Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Sistemes Informātics per a l'Automatitzaciķ (SIA)

Crčdits Dept. Tipus Requisits
7.5 (6.0 ECTS) ESAII
 • Optativa per a l'EI
 • Optativa per a l'ETIS
BD - Pre-requisit per la EI , ETIS
PI - Pre-requisit per la EI , ETIS
SO - Pre-requisit per la EI , ETIS
XC - Pre-requisit per la EI
XCA - Pre-requisit per la ETIS

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

L'objectiu de l'assignatura es donar a cončixer la intima i directa relaciķ que existeix entre la tecnologia relacionada amb els processos productius automatitzats i la informātica.
Els alumnes adquiriran els coneixements, habilitats i competčncies per tal de:
a) triar les plataformes sobre les quals se executen les aplicacions amb restriccions de temps real,
b) adquirir els coneixements bāsics de control,
c) aprendran a utilitzar les eines de desenvolupament per tal de simular, generar i configurar les aplicacions que poden intercanviar i emmagatzemar informaciķ, i
d) programar i configurar sistemes de supervisiķ processos.

Objectius Específics

Coneixements

 1. Adquirir els conceptes i principis involucrats en l'automatitzaciķ i la informātica industrial.
 2. Cončixer la necessitat dels sistemes operatius de temps real. Saber escollir el més adequat segons l'automatitzaciķ que s'ha de dur a terme.
 3. Aprendre les tčcniques involucrades en el procés d'integraciķ dels diferents elements d'automatitzaciķ.
 4. Saber analitzar i seleccionar els sistemes de control adequats per complir uns requeriments.
 5. Cončixer les tipologies de programaciķ dels diferents sistemes de control involucrats en els processos automatitzats.
 6. Aprendre els conceptes necessaris per poder analitzar les necessitats i poder dissenyar i desenvolupar sistemes de supervisiķ i monitoritzaciķ dins dels sistemes automatitzats.
 7. Aprendre els conceptes necessaris per poder definir i seleccionar els sistemes d'emmagatzematge de la informaciķ per garantir la seva integraciķ dins del procés productiu.
 8. Adquirir els coneixements necessaris per analitzar les necessitats i dissenyar el sistema de comunicacions que permeten la integraciķ de la informaciķ tant a nivell horitzontal (intranivell) com a nivell vertical (internivell), fent possible l'automatitzaciķ.

Habilitats

 1. Adquisiciķ d'una metodologia que permeti desenvolupar-se dins entorns altament automatitzats.
 2. Utilitzar els diferents elements dins dels entorns automatitzats (PC-I, PLCs, PIDs, HMMI, Sistemes SCADA, Sistemes de Comunicacions, etc.).
 3. Realitzar la integraciķ dels elements d'automatitzaciķ, escollint, utilitzant o desenvolupant les eines necessāries que permetin dur-la a terme.
 4. Anālisis i criteri de selecciķ de les tecnologies adequades per dur a terme la completa automatitzaciķ dels processos o dels entorn de producciķ.
 5. Estructurar la informaciķ a tractar i manipular, depenent sempre del nivell de la pirāmide CIM.
 6. Utilitzaciķ de sistemes de comunicaciķ tant a nivell horitzontal com vertical
 7. Utilitzaciķ d'eines de cālcul i de desenvolupament d'aplicacions en enginyeria informātica
 8. Saber analitzar i valorar les millores aportades per la introducciķ de noves tecnologies en els entorns automatitzats.

Competències

 1. Desenvolupar l'esperit crític per ser capaį d'analitzar i qüestionar les seves prōpies decisions.
 2. Treball en equip de forma que es posi de manifest les avantatges del treball cooperatiu.
 3. Desenvolupar el rigor en la metodologia escollida.
 4. Fomentar l'entusiasme per l'aprenentatge continuat.
 5. Expressar mitjanįant esquemes i diagrames les idees.
 6. Compatibilitat medi ambient i tecnologia, i criteris de sostenibilitat.

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Introducciķ a l'automatitzaciķ industrial
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 1,0 0 3,0

2. Requeriments dels sistemes operatius per l'automatitzaciķ de processos i māquines.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
7,0 0 2,0 0 1,0 7,0 0 17,0
 • Laboratori:
  Prāctica orientada a posar de manifest les restriccions que imposa la automatitzaciķ i la necessitat dels Sistemes operatius a temps real per poder controlar processos.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Lllegir la documentaciķ del manual de la prāctica i recopilar coneixements referent al tema ja donats a altres assignatures.

3. Introducciķ als sistemes de control
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
1,0 0 0 0 0 0 0 1,0

4. Autōmats programables, tipus, arquitectures i programaciķ
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
7,0 0 0 0 0 7,0 0 14,0

5. Estudi d'un Autōmat programable
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 6,0 0 6,0 0 0 12,0
 • Laboratori:
  Aprenentatge del interconexionat i programaciķ d'un autōmat programable
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Llegir la documentaciķ del manual d'us i de especificacions tčcniques del autōmat programable. Llegir la documentaciķ de l'enunciat de la prāctica.

6. Controladors i reguladors
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
6,0 0 0 0 0 4,0 0 10,0

7. Eines de cālcul en l'enginyeria
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 4,0 0 4,0 0 0 8,0
 • Laboratori:
  Utilitzaciķ d'eines de cālcul científic i simuladors numeris per tal de implementar i simular numčricament una aplicaciķ d'automatitzaciķ
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Llegir la documentaciķ lliurada per tal de familiaritzar-se, a partir del seguiment d'exemples resolts, amb el llenguatge de programaciķ de Matlab , l'entorn de Simulink. i ToolBoxes relacionades amb l'automatitzaciķ.

8. Utilitzaciķ de bases de dades en el procés productiu
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 0 0 0 3,0 0 6,0

9. Introducciķ als sistemes SCADA. Components i tipologies de programaciķ.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
6,0 0 0 0 0 7,0 0 13,0

10. Conectivitat dels sistemes SCADA amb base de dades, d'altres aplicacions i components hardware mitjanįant 'drivers'
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 0 0 0 0 4,0 0 8,0

11. Estudi d'un Sistema SCADA
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 6,0 0 6,0 0 0 12,0
 • Laboratori:
  Aprendre a configurar i programar un sistema SCADA a partir d'unes necessitats de supervisiķ d'un procés productiu donat.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Llegir la documentaciķ lliurada referent a les funcionalitats del sistema SCADA que se utilitzarā en la prāctica, així com les especificacions que te l'enunciat.

12. Sistemes de comunicacions industrial
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 0 0 0 3,0 0 6,0

13. Elaboraciķ d'una aplicaciķ d'automatitzaciķ. Normatives i documentaciķ
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 12,0 0 12,0 0 0 24,0
 • Laboratori:
  Aquesta prāctica integrarā i posarā en us tots el coneixements adquirits a la assignatura així com a d'altres.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Donat l'enunciat, caldrā realitzar treballs de disseny i preparaciķ previs per comenįar a implementar les aplicacions i configurar els sistemes donats.

14. Visita a una planta automatitzada.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 0 0 0 0 4,0 4,0


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
39,0 0 30,0 0 29,0 36,0 4,0 138,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 6,0
Total hores de treball per l'estudiant 144,0

Metodologia docent

(-)

Mètode d'avaluació

Nota final = 0.55*Nota teoria + 0,45* Nota Laboratori.
Nota teoria = 0.4*P + 0.6*F o F (si F > Nota teoria).
P : Examen Parcial
F : Examen final.
Nota Laboratori:= 0.1*L1 + 0.2*L2 + 0.1*L3 + 0.2*L4 + 0.4*L5

(Totes les notes puntuen sobre 10)

Avaluaciķ de les practiques

S'avaluaran els cinc informes i software lliurats referent a les prāctiques fetes al laboratori.

Lliurament 1
Sistema de captura de dades utilitzant un Sistema operatiu en temps real): 10%
Lliurament 2
Prāctica del Autķmata: 20%
Lliurament 3
Utilitzaciķ de les eines de cālcul d'enginyeria (Simulink, Matlab...): 10%
Lliurament 4
Prāctica del SCADA: 20%
Lliurament 5
Aplicaciķ d'automatitzaciķ: 40%


L'avaluaciķ dels lliuraments tindra en compte:

L'aportaciķ individual de l'estudiant i els resultats aconseguit pel seu grup.
Assoliment d'objectius: Fins a quin punt els informes i els programes estan complet i funciona correctament, d'acord amb les especificacions pactades.

En qualsevol dels lliuraments, el tutor podrā no acceptar un lliurament de feina manifestament incompleta. En aquest cas, la nota del lliurament podrā ser
"No presentat".

Bibliografía bàsica

(Informació no introduïda)

Bibliografía complementària

(Informació no introduïda)

Enllaços web

(Informació no introduïda)

Capacitats prèvies

1. Coneixements: Principis dels Sistemes operatiu en temps real, Base de dades i Xarxes de comunicaciķ.
2. Habilitats: Saber utilitzar les eines adequades per desenvolupar aplicacions que integrin els coneixements anterior.


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies prōpies per oferir una millor experičncia i servei. En continuar amb la navegaciķ entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versiķ clāssica Versiķ mōbil