: Nota mitjana de les assignatures cursades els dos últims quadrimestres, ponderada per crèdits.

En el cas dels estudiants que només tinguin cursat l'últim dels dos últims quadrimestres a la Facultat, el nombre de crèdits aprovats i matriculats al seu únic quadrimestre es multiplica per 2 a efectes del càlcul de CM, CA i NM.

Criteris per establir l'ordre de matrícula

Els criteris per establir l'ordre de matrícula són:

  1. Paràmetre de rendiment anual (CA/CM) amb dos decimals.
  2. En el cas d´empat segons el criteri 1 es matricula primer l'estudiant amb un major valor de CA.
  3. En cas d´empat segons els criteris 1 i 2 es matricula primer l'estudiant amb valor més gran d'NM.

Bonificacions per a l'Estudiantat membre de comissions 

Si ets membre d'una comissió, consulta la normativa associada on s'especifica quines comissions gaudeixen de la bonificació.

El 25 de mayo, ¡No te pierdas la Charla de Ingenieros/as con pizza para comer!

El próximo miércoles 25 de mayo, de 12 a 14 h, en el aula A5001, HP y el Departamento de Arquitectura de Computadores organiza la primera Charla de Ingenieros/as de Futuro 2022 Edition, con pizza para comer. ¡No te la puedes perder!
La charla te dará ideas para escoger la especialidad ahora, de aquí uno o dos cuatrimestres, y la pizza ¡te quitarà el hambre!

En esta charla, ingenieros FIBers de HP, presentarán su visión del los futuros Ingenieros/as que se necesitan y las tecnologías de las que hacen uso. Explicarán los temas en que están trabajando, los proyectos en que participan y las posibilidades de futuro que ofrecen algunas de las especialidades del GEI. Después de la charla, el departamento de Arquitectura de Computadores esponsoriza un pequeño càtering de pizza y bebida.

Para asistir es necesario rellenar el formulario que encontrarás siguiendo el código QR: