Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Bases de Dades (BD)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
9.0 (7.2 ECTS) ESSI
 • Obligatòria per a l'EI
 • Obligatòria per a l'ETIG
 • Obligatòria per a l'ETIS
PRED - Pre-requisit per la EI , ETIG
PS - Pre-requisit per la ETIS

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

L'assignatura pretén que els estudiants aprenguin a estructurar i utilitzar les dades guardades en suports de memòria externa mitjançant bases de dades i que obtinguin els fonaments físics necessaris per dissenyar una base de dades

Objectius Específics

Coneixements

 1. Saber què és una BD i quins objectius ha de tenir un SGBD.
 2. Conèixer el model relacional de bases de dades, els seus llenguatges (SQL i àlgebra relacional) i els components habituals d'una base de dades relacional.
 3. Conèixer les possibles estructures físiques per l'emmgatzematge de les dades, i les seves implicacions en quan a eficiència.
 4. Conèixer els mètodes d'accés a les dades, i les seves implicacions en quan a eficiència.
 5. Conèixer el concepte de transacció i les seves implicacions.

Habilitats

 1. Ser capaç de definir, crear i manipular tots els components d'una base de dades usant SQL.
 2. Ser capaç de construir programes per gestionar bases de dades.
 3. Ser capaç de transformar models conceptuals simples expressats en UML al model relacional.

Competències

 1. Capacitat per dissenyar sistemes, components o processos que s'ajustin a unes necessitats, utilitzant els mètodes, tècniques i eines més adients en cada cas.
 2. Capacitat per argumentar lògicament les decisions preses, la feina feta o un punt de vista. Capacitat per donar opinions, raonaments i justificacions fonamentades per tal de convèncer.
 3. Capacitat per treballar efectivament en grups petits de persones per a la resolució d'un problema de dificultat mitjana.
 4. Capacitat per dissenyar sistemes, components o processos que s'ajustin a unes necessitats, utilitzant els mètodes, tècniques i eines més adients en cada cas.
 5. Capacitat per argumentar lògicament les decisions preses, la feina feta o un punt de vista. Capacitat per donar opinions, raonaments i justificacions fonamentades per tal de convèncer.
 6. Capacitat per treballar efectivament en grups petits de persones per a la resolució d'un problema de dificultat mitjana.

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Introducció
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 0 0 2,0 0 6,0 3,0 15,0
Concepte de base de dades. Disseny i models de bases de dades. Tipus d'usuaris. Categories de llenguatges. Concepte de sistema de gestió de base de dades (SGBD). Objectius desitjables per a les bases de dades que els SGBD han de proporcionar. Arquitectura dels SGBD.
 • Altres activitats:
  L'estudiant llegeix el material proporcionat pel professor, i relacionat amb el tema de les classes de teoria.
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Hores d'exercicis i estudi per preparar l'examen final.

2. El model relacional
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 2,0 0 4,0 2,0 10,0
Objectius i origen. Estructura de dades amb la qual es construeixen les bases de dades relacionals. Operacions que proveeix el model relacional per manipular i consultar les dades. Regles d'integritat que han de complir les dades d'una base de dades relacional.
 • Altres activitats:
  L'estudiant llegeix el material proporcionat pel professor, i relacionat amb el tema de les classes de teoria.
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Hores d'exercicis i estudi per preparar l'examen final.

3. Llenguatges: Àlgebra relacional i SQL
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 10,0 10,0 4,0 0 4,0 28,0
Introducció. Àlgebra relacional: operacions de l'àlgebra relaciona; consultes. SQL: creació de taules; inserció, esborrat i modificació de files d'una taula; consultes sobre una base de dades; consideracions sobre la implementació de consultes.
 • Altres activitats:
  L'estudiant prepararà les classes de laboratori llegint el material proporcionat pel professor. També farà exercicis per saber la comprensió del tema que es tracta en les classes de laboratori. Veure metodologia docent.
 • Laboratori:
  Veure metodologia docent.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  L'estudiant té a la seva disposició una llista d'exercicis per completar l'estudi del tema.
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Hores d'exercicis i estudi per preparar l'examen final.

4. Components lògics d'una base de dades
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 2,0 0 0 0 6,0 6,0 18,0
Concepte de component lògic d'una base de dades: de dades i de control. Presentació de components lògics de dades: esquemes, dominis i taules, assercions i vistes. Presentació de components lògics de control: procediments emmagatzemats, disparadors i privilegis.
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Posteriorment a les classes l'estudiant: Llegeix i estudia el material i apunts.

5. Introducció al disseny de BD relacionals
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 2,0 0 0 0 6,0 6,0 16,0
Etapes de disseny d'una base de dades. Introducció a la comprensió de models conceptuals UML simples. Traducció de models conceptuals UML simples a model relacional de base de dades.
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Hores d'exercicis i estudi per preparar l'examen final.

6. Transaccions a les bases de dades
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 4,0 0 0 0 8,0 8,0 24,0
Concepte de transacció. Propietats ACID de les transaccions. Interferències entre transaccions. Serialitzabilitat. Recuperabilitat. Tècniques de control de concurrència. Nivells d'aïllament. Reserves i nivells d'aïllament.
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Hores d'exercicis i estudi per preparar l'examen final.

7. Estructures físiques d'emmagatzemament i mètodes d'accés
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 4,0 0 0 0 6,0 6,0 20,0
Introducció. Mètodes d'accés per poder fer consultes i actualitzacions de dades d'una base de dades. Costos dels mètodes d'accés.
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Hores d'exercicis i estudi per preparar l'examen final.

8. Programació amb SQL
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 6,0 6,0 4,0 0 1,0 17,0
Programació en Java i JDBC. Consideracions sobre el disseny i implementació de programes que accedeixen a bases de dades.
 • Altres activitats:
  L'estudiant prepararà les classes de laboratori llegint el material proporcionat pel professor. També farà exercicis per saber la comprensió del tema que es tracta en les classes de laboratori. Veure metodologia docent.
 • Laboratori:
  Veure metodologia docent.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  L'estudiant té a la seva disposició una llista d'exercicis per completar l'estudi del tema.
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Hores d'exercicis i estudi per preparar l'examen final.

9. Procediments emmagatzemats i disparadors
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 8,0 8,0 4,0 0 4,0 24,0
Implementació de procediments emmagatzemats en llenguatge Pl/pgSQL. Implementació de disparadors en PostgreSQL. Consideracions sobre el disseny i implementació de procediments i disparadors.
 • Altres activitats:
  L'estudiant prepararà les classes de laboratori llegint el material proporcionat pel professor. També farà exercicis per saber la comprensió del tema que es tracta en les classes de laboratori. Veure metodologia docent.
 • Laboratori:
  Veure metodologia docent.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  L'estudiant té a la seva disposició una llista d'exercicis per completar l'estudi del tema.
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Hores d'exercicis i estudi per preparar l'examen final.


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
20,0 12,0 24,0 28,0 12,0 36,0 40,0 172,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 4,0
Total hores de treball per l'estudiant 176,0

Metodologia docent

Classes de teoria/problemes (2.3 hores per setmana).
Classes de teoria. En les classes de teoria els professors presenten una part dels continguts de l'assignatura. Normalment els professors usen transparències, que els estudiants seria convenient que obtinguin abans de les classes, per fer-ne un millor seguiment.
Classes de problemes. En les classes de problemes, els estudiants resolen exercicis sobre continguts presentats durant les classes de teoria. Aquests exercicis es fan en equips de tres estudiants segons alguna tècnica d'aprenentatge cooperatiu.
Lliuraments. Quatre de les classes de problemes són de lliurament, i consten com un acte avaluatiu de l'assignatura.

Classes de laboratori (1.7 hores per setmana).
El treball a classe serà en equips de 2 estudiants. En els cinc primers minuts de la classe els estudiants contesten una pregunta de manera individual per fer un seguiment del treball dirigit que han fet durant la setmana. Després els estudiants tenen la possibilitat de compartir els dubtes amb el seu company d'equip sobre la feina que han fet a casa, i si és el cas, de preguntar els dubtes no resolts al professor. A continuació els estudiants fan les activitats que ha indicat el professor i finalment resolen el qüestionari de classe.
Lliuraments: Tres de les classes de laboratori són de lliurament, i consten com un acte avaluatiu de l'assignatura.

Treball dirigit (Altres activitats, 2 hores per setmana): Cada setmana els estudiants tindran una feina dirigida pel professor que hauran de fer durant la setmana i que acabarà amb la resolució d'un qüestionari moodle/LearnSQL.

Recursos relacionats amb les classes de laboratori:
Tota la documentació, material i qüestionaris d'exercicis relacionats amb els continguts de les classes de laboratori es posaran a disposició dels estudiants a través de la plataforma moodle/LearnSQL.
A part del feed-back que els professors donaran als estudiants durant les classes, la plataforma moodle/LearnSQL disposa d'un corrector d'exercicis de bases de dades que dóna també feed-back a l'estudiant sobre les solucions dels seus exercicis.
En els lliuraments de laboratori s'usarà aquest corrector, permetent a l'estudiant obtenir feed-back sobre el seu exercici i fer diversos reintents. Els professors posaran la nota dels lliurament tenint en compte la nota assignada pel corrector, i tenint en compte també uns criteris de qualitat establerts per als exercicis, que el professor revisarà personalment.
Les classes i lliuraments de laboratori es faran en una aula informàtica. Els servidors que s'utilitzin a classe, estaran també disponibles per accedir-hi des de casa, per tal que es puguin usar en les activitats d'aprenentatge autònom.

Els estudiants han d'assistir a les classes del GRUP ON ESTAN MATRICULATS, tant en el cas de teoria/problemes com de laboratori.

Mètode d'avaluació

Actes Avaluatius:

- Primer lliurament de problemes: Vistes i/o assercions
- Segon lliurament de problemes: Traducció a relacional
- Tercer lliurament de problemes: Transaccions i concurrència
- Quart lliurament de problemes: Emmagatzemament

- Primer lliurament de laboratori: Àlgebra i SQL
- Segon lliurament de laboratori: Procediments/Disparadors
- Tercer lliurament de laboratori: Programació amb SQL

- Examen final

La qualificació de l'assignatura es calcularà a partir de:
- NPR: Nota de problemes. Es la mitjana de les notes dels lliuraments en hores de teoria/problemes.
- NLB: Nota de laboratori. Es calcula com un 40% de la nota de la part d'àlgebra/SQL, un 30% de la nota de la part de procediments/disparadors i un 30% de la nota de la part de programació amb SQL - JDBC. En la nota de cadascuna de les parts hi intervé: la nota del lliurament (NLL), la mitjana de les notes de les preguntes que responen els estudiants a l'inici de les classes de laboratori (NPCL). Es calcula com un 85%NLL + 15%NLL (si NPCL >=5).
- NEF: Nota de l'examen final.
Qualificació final = Maxim(NPR*0.15+NLB*0.25+NEF*0.60, NLB*0,25+NEF*0,75)

Els estudiants NOMÉS SE'LS PODRÀ AVALUAR SI ASSISTEIXEN a les classes del GRUP ON ESTAN MATRICULATS, tant en el cas de teoria/problemes com en el de laboratori.

Qualsevol intent de frau realitzat durant el curs en el marc de l'assignatura comportarà l'aplicació de la normativa acadèmica general de la UPC

Bibliografía bàsica

 • Jaume Sistac Planas Bases de dades;, EDIUOC, 2005.
 • Jaume Sistac Planas Tècniques avançades de bases de dades, EDIUOC, 2000.
 • Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom Database systems : the complete book, Prentice Hall, 2009.
 • im Melton, Alan R. Simon SQL : understanding relational, language components, Morgan Kaufmann, 2002.
 • Ramakrishnan, R.; Gehrke, J.; Database Management Systems, McGraw-Hill Higher Education, 2003.

Bibliografía complementària

 • Peter Gulutzan, Trudy Pelzer SQL-99 complete, really, R & D books, 1999.
 • Jim Melton, Andrew Eisenberg Understanding SQL and Java together : a guide to SQLJ, JDBC, and related technologies, Morgan Kaufmann Publishers, 2000.
 • Ling Liu, M. Tamer Özsu (Eds) Encyclopedia of Database Systems , Springer, 2009.
 • Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B.; Fundamentals of database systems, Addison Wesley, 2007.

Enllaços web

 1. https://www.upc.edu/learn-sql
  Pàgina web de presentació de l'eina de correcció i auto-aprenentatge que s'utilitza a l'assignatura.


 2. http://www.postgresql.org/
  Pàgina web del sistema de gestió de bases de dades relacional que s'utilitza actualment a l'assignatura.


Capacitats prèvies

Conèixer les estructures de dades a memòria interna.
Ser capaç d'avaluar aquestes estructures de dades.
Ser capaç de fer programes de complexitat mitjana.


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil