Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Projecte final de carrera

  El Projecte és una assignatura obligatòria de les tres titulacions de la Facultat d’Informàtica.

  S'ha posat en marxa una aplicació a través del Racó per als processos de gestió administrativa lligats al Projecte Final de Carrera. Els processos que han estat inclosos són:
  • Inscripció del projecte
  • Presentació de l'informe previ a la lectura del PFC
  • Sol·licitud de lectura del PFC
  • Dipòsit de la memòria per part de l'estudiant i accés a la mateixa per part dels membres del tribunal. Els membres del tribunal podran sol·licitar, si ho desitgen, disposar d'una còpia de la memòria en paper.

  En qualsevol moment del procés tindreu informació al Racó sobre el seu estat.

  Buscar tema de projecte

  La Facultat disposa de mecanismes per a la difusió d’ofertes de projectes de qualsevol de les tres modalitats (a departaments, a empreses i a altres universitats estrangeres).
  Existeix una llista de projectes oferts pels professors assignats a la FIB i que es pot consultar : Cerca de projecte final de carrera.

  En tot cas, la Facultat considera important que sigui el propi estudiant qui faci la proposta de projecte a un professor de la Facultat (que farà de director o ponent).

  Per això, es recomana que com a primer pas en la cerca del tema de projecte, es consultin els projectes ja realitzats, per tal de fer-se una idea de com és un projecte. Els projectes realitzats a la Facultat estan a la disposició de qualsevol estudiant a la Biblioteca.

  Un mateix projecte pot ser realitzat per més d’un estudiant, sempre i quan cada estudiant aporti algun element diferent al projecte i quedi clar quina ha estat la feina desenvolupada per cada un d’ells. En aquest cas, tot i que la presentació i defensa del projecte es pot fer conjunta, el tribunal avaluarà a cada estudiant individualment en funció del treball, la memòria, la presentació i la defensa.

  La inscripciķ del projecte

  Una vegada arribat a l’acord amb el professor que farà de director o ponent, s’ha se fer la inscripció del projecte.

  Tràmit de sol.licitud d'inscripció del projecte final de carrera.

  Per matricular-se del PFC cal haver-lo inscrit al quadrimestre anterior.

  La matrícula

  Els estudiants i estudiantes que estiguin realitzant el treball de fi de carrera (pfc) han de formalitzar la matrícula d’acord amb l’estructura del pla d’estudis que cursen. Aquesta matrícula té una validesa de dos quadrimestres consecutius i s’ha de tornar a formalitzar si no se supera dins aquest termini.

  Tant si s'inicia en el quadrimestre de tardor com si s'inicia en el de primavera, si la defensa no es produeix en el quadrimestre en el qual s'ha matriculat, n’ha de formalitzar una matrícula el quadrimestre següent. En aquesta nova matrícula no s’ha d’abonar l’import dels crèdits corresponents a aquest treball de fi de carrera, sinó solament els serveis administratius (gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si s’escau).

  L'informe del projecte

  No més tard de tres mesos (dos mesos en el cas de les Enginyeries Tècniques) abans de la defensa del projecte, l’estudiant ha de presentar un informe del projecte als membres del tribunal, tal i com s’especifica a la normativa.

  Trāmits previs a la lectura


  Períodes
  Reserva sala


  És molt recomanable fer la reserva 3 o 4 setmanes abans de la data fixada per la lectura.

  Servei de reserva de sales

  La nota del projecte

  Acabat l’acte de defensa del projecte, el tribunal haurà de determinar la qualificació atorgada.

  El tribunal pot proposar que el projecte sigui considerat per a la concessió de la qualificació Matrícula d’Honor. La concessió d’aquesta qualificació correspon a una comissió especial que prendrà la resolució al final del quadrimestre, una vegada presentats tots els projectes.
  En cas d’una proposta de Matrícula d’Honor, la qualificació atorgada pel tribunal es considerarà provisional fins a la resolució de la comissió. L’acta amb la resolució es farà pública i es trametrà a tots els membres del tribunal implicats. El centre informarà, per escrit, als estudiants als quals s’hagi concedit la Matrícula d’Honor.

  Propietat industrial i intelˇlectual

  Compartir

   
  logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
  Aquest web utilitza cookies prōpies per oferir una millor experičncia i servei. En continuar amb la navegaciķ entenem que acceptes la nostra política de cookies.
  Versiķ clāssica Versiķ mōbil