Anar a: Buscar
FIB > Els estudis > Pla 91 > Pàgines de les assignatures Castellano | English
Departament AC
Departament EIO
Departament ESAII
Departament FEN
Departament FIB
Departament LSI
Departament MAII
Departament OEInformació de les assignatures

[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M]
[N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]

AAprenentatge
AADArquitectura d'Aplicacions Distribuides
AAMAmpliació d'Anàlisi Matemàtica
ACArquitectura de Computadors
ACSAdquisició i Condicionament del Senyal
ADAlgorismes Distribuits
AEDAnàlisi d'Estructura de Dades
AFAmpliació de Física
AIAAplicacions de la Intel·ligència Artificial
ALÀlgebra
AMAnàlisi Matemàtica
AMNAcceleració Mètodes Numèrics
ANLAnàlisi Numèrica Lineal
AOAdministració d'Organitzacions
APAlgorismes Paral.lels
ASEAlgorismes i Software Estadístic
ASOAdministració de Sistemes Operatius
ASSOAvaluació i Sintonització d'un Sistema Operatiu
AVArquitectures Vectorials
BDABases de Dades Avançades
CCriptografia
CAMFabricació Assistida per Ordinador
CASOConceptes Avançats de S.O.
CBXCConceptes Bàsics de Xarxes de Computadors
CGControl de Gestió
CIControl Industrial
CL1Compiladors I
CL2Compiladors II
COControl per Ordinador
COIComputadors Industrials
CPRControl i Planificació en Robòtica
DACDisseny i Avaluació de Configuracions
DBDDisseny de Bases de Dades
DEMDisseny Experimental i Mostreig
DLPDescripció de Llenguatges de Programació
DSDinàmica de Sistemes
DSBMIDisseny de Sistemes Basats en Microprocessadors
DSODisseny de Sistemes Operatius
DVLSIDisseny Bàsic VLSI
EAEsquemes Algorísmics
EC1Estructura de Computadors I
EC2Estructura de Computadors II
EDAEstructura de Dades i Algorismes
EDMEFEquacions Diferencials i Mètode d'Elements Finits
EISOEstructura Interna d'un S.O.
EN1Economia I
EN2Economia II
EOEstructures Organitzatives
ES1Estadística I
ES2Estadística II
ES:D1Enginyeria del Software: Disseny I
ES:D2Enginyeria del Software: Disseny II
ES:EEnginyeria del Software: Especificació
FFísica
FBDFitxers i Bases de Dades
FFNTIFon. Físics de les Noves Tecnologies Informàt.
FIFiabilitat
FPFonaments de la Programació
FPCFonaments de la Programació Concurrent
FTCFonaments Tecnològics dels Computadors
GCGràfics en Computador
GEOCGeometria Computacional
GPGestió de la Producció
GPIGestió de Projectes Informàtic
GSIGestió de Sistemes Informàtics
HIHistòria de la Informàtica
IBDIntroducció a les Bases de Dades
ICIntroducció als Computadors
IEAIntroducció als Esquemes Algorísmics
IIInstrumentació Industrial
IIAIntroducció a la Intel.ligència Artificial
ILIntroducció a la Lògica
IPIniciació a la Programació
ISEPIImpacte Social i Ètica Prof. de la Informàtica
ISOIntroducció als Sistemes Operatius
LGALlenguatges, Gramàtiques i Autòmats
LPOLògica de Primer Ordre
MACModels Abstractes de Càlcul
MDMatemàtica Discreta
MDIO1Models Deterministes de la I.O. I
MDIO2Models Deterministes de la I.O. II
MEModelització Estadística
MEIOModels Estocàstics de la I.O.
MFESMètodes Formals en l'Enginyeria del Software
MGCModelatge Geomètric amb Computador
MNBMètodes Numèrics Bàsics
MPMultiprocessadors
ONL1Optimització No Lineal I
ONL2Optimització No Lineal II
PPerifèrics
PAPerifèrics Avançats
PCProgramació Concurrent
PDProgramació Declarativa
PGSIPlanificació i Gestió de Sistemes d'Informació
PMProgramació Metòdica
PPProjecte de Programació
PSTPrevisió i Sèries Temporals
RRaonament
RESIRequeriments i Especific. de Sist. d'Informació
ROBRobòtica
S1Simulació I
S2Simulació II
SACSíntesi Automàtica de Circuits
SCSupercomputació
SDSistemes Digitals
SGBDSistemes de Gestió de Bases de Dades
SIOSistemes d'Informació per a Organitzacions
SOSistemes Operatius
SPDServeis Públics de Dades
STDSistemes de Transport de Dades
TCTeoria de la Complexitat
TCDTècniques de Classificació i Discriminació
TDTeoria de la Decisió
TDSTractament Digital del Senyal
TETTecnologia dels Equips de Transmissió
TICTeoria de la Informació i la Codificació
TMIATècniques i Mètodes de Intel.ligència Artificial
VOVisió per Ordinador
VRCVisualització Realista en Computador
XCXarxes de Computadorsversió per imprimir