Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Xarxes de Computadors i Aplicacions (XCA)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
6.0 (4.8 ECTS) AC
 • Obligatòria per a l'ETIG
 • Obligatòria per a l'ETIS
SO - Correquisit per la ETIS
USO - Pre-requisit per la ETIG

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

L'objectiu fonamental és el d'introduir tots el ingredients que
intervenen en una xarxa de computadors. Aquests els poden dividir en
dues parts: (i) les aplicacions, i (ii) el nivells inferiors. En la
primera part i trobem les aplicacions que fan servir les xarxes de
computadors, com ara web, correu electrònic, etc. En la segona hi
trobem els diferents tipus de xarxes i els seus dispositius i
protocols que permeten la comunicació eficient de les aplicacions.

Objectius Específics

Coneixements

 1. Saber que és una aplicació distribuïda, conèixer les aplicacions
  distribuïdes més importants i els protocols que fan servir: web (i el
  protocol http), ftp, aplicacions peer-to-peer, el correu electrònic
  (pop i imap), el servei de noms (DNS).
 2. Conèixer els formats que la representació de documents que es fan
  servir en la web.

  Introducció a les tècniques de programació en xarxa: sockets,
  invocació remota d'operacions i objectes, programació de serveis web.
 3. Conèixer els mecanismes de transmissió d'informació en una xarxa:
  senyals, velocitat de transmissió (bps), medis de transmissió i
  limitacions que introdueixen sobre la transmissió d'informació,
  cablejat.

  Concepte de nivell d'enllaç i entramat de la informació. Detecció
  d'errors.

  Xarxes d'àrea local: protocols d'accés a un medi compartit, el
  protocol ethernet. Equipament d'una LAN: hubs i commutadors.
 4. El protocol IP. Conèixer el format d'un datagrama i perquè
  serveixen els seus camps. Tenir destresa amb el coneixement de
  l'adreçament IPv4, numeració, adreces púbiques i privades, subnetting.
  Saber com s'encamina un datagrama, què és la taula
  d'encaminament. Nocions bàsiques dels protocols d'encaminament RIP i OSFP.
 5. Saber que és un protocol de nivell de transport i les seves funcions
  més importants. Conèixer els protocols bàsics per a la recuperació
  automàtica d'errors: Stop and Wait, Go-Back-N i retransmissió
  selectiva. Saber que és un protocol de finestra. Conèixer les
  característiques més importants dels protocols TCP i UDP. Introducció
  als mecanismes de control de flux i control de congestió de TCP.

Habilitats

 1. Ser capaç d'instal·lar i configurar aplicacions que fan
  servir la xarxa (sobretot, servidors de noms, correu electrònic i
  aplicacions web).
 2. Ser capaç d'abordar la programació d'aplicacions distribuïdes.
 3. Ser capaç de fer l'anàlisi d'especificacions d'equips de xarxes per a
  prendre decisions de disseny i muntatge d'una xarxa d'àrea local.
 4. Entendre la descripció de manuals de configuració de protocols de
  nivell d'enllaç i xarxa (sobretot relacionats amb IP. Saber fer la
  divisió en subxarxes i assignació d'adreces IP més adequada.
 5. Ser capaç de reconèixer i solucionar els problemes de malfuncionament
  d'una xarxa.

Competències

 1. L'alumne ha d'estar capacitat per decidir quines aplicacions en xarxa son necessàries per a una petita i mitjana empresa .
 2. L'alumne ha d'estar capacitat per a interpretar la terminologia i documentació d'una aplicació en xarxa.
 3. L'alumne ha d'estar capacitat per a dissenyar i triar l'equipament d'una xarxa per una petita i mitjana empresa.
 4. L'alumne ha d'estar capacitat per a decidir quins son els serveis més adequats que han de contractar-se per a connectar una empresa a Internet.

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Introducció
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
1,0 0 0 0 0 0,5 0 1,5
Tema de introducció de l'assignatura. S'explicarà quina és l'arquitectura d'una xarxa de computadors, què és un protocol i el model de referència OSI de ISO.

2. Models d'aplicacions distribuïdes
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
1,0 0 0 0 0 0,5 0 1,5
Introducció als protocols i serveis del nivell d'aplicació.
Característiques comuns de les aplicacions distribuïdes.

3. Intercanvi de documents
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 2,0 0 1,0 5,0 0 11,0
(i) La web i HTTP, (ii) Transferència de fitxers, (iii) Distribució de continguts

4. Correu Electrònic
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 3,0 0 5,0
(i) El protocol SMTP, (ii) Format de missatge, (iii) Protocols d'accés al correu electrònic

5. Servei de noms
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
1,0 0 2,0 0 1,0 2,0 0 6,0
(i) Arquitectures i funcionalitats, (ii) Protocol DNS, (iii) Protocols de directori

6. Representació de la informació estructurada
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 0 2,0 0 1,0 5,0 0 12,0
(i) Tipus d'informació, (ii) Documents web, (iii) Documents XML

7. Programació en xarxa
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 0 2,0 0 1,0 5,0 0 12,0
(i) Programació amb sockets, (ii) Invocació remota d'operacions i objectes, (iii) Servidors d'aplicacions web.

8. Transmissió de dades
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
5,0 1,0 0 0 0 9,0 0 15,0

9. Xarxes d'àrea local
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 1,0 2,0 0 1,0 7,0 0 15,0
(i) Introducció, (ii) Mecanismes de accés al medi (MAC), (iii) Ethernet, (iv) commutadors.

10. Interconnexió de xarxes
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
6,0 1,0 2,0 0 1,0 10,0 0 20,0
(i) Introducció, (ii) El protocol IP, (iii) El protocol ARP,
(iv) Encaminament, (v) IPv6.

11. Protocols de comunicació punt a punt
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
5,0 1,0 2,0 0 1,0 10,0 0 19,0
(i) Protocols ARQ, (ii)  El nivell de transport en Internet (TCP/UDP)


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
36,0 4,0 14,0 0 7,0 57,0 0 118,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 4,5
Total hores de treball per l'estudiant 122,5

Metodologia docent

L'assignatura té 3 hores setmanals presencials de tipus "magistral" on el professor explicarà els conceptes que s'han d'aprendre durant el curs. En els temes on s'expliquin conceptes susceptibles de ser avaluats numèricament, es resoldran problemes d'exemple.

L'assignatura també té classes presencials de laboratori amb una càrrega d'una hora setmanal. Les classes, però, es donaran en sessions de 2 hores cada 2 setmanes. Les pràctiques seran guiades amb un enunciat. L'objectiu de les classes del laboratori és el d'il·lustrar amb exemples pràctics els conceptes explicats en les classes teòriques.

Mètode d'avaluació

L'assignatura té dos controls (C1, C2) que compten 12,5 % cada un.
Hi ha una nota de laboratori (NL) que compta un 15%.
Hi ha un exàmen final (EF) que compta un 60%.

La nota de l'assignatura ve donada doncs per la fórmula:

nota assignatura =
0,125 * max(C1, EF) + 0,125 * max(C2, EF) + 0,15 * NL + 0,6 * EF

Bibliografía bàsica

 • Anders Møller and Michael I. Schwartzbach An Introduction to XML and Web Technologies, Addison-Wesley, 2006.
 • W. Richard Stevens TCP/IP illustrated, Addison-Wesley, 1994-1996.

Bibliografía complementària

 • William Stallings Comunicaciones y redes de computadores, Pearson Educación, 2004.
 • Andrew S. Tanenbaum Computer networks, Pearson Education, 2003.
 • Larry L. Peterson and Bruce S. Davie Computer networks : a systems approach, Morgan Kaufmann, 2003.
 • James F. Kurose, Keith W. Ross Computer networking : a top-down approach featuring the Internet, Addison-Wesley, 2005.
 • Douglas E. Comer Computer networks and internets : with Internet applications, Prentice-Hall, 2001.

Enllaços web

 1. http://www.ethermanage.com/ethernet/
  Informació sobre ethernet


 2. http://www.isoc.org/
  Internet Society


 3. ftp://ftp.upc.es/pub/doc/rfc/11xx/1180
  A TCP/IP Tutorial


Capacitats prèvies

Coneixements bàsics sobre Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius.


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil