Saltar al contingut Menu
Mapa
  • Inici
  • Informació
  • Contacte
  • Mapa

Crèdits de lliure elecció

D'acord amb la Normativa Acadèmica General dels Estudis de la UPC, un estudiant pot obtenir els crèdits de lliure elecció previstos en el seu pla d’estudis en les tres modalitats següents:

A) Dins de l’oferta docent de lliure elecció de la Universitat durant els seus estudis.
B) Per reconeixement d’altres estudis acadèmics reglats de nivell universitari, cursats per l’estudiant.
C) Per reconeixement d’altres activitats d’interès acadèmic no reglats a nivell universitari.

En els plans d’estudi de la Facultat, el nombre de crèdits de lliure elecció que ha d’obtenir un estudiant, depenent de la titulació, és:

  •  Enginyeria Informàtica : 37,5
  •  Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió : 22,5
  •  Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes : 22,5

També existeix la possibilitat de la conversió automàtica de crèdits optatius en crèdits de lliure elecció. Quan un estudiant supera el límit de crèdits optatius del seu pla, l’escreix es considera automàticament com a crèdits de lliure elecció. A l’expedient de l’estudiant però aquests crèdits apareixeran formant part del bloc curricular d’assignatures optatives i tindran la mateixa consideració que la resta de crèdits optatius a efectes de càlcul de la nota de fi de carrera.

Modalitat A: assignatures específiques de lliure elecció


L’estudiant es matricula d’una determinada assignatura de lliure elecció, dins de l’oferta de la universitat de cada curs, i la concessió dels crèdits està condicionada a la superació de l’assignatura. En el cas de les Enginyeries Tècniques en Informàtica, l’oferta d’assignatures de lliure elecció inclou també les assignatures optatives de l’Enginyeria Informàtica i que no són optatives a la pròpia titulació. Cada assignatura de lliure elecció constitueix un bloc curricular i la seva qualificació contribueix al càlcul de la nota final de carrera amb un pes proporcional als crèdits de l’assignatura.

Modalitat B: altres estudis universitaris

 

Reconeixement de crèdits per altres estudis universitaris


Es tracta de crèdits reconeguts per altres estudis universitaris no relacionats amb els continguts del pla d’estudis i que, per tant, no han estat convalidats per crèdits troncals, obligatoris o optatius. L’estudiant podrà demanar, per una sola vegada, el reconeixement d’aquests crèdits, aportant la informació pertinent (certificat de qualificacions). A la petició, l’estudiant podrà especificar el màxim de crèdits que desitja que se li reconeguin per aquest concepte, i que no podrà ser més gran que el màxim de crèdits de lliure elecció 46 de la titulació. L’estudiant podrà matricular els crèdits reconeguts en el termini fixat a tal efecte per la Facultat.

Reconeixement de crèdits per programes de mobilitat


Es tracta de crèdits reconeguts per estudis realitzats dintre del marc dels programes de mobilitat nacional o internacional. Al preacord de convalidacions establert entre l’estudiant i el centre s’identifiquen els crèdits que seran reconeguts per aquest concepte. Aquest crèdits es matriculen abans de realitzar l’estada.

La qualificació d’aquest paquet de crèdits es determina a la tornada de l’estudiant, en funció de les qualificacions obtingudes a la institució destí. El paquet de crèdits reconeguts constitueix un bloc curricular amb el nom “Crèdits de lliure elecció reconeguts per programes de mobilitat”. La qualificació del bloc contribueix al càlcul de la nota final de carrera amb un pes proporcional a la quarta part dels crèdits del bloc.

Modalitat C: activitats complementàries

 

Pràctiques en empreses


La Facultat reconeixerà crèdits de lliure elecció per pràctiques en empreses, sempre que aquestes es desenvolupin en el marc dels Convenis de Cooperació Educativa, segons la normativa corresponent. El nombre màxim de crèdits d’aquest tipus que pot obtenir un estudiant és de 15 a l’Enginyeria Informàtica i de 10 a les Enginyeries Tècniques. Per cada crèdit s’haurà de fer un mínim de 30 hores de pràctiques. El volum de crèdits reconeguts s’identifica al precompromís establert entre l’estudiant i el centre. L’estudiant haurà de matricular aquests crèdits immediatament després d’establir el precompromís. Els crèdits seran qualificats pel professor tutor en funció dels informes de l’empresa i de l’estudiant, i de qualsevol altre informació que el professor tutor consideri oportú.

www.fib.upc.edu/fib/empresa/practiques/estudiant.html


Coneixement d’idiomes estrangers


Es permeten obtenir crèdits de lliure elecció per coneixement de llengües estrangeres.

Certificats d'idiomes i cursos reconeguts

 

Formació complementària


Es tracta de crèdits reconeguts per activitats no reglades a nivell universitari, no incloses a les modalitats anteriors. Es reconeixeran crèdits als estudiants que participin en les activitats incloses a l’oferta general d’activitats de formació no reglada a nivell universitari, que la universitat aprova per a cada any acadèmic, i per aquelles activitats de formació complementària que la Facultat consideri d’interès per als seus estudiants, ja siguin promogudes per la mateixa Facultat o proposades directament per altres entitats.Només es reconeixeran crèdits de lliure elecció per la certificació dels processos d’aprenentatge de les activitats no reglades a nivell universitari incloses en l’oferta general de la UPC o en l’oferta específica de cada centre docent, i desenvolupades al llarg dels estudis universitaris.

Els estudiants podran demanar el reconeixement dels crèdits acreditant que s’ha realitzat l’activitat corresponent. La resolució serà automàtica i l’estudiant podrà matricular en el termini fixat a tal efecte per la Facultat La suma de crèdits reconeguts per activitats de formació complementària i treballs acadèmics dirigits no podrà ser més gran que 15 a l’Enginyeria Informàtica i que 10 a les Enginyeries Tècniques.

Treballs acadèmics dirigits


Els estudiants podran obtenir crèdits de lliure elecció per la realització de treballs acadèmics dirigits per professors de la Facultat. S’establirà un precompromís de reconeixement de crèdits entre la Facultat, el professor i l’estudiant, en el qual s’especificaran els objectius del treball i el nombre de crèdits que l’estudiant pot reconèixer. Un cop finalitzada l’activitat, si l’avaluació és positiva, s’hauran de reconèixer els crèdits determinats.

Els estudiants que accedeixen a la Facultat al febrer tenen la possibilitat de matricular-se, abans de començar la Fase de Selecció, en un curs d’introducció anomenat “Quadrimestre Zero”, amb un nombre de crèdits no més gran que 21. Als estudiants que segueixin els estudis i siguin declarats aptes en la fase selectiva, se’ls hi reconeixeran, si ho demanen, els crèdits superats del curs d’introducció com a crèdits de lliure elecció per treballs dirigits amb la qualificació que correspongui.

La suma de crèdits reconeguts per activitats de formació complementària i treballs acadèmics dirigits no podrà ser més gran que 15 a l’Enginyeria Informàtica i que 10 a les Enginyeries Tècniques. D’aquesta limitació, es consideren exclosos els crèdits corresponents al curs d’introducció anomenat “Quadrimestre Zero”.

 

Pràctiques com a becari


Els estudiants podran obtenir crèdits de lliure elecció per pràctiques professionals com a becaris en unitats estructurals de la Universitat Politècnica de Catalunya. La suma de crèdits reconeguts per pràctiques en empreses i pràctiques com a becari no podrà ser més gran que 15 a l’Enginyeria Informàtica i que 10 a les Enginyeries Tècniques. Per cada crèdit s’haurà de fer un mínim de 30 hores de pràctiques.

La unitat estructural nomenarà un tutor per a la direcció de les pràctiques. El tutor, conjuntament amb l’estudiant, elaborarà un pla de treball que haurà de ser aprovat pel President de la CREF. El volum de crèdits reconeguts s’identifica al precompromís establert entre l’estudiant i el centre. L’estudiant haurà de matricular aquests crèdits immediatament després d’establir el precompromís.

Per cada estudiant en pràctiques com a becari amb reconeixement de crèdits, la CREF nomenarà un professor tutor entre els professors assignats a la Facultat. Per omissió actuarà com a tutor el President de la CREF. Els crèdits seran qualificats pel professor tutor en funció dels informes de la unitat estructural i de l’estudiant, i qualsevol altre informació que el professor tutor consideri oportú. L’avaluació dels crèdits seguirà el procediment establert a l’annex I dintre d’aquesta secció tot substituint “l’empresa” per “la unitat estructural”.

www.fib.upc.edu/fib/empresa/practiques/estudiant.html

 

Representació estudiantil


Els estudiants podran obtenir crèdits de lliure elecció per realitzar tasques de representació estudiantil als diferents òrgans de Govern de la UPC, dels centres docents, dels departaments i també a la delegació d'estudiants, segons estableix l'apartat 4.3.5 de la normativa acadèmica general dels estudis de 1r cicle, 1r i 2n cicle i 2n cicle de la UPC (20/06/2011). El nombre màxim de crèdits d'aquest tipus que pot obtenir un estudiant és de 15 a l'Enginyeria Informàtica i de 10 a les Enginyeries Tècniques.

Aquests crèdits es poden acumular fins als màxis seguents:

- Titulacions de 1r cicle: un màxim de 10 crèdits

- Titulacions de 2n cicle: un màxim de 5 crèdits

- Titulacions de 1r i 2n cicles: un màxim de 15 crèdits

Extret de: Estatus de la UPC punt "4.3.5. Criteris per al reconeixement de crèdits de lliure elecció per altres activitats d'interès acadèmic no reglades a nivell universitari (modalitat C), secció 7, "Activitats de representació estudiantil".


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil