Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Serveis Públics de Dades (SPD)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
7.5 (6.0 ECTS) AC
 • Optativa per a l'EI
 • Optativa per a l'ETIS
XC - Pre-requisit per la EI
XCA - Pre-requisit per la ETIS

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que els/les estudiants completin la seva formació sobre xarxes de computadors, en particular fer ènfasi en els serveis i les xarxes que les operadores de telecomunicació públiques ofereixen/disposen per donar suport tant a noves demandes de servei (Internet pública, xarxes privades virtuals, etc.) com al servei convencional (telefonia, línies dedicades, etc.).

Objectius Específics

Coneixements

 1. L'estudiant coneixerà les característiques dels equips, xarxes i serveis de telecomunicació que s'utilitzen per a la transmissió de dades tant en entorns de gran abast com d'àrea metropolitana.
 2. L'estudiant es familiaritzarà amb la tecnologia, els protocols, la terminologia específica i les recomanacions de caràcter internacional més importants de l'àmbit de les telecomunicacions públiques.

Habilitats

 1. Habilitats cognoscitives de baix nivell relacionades amb les xarxes de dades troncals i d'accés.
 2. Habilitats interpersonals i de treball en grup.

Competències

 1. Competències relacionades amb els nivells de coneixement, comprensió i d'aplicació dels conceptes.
 2. Competències transversals relacionades amb el treball en grup i l'aprenentatge autònom.

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Conceptes Previs:
Presentació de l'assignatura i repàs conceptes prèvis. El protocol HDLC.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
11,0 3,0 0 3,0 0 12,0 0 29,0
1.1 Presetació de l'assignatura
1.2 Repàs anàlisi espectral
1.1 Veu digitalitzada (PCM)
1.2 Modulació digital
1.3 Interfícies DTE-DCE
1.4 Tècniques de multiplexació TDM, FDM, CDM i WDM
1.5 El protocol HDLC
 • Altres activitats:
  Presentació temes per part dels estudiants.

2. Xarxes de telecomunicació públiques:    
La xarxa digital de Serveis Integrats (ISDN), Frame Relay, ATM (Asynchronous Transfer Mode).    
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
20,0 5,0 0 5,0 0 20,0 0 50,0
ISDN (4 h. Teoria + 2 h. Problemes)
·Conceptes generals
·Configuració de referència
·Interfície d'usuari
·Arquitectura de les xarxes ISDN
Frame Relay (6 h. Teoria + 2 h. Problemes)
·Conceptes generals
·Frame Relay respecte a la commutació de paquets convencional
·Protocols LAPF (LAPF core i LAPF control)
·Proveïment de servei i control de congestió
ATM (6 h. Teoria + 2 h. Problemes)
·Característiques generals del mode de transferència asíncron (ATM)
·El nivell físic (les xarxes SDH)
·El nivell ATM
·El nivell d'adaptació a ATM (AAL)
·Gestió de tràfic i categories de servei ATM
 • Altres activitats:
  Presentació temes per part dels estudiants.

3. Internet Pública: Xarxes d'accés cablejades.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
10,0 2,0 0 5,0 0 12,0 0 29,0
Módems
xDSL
HFC
FTTH
 • Altres activitats:
  Presentació temes per part dels estudiants.

4. Internet Pública: Xarxes d'accés sense fils.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
5,0 2,0 0 5,0 0 5,0 0 17,0
2G: GSM, GPRS
3G: UMTS
LMDS
Accés via satèl·lit
 • Altres activitats:
  Presentació temes per part dels estudiants.

5. Internet Pública: Suport tràfic IP en el troncal.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
6,0 2,0 0 5,0 0 7,0 0 20,0
Entorns WAN (IP/ATM, IP/MPLS, IP/SDH),
Entorns MAN (Resilience Packet Rings: IEEE 802.17 RPR, Gigabit Ethernet)
 • Altres activitats:
  Presentació temes per part dels estudiants.


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
52,0 14,0 0 23,0 0 56,0 0 145,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 6,0
Total hores de treball per l'estudiant 151,0

Metodologia docent

Sessions teòriques (6 crèdits) completades amb sessions d'aplicació dels conceptes mitjançant la resolució de problemes (1'5 crèdits). Utilització de la plataforma ATENEA com eina d'integració entre la docència expositiva i l'aprenentage cooperatiu.

Mètode d'avaluació

Les activitats acadèmiques que els/les estudiants hauran de realitzar durant el curs i que seran objecte d'avaluació són l'assistència a classe, la participació activa en tots els àmbits de l'assignatura, un treball que es realitzarà en grup (de com a mínim dos i com a màxim tres estudiants) i que es presentarà públicament al final del curs, i dos controls. Hi haurà també un examen final com a opció de recuperació per a tots aquells/es estudiants que no hagin superat l'avaluació continua, no l'hagin pogut (volgut) seguir o simplement que vulguin millorar nota.

Els/les estudiants que no l'hagin pogut (volgut) l'avaluació continua:

1.  Hauran de fer palesa aquesta circumstància al començament del curs.

2.  Aleshores, podran presentar-se únicament a l'examen final i en aquest cas es comptabilitzarà com a nota única.

Per als/les estudiants que segueixin l'avaluació continua, les diverses activitats acadèmiques esmentades més amunt, contribuiran a la nota final dels estudiants en la següent proporció:  

1.  Na: Assistència a classe, un 10%. Per a obtenir la màxima nota en aquest apartat s'haurà d'haver acreditat l'assistència a un mínim del 75% de les classes.

2.  Ntlls: Tallers que es realitzaran al llarg del curs, un 20 %. Es valorarà la seva realització i la capacitat de treball en grup.

3.  Ncrts: La nota dels mitjana dels dos controls que es realitzaran durant el curs (o de l'examen final: Nef), un 50%. Aquesta nota correspondrà a la millor nota d'entre la mitjana dels dos controls i la de l'examen final.

4.  Ntr: Realització i presentació del treball en grup, un 20%. En la realització d'aquesta activitat, a més de la qualitat del treball, també es valorarà la capacitat d'abstracció i síntesi, la capacitat de treball col·laboratiu dels membres del grup, i la nota s'atorgarà individualment en funció de la nota del grup, de la presentació pública i de la valoració entre els membres del grup.  

Així, la nota final de l'assignatura (Nf) dels/les estudiants que hagin seguit l'avaluació continua s'obtindrà a partir de la fórmula següent:  

Nf = Na x 0,1 + Ntlls x 0,2 + (Max. [Ncrts/Nef]) x 0,5 + Ntr x 0,2

Bibliografía bàsica

 • William Stallings ISDN and broadband ISDN with frame relay and ATM, Prentice Hall, 1999.
 • Luis Guijarro Coloma Redes ATM : principios de interconexión y su aplicación, RA-MA, 2000.
 • Uyless Black TCP/IP and related protocols, McGraw-Hill, 1998.
 • Uyless Black MPLS and label switching networks, Prentice Hall PTR, 2002.
 • Peter Tomsu, Christian Schmutzer Next generation optical networks : the convergence of IP intelligence and optical technology, Prentice Hall,, 2002.

Bibliografía complementària

 • William Stallings Data and computer communications, Pearson Education, 2007.
 • Guy Pujolle Les Réseaux, Eyrolles, 2000.

Enllaços web

(Informació no introduïda)

Capacitats prèvies

Haver cursat XC o XCA.


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil