Becas másteres excelencia Fundació Catalunya La Pedrera 2019-2020

Usted está aquí

Ordre de Matrícula

L'ordre de matrícula només es calcularà per als estudiants que hagin estat matriculats l'últim quadrimestre; la resta s'haurà de matricular quan tots aquests ho hagin fet, l'últim dia. Per qualsevol excepció s'haurà d'anar a parlar amb el Cap d'Estudis.

Pels estudiants de la Fase Inicial, el càlcul de l'ordre de matrícula no tindrà en compte el resultat de les reavaluacions del quadrimestre en curs.

Càlcul de l'ordre de matrícula

Definicions
CM: Crèdits de les assignatures qualificades els dos últims quadrimestres.
CA: Crèdits de les assignatures aprovades els dos últims quadrimestres. Només es comptabilitzen com a aprovats els crèdits d'assignatures amb qualificació major o igual a 5.0.
NM: Nota mitjana de les assignatures cursades els dos últims quadrimestres, ponderada per crèdits.

En el cas dels estudiants que només tinguin cursat l'últim dels dos últims quadrimestres a la Facultat, el nombre de crèdits aprovats i matriculats al seu únic quadrimestre es multiplica per 2 a efectes del càlcul de CM, CA i NM.

Criteris per establir l'ordre de matrícula

Els criteris per establir l'ordre de matrícula són:

  1. Paràmetre de rendiment anual (CA/CM) amb dos decimals.
  2. En el cas d´empat segons el criteri 1 es matricula primer l'estudiant amb un major valor de CA.
  3. En cas d´empat segons els criteris 1 i 2 es matricula primer l'estudiant amb valor més gran d'NM.

Bonificacions per a l'Estudiantat membre de comissions 

Si ets membre d'una comissió, consulta la normativa associada on s'especifica quines comissions gaudeixen de la bonificació.

La Fundació Catalunya-La Pedrera abre la convocatoria de su programa de becas Másteres de Excelencia para el curso 2019-2020 para el MIRI y el MAI.

En la edición de este año han sido seleccionados, entre otros:

  • Máster en Inteligencia Artificial: 1 beca de 7.500 €.
  • Master en Innovación e Investigación en Informática: 1 beca de 10.000 €.

El criterio de selección se basará en la excelencia de los candidatos. Los requisitos para poder solicitar la beca son:

  • Nacionalidad española
  • Estudiante a tiempo completo
  • Expediente académico excelente

Fecha límite para realizar la solicitud: 5 de julio de 2019.

Para inscribirse hay un formulario online, tenéis que llenar todos los campos obligatorios (Expediente académico, DNI/NIE, CV, Carta de presentación).
En caso de querer incluir más información, podéis adjuntarla en "Documentación extra".

Más información a la página de másteres.