Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Programació de Sistemes (PS)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
7.5 (6.0 ECTS) CS
 • Obligatòria per a l'ETIS
P1 - Pre-requisit per la ETIS
PRAP - Pre-requisit per la ETIS

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

Proveir l'estudiant de la capacitat de dissenyar, implementar i avaluar estructures de dades, així com la capacitat de dissenyar, implementar i avaluar algorismes sobre aquestes estructures.

Objectius Específics

Coneixements

 1. Tipus abstractes de dades: especificació, ús, disseny, implementació.
 2. Programació orientada a objectes: classes, objectes, mètodes, herència, polimorfisme, vinculació dinàmica.
 3. Anàlisi d'algorismes: eficiència, costos, casos, notació asimptòtica, resolució de recurrències simples.
 4. Estructures de dades elementals: piles, cues, llistes.
 5. Estructures de dades avançades: arbres,diccionaris.
 6. Memoria dinàmica: gestió de memoria dinàmica, destructors, construcció per còpia, assignació, garbage collection.
 7. Algorismes d'ordenació: quicksort, mergesort, heapsort

Habilitats

 1. Adquirir una metodologia per a l'especificació, l'ús, el disseny i la implementació de tipus abstractes de dades.
 2. Conèixer i saber usar una varietat de tècniques d'implementació eficient d'estructures de dades.
 3. Conèixer tipus abstractes de dades genèrics, saber usar-los i saber adaptar-los per donar solucions a necessitats específiques.
 4. Saber raonar sobre la correcció i eficiència tant de les implementacions dels tipus abstractes de dades com dels algorismes que els usen.
 5. Disposar de criteris que permetin, durant les etapes d'especificació, disseny i implementació, escollir l'alternativa més adequada, i disposar d'elements per argumentar de forma raonada sobre les eleccions realitzades.
 6. Conèixer els mecanismes fonamentals de l'orientació a objectes que permeten el desenvolupament de software a gran escala amb les propietats de modularitat, escalabilitat, robustesa, eficiència, correctesa, etc. necesràries.

Competències

 1. Capacitat per al raonament crític i lògico-matemàtic
 2. Capacitat de resoldre problemes aplicant els mètodes de la ciència i l'enginyeria
 3. Capacitat per dissenyar sistemes, components o processos que s'ajustin a unes necessitats, utilitzant els mètodes, tècniques i eines més adients en cada cas.
 4. Saber aplicar el cicle de resolució de problemes típic de la ciència i l'enginyeria: especificació, generació d'idees i alternatives, disseny d'una estratègia de solució, execució de l'estratègia, validació, interpretació i avaluació dels resultats. Capacitat d'analitzar el procés un cop acabat.
 5. Capacitat per relacionar i estructurar informació de diverses fonts, per integrar idees i coneixements.

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Anàlisi d'algorismes
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 4,0 0 0 0 8,0 0 16,0
Eficiència temporal i espacial. Cas pitjor, mig, millor. Notació asimptòtica. Propietats. Anàlisi d'algorismes. Recurrències. Resolució de recurrències.

2. Estructures lineals
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
6,0 6,0 3,0 0 3,0 12,0 0 30,0
Repàs del concepte de seqüència. Llistes amb punt d'interès. Piles i cues. Implementació en vector i per llistes enllaçades d'estructures lineals. Iteradors.

3. Arbres
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 2,0 1,0 0 1,0 4,0 0 10,0
Repàs del concepte d'arbre. Propietats bàsiques. Recorreguts en preordre, en postordre, en inordre, per nivells. Implementació d'arbres amb vector d'apuntadors als fills. Implementació d'arbres amb apuntadors primogènit-següent-germà.

4. Cerca i ordenació
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
8,0 8,0 4,0 0 4,0 16,0 0 40,0
Noció de diccionari. Tècniques d'implementació de diccionaris senzilles. Tècniques d'implementació avançades. Arbres binaris de cerca. Arbres binaris de cerca balancejats. Taules de dispersió. Algorismes d'ordenació: quicksort, mergesort, heapsort.

5. Programació orientada a objectes i Tipus Abstractes de Dades
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
8,0 8,0 8,0 0 8,0 16,0 0 48,0
Repàs del concepte de tipus abstracte de dades (TAD). Classes, mètodes, objectes. Constructors, destructors, asignació i constructor per còpia. Implementació de TADs mitjançant classes. Herència. Jerarquia de classes. Classes abstractes. Polimorfisme. Vinculació dinàmica. Genericitat.Classes i mètodes parametritzats. Instaciació.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Estudi previ dels guions i documentació de laboratori. Desenvolupament preliminar de les solucions als exercicis proposats, abans de la seva codificació i prova sobre el computador


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
28,0 28,0 16,0 0 16,0 56,0 0 144,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 4,0
Total hores de treball per l'estudiant 148,0

Metodologia docent

Es pretén exposar el temari de forma molt pràctica, a través de la presentació de nombrosos exemples.

Les classes es divideixen en tres tipus: sessions de teoria, sessions de problemes i sessions de laboratori. De mitjana, les classes de teoria es distribueixen en dues hores setmanals, les de problemes en dues hores setmanals i les de laboratori en una hora setmanal. El professor adaptarà la repartició d'aquestes classes de la millor forma possible, depenent del temari.

Les sessions de teoria són classes de tipus magistral, on el professor aporta als estudiants conceptes nous o tècniques noves, així com exemples seleccionats que els motivin o els il·lustrin.

Les classes de problemes tenen com a objectiu desenvolupar una sèrie d'exercicis o casos d'estudi. El professor és qui proposa els problemes que s'han de resoldre. Pel que fa els exercicis, la seva finalitat és la presentació i discussió de solucions a enunciats relativament simples que involucrin uns pocs coneixements teòrics o unes poques tècniques. En general, es tracta d'exercicis triats per tal d'il·lustrar conceptes que s'han intriduït a les sessions de teoria més recents. Pel que fa als casos d'estudi, els problemes proposats tenen una complexitat més gran que la dels exercicis i, a més, involucren diferents conceptes teòrics que cal combinar per obtenir una bona solució.

Les classes de laboratori tenen com a objectiu implementar solucions a una sèrie d'exercicis pràctics. El professor és qui proposa els exercicis pràctics que s'han de resoldre. Els estudiants resoldrà els exercicis proposats amb la supervisió personalitzada del professor.

Mètode d'avaluació

S'avaluarà tant el seguiment de l'assignatura, a través de proves d'avaluació continuada (P), com la realització d'un examen final (F) que cobreix tot el temari de l'assignatura i la realització de pràctiques de laboratori (L).

La nota final de l'assignatura es calcularà per la fórmula:
0.3 L + 0.7 * max(F, 0.6 * F + 0.4 * P)

Bibliografía bàsica

 • Mark Allen Weiss Data structures and problem solving using C++, Pearson Education International, 2003.
 • Robert Sedgewick Algorithms in C++ : Parts 1-4: Fundamentals, data structures, sorting, searching, Addison-Wesley, 1998.

Bibliografía complementària

 • Mark Allen Weiss Data structures and algorithm analysis in C++, Pearson Education, 2006.

Enllaços web

 1. http://www-assig.fib.upc.edu/~ps
  Pàgina de l'assignatura


Capacitats prèvies

Domini de les tècniques de programació imperativa. Coneixement d'almenys un llenguatge de programació imperatiu i/o orientat a objectes. Recursivitat. Coneixements bàsics de matemàtica discreta. Capacitat per seguir raonaments matemàtics i formals. Alguns coneixements elementals d'estadística i probabilitat.


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil